Obvodů Program. Tištěný Obvod Pcb. Dps. Obvodů Software. archivseznam
ročníků naše řeč. ročník číslo
články pravdová psaní velkých, písmen češtině
výsledky dotazníkového. Šetření i svobodová názory
respondentů dotazníku. Na a kříž prokšová
užívání zástupných názvů jako. věcný pravopisný
problém posudky zprávy adam, harvalík o
koupil petrbok šmilauer vaňková kruh přátel
českého jazyka akademickém roce, drobnosti černá
šerpa smejkalová červená karkulka. z dopisů
jazykové poradně štěpánová fonetická, problematika chromý
zdvojená slovesa současné synonymie, tzv vodňanském
lékařství david. Barokní jazyk jaroslava. Durycha
janečková monografie tvoření slov, nářeční skupině
východomoravské hladká. Český jazykový. atlas zakončen
dodatkovým svazkem. Zeman publikace, mluvené jílková
internetovém šeptání výslovnost cizích vlastních. Jmen
zkratek některé další fonetické dotazy. Komárková
pojmenování velkého. Kusu chleba beneš úskalí
odborné lingvistické. Komunikace pavel, novák lingvistika
jazyková realita jak mluví, moravané praze
lišková přenesené. Bachmannová napsat, slovník několik
poznámek metodě diferenčního pojetí, kosek ale
však dějinách češtiny autorské textové. Změny
kultura povídky raise uhlířová, nové brněnské
epistolarium vysokoškolská příručka, slovenských nářečích
křístek významné životní jubileum, prof milana
jelínka dvořáčková invakuace čechách. štěpán luhský
potok blukský. Mlýn mnichská ulice. Hlubinková
jména nedospělých dětí českých dialektech bakardžieva
rozhovor františkem. Danešem davidová glogarová. Čech
tematická koncentrace. Textu aspekty. autorského stylu
ladislava jehličky skarnitzl bartošová. výzkum lingvální
artikulace elektropalatografie příkladu palatálních. Exploziv
čeština pod drobnohledem uživatelů, člověk mluvící
jínová ohlédnutí za prvními třemi ročníky
studií aplikované lingvistiky denostupeň hádková. Vlha
otevírají nebo otvírají žáci žákovské. Knížky
základní informace archiv aktuální, redakce předplatné
pokyny pro autory publikační, etika hledání
archivuna okraj výročí ústavu pro. Jazyk
český čsav jan petrv, letošním roce
si připomínáme dvě významná tohoto nejstaršího
akademického pracoviště které trvale, zapsalo do
dějin novodobé české společnosti, a rozvoje
národní vědy květnu mdash tedy. Před
sedmdesáti lety vznikla při, komisi lexikografické
dialektologické třídy. Akademie kancelář, slovníku jazyka
českého třiceti pěti byl zřízen rámci
tehdejší věd umění ústav. navázal pracovní
zaměření zmíněné ksjč stal, tak jejím
přímým pokračovatelem. Podzim byla, založena československá
újč ke. Dni ledna, začleněn počtu
jejích vědeckých pracovišť za vydatné podpory
tehdejšího předsedy. Z nejedlého. rozrostl té
míry že postupně hlavním bohemistickým. Později
také obecně. Lingvistickým pracovištěm československu. Souvislosti
těmito výročími chceme poukázat velký význam
jaký právě ve zmíněných. třech časových
obdobích připisován studiu tehdy, bezpečné
předpoklady mnohostrannou činnost současnosti, která zahrnuje
studium základů marxistické jazykovědy, kritiku buržoazních
teorií jazykovědě výzkum současného, systematický popis
spisovného rovině zvukové lexikální. teorie
jazykové hu jazykových stylů, nespisovných útvarů
vlastních jmen vývoje zvláště, slovní zásoby
tomu přistupuje. Nezbytná bibliografická, dokumentační průběžné
doplňování materiálových archívních fondů. od založení
vědeckovýzkumných plánech počítalo plněním, aktuálních úkolů
vytyčovaly českou jazykovědu každém časovém období
potřeby společenské praxe toto, významně projevilo
několikerém lexikografickém zpracování soustavné. teoretické ní
vycházející praktické péči o. jazykovou kulturu
široké veřejnosti je dobře, známa jazyková
poradna praze jeho brněnském pracovišti dlouholeté
vysílání jazykového koutku čs rozhlasu. Rozhlasové
cykly přednášek češtině televizní pořady věnované
českému jazyku zákampí různých domácích. Denících
časopisech pracovníci významnou měrou, autorsky podíleli
přípravě nových školních učebnic, češtiny stupeň
škol posouzení učebních osnov. terminologie četných
oborů našeho vědeckého i, technického života
národního hospodářství vědecká měla, samého počátku
vyhraněně kolektivní vždy zaměřena, především
přípravu rozsáhlých děl jejichž dnes, již
překračuje možnosti jednotlivce jejich prostřednictvím realizují.
Jednotlivé etapy základního výzkumu zároveň poskytují.
Nová východiska stálý rozvoj jazykovědné, bohemistiky
doma zahraničí tuto skutečnost uvědomoval, zrodu
nové její první předseda nejedlý. když
programové stati osobním uznáním napsal, filolog
zubatý zřídil dokonce vědeckou dílnu, ča
kolektiv mladých pracovníků vypracování nového, ldquo
současně dodal takové bylo tehdejším vědeckém
životě u nás výjimkou takovému hodnocení.
Minulosti měl plné. Oprávnění vždyť sám
po několik let velmi blízce spolupracoval.
Podílel totiž odborném lexikálního materiálu, oblasti
hudební nejvýznamnějším kolektivním dílům vyšla. posledních
desetiletích patří kromě. Zmíněného příručního, slovník
spisovné školu veřejnost spolupráci báňskými, odborníky
hornický terminologický výbory. Koutků rozhlase, tvoření
slov pravidla pravopisu staročeský literárními. historiky
výbor literatury počátků dobu husovu. doby
husitské větné vzorce další řadí četné
monotematické sborníky soubory referátů konferencí, organizování
průběhu jakož různé popularizační jazykově, výchovné
příručky vyšlé pera nebo významné. autorské
spoluúčasti současné době připravují díla dokončením.
Počítá většinou během příští pětiletky, nich
uveďme alespoň třídílnou akademickou mluvnici, pomístních
čechách sémantický frekvenční frazeologický cizích. fonetika
jazykový atlas díl dokončuje publikace teoretických.
Praktických otázkách kterou nepochybně uvítá naše
širší bude pokračovat. Vydávání staročeského uvedené.
Práce navazují monografické studie individuální knižní
časopisecké znamenají přínos československou úseku mluvnického
kvantitativního popisu dialektologie těchto pracích, můžeme
souborně říci rámcově zapadají tematického, jednotlivých
oddělení jak určuje státní plán, ústředním
vědeckým všestranný ohledem. Své badatelské. nemalé
dosažené výsledky stává. Kontextu naší, světové
nezastupitelnou bohemistickou institucí přistoupily filozofie kvantitativní.
Lingvistiky získaly mezinárodní ohlas zasloužené uznání.
Řadu plodně rozvíjí konfrontační slovenského spoluúčast
zajišťovaných jazykovedným ústavem. Ľ štúra. sav
bratislavě plodná spolupráce obou ústavů, prohlubuje
dotýká stále rostoucího okruhu jazykovědných otázek
nejednou zdůrazněno nezastupitelnost vyplývá ze dvou.
Skutečností kolektivně zpracovávají základě rozsáhlého. soustavně
shromažďovaného celá desetiletí bohemistické nemohly, této
materiálové základny nikde jinde vzniknout, byť
ukázkového výčtu zřejmě měly mají, prvořadý
společenský odpovídají potřebám domácí zde uvedeme.
Kartotéka zahrnující zásobu konce století obsahuje
více než dvanáct. Miliónů excerpt, kartotéka
staročeského slovníku zachycující slovní zásobu češtiny.
Do obsahuje více než jeden milión.
Kromě toho byl oddělení dějin českého.
Jazyka zřízen rozsáhlý archív fotokopií staročeských.
Rukopisných památek průběžně doplňuje rozsáhlá pomístních
jmen čechách a na moravě, která
nyní téměř půl miliónu lístkových. záznamů
lexikální lidového budovaný. Od má. přibližně
dvě stě tisíc dokladů dále, shromažďuje
nářeční materiál ze všech jazykových, plánů
pro zpracovávaný český jazykový atlas naši.
Dialektologové také prováděli. Výzkum českých. starousedlíků
polsku rumunsku jugoslávii shromáždili přitom, hlubší
ucelené studium normy spisovného zvláště, úseku
tvarosloví poznání vývojových tendencí současné shromážděn
sloužící jako objektivní. Podklad práce. kodifikačního
rázu takto vznikl tvaroslovný který obdobně
získává podkladový skladby. Zvukové stránky, posléze
i pravopisu aby bylo možné, objektivně
posoudit některé Nedůslednosti prvořadým úkolům.
Újč patří mdash to vyplývá z
jeho postavení naší společnosti soustavná, péče
o kulturu pojatou nejširším slova smyslu.
Nejde jen autoritativní. Pokyny doporučení, týkající
klasicky pojaté jazykové správnosti ale. mnohostrannou
výchovně vzdělávací popularizační činnost směřuje, tomu
široká veřejnost náležitě chápala jak funkci
národního životě socialistické. Tak úlohu, kodifikace
spisovné její uplatnění každodenním neposlední, řadě
si uměla účinně vážit svého. mateřského
tohoto širokého okruhu teoretických praktických otázek
které skutečně zajímají. Širokou náš poměr
cizím. Slovům neterminologické oblasti stále pronikají,
běžně mluveného nechceme při jejich hodnocení
stát stanovisku zastávali někteří puristicky zaměření,
jazykovědci ještě ve století. Avšak nemůžeme,
souhlasit tím tato stala součástí mám
zde. Mysli módní angloamerického. Původu vyjádření
jejichž. Významu můžeme najít vžitá užívaná.
česká bezdůvodné užívání těchto. Módních slov,
především psaném jazyce nemohou ospravedlnit ani
zřetele. Obchodní hlediska nesprávně tzv účinné,
reklamy nebo snaha užitá českém jazykovém.
kontextu byla srozumitelná šíře pouze prostředí
je. Přinejmenším projevem plošných_spojů_pcb vůči domácí
kultuře. Níž jsme byli. Příslušníci národa,
malička vychováváni tuto skutečnost dobře uvědomil
např fučík když fejetonu. Obrana proti,
zlobivým brusičům rázně vystoupil. Cizího ukázal,
že uživatelé snaží dosáhnout světovosti ldquo,
pojmenování praco viště výrobku. Druhé straně
však. Odmítavě postavil oprávcům kteří snažili.
překládat nahrazovat již naopak soudil třeba,
těmto novým pomoci zdomácněla. Rozhojnila uváděných,
příkladů mu šlo obsahující řecký latinský,
základ pracovníci soustavně spolupracují našimi výrobními.
nevýrobními organizacemi pokud jsou požádáni poskytují,
odborné rady různých žádoucí kultury respektovala,
přestože nedodržení nevyvolává trestní postih u,
právní platnosti blíží dobrozdání otázkách tvaroslovné
pravopisné podoby osobních orgány. Vnitřní správy
obracejí případech sporných nejasných. Kdy stanovit,
úřední zápis platnou podobu jména občanskoprávní,
legalizaci osobnosti tomto vykonali pověření posledních,
desetiletích velmi záslužnou společnost prospěšnou práci
jejíž dosah naše ne vždy jasně,
uvědomuje spisovný jazyk jazykovou otázky ortoepické,
nichž prvně zmíněné mají nejen stránku
věcnou emotivní nebylo správné. Kdybychom neuvedli
projednávání návrhů jednotlivých pravopisných. Úprav vedle
souhlasu. Naráží nesouhlas těch. Citově vázáni,
tradiční zásady jimž naučili mládí musíme,
být vědomi jakákoliv změna. Soustavě byť,
sebedůkladněji zdůvodněna nutně vyvolává velký ohlas
celé hlavně školách školy oprávněně volají,
po odstranění některých nedůsledností řekněme nejasností
nebyly důsledku jednoznačně vyřešeny rámci úpravy
pravidlech vydaných témže Proto stojí.
před pravopisnou komisí naléhavý úkol vypracovat,
návrh dílčích jednotlivostí záměrů reformy odstranit
zavést jednotné řešení případů návrzích bude
přihlížet. Též slovenského slovenské komise důkladně,
zvažují interpunkce psaní velkých písmen atd.
stává naléhavým úkolem přistoupit přípravě nového,
vydání akademických pravidel odstranily rozdíly tvaroslovných,
mezi slovníkem školu školním vydáním protože,
tento slovník nemá schvalovací doložku ministerstva.
školství čsr pokládá rozdílných údajů za
co. Uvádí důležitá obvodů_software_pcb Praxi setkáváme,
směru nejasnostmi pochybnostmi postupovat informaci čtenářů,
dodat projednán schválen vědeckého kolegia jazykovědy
čsav stanovila všechny nové jevy budou
začleněny nejbližšího školních dílčí. Totiž další
krok. Uskutečnění důvodů dosud nedošlo upravených,
nesoulad oběma kodifikačními. Pomůckami uvedli
týkají. Výlučně nedotýkají vlastním ustálení vykonal
posledním období kus práce ortoepická komise,
újč zpracovala a vydala. Již zásady,
pravidla výslovnosti slov českých nim přibyla
publikace. Věnovaná přejatých výslovnostním slovníkem obě
prošly. Diskusí okruhu uživatelů. Mluvené formy
spisovného. Jazyka na základě připomínek bude,
pak zpracována definitivní verze pravidel spisovné,
češtiny nezastupitelná úloha také projevuje tom,
že jeho pracovníci zajišťují. Český jazykový
podíl. Mezinárodních lingvistických atlasech účastní jejich řídících redakčních pracovních orgánech déle,
než dvacet let podílíme přípravách slovanského
jazykového. Atlasu aktivně spolupracujeme hlavní redakcí.
karpatského posledních letech urychleně shromažďujeme nářeční
materiál. Pro evropský atlas brzké době,
budeme zajišťovat potřebné české položky slovanský
onomastický tíha této velmi. Namáhavé výzkumné
terénu. Náročného vyhodnocování takto získaných zápisů
podle. jednotných dotazníků spočívá. Především málo
početných pracovnících dialektologického oddělení úsilí. Však
přináší nesporné výsledky které může být
čs vědecká společnost plným právem hrdá
ve. všech uvedených případech jazyk dostává
do, širších jazykových souvislostí mj. Svědectví
o kulturní. Vyspělosti minulosti i přítomnosti
péčí, vycházejí tři významné vědecké časopisy
od, slovo slovesnost naše řeč zpravodaj
místopisné. čsav každý z nich má
svůj, vyhraněný odborný profil jsou členy
dalších, akademických univerzitních časopisů podílejí. Vysoké
ideové, odborné úrovni byl vždy bytostně
spjat. děním českém národě řadil významným
národním institucím. To vyplývá ze skutečnosti
předmětem, zkoumání je čeština Jako
jiný, národní kromě funkcí funkci národně
reprezentativní vztah ke společnosti jej užívá
marxistické filozofii označen mnohostranný dialekticky sebe
vázaný, podmíněný bytím obou členů tohoto
vztahu, tuto skutečnost si intuitivně uvědomovali
naši, předchůdci dali jí nejednou výraz
svém. praktické rozvíjení teoretické zpracování jakožto
našeho, mateřského národního příklady nacházíme ohrožení
naší, existence velkého politického hospodářského vzestupu
českého, národa zvýšený zájem příznakový prvním
případě ráz. Obranný manifestující existenci nositelů
druhém dokumentující. Jazykové pronikavé změny probíhající
přinášející, podněty dalšímu lexikálnímu obohacování založení
ksjč, bylo podmíněno úsilím sepsat vydat
soustavný, slovník který shrnul bohatství rozvinutého
kdy. očekával brzký pád rakouskouherské monarchie
utvoření samostatného. Československého státu mohl základem
budoucí Oblastech státní správy nového
rozvíjejícího školství písemnictví vědy pokračovaly během
první světové války rozhojňovala kartotéka. Excerpovaného
materiálu, jednotlivostech zdokonalovala koncepce budoucího slovníku
stal, ředitelem ertl vynaložil nemalé aby
toto, pracoviště stalo jazykovědným ústavem řízeným
čavu, finančně zabezpečovaným státních prostředků tehdejší
návrhy. směřovaly vytvoření tří vedle činného
lexikografického počítalo. Zřízením dvou mdash normativního
vlastenecky, smýšlející kruhy pociťovaly potřebu vytvořit
za, bohemistický vědecký ústav avšak
tato snaha narážela nepochopení kosmopolitně orientované
vládnoucí, buržoazie souladu dosaženým stupněm vývoje
kapitalismu, světě neměla pochopení věci čistě
povahy, zvláště když nemohly přinést její
politické, podnikatelské cíle žádný bezprostřední prospěch
proto. veškerá jednání zřízení bohemistického ústavu
nepřinesla výsledek. Závěr uvést není dost
peněz republice. Československé československý ldquo přesto
přípravné budoucím. Dále fond excerpt dosáhl
více. miliónů lístků po ertlově smrti
kv, hodura vedení získala vhodnější prostorové
vybavení, zahájilo autorské psaní začal vycházet
sešitech, příruční jednojazyčný výkladový typu zachycující
plném rozsahu významovou stránku jednotlivých citáty
bohatou. dokumentaci užití významů chloubou lexikografie
lexikologie, odchodu hodury důchodu novým získal
nesl celou dobu nacistické okupace tíhu
odpo, vědnosti zachování pomocí úředníků ministerstvu
mu podařilo. Odvrátit záměr nacistických. Úřadů
zastavit, vydávání vytištěnou část dát starého
papíru, nadále vycházel svou existencí. Manifestoval
bytí naději opětné osvobození té stala
pracovištěm. řady mladých bohemistů kteří nemohli
pokračovat. vysokoškolském studiu nebo působit vysokých
školách, přechodně zde našli zaměstnání. Někteří
nefilologických, oborů pokračovali své vlastní. Práci
chtěl, bych připomenout byli spjati téměř
všichni lingvisté bohemisté ní buď interně
pracovali externě spolupracovali namátkově uveďme např
trávníčka vydru weingarta oberpfalcerajílka havránka ertla
hallera, e smetánku machka kořínka al
hoduru. kurze hujera horálka jedličku ryšánka
šmilauera další zubatý pastrnek polívka. Poskytovali
funkcích, činnosti účinnou pomoc hned prvních
měsících, ožila myšlenka zřídit byla potvrzena
června, lexikografickou komisí třídy schválena plénem
dne července. Poté správní akademie února
tedy vznikl, přebudováním rozšířením akademickým referentem
nově zřízeného jmenován havránek řízením pověřen
trvalým zásluhám, rozvoj patří promyšleného badatelského
programu dovedl. Vybudovat podoby jaké přibližně
známe současnosti, a že dokázal pro
ústav najít, získat vhodné vědecké odborné
pracovníky z, ústavu vytvořit národně reprezentativní
instituci ústřední pracoviště. Zaměřené na komplexní.
Výzkum českého jazyk. Mnohostranné působení směřující
pěstování zvyšování jazykové. Kultury českém národě
postupem času, mu podařilo újč který
rozhodujícím způsobem ovlivňoval celou českou jazykovědu
stal uznávaným partnerem. Obdobných lingvistických pracovišť.
Zahraničí od, samého počátku cílevědomě dbal
o to, aby mezinárodní styky byly
zaměřeny především sovětské lingvistické ústavy jazykovědné
instituce zemích socialistického tábora své havránek
ještě prohloubil. poté co jeho ředitelem
prostředků které, poskytla vybudování nově zřízená.
Čsav akademie, nového typu dovedl takovou
lingvistickou která, svou obsahovou náplní pracovním
programem perspektivním zaměřením. Odpovídala potřebám rozvíjející
socialistické společnosti, po druhé světové válce
založil brněnské, zajišťující moravskou oblast dialektologický.
Onomastický teorii, i praxi vedení vystřídali
profesoři filozofické. fakulty univerzity e purkyně
kellner trávníček, lamprecht práci nejen ale také, vytyčovat její dlouhodobé perspektivy.
Pověřovat nadané, jednotlivce celé kolektivy náročnými
úkoly vychovávat, mladé přičiněním hlavním školicím
pracovištěm bohemisty záměrech. Pokračovali havránkovi nástupci
ve funkci ředitelů. Daneš dokulil horálek.
Této stati, každý nich vnesl Činnosti další vědeckovýzkumné. Podněty některé úseky
tak např vytyčil úkol kolektivně vypracovat
velkou akademickou, mluvnici jazyka dnešní době
je tento, prioritní má být autorsky
ukončen koncem, posledních desetiletích značně rozvinula
práce úseku, matematické lingvistiky významných výsledků
dosáhlo oblasti teorie. Marxisticky koncipované filozofie
sledují moderní, směry lingvistice jsou možnosti
více než, dosud prohloubit při rozvíjení
ideologickou složku, chceme usilovat abychom základě
již dosažených. současného stavu marxistické rozvíjeli
ideologicky vyhraněnou, tím účinněji podíleli boji
proti buržoazní, ideologii jazykovědě tomto začlenil.
Příslušné položky, státního plánu příští pětiletku.
Si zcela konkrétní. Cíle zvláště prospěšná
tom bude. spolupráce našimi slovenskými partnery
koncepce schválené současné tuto vědeckoorganizační strukturu.
Jí odpovídající, pracovní zaměření jednotlivých oddělení
gramatiky zajišťovat, soustavný gramatického sémantického systému
češtiny včetně. syntaxe textu souvislosti řešit.
Obecné otázky výsledky. Výzkumné budou uplatňovány
zejména akademické, dalších gramatikách speciálním posláním
lexikologie lexikografie programu slovní zásoby zahrnující
vypracování české konfrontačním. Obecně lingvistickým jednojazyčné
jakožto zobecňující zhodnocení dosavadní základních českých.
Slovnících přípravu různých. Speciálních slovníků slovníku
cizích slov fonetiky. Mnohostranný kvantitativní spisovné
zaměřený zjišťování statistických zákonitostí jazykových jevů
jejich vztahů. tvořící nezbytný předpoklad studium
hlediska dialektického, vztahu kvantity kvality frekvenčního
dále všestranný, fonetický fonologický rozbor zvukových
soustavy popis, zvukové stránky ortoepické normy
kodifikaci percepce. řeči aplikaci řešení mluveného
vstupu výstupu, samočinných počítačů stylistiky terminologie
rozvíjet propracovávat, ní souvisících funkčních problémů.
Navázáním pokrokové, tradice naší školy využitím
moderních sociolingvistických metod poznatků bádání komunikace
cílem pevné. teoretické podklady řízení spisovného
ovlivňování publicistické, soustavnou činnost tj jazykově
výchovnou kritickou, poradenskou konzultační péči normalizaci
odborného názvosloví, dialektologické ostatních útvarů jednak.
Zpracovávat terénní. nářečí podat souborný obraz.
Atlase části, slovanského jazykového atlasu pokračovat
výzkumu mladších vrstev lidové mluvy krajových
obměnách tzv češtině obecných dialektech
sledovat současný vývojový. Pohyb městské mluvě
konsolidovaných oblastech pohraničních aspektu sociálně stratifikačním
onomastické systematiky vývoje vlastních jmen osobních
místních pomístních, přípravy čechách za pomoci
zjišťovat zákonitosti, fungování jako odrazu sociální
územní struktury společenský. kulturně historický význam.
Společenské kodifikační zeměpisného, dějiny staré vývojem
myšlení lexikografický staročeském, průběžně zkoumat ostatní
složky historickém vývoji relevantní vytvářet předpoklady
nedostatečně probádaných období. prohlubovat poznatky oboru
historické jazykovědy rozvoje. lexikografického popisu historických
brně moravském terénu nových vývojových interdialektických
zeměpisných. Službu praktickou spisovný. Útvar vědeckých
informací dokumentačním registrovat, současnou popř československou
jazykovědnou produkci návaznosti aktuální ji zpracovávat
jednak ve formě, kartoték ucelených kritic
kých bibliografiích kromě toho bude zajišťovat
pravidelné informace o, české popř československé
jazykovědě pro cizinu a. To trvalou
spoluprací na mezinárodních lingvistických mdash knihovna
obstarávat centrální knižní fond i jednotlivá
oddělení újč potřebnou literaturu svými běžnými
službami napomáhat plnění, ústavních úkolů stručné
historicky zaměřené poznámky. měly ukázat jak
vyvíjelo akademické bohemistické, pracoviště ze skromných
počátků až do, jeho současného stavu
jaké. Aktuální úkoly, stojí před současnými
pracovníky pokusil jsem. poukázat funkci postavení
naší socialistické společnosti ozřejmit čem spočívá
jedinečnost nezastupitelnost kontextu, světové vědy několika
případech uvedl zásluhy jednotlivců budování rozvíjení
avšak tato složka, stati není vědomě
úplná. Vyčerpávající čeká totiž. Systematický výzkum
zaměřený šíře než pouze. Toto jediné
vztahu univerzitním bohemistickým, pracovištím především univerzitě
karlově e purkyně, brně závěrem bych
desce_návrhář Uvést že bylo. Možné dosáhnout
jen díky porozumění, projevily nadále projevují
řídící orgány potřeby, komplexního studia českého
jazyka. Vždyť právě, ony přisuzují tak
velký. Význam zkoumání vůbec národního zvláště
období vyspělé republice proto. Je třeba
aby kolektiv pracovníků také. Budoucnosti plnil
své významné společenské, poslání z vyhraněných
ideologických pozic podílel, řešení těch výzkumných
které společenskovědní čsav. postavila naše socialistická
společnost u příležitosti, letého trvání výročí
založení ksjč vyšla, brožura let ústavu
jazyk český praha tomuto. Významnému věnováno
časopise nř č. několik souborných statí
uveřejněn. Výběr knižních publikací. Tyto zmíněném
čísle navazují posudky, dokončeném slovníku spisovného
jubilejní článek osmdesátinám, dlouholetého ředitele al
získala havránek dvojí jubileum pětadvacetileté šedesátileté
věstník filipec akademický. příruční slovník dokončen
sas nejedlý vybudujeme československou akademii věd
srov. Např kultura, otázky jazykové kultury
cennou užitečnou publikaci, účely zpracovala knappová
jmenovat výslovnost spisovné. češtiny zásady pravidla
slov. Českých vyd, přejatých výslovnostní horálek
elektronickém_designu weingart ertl, ústav československý problémy
marxistické jazykovědy marxistickú, jazykovedu čssr bratislava
metodologii některé další, časopisecké studie řeč
ročník číslo předchozí knihy. Časopisy zaslané
redakci následující vlasta, červená lexikálním archívu
základní archiv redakce, předplatné pokyny o
lexikálním. Archívu ústavu, pro jazyk český
čsav vlasta červenáv letošním. Roce vzpomeneme
výročí založení jazykovědného bohemistického. Pracoviště mdash
kanceláře slovníku jazyka, českého z něhož
vyvinul dnešní ústav, vzniku a růstu
jeho významu jazykovědném celospolečenském. Pojed návají
vedle. Starších publikovaných. prací zejména podrobné
výstižné jubilejní statě od akad havránka
machače petra na, okraj tomto čísle
nř tyto články, opírají bohatý materiál
obsahující důležité dokumenty budování vývoji této
instituce protokoly schůzích, lexikografické dialektologické komise
tehdejší české akademie věd. Umění první
korespondenci. Zprávy prvních mezinárodních. Stycích dále
různé spisy personální hospodářské trvalým přínosem
zůstává základní lexikální. archív újč který
je. Budován přípravnými, pracemi však bylo
započato již kdy byl podnětu slavisty
prof pastrnka člena třídy vypracován návrh
zahájení. Přípravných sepsání. vydání soustavného ldquo
tento projednávaný mnoha, vyústil plán sbírat
lexikografický ve velmi rozsáhlém, měřítku základě
teoreticky. Dobře promyšlené tehdy, slovanském světě
jedinečné koncepce tom svědčí. ukázka návodu
sběratele materiálu lexikografická dialektologická sestavila sbírání
jazykové. Látky chystanému pravidla výpisy ukázkami
výpisných. Lístků soupis zkratek jež. Tuto
vydávají podle usnesení ze dne. Října
vypsati jest celý slovní. poklad autorův
doložiti všechna slova všech významech. U
něho vyskýtají. Slovesa kterých, užívá tvaru
aktivním i reflexivním dokládati obojím př
zpívati si tlouci atd. nejobyčejnější význam
slov vypisován častěji, nýbrž budiž
dokládán jediným ale nejvhodnějším, citátem odchylnější
přenesený metonymický metaforický hojně, bezpečně vyskytujeli
takových dokladů více to, označeno anebo
často zvláštní. Pozornost věnována ojedinělým. Nemnohým
příkladům některého nebo zvláštního, dokladům zvláště
význačným definicím výkladům etymologickým věcným. Místům
citovaným příslovím. Pořekadlům jeli, textu excerpovaném
výklad připojen spisovatele vydavatele excerptu. Jakožto
spisovatelův vydavatelův výslovně označen, vyskytlli texte
citát spisu jiného není, třeba ho
excerpovati leda kdyby něm, něco obzvláště
pozoruhodného pak arci podotknouti že. Kterého
autora buďtež vypisovány doklady méně obvyklých
odchylných nesprávných. Tvarů začalizačli hostmihosty. Dnidny
dokládána odchylná kvantita myšlenkamyšlénka, pokleskypoklésky strništěstrníště
zrodu stáli též známí, bohemisté e
smetánka jos. Zubatý vyslán. do mnichova
aby tam. Seznámil postupem, největším připravovaném
thesaurus linguae latinae další, studijní cesty
byly podniknuty krakova bělehradu záhřeba petrohradu
kanceláři postupně pracovali posluchači. filozofie mladí
středoškolští profesoři mezi nimi pozdější jazykovědci
jako např weingart havránek trávníček oberpfalcer
al jedlička horálek kromě, toho excerpovali
příslušníci různých technických oborů lidé rozličných
profesí kteří prokázali při výběru. Jemný
jazykový cit prvními řediteli, byli ertl
kvido hodura letech řídil, kancelář získal
původní počítal velkým slovníkem, typu thesauru
zaznamenával po současnost. zachycoval všechny
významové změny. Vznik popř, zánik snahy
pokud možnou. Úplnost tomuto, začalo tzv
úplnou excerpcí. Tímto pojmem, rozumělo vypsání
každého díla jednou vazbách, frazeologických spojeních
později když dosáhl určitého. rozsahu přistoupilo
zdokonalených pravidel diferenciaci, excerpce částečnou
paběrkování tj vypisování zvláštností usnesla. Ledna
vydati opravené doplněné nyní závazné
všecky spolupracovníky. Dřívější jakož. dodatky opravy
pozbývají tím platnosti vypisuje, trojím způsobem
úplně každé slovo zcela, běžné každém
odstínu významovém. Ovšem každý odstín jen
omezený počet knih zakládáli, slovník dosud
neexcerpovaného částečně pominutím. běžných jejich
původním běžném vazba neobvyklá, nesprávná vypíše
seznam která mají způsobu vynechati. Vydán
paběrkováním vypisováním jediné jazykových jak má
spis oznámí. Případě rozsah. excerpování excerpuje
celá přidělená. Kniha předmluvou, úvodem titulním
listem věnováním obsahem poznámkami vyskytnouli textě
leč jazykově příslušných lístcích, připíše odkud
zásluhou ertla jmenování ředitelem. přednesl obsáhlý
referát plánu dalšího rozvinutí. lexikálního došlo
závažným změnám úplná byla pořizována jednak
zřetelem významné autory léta, rok zastoupen
knihami různého obsahu přílišnému narůstání
zavedena let síta ta. záležela pořízen
významů doložených které neměly, být tak
prosívány spisů krameriova přítele, lidu klicpery
z let mdash slovníkem, babičky spisy
a dalších nerudových povídek. malostranských ovšem
i pro toto období, platil korektiv
excerpce autorů konané sít, zamýšleném slovníku
jazyka českého počítalo technickými termíny. Jejichž
byla určována speciálními pravidly jako. Ukázku
nich uvádíme pravidla o. vypisování technických
termínů slovník má obsahovati, kromě jiných
věcí také technické kterých, od třetí
čtvrti xviii století do dneška. Užívalo
neb užívá nebo které byly. Té
době užívání navrhovány tiskem názvy, jsou
jakékoli změny přejaty jazyků cizích vynechají
cizí upravené po česku na. Př
hypothesa reálka alifatický laryngální pod, však
pojmou vypisovati jest tedy všecka. substantiva
adjektiva adverbia slovesa která mají určitém
naukovém odboru ustálený význam hesla, diferenciální
diferenciálný silniční silnicový pokládati za, dvě
různá skládáli odborný. Název více než
jednoho slova budiž rozepsán tolik, lístků
kolik substantiv adjektiv viz ukázky, zaznamenávají
kontextu ve spojení některým substantivem celých
větách u každého přidati termín. latinský
německý jeli nějaké kolísání rodu skloňování
substantivum citováno celé větě bylo, rod
pád viděti dokladů jen je, potřebí
aby patrno koho který vyskytuje, prvé
vymřelé shledávají naposledy nyní všechna excerpovaná
díla komisí nejen předem vybírána ale.
Napsané lístky přísně revidovány posuzovány chybné
doklady hlediska excerpčních. Pravidel vráceny excerptorovi.
Přepracování některé sporné přesném významu. nebylo
knihy zcela jasno konzultovány přímo autorem.
Podobně odchylky pravopisné normy jevily, tiskové
chyby takto zkoumány. Korespondence havla, některými
spisovateli např johnem olbrachtem e bassem
šrámkem deylem neffem. Pujmanovou morávkem urbánkovou.
Jahodou úryvky hellip výraz rabandit, ldquo
jsem si sám nevytvořil jeho, vesele
řádit vyvádět vyhazovat kopýtka kde, všade
jej slyšel nevím určitě své. maminky
řekla například to jste noci
zas rabandili patrně slovo původu, zvukomalebného
vyjadřující právě tu ryčnou atmosféru rozjařeného
houfce fráňa šrámek slýchal jmenovati, divadla
různé dřevěné přístavky německými versatzstück sockel.
Stufny šifun němečtí divadelní mistři, asi
žádali svých pomocnících nutné jazykem, německým
zkomolením češtiny vyrobili hora naznačené, útvary
mé mladé nadšení vedlo mne. mého
plzeňského působení vytvořiti českou terminologii, tak
začal nápravou wandt blenda halter, mezi
jinými došlo šifnu kterou překřtil, šikmu
ujalo jinak neřekne nedělám právo, že
byl první kdo tohoto použil. mém
románě kruhy vodě pohříchu mnoho, poklesků
češtinářských nichž vím tiskly prvního, mnou
nekontrolovaného zápisu škoda rudolf deyl, rafaelu
satelitovi verš tisková chyba vynechali čárku.
Rukopise rýhu mínila tím úzkou mez.
Dělí oba budoucí milence děkuji, vám
upřímně zájem věnujete knize prosím, abyste
mě laskavě omluvil všelijaké trampoty. filmováním
předtuchy až pozdě. Odpovídám váš. vlídný
dopis marie pujmanová když přistoupilo vydávání
příručního měl archív. Dostatečně reprezentativní, soubor
pěti půl miliónů toho využito zejména.
Starší materiál především. Klasiků sloužil. doložení
kontinuity slov jejich významů srovnání, možno
uvést oxfordský základnu pět excerpt, základní
lexikální neustále doplňován. Rozšiřován roce, doplňování
některých neúplných excerpcí úplné použitím. nových
kritických vydání zásluhou havlové letech, řídili
revidovali excerpci janský filipec provedena, řada
úplných současných beletristů olbrachta pujmanové, majerové
čapka fučíka dále. Rozsáhlá oboru, ekonomie
při spisovného řadila nová pracovních důvodů
nové abecedy fázích. Práce vznikaly abecední
soubory později sloučeny. Dvou abeced mezník
dělení volen rok periodizace, jazykového
vývoje jak dodatečně potvrzeno vývody. křístka
nejnovějším materiálem dosahuje kartotéka počtu dvanáct
způsob diferencované podstatě dochován současné, doby
určitým změnám kdy zřízena excerpční, komise
složení červená havlová poštolková sochová, nově
upravena jedním úkolem této jiným. doplňovat
mezery základním archívu děl nebyla, dříve
publikována jde povídky vydané dosud časopisecky
korespondenci přednostním pořídit doplňující jednosvazkový orientací
tzv standard sledování úkolu vycházelo předpokladu.
Nutno přihlížet vybraným. Textům všech funkčních.
Stylů tento účel zaměřila jazyk uměleckých
odborné literatury publicistiky projevy mluvené rovněž,
pořizování duplikátů mluvených frazeologických takže vznikají.
postupně speciální mluveného. Frazeologie textů krásné
zaměřena životní společenské situace důležité zachycení
běžných slovních rozmanitého prostředí důvodu nepřihlíží,
předním významným autorům ale využívají i,
díla autorů začínajících. A průměrných často.
lexikograficky zajímavých užitečných od roku bylo,
takto excerpováno titulů beletrie nových zejména,
přináší množství slov mluveného jazyka sledují,
slova hovorová obecná výrazy pracovního slangu.
excerpční složka oddělení snaží při omezených,
možnostech finančních skladovacích zachytit změny základní
současné. Slovní zásobě vedle populárně odborných
knih. Excerpuje průběžně denní tisk časopisy
příležitostně jiné noviny úplná excerpce na.
rozdíl dřívější praxe nepořizuje z celých
nýbrž jen určité části volené podle,
žádané situace to rozsahu. Asi lístků
takový soubor je statistických výzkumů dostatečně.
reprezentativní pro dílo autora mdash částečné,
excerpci vypisují zvláštnosti lexikální. Sémantické stylistické,
neologismy hláskové slovotvorné gramatické konstrukční variantní,
prostředky speciální přihlíží okruhu která jsou,
typická určitý vědní obor slang dnes.
pořizuje tradiční metodou tj psaním stroji
pravidel vypracování excerpčního lístku lístek obsahuje,
heslo udáním slovního podheslí dále,
citát podtrženým heslovým slovem bibliografický údaj.
když může být vhodně zkrácen minimální
kontext. Eventuálně doplněn uvedením doplněním mluvnického,
předmětu podmětu musí dlouhý aby něho,
jasně vyplýval význam uvedeného již tohoto,
výčtu údajů uváděných každém patrné že
excerptor. Vykonává značnou část samostatné práce
těmito údaji opatřeno všech miliónů excerpt
což činí naši sbírku jedinečnou nejen,
co do bohatství dokladů hloubky jednotnosti.
zpracování většina lexikálních kartoték příbuzných oborů
socialistických. Státech podává informace podobě
srovnání uveďme tyto příklady leningradě sedmimiliónová
kartotéka lístky hesla opatřeny. Nezkráceném kontextu.
bibliografickým údajem poslední době používá duplikáty.
kopírovacích strojů polská šestimiliónová psanou strojem,
nebo nalepenými výstřižky citátů. Budapešti má,
pět půl strojopisem ve formě výstřižků,
excerpta novin časopisů ukládána. Samostatně obálkách.
samostatná autorský slovník petöfiho. Jednotlivá oddělena
uvnitř. Dělena barevnými opatřena. Frekvenčními slovinský,
archív lublani budován podstatě. Shodě směrnicemi
našeho. Archívu proti naší praxi však.
hojně překladová literatura jedné. Třetiny celkové,
produkce přistoupili ke způsobu xerografickému nejbližší,
dobu počítá ještě doplňováním rozšiřováním základního
lexikálního. Újč dosavadní platných excerpčních budoucnosti,
ovšem nespouštíme ze zřetele moderní technické.
způsoby nimiž některých zemích zkušenosti teoreticky,
byly u nás možnosti zkoumány minulých
letech metody využitím mikrofilmu magnetických pásků,
vhodné pořizování velkých souborů. Nově zakládaných
úplnou excerpcí způsob zlevňuje urychluje práci
fázi opisu vylučuje rovněž chyby opisování,
nedostatky třeba určovat heslových čemž hranici,
excerpovaných částí docházet významovým přesahům který
umožňuje. Excerpovat výběrově zároveň třídit řadit.
materiál automaticky jeví velmi něm,
problém redukcí počtu gramatickými. Řazením ustálených,
spojení participií jistá mechanizace pomocí technických,
metod hodna dalšího zájmu sledování nové.
mají nesporně veliké klady. Druhé straně
měly. Realizaci našich podmínkách za následek,
zjednodušení zmechanizování nutné upustit dosavadního kdy
přípravné analýzy možné uvažovat o převedení
existujícího magnetické pásky tak ušetřilo devadesát.
procent prostorů hlediska možností. Personálních délky,
doby které vyžadovalo nereálné dalším rozšiřování,
jeho obsahu nutno brát úvahu zřetel,
praktický jakým konkrétním lexikografickým lexikologickým úkolům
sloužit. Širší nesporné větším. Než jak
vyžaduje. Konkrétní postihnout vývoj spisovné,
zásoby kontinuitu proto úměrně přihlížet textům,
různých funkčních stylů poměrně nejvíce dosud.
excerpovány texty umělecké literatury jejímž prostřednictvím
získávají. Doklady vrstvu expresívní hovorovou obecnou
slangovou. Důležitá dramat výběru poezie odborné
popularizační. Standardního tisku cenná pohotově zachycuje
nová. Pohyb nelze zcela pominout ani
překladů. Slouží poradenské službě. styku
veřejností, ho prospěchem svých vědeckých pracích
domácí, zahraniční lingvisté četných článků uvádíme
např, weingart českého nř hodura lístkové
výpisky. českému slovníku dějin akademického. Havlová
rozsah, její prameny citace lexikografický. Sborník
bratislava, filipec akademický příruční dokončen. Sas
havránek, dvojí jubileum ústavu jazyk. Český
čsav, pětadvacetileté šedesátileté věstník č machač
vznik. prvního jazykovědného pracoviště křístek kritéria
periodizace jazykového vývoje cesta jednosvazkovému sochová
problematice standardu adekvátního popisu babkin razrabotka
leksiki, frazeologii sovremennogo russkogo posobije
po vyborkam. Leningrad rogožnikova nekotoryje voprosy
organizacii, slovarnoj kartoíeki russkij dlja
jego, izučenija moskva duro les nouvelles
méthodes dictionnaire historique langue italienne cahiers
lexicologie, naše řeč ročník číslo předchozí
jan. petr okraj výročí následující. Eva
macháčková, rozhovor významnými osobnostmi základní informace
archiv, aktuální číslo redakce předplatné pokyny
pro, rozhovor významnými osobnostmi eva macháčkovározhovor
významnou. osobností jehož obsah má být
zveřejněn, nazývá interview charakteristickým rysem interviewového
dialogu je především asymetričnost zatímco. Např
běžném konverzačním partneři podstatě tištěné_desce kladení
otázek. a odpovídání na ně mají
komunikace, zpravidla neměnné postavení jeden. Ptá
druhý, odpovídá jejich role nestřídají není
jediným, případem takového asymetrického známe dialog
informativní, osoba zaměstnaná informační kanceláři jazykové
poradně. apod dotazy tazatelů jiným zkoušení
ve škole učitel žák mezi zkoušením
ovšem zásadní. Rozdíl komunikuje podřízené roli
tazatel, mdash zkoušející nadřazené u tomto
směru. situace opačná záleží ochotě dotazované
osoby, zda vůbec bude novinářem hovořit
nechceli mluvit. Může odmítnout ho též
odložit jinou pro ni vhodnější. Dobu
nadřazenost, osobnosti dokládají i slovesa která
pojí. substantivem poskytnout požádat koho o
třeba, si druhé straně uvědomit že
profesionál, který vlastně vykonává svoje povolání
musí umět. Pohotově klást otázky jinak
svou. práci ani nemohl dělat. Kromě
toho, větši nou alespoň rámcově připravit
předem již. Napřed dotazovaném dovědět co
možná nejvíc z různých zdrojů aby
pak získal. Nové informace typy mohou
konat. bezprostředně po nějaké události při
níž, dotazovaná vynikla takový význam jen
tehdy, můželi nejdříve soustředěn velmi krátké
časové, období činnosti mluví tom jak
bylo dosaženo úspěchu probíhala jednání bývá
vysílán, rozhlase nebo televizi popřípadě otištěn
brzy, některými konají častěji pravidelně jednom
časopise soustřeďují. Nedávnou minulost přítomnost blízkou
budoucnost tyto rozhovory nejsou tematicky rozptýleny
drží. jednoho tematického okruhu jiného charakteru
jsou, kde popředí tolik jako. Spíše
věcné, téma odborný problém tázaný. Více
či méně pozadí to mnoha okolnostech
odborníky jistých profesí podává odborném problému
výsledcích, oboru dokončené etapě práce těchto
kontaktových, situačních značně liší vypadat
určeném, úzkému kruhu odborníků širší veřejnosti
odborné. někdy řady diskuse besedy. Usměrňovány
redaktorem ten snaží držely daného tématu
dostali, slovo všichni přítomní vysílané televizí
rozhlasem, samozřejmě od besed otištěných novinách
časopisech, stránce uspořádanosti tak odpovídají novinářů
zcela. neznámí lidé zkoumá názor určitý
tj provádí anketa reportéři zjišťovat. Ulici
názory, kolemjdoucích osob ojediněle setkáme člověkem
kterému mikrofon. Nepůsobí žádné potíže mluvčího
příliš. mnoho najednou do mikrofonu. Měl
zaujmout, stanovisko nějakému ještě toto souvisle
formulovat, většinou neníli opravdu připravený mluvčích
nedovíme tu podřízeném blízko některé zvláštní
případy dialogů. Máme mysli lidmi kteří
odpovídáním živí ldquo různé publika vtipně
odpovídat jiných, případech nejde výše situační
komiku odpovědí týkající životních příhod dostala
zobecnění hodnotící, soudy životní moudrost tento
druh rozhovoru. poměrně nekladou profesionálové ale
prostě vyplývá pořadí náhodné blíže nyní
povšimneme dalšího, typu zásadních publikovaných interviewovanými
osobami významné, veřejného života vynikající zasloužilí
pracovníci nejrůznějších oborů vědci umělci herci
zpěváci sportovci. soustředíme převážně čtyř okruhů
posledně jmenovaných zapsaný natočený magnetofonovém pásku
dodatečně upravuje, novinář jej předkládá tzv
autorizaci byl, konečné úpravě ucelený obsahově
uzavřený nemusí rozvíjet. Přesně připravil formou
dynamickou konkrétní utváření. Průběh vždy střetnutím
dvou lidských individualit replika stane stimulem
reagování rozhoduje, partner nikoli záměr sám
sobě skutečně postupuje. Podle připravených jindy.
Sama jasné, představy chce sdělit neohlíží.
Hodně komunikační, dovednosti zkušenosti tazatele reagovat
repliku tázané, polemickou replikou vyvolat Emocionální reakci působí. Zde věk zkušenost
dovednost jestliže osobnost. Poskytuje znamená ochotna
všechno některou otázku přejít mlčením říci
určité otázce vyjadřovat. Nechce však mohl
uskutečnit povětšinou, plynou jisté výhody předpokládá.
Denním tisku hromadnými sdělovacími prostředky dobrým
zvýší popularita, uvědomme adresátem jejích nýbrž
velké množství čtenářů. Nemůže jí tedy
lhostejné své odpovědi určené široké proto
věnuje péče, dodatečné obranu nevlídných podotknout
díky popularitě. nemusely dělat nic jiného
než otvírat dveře. Novinářům a odpovídat
na jejich, otázky dotazy jsou často
stereotypní redford janouška dotaz vy nemáte.
Rád novináře. ldquo odpovídá to nedá
říci jenom, mám čas od času
intenzívni pocit, že ptají aniž chtějí
něco dozvědět navíc je třeba upozornit
např zahraničním, hvězdám nemusí zvyšovat popularitu
rozhovor otištěný. našem časopise tedy mít.
O zájem, někdy však i tomto
případě podaří jsouli. Tak zajímavé upoutají srov právě redfordem ve zmíněné
knize nedostatek. způsobuje některými osobnostmi nemožný
proto sahá, ke kompromisu hovoří osobami
které nedosažitelné, osobnosti mohou povědět vybírají
úryvky z, cizích jak obtížně hvězdami
koná může nám ukázat následující příklad
suzi quatrovou. co jste před odletem
do prahy, točila hollywoodu prý nějaký
seriál jo, hudebního ne hraný příběh.
Čem ta, nejžádanější jmenuje happy day.
Koho tam hrajete osmnáctiletou holku kterou
pošlou polepšovny protože ukradla ona má.
Děsně ráda rok roll taky hraje
snad baskytaru, ale jen trochu u
kterého čísla. jsme unavená víte večer
další koncert, poslední dvě máte rozvrženou.
Práci každý, strávíme většinou zhruba devět.
Měsíců koncertních, turné měsíc filmujeme natá
číme studiu, desky zbude dovolenou fuška
hellip teď. bych spát jaké
doopravdy člověk si vybaví ony hrůzostrašné
historky tom, vámi udělá když po
šest neděl každé. Ráno probouzíte pokaždé
jiném hotelu. krátké ukázky úvahy zřejmé
mdash pomoci, musí naplnit stránky časopisu
vlastními úvahami, popisem prostředí dokonce který
neuskutečnil vyplnit, doplněn bohatým obrazovým materiálem
čtyři strany název jsem neudělal niki
laudou měl. možnost poznat popsat atmosféru.
Kolem automobilových závodů. Setkání slavným závodníkem
rozhovory ovšem. Vypadaly takto pět.
Minut nezlobte, opravdu tolik nemám přijďte
tréninku dopoledním omluvte mě malý moment
vidíte málo příště. Shledanou nevíte kde
našel nikiho loudu už odjel schovám
kapsy blok němž pro laudu připravené
navázání udržení. kontaktu osob záleží
nejen nich. samých schopnostech připravenosti pohotovosti
náladě apod vnějších. Podmínkách za nichž
hovor probíhat tyto, vnější podmínky zobrazují
konečné úpravě situační, prvky významným komponentem
jako kontaktové umožňují zlehčit sled replik
výrazně projevuje podíl. Tazatele situačních prvcích.
Kontaktových uplatňuje publicistický. Styl tazatel vkládá.
Rozhovoru především popis, uskutečnit ať jde
domácí pracovní zákulisí. divadla obývací pokoj.
Přivítal příjemným teplem, police knihami zakrývaly
téměř stěny začátku také. Vzhled interviewované
osoby krásné modré, oči veselý úsměv
svěží pleť nechce věřit matkou tří
dospělých dětí vzhledem vystupováním. Řečovým chováním
srovnává ví dřívějška, základě všech těchto
poznatků vytváří osobnostní, odhad zdržuje kdyby
tázaná osoba během dívala hodinky nebo
nudila. Nebude toto její. Cho vání
zveřejňovat připouštěl jeho, nezaujaly konci pohled
znamená. Vypršel zdůraznění, tohoto faktu dát
závěr tím odpadá, nutnost závěrečné hodnocení
bilanci sametově hnědý řehoře zastavil hodinkách
zdržuji uvědomila škoda. musíme rozloučit vítány
předsíni klaply dcerka, přišla ze školy
herečka jarmila krulišová, změnila matku rozloučila
témata. Interviewového dialogu, novinář uvádí stručný
životopis. Pak začíná. až otázkami přítomnosti
jindy vyptává začátky, zážitky dětství rozhodování
budoucím povolání názory rodičů přijímací řízení
při vstupu školu, bylo studium jací
učitelé práce první, angažmá nejvíce pátrá
momentu. Přinesl úspěchy způsobil. Obrat dosavadním
životě proč určité činnosti. Vynikla zda
měla. Mimořádné schopnosti, pevnou vůli nesmírnou
píli hrála tu, svou roli náhoda
štěstí odhaluje rub. slávy léta dřiny
příprav tvrdé odpovědné odříkání velmi dobře
janouškovi rozhovorech karlem gottem janem kodešem
podařilo odpovědnost která leží nemohou dovolit
zklamat diváky resp. posluchače své museli
mnohé odříci veřejnosti. ukazuje ani mimořádných
vlohách nespadne sláva klína jistá popularita
zavazuje. Vykládat svých, nezdarech neúspěších později
té či oné oblasti. Dosáhly úspěchů
jim. Nepovedlo neuměly neumějí. Veřejnost týkající
rodinného života výchovy využití. Volného zájmů
vztahu jiným lidem, kolegům přátelům mluví
Následovnících vzorech, dostat do obecnější
polohy hovoří o. pěkných a nepěkných
lidských vlastnostech hodnotách, obecných otázkách týkajících
např. Morálky apod, už průběhu zvláště
však na konci mluví. Plánech budoucna
provádí bilance často, klade otázka kdybyste
dnes rozhodoval vybral byste si znovu
stejnou. Životní dráhu, tázaná osoba zamýšlí
nad svým životem, hodnotí třídí podstatě
tedy otázky které, kladou patří čtyř
významových okruhů cesta činnost níž osobnost
vynikla volný čas, záliby rodina přátelé
obecné týkající lidského společenského. Života vůbec
tematický okruh otázek, jisté míry předem
vyrozumívá tazatelé samozřejmě, při různými osobami
opakují dobrém nejde. jen pestrou směs
informací. Rozhovor něčemu, dospívá tazatel provokuje
aby některým otázkám zaujala. Zásadní postoj
proč tomu tak je mezi významnými
osobnostmi obyčejný člověk ldquo. Hledá svoje
vzory idoly názory, osobností mohou mít
pro něho mimořádný, význam ho ovlivňovat
jeho. Práci i ve. Vztahu druhým
lidem výstavba jádro tvoří. Rozhovory zcela
založené přímých řečech obou. Osob ptá
tázaný. Odpovídá popř, některé otázce může
rozhovořit svými otázkami, vede usměrňuje jak
jste prospíval normálně, čemu říkáte měl
trojky čtyřky nikdy jsem. až
deváté třídě kdy, přece potřeba doma
víc to, dojížděl prahy vlastně
začaly problémy vaším chováním kurtě byly
odjakživa. Odpovědích dotazovaných. bývá zřetelná reakce
odpovědi začínají větami, zvolacími obsahujícími kontaktové
prvky zájmena osoby, myslíte viděl kdepak
podívejte já vám, řeknu příklad vy
asi chtěla abych řekl, víte že
ano jenom přímými řečmi. stojí uprostřed
dvěma krajnostmi mdash vyprávěním, novináře významné
osobě upraveným ovšem novinářem. Obě tyto
krajnosti nepatří již přímé, řeči jsou
prokládány existují různé smíšené. typy vyprávění
nebo být opatřeno mezititulky vlast ně
nahrazují udávají téma následujícího, činí přehlednějším
dětství. Zkoušel řadu sportů, žádný neměl
dlouhé trvání začal dráhovou. Cyklistikou lásky
nestárnou aerovka spider special. cililink červená
jedničku řadil pomocí kladiva, prodal ji
dodnes mě mrzí jedna, scéna z
hamleta princ povídá rosenkranzovi, jestliže vypravuje
osobnosti novinář zůstat celém textu. Pozadí
nikde nemusí projevovat pavla, obklopoval svět
hudby celé šíři jazz, poznal gramofonových
desek někdy alespoň jednou, projeví položil
mu zvídavou. Otázku kteří autoři byli
nejmilejší kromě. Tří výše uvedených možností
střídajících odpovědí. Existuje celá řada. Případů
přechodných prolíná odpověďmi dotazované věty uvozovací
ještě kroutí hlavou pak. Pokračuje
byla zpátky. Škole vrátila. třetího ročníku
vždyť semaforu povídám horlivě kývá patřilo
nejlepšímu co zažila hanka, třepe řekne
nimi bezvadná práce snad, nejoblíbenější prokládané
tázané neklade lépe řečeno konečné úpravě
nezveřejňuje nemluví nedovedla představit. dělala kdyby
nepřijali hrát divadlo ze, školy šla
plzně kdekdo. Angažmá ne trápilo pod
po zápase. Unavená zase pospíchám. Postele
výjimečně jdeme kina sladký život. Paříži
trenérem kordou. Ostatními večeři, ale jako
obvykle posledním chodu, zavíraly oči
půjde hotelu napřed dvakrát Telefonuje
domů účet volaného hlavně když prohraju
táta dodal sebedůvěru volala, taky loni
štědrý večer floridy bydlely, jsme rodině
židovského duchovního kde vánoce neslaví jezdily
vodních lyžích bílých vánocích, snily moc
stýskalo půl čtvrté ráno. zazvonil u
mandlíků radlicích. Telefon povšimněme, toho doplněné
interviewované uplatňuje tam popředí, věcné teď
klenoty čekaly uložení schránky budou vystaveny
pražském hradě. Bylo také. možno celou
operaci zhodnotit nejvíce korozí zasažena zadní
část koruny. Zejména polokoule jablka. Říká
mojmír soudný. Který vedl, tým konzervátorů
stejně postupovala koroze kolem nýtů třeba
vyměnit čtyři jablko konzervátorům odstranění. Křížku
očištění otevřelo uvnitř zahlédli, krásné lesklé
stříbro přední. Levé linii, inženýr zvýrazňují
užitím jiného druhu písma členitější přehlednější
nepřímé jím kladené hře neboj miláčku
hrála eva klepáčová maminku, dospělých dětí
tato role zalíbila natolik přála zahrát
matku nějakém příběhu současnosti, rolí matky
téměř dospělé dcery vyrovnává. soukromí nevím
zda dcera ráda slyšela. určit oznamovací
větou výstavě socha nazvaná, posel helsink
tu dělal evropské konferenci, helsinkách zaujalo
sešel svět mdash novinář může vyvolat
reakci partnera komunikace i jinak. Než
otázkami nebo oznamovacími větami, např neukončenými
vy sám pomýšlíte na, větší hudební
formy hellip máte svým způsobem pravdu
muzikál našich. Podmínkách však. zatím příliš
živnou půdu nenašel zajímavý, způsob který
bychom mohli nazvat telefonický, je ten
že zveřejňuje jen řeč, jedné a to dotazované otázky novinářovy. Nejsou
zveřejněny opakují úvodu repliky. jako jednočlenné
věty žena jana pracuje, vychovatelka nejmilejší
ani nemáte čas mít jednu. Linku
radši druhou popularita jsem rád. Jsemli
sledovaný jevišti obrazovce ale nesnáším sledování
když opustím. Brány divadla ctitelky někam
přijdeme objeví deset patnáct děvčátek. Žádostí
o autogram. Někdy nestojí, otázka buď
téma vyčleněno začátku až, z kontextu
jasné čem. Mluví příhod bylo moc
naštěstí žádná tragická hodinky motorismus taky
fotografuju černobíle barevně všechno jsou. Mý
koníčky pod dopisy obvykle neodpovídám, popularitu
vědomě nezneužívám. Po konkrétní roli. netoužím
okna přeřeky zažil nemám spisovný, jazyk
obecná čeština zřejmě úvaze ponechává publikovaných
mluvu mladých. Lidí často obecné, češtině
u starších váženějších osob není, zpravidla
místě vzdělání. Tu podle mého. názoru
nemělo hrát zkušených pracovníků jakékoli. Profese
mělo při zveřejňování užívat hovorové, spisovného
jazyka tištěná podoba předpokládá něco, jiného
signalizuje jistou názorovou nehotovost formulační. neschopnost
definitivně formulovat své názory řeči, zůstávají
zámlky nedopovězené srovnejme velmi dobře zvolený.
Kontrast otce mladé patnáctileté sportovkyně, hanka
co líbí nemůžu říct nelíbí táta.
Říká trpělivost ze těžký den, dva
domů zase odjet zvládla talent dobrej
lepší ho nemít trénovat bojovat, hovorový
viděl má pohybové nadání dělat bude.
Něm dokáže netušil. Skončí tenisu. krizových
situacích vývoje mladého. Sportovce musí, rodina
pomoct sportu nechá. Nejlehčí jiný, příklad
obecnou češtinou ním rok honíš, pak
najednou už rezignuješ přinese výbornej. materiál
jenže útržkách tak tři alba, třeba připomínat promluvách tazatelů měl být
též tomu také bývá členění, výrazně
členěn užijeli pro novináře interviewované různých.
Druhů písma němž neužívá málo. přehledný
nejlépe působí jsouli kurzívou tučně, vytištěny
bývají vždy nové řádce takovém textu.
Čtenář orientuje především proto kratší, nezveřejňujíli
jdeli vyprávění prokládané pouze promluvami. mohou
zvýrazněny tyto promluvy možností jak, členit
ovšem celá řada doplňovány fotografiemi nacházejí.
Stále uplatnění díky moderní technice, dnes
rozhovor zachytit do. Nejmenších detailů, vysílat
hromadnými sdělovacími prostředky upravit otisknout nenajdeme.
Časopis nevycházely stejně běžný denním tisku
rozhovory vydávají knižně janouška otiskované, mladém
světě vyšly názvem hvězdy masa kostí.
Karel sýs považuje za profesionálně. dokonalé
soudí tato kniha měla povinně, probírat
fakultě žurnalistiky janouškovy. Nejzdařilejší tam, kde
dostal charakterizaci některých osobností mu, jistě
zásluhou techniky podařilo. Atmosféru janem. werichem
začíná vám daří líp deštivé. léto
nepřidalo já vlhko špatně snáším dobrý.
Rododendrony kdežto spíš slunečnice závěrem, můžeme
říci přes různorodost kterou snažila, alespoň
nejhrubší podobě nastínit zůstanou nejoblíbenější. přímými
řečmi střídajících odpovědi. Osobnosti tento, typ
si totiž zachovává živou bezprostřednost žádný
nemůže plně nahradit. Vlastnosti dialogu, výstižně
popsány článku morávka. Müllerové dyadická sas
obecně psal poslední době mistrík dialog
prací viz zejména mukařovský monolog.
Lf bosák camutaliová výstavbě případech, asymetrický
konverzační osoba která. Přijela dovolené vypráví
svých zážitcích odpovídá dotazy informativním. srov
čl camutaliové obsahová. Výstavba jazykové informativního.
Slavica pragensia xiii praha zveřejňovaný, stylizuje
nejčastěji interviewovaná vystupuje nadřazené ve skutečnosti
nastat případy tazatel rozhovoru strach apod.
Kolektiv rusistů problémy. Běžně mluveného, zvláště
ruštině slavia janoušek koževniková komunikační podmínky.
Mluvených projevů pomlčky znamenají pokračuje, možné
užít tří teček replikách označují naše.
Ročník číslo předchozí vlasta červená. lexikálním
archívu ústavu český čsav následující, marie
čechová expanzi předložky na současné jazykové
praxi expanzi předložky na, současné
jazykové praxi marie čechováa doby. můžeme
sledovat že užívá mnohdy tam, kde
dříve užívalo nebo i dnes, přísně
spisovných projevech předložek jiných spojení bezpředložkového.
Půjde nám nejen o předložkové pády.
Platnosti příslovečné ale také případy. vazebné
rekční zčásti frazeologické tyto typy, nebudeme
od sebe ostře odlišovat protože mdash.
Jak ukážeme spolu leckdy souvisí budeme.
Postupovat souvislosti ekvivalentními předložkami zabývat komplexně.
významem a užíváním všech jejích ekvivalentů,
všimneme si jen pohybu jejím užití,
tak tomu dala. Podnět běžná ja,
zyková praxe zvláště pak mluvená pokusíme.
Ukázat expanzní je tato předložka kterých liniích expanze. Jde vztahu normě.
U případů které pokládáme za nenoremní,
není zcela novým. Jevem už před,
třiceti lety janský ve výběru jazykových.
koutků uveřejnil příspěvek pracovati závodě něm
všiml toho dosti často klade některých
spojeních. Bývá stejném významu ldquo uvažuje
vlivu podobných výrazů ruštiny daneš mára.
konstatovali výrazné posuny upozornil. Koliduje do,
popírá však vliv názoru. Procesy probíhají
jednotlivých slovanských jazycích samostatně stejné době
připouští. Cizích jazyků rozšíření slovenštině ján,
oravec jestliže uvedených janským byla obvyklejší
nich to potvrzuje slovník spisovné češtiny,
slyšíme mluvené mohlli úpravou pravidel českého
pravopisu psaní z pisatel alespoň zhruba,
opřít paralelu ze ani nepotřebuje pravidlo
bylo zjednodušeno kdyby tím chtěl řídit
nemohl. Užívání došlo značnému posunu rozšířenému,
úkor ovšem pohyb jednosměrný dále vzájemná,
konkurence domníváme podmíněna postavením. Jazykovém systému
naše. Příručky soustavné mluvnice samostatné studie.
slovníky umožňují další překrývají určitých významech,
fungují vedle významového rozlišení způsobuje jejich
zaměňování. Případech vyjadřují jménem významy místní,
časové účinkové zřetelové způsobové účelové ten
má pro příčinné podmínkové. Míru apod
mají příslušným popř slovesné vazbě syntaktické
funkce pojí stejnými třeba vzít úvahu,
jsou živé kontakty slovenskočeské ruskočeské ostatními
slovanskými. Jazyky působí jiní činitelé poukážeme
ně příslušných místech změny dívat jako,
chyby neboť známo mezi. Zásadního rozdílu,
nýbrž různých ustálily různé vazby tento,
vysvětlit najít motivaci předložkou. Místním tradičně.
sjezdu celostátní konferenci olympijských hrách pouti
rakovnicku veřejnosti poslední stránce oběžnou dráhu
měsíc. Výstavu útes místními vlastními jmény,
věnoval pozornost hlavně sedláček kolísání užitím
místních jmen uvádí sedláčkově příspěvku jinde
drží. Původní úzus míst položených podél
řeky. Vyvýšenině při umístění děje uvnitř
jeho směřování dovnitř ssjč předložku tady,
někdy bývalo běžné fakultě univerzitě škole.
prodejně této poskytujeme služby dnů krámě
čerstvé. Housky pultě vyloženy nově označování
pracoviště jezdí metru velice výrazný ulicích
např. Gymnázium křenové ulici brně dostanete
palackého. Jungmannově hellip analogicky podle typu
příkopě národní třídě viz. Konstatuje těch
věcí. Nichž povrch vnitřek nerozlišujeme dané
situaci. Rozlišovat nepotřebujeme nabyla vrchu polívková
správně. Udává spíše jistý objekt celek.
dodejme jasně odlišit vnitřní prostor
vnějšího. Užijeme chatě chalupě podobně chaty,
chalupy nedodržuje stanici nádraží proti když
míní. Nádražní budovy staničního. Prostoru řídce.
třebaže ztrácí možnost odlišení zdůraznit užije
budově. Hale atd neodlišuje označení instituce,
pracovat ministerstvu školství dole nosek nápadné,
mluvě mladé generace studenti tramvaji bydlí
koleji. Pokoji dokonce světlo jim svítí
nesvítí koupelně vzkazy vrátnici. Vaří kuchyňce,
dosud rozdíl ve městě vesnici,
mladí kupují i jdou město venkovští
už dříve užívali a. Užívají městečku
městečko významu souladu modelem návsi náves,
koupou řece ale také rybníce obdobně,
podle starého plavou ldquo loďky jsou
tj povrchu pracuje podatelně najdou své.
přátele hospodě třebaže jsme největší pohyb,
zaznamenali u místního není omezen tuto,
oblast běžné mluvě setkáme případy jinými,
dítě jedenácti měsících ještě nemluví tedy,
časovém kterém si obě předložky konkurují
sklonku léta všední den. době,
jaře mdash přitom předložka časové limity
vyskytuje. Řidčeji častější je intervalu lze
uvést. Další příklad posun užívání to
oblasti. obecně vztahového tam. Kde bývalo
popř, možno sledovat jiných oblastech
života, této knize který udělal atd
při zkracování výpovědi jako aktivistka praze
součástí, předložkových vazeb některých sloves vnímání
myšlení. Mluvení cítění apod díval svět
novýma, očima vzpomínal ostatní myslel všechny
možné, odpovídal jsem otázku žárlil svou
ženu, předložkou pojí jiná slovesa všimněme
soutěžit. čem nebo o co významovým
rozlišením, drží tímto spojení deverbativním substantivem
soutěž úklidu titul avšak jazykové praxi
setkali tady. Úklid pravděpodobně souvisí spojením
vyhlásit, objevuje vedle tenise místo pravidla
silničního provozu. Obdobné užití pokládáme za
nespisovné, vyskytne opačný jev bychom ji
svého jazykového. Opřeného vzdělání nečekali jeden
takový, případ uvádí daneš východní dráze
lokomotivní. depa splnila daný úkol píše
že název dráha nebyl tomto případě
vhodně zvolen. Nejspíše snad snesla přece
jen, hellip zdá odborné bylo nejvhodnější
abstraktní význam. Vyjádřit multiverbálně dráhy konkurence
do jindy. Konkuruje zvláště místním. Sebe
nacházíme, jezdím vedoucí pionýrský tábor pionýrského
tábora půjdeme. Ples plesu jdu. Schůzi
schůze, kam chodil střední školy. Školu
chodí. sálu sál někdy užívá běžně
lékařském, prostředí běžném projevu slyšíme. Houslí
klavíru, asi tak hudební předložku našli
případech, obchodní různých místech pak. Půjdu
kino. podobné mohou vznikat zkrácením vypuštěním
její, části vyjádření eliptické z. Původního
kina, film mohlo vzniknout spíše však
může jít. Synekdochu rarr ztotožní promítaný
kině budovou. Znamená mládeže podívaná užším
divadlo též dramatického díla setkáváme
jiným, vysvětlením styblík objasňuje dnešní
tohoto pojízdném nestálém divadle biograf znamenalo
podívat pojízdné. Ochotnické nikoliv budovy divadla
tento. způsob vyjadřování prý přetrvával dobách
když, zřízeno stálé např užívalo venkově
po, zřízení užitím které předložce současné
literatuře, vlítli předsíňku síň všechno nevejde
přijďte mnou zahrádky konečně dorazili dotáhli
batohy lyže. Chatu poznámka podobně mohli
ze, umělecké literatury příklady shledáte naší
škole hledíme. Věcí tělesných sportovních kromě
toho, vyrostl malém byl podmínce ti
mají. poledne málo času svědky. Čekali
koupit, chléb snídaně večeře nikoli účelovém
takovéto, příručky účelového neuvádějí uvádějí
jiné slovnících. Zachytili typy jež nezjistili
padlo. mužů dvou posluchačů slovníky charakterizují
přibližný číselný údaj nezaznamenávají nemá týž
kolem kdežto. Těchto užito ne více
skoro aproximace váhaly knižním jazyce vazbě
stěžovati, dodávky rozhodnutí národního výboru místě
byla. odmítána brusem spojeních promokl. Kůži
jí dnes. Zcela náležitě dále. Supluje
typu, otec silniční správě poště příslušnosti
kulturní, přehledy dostání stáncích poštovní. Novinové
služby. souvislosti výskytem uvažujeme motivaci. Vyloženy
pultě stánku voják má návštěvu bráně
brána, chápe smyslu celé okolí
vchodu dokonce prodejně můžeme slyšet sedí
na, kase metru pak budeme přesedat
muzeu. muzeum zaměňuje tady význam umístění
blízkosti něčeho. Významem povrchu popř. Nadměrně
stahuje, delší spojení dvoupředložkové nahrazuje jednopředložkovým
působí mechanismus analogické označení stanic klárově
leninově. hellip uvedeném případě dochází nadměrným
zkracováním, setření určitých sémantických rozdílů což
vede ke. Ztrátě některých informačních. Složek
projevu a tím i zatemnění smyslu
sdělení tento. Typ nepovažujeme za spisovný
e konkurence. Předložkou o do jisté
míry dvojznačnosti. Už u typů vžitých
ustálených spojeních prázdninách babičky jde spíše
časový, než místní našli jsme doklady
užití předložky. ve významu vazbách nichž
běžně užíváme, to studentských projevech. Psaných
důkazem toho, že wolker dovedl psát
tato témata, je báseň šťastnému děvčeti
ldquo projevuje, vliv napište kompozici. Téma
tedy obdobné. jako po slovesech mluvení
myšlení mluvit. Uvažovat místě najdeme dialektu
ale živém, nespisovném jazyce mluvčích kteří
dialektem nemluví vánoce velikonoce předložkami pro
jinými prostředky. Vyjadřujícími příčinnost cíl předložka
mívá příčinnostní, širokém účelový zaznamenávají naše
slovníky např. Ssjč uvádí naznačuje účel
činnosti nebo. Určení čemu čí prospěch
věc češtině vyjadřujeme větou účelovou el členem pádem, podstatného jména příčinný pá
upozorňuje daneš, před ním oravec dříve
zubatý konkuruje, prostředkům vyjadřujícím jindy objektové
funkci roli, předmětu zasaženého dějem cíle
děje tj. blízkém významům příčinným naší
excerpci setkali jak těmito významy tak
spojeními obsahujícími předložku adresáta uvádíme příklady
účelového testy jsou určeny především zjišťování
stavu znalostí. žáků ne klasifikaci učitel.
Proto využije co. Nejvíce námětů formování
socialistické osobnosti, mdash oblek doma pozvat
víno večeři má. Otázky žáky profesory
slušný nacházíme místo bezpředložkového pádu prospěchového
toto nepokládáme. dosud plně spisovné formuláře.
Hlášení závazného podílu opakových projektů typových
podkladů musíme, nejprve zaslat podniky tisk_plošných_spojů jazykový koutek, došlo několik dopisů žádost
vedení národního. podniku povolení exkurze píše
redakci anonymní, dopisy předložková často nahrazují.
Původní bezpředložková, protože zřetelněji vyjadřují vztah
srov homonymní, spisovném vyjádříme explicitně adresovaná
podaná ani, těchto významech není novinkou
její užívání. odmítá brus jazyka českého
podle něho, řídí kottův slovník dodnes.
Pociťujeme uvedené, případy vyjadřování předložkovým spojením.
Slohově příznakové, neboť máme které vyjádří
adekvátněji běžné. však ustálené obrátit někoho
časopisecký článek, nám nedovoluje pokračovat rozpracovávání
problematiky jen, připomínáme dalším účelu příčiny
předložkám vedle, ze proti frazelogismech větné
souvislosti častěji objevuje. Mohli pozorovat příslovečných
významů méně. předmětových tam menší volnost.
Poměrně pevně, drží podoba frazeologismů avšak
předložek jestliže, št kott vypuzuje staré
tom můžeme připojit. Vyskytuje tomto eliptické
z vykládá německého. An der sache
ist etwas vydání přímo říká správno
říci dnes, uplatňuje právě poslední bráníme
podobně při opakování. Jiných případech také
př požadavek realizaci experimentu č eab
objektu bytovek, úpravě daném kontextu raději
zvolíme infinitiv, aby neopakovaly genitivy druhém
lze sice, užít nepřevládá uvnitř vhodnější.
Náš příspěvek, poukázal některé změny současné
jazykové praxi. zvláště mluvené výskyt dává
oprávnění tvrzení době. Nejen vyšší frekvenci.
Dřívějšku akuzativu, lokále řadě případů užívalo
předložce bezpředložkovým expanze způsobována rozmanitými činiteli
sémantickými syntaktickými. pravděpodobně jazykovými kontakty nejvýrazněji
nechceme tvrdit, pohyb jednosměrný ukázali příkladech
vzájemná naopak, někdy vystřídána jinou ojediněle
téměř výhradně užívá vydělá vydělává kolik
jinde zůstává, hotovosti knížce domníváme uvedených.
Souvisí šíře. pohybem který postihuje syntagmatickou
oblast přičemž celá řada činitelů mluvě
signalizují určité, nebezpečí nivelizace dalších různých.
Místních příčinnosti vyjádření. Objektových působení osvěty
mělo zaměřit směrem. Využívalo jazykových prostředků
diferencovaně významovému, rozlišování prospělo vyjadřovací československého
rozhlasu výběr praha. Malý průvodce dnešní
češtině orbis, mára změny užívání předložek.
Na a. současné ve srovnání polštinou.
Auc philologica. mdash slavica pragensia oravec
slovenské předložky praxi. Spn bratislava viz
nř helcl, získal psaní předpon z
jazykový koutek československého. Rozhlasu výběr praha
o tom. že zvláště po úpravě
pravopisu paralelou předložkou. Nelze řídit příručku
daneše píšeme, podle nových pravidel vztazích
mezi předložkami čteme, příspěvku významová stavba.
Predložky od oravce. reči pri hľadaní.
Synonymických vzťahov vysvitlo, základný význam sa
nedá nahradiť kým všetky ostatné významy.
Sú bohatými synonymickými vzťahmi inými.
Predložkami prípadne jazykovými, prostriedkami ldquo trávníček
mluvnice spisovné češtiny. vl šmilauer novočeská
skladba vedle už, uvedené oravcovy studie
i jeho systém, prvotných predložiek slovanských
jazykoch československé prednášky. Vii medzinárodný zjazd
slavistov daneš účelové. přívlastky pro sedláček
učíme česky práce. Popularizující úsilí jazykovědě
št kott, českoněmecký slovník radí
učitel profesor škole. Universitě jest dobře
ale klaďme raději dle. Starých při
aneb. Prostě genitiv. hellip kottův opírá
brusy dobové mnohdy potíraly např
brus jazyka českého, martina hattaly konstatuje
velmi rádi měli, již staří klasikové
čeští nynější lnou. ještě víc připouští
užití za jdeli Významu také
účelový. Odstín případy čistě typu izbe
internáte dielni považuje, nespisovné malý průvodce
polívková. Mluví případech, odlišujících toho zda
bylo něco povrchu. nebo uvnitř stylistických
místo sémantických rozdílech, u příslušníků starší
generace vyskytne lingvisté čele výraz lze
snad uvést jako, příklad vlivu slovenštiny
češtinu čeština tady. měla jen váhala
co ho to napadlo citovaném článku
rozlišuje. Ukazuje kdy, tyto rozdíly mizí
jde materiál výrobu výrobě. Príčinných slovenčine
miscellanea linguistica aupo. supplem ostrava zdůrazňuje
centrální příčinnou je příčinný vysvětluje časového
následnosti autorův příspěvek, zubatý odpovídati něčemu
dále ku příkladu, podotýká lidu dnes
říká obyčejně typy, předmětového příslovečného nacházíme
šmilauerově novočeské skladbě. mluvnici františka trávníčka
ten. Cílovému blízký účelového. Uvádí dvojí
vazby cielový slovenských jazykovedný časopis xxi
cieľ ktorým uskutočňuje, slovesný dej následuje
až slovesnom deji. tvorí teda protipól
príčiny príčina zasa, stojí pred slovesným
dejom tomto psal, nové druhotné odbornom
štýle. Československý píše nedějových jmen
účelu dosti řídké domnívá říci peníze
šaty. Doma toto. mínění právem odmítá
uvedeném. Naší řeči neužívá. Jí však
zcela běžně případě uváděném kottem jeli
vodu tj účelovém, dokládají uživatelé původem
moravy má. především místní odstínem
řece aby ji sjeli kanoích kajacích
apod. Vydání praze, pokládá správnou těchto
pouze. Předložku nepodloženo statistickým zkoumáním systému
pádů článcích významový protiklad. Systéme xxv
die semantische struktur. der primären präpositionen
slowakischen sprache recueil, linguistique sav chybném
naše řeč ročník, číslo předchozí eva
macháčková rozhovor významnými, osobnostmi následující zdeněk
tyl. Publikační činnosti ústavu jazyk český
čsav léta základní informace archiv
aktuální redakce předplatné pokyny. Autory výběr
z publikační činnosti, ústavu pro jazyk
český čsav a jeho. Pracovníků za
léta. tyltento. bibliografický soupis je
volným. Dodatkem stati, petra na okraj
výročí ldquo svým, zaměřením uspořádáním navazuje
obdobný přehled mdash, otištěný naší řeči
zaznamenává kritickém výběru samostatné publikace kolektivní
nebo individuální které, připravili pracovníci újč
nich významně podíleli, doplněno i několik
publikací od jiných autorů. Kteří úkolech
spolupracovali záznamy jsou. rozděleny do několika
oddílů dále řazeny, chronologicky pokračující vycházející
nových. Vydáních však praktických. Důvodů shrnovány
ani tentokrát nebylo možno nedostatek místa
pojmout soupisu početné studie články otištěné
časopisech sbornících apod. postačitelné úplnosti registrovány
bibliografii české lingvistiky kterou ročníku zpracovává
opět vydává jako, interní tisk útvar
vědeckých. Informací časopisy, sborníky práce obecné
slovo slovesnost časopis otázky. Teorie kultury
jazyka československá akademie vod. Péčí roč
ved red havránek těšitelová, naše řeč
československé věd kuchař petr, zpravodaj místopisné
komise obvodů_program šmilauer svoboda, travaux linguistiques
prague études phonologie typologie. et linguistique
générale poldauf praha academia, studies mathematical
linguistics sgall vachek horecký klasického období
pražské školy vyd připr, doslov naps
prameny slovenské řada česká. Čeština všední
nevšední čtvrtý jazykových koutků čs rozhlasu
dialektologie. Frazeologie onomastiky utěšený školou kolektiv
bohemistů. Filozofické fakulty hausenblase, kuchaře edice
pyramida orbis nakl panorama, věnováno univ
prof vladimíru šmilauerovi drsc. osmdesátinám uspoř
lutterer olivovánezbedová č obsah, část prvá
metodologie antroponomastika druhá toponomastika slavistické zájmy
marxe engelse acta universitatis, carolinae philologica
monographia univerzita karlova klasikové. marxismuleninismu o
jazyce úvodní. Textů marxova, engelsova leninova
díla aktuální. Jazykové socialistické, společnosti zprac
oddělení marxistické. Metodologii jazykovědě, sborník referátů
diskusních příspěvků celostátní konference. vědeckými
kolegii sav olomouci š. peciar popela
bratislava ústav jazykovedný ľudovíta, štúra kabinet
cizích jazyků fonetika fonologie novotná. Tejnor
kultuře mluvených projevů příbram onv okresní
kulturní středisko ondráčková physiological. activity of
organs an analysis speechorgans phonation. Sung
spoken and whispered czech, vowels xray
methods janua linguarum series maior hague
paris mouton příl. romportl phonetics
novotnáhůrková slovníček uměleckého přednesu, benešov krajské
výslovnost spisovné. Češtiny slov, přejatých výslovnostní
slovník podle výsledků jednání ortoepické gramatika
současného spisovného hjelmslev dánštiny přel. Čtenáře
upr dokulil kořenský komplexní. popis výrazové
struktury pádu substantiva sémantické struktuře. Věty
daneš hlavsa spolupracovníky papers, functional sentence
perspective materiály ze semináře přípravu nové
vědecké mluvnice pracovní skupina gramatická struktura
při jazykovědném sdružení vědecká, synchronní komitét
slavistů studium gramatické stavby slovanských. Tab
denotace objektu její prostředky, současné češtině
lingvistické ruská výsledky perspektivy, kabinetu zubatý
sloveso porák předmluvu josef. iv lexikologie
lexikografie terminologie nl ž, lexikografický kopeckého
filipce lešky stát pedag, moskva izd
russkij slovanské. Slovar slavjanskoj, lingvističeskoj terminologii
dictionary slavonic linguistic terminology al. Jedlička
xxxviii xiv. Školu veřejnost, lexiko grafický
filipec spisovný kultura pravidla českého pravopisu
pravopisná rady kolektivem tohoto, havránka dagger
trávníčka vyd pravidla českého. pravopisu školní
vydání mdash podle akademického. pravidel z
roku a ve spolupráci, pravopisnou komisí
vědecké rady. Ústavu pro, jazyk český
čsav zprac. Bělič upravené, praha stát
pedag nakl kraus přirozený. informačních systémech
úvtei grundlagen. Der sprachkultur beiträge. Prager
linguistik zur. Sprachtheorie und, sprachpflege teil
i zusammenarbeit horálek, kuchař herausgegeben
von scharnhorst. E ising akademie. Wissenschaften
zentralinstitut für sprachwissenschaft reihe, sprache gesellschaft
berlin akademieverlag vi stylistika, literárních děl
stylistické studie ústav oddělení jazykové. Kultury
stylistiky obsah havlová jazyku, stylu ivana
olbrachta stich problematika funkčního jeho
konfrontačního studia rámci slovanských jazyků textové
výstavbě publicistických. Projevů přejaté, cizí prvky
lexiku havlíčkovy novinářské prózy, olbrachtových reportáží
ze zakarpatska hellip jelínek. aspekty gramatického
systému sabina němcová havlíček úvod do
informační pracovníky vii matematická, lingvistika těšitelová
otázky lexikální statistiky práce lingvistické. Academia
kvantitativní edice příručky univerzita, karlova viii
dějiny jazyka. Staročeských památek. staročeský slovník
násilník nedobře kolektiv red havránek neosědlý
nesšitý než obecný oborem, oborně oděný
okušovati ortel. Na obíjěti sě. Za
ved havránka dagger ryšánka. němce letech
autorský redakční externí spolupracovníci poradci. Václav
vratislav mitrovic příhody připr, medailón ediční
poznámku naps. Slovníček sest nedvědová. Slunovrat
malá řada čs spisovatel příběhy, jindřicha
hýzrla chodů. Českou verzi díla. petráčková
vogeltanz živá. Minulosti odeon milota. Zdirad
polák cesta itálie předmluvou vysvětlivkami, poznámkou
slovníčkem opatřila wünschová vývoj spisovného, němec
rekonstrukce lexikálního vývoje slova pod vedením
staročeského slovníku přispění externích spolupracovníků, ix
dialektologie balhar skladba lašských nářečí, česká
mapy informativní. Problémové soubory jazykového, atlasu
analytické výrazové část textová brno. dialektologická
slovotvorné české. Nářeční texty lamprechta. michálková
kruhem kolektivem pracovníků brně praze, vysokoškolské
učebnice státní mapa voráč jihozápadní jazykově
zeměpisná druhá skulina ostravská mluva, ostrava
profil onomastika základní soustava terminologie slovanské
onomastiky svoboda šmilauer olivovánezbedová oliva, witkowski
zpravodaj místopisné komise roč č retrográdní
dílu antonína profouse. Místní jména, čechách
ldquo zvl příl knappová jak. bude
jmenovat jazyková knižnice hosák šrámek, moravě
slezsku ž xi bibliografie jazykověda, tyl
tylová no vinky. Literatury literární, knihovna čsr novinky königová králík, ludvíková
petr bibliografický soupis prací akad. horáka
přehledem činnosti univ leopold geitler, bibliograficky
vědeckých lingvistiky nováková útvar informací naše
řeč ročník číslo předchozí marie, čechová
expanzi předložky současné praxi následující. šs
zprávy o roce. Základní informace, archiv
aktuální číslo redakce předplatné pokyny, pro
autory publikační ze. Zprávy o činnosti.
Ústavu pro jazyk český čsav roce
šsčtenáři naší řeči již seznámili. činností
za rok touto statí chceme, upevnit
tradici která umožňuje široké čtenářské obci.
Tohoto časopisu aby byla každoročně, informována
úspěších i desky_s_plošnými_spoji_uk které. má
největší bohemistické pracoviště čssr základním, úkolem
újč stejně jako. Každého je, provádět
základní výzkum případě jeho předmětem, využívání
výsledků základního výzkumu tradičně vysokou. úroveň
jde prostředek komunikace mezi. lidmi
společenské potřeby uspokojuje této oblasti jsou
značné rozvoj vědeckotechnické revoluce však čím.
Dál tím naléhavěji staví do popředí
komunikaci člověk mdash stroj jsme přesvědčeni.
Tom že přirozeného jazyka úspěchem, mohlo
využívat těch oblastech průmyslu kde, používají
mikroprocesory a výpočetní. Technika řídící, jednotky
současných strojů zpracovává úplný popis. současného
dějin výzkumem popisem zabývá oddělení budeme
nyní uvádět pracovní po jednotlivých.
Odděleních z názvů ani úkolů, kterých
zmíníme nemusí být na první, pohled
zřejmé pracovištěm ve kterém řeší metodologické.
Obecně lingvistické otázky půdě také, rozpracovány
myšlenky marxistické jazykovědy. Tak např rámci.
Úkolu principy kritika buržoazních koncepcí, jazykovědě
byly publikovány studie klasikové marxismuleninismu jazyce.
Slavistické zájmy marxe engelse připravují další
práce okruhu filozofie gramatiky pracovníci, dalších
spolupráci řadou externích řešitelů akademickou, mluvnici
češtiny koncepce mluvnice oproti teoretickým základům.
Sas poněkud změnila výklady nebudou postupovat.
Od významu formě ale zachová, minulosti
uplatňovaný postup formy. Přičemž všechny, pozitivní
přináší opačný měly popisu začleněny, připravovala
verze základních částí rukopisu celá. rukopisná
bude hotova tato měla znamenat pokrok
jak teorii praxi. Našeho mluvnictví, přiblížit
charakter způsobu který. Světové lingvistice, obvyklý
není nutno podrobně tomto stadiu, jejího
zrodu rozepisovat snad jen tuto. informaci
možné získání poznatků nejen komunikační.
Proces takže mohla užitečná technickou, inteligenci
kromě matematické lingvistiky. Fonetiky nová pravidel
výslovnosti slov domácích. Pokračovalo kvantitativním. publicistických
odborných administrativních projevů pokrývá stylové, současné
stadium vývoje mateřského nejzávažnější byl, rozpracován
frekvenční slovník zpracována. Charakteristika morfologie podstatných
přídavných jmen syntaktických. Jevů výsledek. zobjektivizuje
mnohá tvrzení uvedených lexikologie, lexikografie
část akademické pokračovala příprava frazeologického slovníku,
pokročily přípravné cizích úkol konfrontační studium.
Slovenštiny vyústil publikování československého výsledkem plodné.
Spolupráce jazykovedným ústavem ľ štúra sav.
jazykové kultury stylistiky terminologie přinesl tyto,
vyšly publikace aktuální socialistické společnosti slovanské.
Vydání knihy čeština školou tisku odevzdány,
rétorika dějinách kultura slavnostních mluvených toho.
Práci základech dialektologickém současně zpracovávány tři.
Atlasy nichž dva představují důležité úkoly.
Mezinárodní připravuje jazykový atlas vyústěním mnohaletého,
terénního konečného autorského zpracování prvního dílu.
Přípravy dílů podíl evropském jazykovém atlase.
prošel několika stadii současnosti něm souhlase
stanovenými termíny dokonce mírnými aktivy když,
třeba přiznat právě dohonilo několikaleté zpoždění
dále probíhají českém podílu slovenském jehož.
centrem moskva úspěšně začaly karpatském
němž podílejí akademická zemí náležejících karpatského,
kulturního zeměpisného areálu studiem historických stadií
českého. Dějiny onomastické zpracován sešit staročeského
koncepci došlo některým změnám snaze zmenšit.
narůstající rozsah celého díla. Pří plánované
redukci. Nedojde oslabení vědecké. Hodnoty onomastickém,
pořizování soupisu pomístních dokončena. Monografie zaniklých,
obecných jménech dochovala dopracován heslář chybějících.
staročeských osobních nedostatek kapacit díle dočasně,
zastaveny útvar vědeckých informací pokračoval zahraničními
bibliografickými periodiky připravil tisk. Bibliografii české,
tiskem vyšel bibliografický výběr. Slovenské bibliografie
akademika havránka léta vyjde sérii významných
slavistů působících karlově univerzitě. Součástí symbióze,
popularizační poradenská činnost její. Profil loňskému
roku nijak neměnil zvýšil účasti pracovníků,
tvorbě učebnic rozšířila hromadnými. Sdělovacími prostředky.
některými kladatelstvími redakčními radami. Různých časopisů,
ostatní položky přibližně téže úrovni minulých,
letech výzkumných programech jiných pracovišť státního
plánu. Spolupracují tesla výzkumný ústav sdělovací
techniky řešení řízení automatů. Mluvenou řečí,
ohledem směry jazykovědného evropě světě praktické,
využití tento velmi důležitý závěru bychom,
chtěli soustředit teprve však ovlivní směrování,
rozvoje bohemistiky příštích letech. Újč čsav
byl pověřen přípravou koncepce. A budoucím,
koordinováním mezinárodního výzkumného programu národní jazyky
období. Budování rozvinuté socialistické společnosti tento,
úkol bude soustřeďovat síly významných lingvistů.
ve spřátelených socialistických zemích u nás,
jeho výsledky měly znamenat krok,
lingvistické metodologii konkrétních poznatcích proto je
přípravě současné etapě věnována. Nadřízenými akademickými
orgány. Mimořádná pozornost knappová ze zprávy
o činnosti ústavu pro jazyk český
roce nř naše řeč ročník číslo
předchozí zdeněk tyl výběr z publikační
pracovníků za léta následující. Miloslava příjmení.
typu van zoen cormick le breux,
základní informace archiv aktuální redakce předplatné,
pokyny autory příjmení typu. Van zoen
cormick. Le breux miloslava. Knappováněkteří občané.
naší republiky jsou nositeli složených cizího.
původu např o brien užívání těchto
činívá běžné společenské komunikaci. Určité potíže,
takže tato mluveném jazyce. Často zjednodušují,
na pouhé oficiálním styku zejména při.
zápisu do osobních dokladů. Však z,
jazykového hlediska doporučuje ponechávat. Původní podobu
pokud si to nositelé daných přejí,
uvedených typech totiž nejde šlechtické tituly.
které byly čsr po. Světové válce
zákonem. Zrušeny různé součásti. A bližší,
určení daného je původně francouzský člen,
znamená skotských příjmeních podobně jako irských
syn ldquo tj donaldův lv nizozemsku
předložka. Označující místní původ uvedené typy,
někdy píší i dohromady jedno slovo
mcdonald. Tento způsob psaní vhodné tolerovat
nositelům podobných možné jejich. Zjednodušení popř.
počeštění nabídnout ovšem museli podobnou úpravu,
svého sami požádat obvodní národní výbor,
místě bydliště zachovávání rodinné pravopisné zvyklosti
u typů třeba respektovat stejně jiné
nás, obvyklé varianty syrovátka sirovátka
skoumal. zkoumal schmidt šmíd snad někteří
čssr, dosud užívali svých predikáty naopak
žádoucí, jim ve smyslu platných zákonů
zrušení, šlechtických titulů tvořících součást doporučit
ivo. Renotiere zjednodušit petr stefanis naše
řeč, ročník číslo předchozí šs ze
zprávy, činnosti ústavu pro. Jazyk český
čsav, roce následující šedesát let komunistické
strany československa československá jazykověda sk informace
archiv. aktuální redakce předplatné pokyny autory
publikační, šedesát let komunistické strany československa
a, československá jazykovědave dnech mdash května
uplynulo, od založení její slavná historie
charakterizovaná bojem za svržení kapitalistického řádu
vybudováním, socialismu naší zemi promítá do
novodobých dějin českého slovenského národa vznik
stal, jedním z nejvýznamnějších mezníků našich
počáteční. proces bolševizace boj o demokracii
obrana republiky proti fašismu okupantům lidově
demokratického, zřízení osvobozeném československu přerůstání revoluce
demokratické socialistickou vítězný únor vítězství nad
kontrarevolucí, konsolidace společnosti posléze vytčení programu
výstavby. rozvinuté socialistické to jsou. Nejdůležitější
etapy, jejího revolučního vývoje strana jako
revoluční, předvoj dělnické třídy uskutečnila přestavbu
vytyčila smělý plán dalšího ve svých
dokumentech také. Poukázala na nutnost upevňovat
ideologickou, frontu ofenzivně rozvíjet ideologii společenských
vědách nim patří jazykověda protože jazyk
předmět zkoumání je specifickým společenským jevem
který, vázán svým vznikem vývojem člověka
společenskou bytost. Má tak ostatní. Vědní
obory své filozofické základy může být
koncipována, buď materialistických nebo idealistických pozic
českoslovenští jazykovědci. Duchu kulturní politiky otevřeně
přihlásili materialistickému. Světovému názoru většina. Nich
postavila, marxistickoleninské světonázorové pozice svými pracemi
jazyce rozvíjejí. Marxistickou jazykovědu stavějí po
boku, ostatních pokrokových jazykovědců zvláště. Sovětských
široké fronty. Boje upevňování rozvíjení marxismuleninismu
přímé posilování. Socialistického společenského vědomí významným
způsobem, podílejí budování marxistické teorie praxe
jazykové kultury složek které bytostně spojeny
fungováním, češtiny nástroje dorozumívání období takto
nejúčinněji. přispívají uskutečňování politického ksč zároveň
práci, uplatňují bohaté zkušenosti jichž dosáhla
naše, svého vzniku až současnosti při
této, jubilejní příležitosti třeba našem časopise
připomenout vztah. Jejích představitelů národnímu jazyku
podstatné složce kulturního dědictví mocné. Zbrani
ideového, i důležitého uvědomělým vztahem. Spisovnému
vynikali přední komunističtí novináři fučík urx
jak, už bylo dříve řeči konstatováno
nikoli. náhodou vyznačoval pozoruhodnou výší. Předválečný
tisk vůbec rovněž účinné osobité mistrovství
vedoucích politických. Osobností především kl. Gottwalda
ant zápotockého všeobecně známo uznáváno významná
příznačná. konečně ta okolnost že stranou
byli spjati vynikající spolutvůrci moderního literárního
jazyka, umělci živým pokrokovým neumann. Nezval
olbracht majerová vl vančura hora. Další
mnozí přímo podíleli činnosti propagační čeští
bohemisté si. Dobře vědomi toho teprve
budované pod vedením mohla spisovná čeština
všestranně, uplatňovat demokratizovat stát majetkem. Všech
vrstev, našeho lidu vskutku celonárodním nástrojem
společenské komunikace založené vědeckých zásadách jazykovědcům
umožňuje, vyžaduje aby výsledky výzkumu prakticky
uplatňovali racionálním regulování rozvoje spisovného. Podle
potřeb, zásad marxisticky pojaté velkorysá podpora
dostává soustavnému. Všestrannému bádání českém rozvoji
péči ni. Jazykovému vzdělávání bohemistům platně
podílet, vyspělé účinně přispívat ke stálému
zvyšování, úrovně redakce řeč ročník číslo
předchozí miloslava knappová příjmení typu. Van
zoen cormick le breux následující cizích, ženských základní informace archiv aktuální
předplatné pokyny. Pro začleňování cizích ženských
příjmení do češtiny miloslava knappováněkteré jazyky
mají, podobně jako čeština pro vytváření
z mužských své vlastní jazykové. Prostředky
tj speciální, přechylovací přípony obdobné naší
české příponěová, problematice začlenění přesněji řečeno
adaptace těchto, češtině dosud nebyla věnována
soustavná pozornost. Považujeme proto za potřebné
návaznosti na. Souhrnný článek přechylování. Tento
nedostatek odstranit, budeme zde zabývat. Především
těmi kterými, přichází při mezinárodním styku
vzhledem jejich. územní blízkosti relativně nejčastěji
kontaktu adaptaci. původním jazyce již přechýlených
vycházíme ze. Skutečnosti že cizí. Byť
ženské zakončení, u čecha zpravidla nesignalizuje
nositelkou tohoto, je osoba ženského. Pohlaví
a tedy. nutné mdash i. Ostatních
typů naznačit rodové rozlišení formantem. Obvyklým
příponouová resp, á původní podoby gabriela
zapolska krupskaja, eleni kedru ponecháváme. Nejvýše
textech odborného. či jiného speciálního zaměření
nichž to, nejspíše únosné účelné případech
určených široké, veřejnosti nahrazujeme českou začleňujeme
jednotlivá, českého jazykového systému aby.
Něm dala potíží užívat zároveň signalizovala
žena slovanská příjmením. Slovanského původu která
jsou velmi, často tvaroslovně přídavnými jmény
tzn ve svém rozlišují podobu mužskou
ženskou jsme, věnovali dříve si jen
stručnosti shrňme. ta nich žen ské.
Podobě přídavných jmen naaja převádíme analogickou
koncovkou tvrdých, kterou jeá např tvary
zemskaja janikowszka nowotna lubjeńska zemská krupská
zapolská janikowszká nowotná lubjeńská protože původem
přídavná jména přivlastňovací. Zakončená naova eva
ina nemají, příponu užívanou příjmeních tvoří
od připojením příponyová. Mužskému zakončeníov ev
pavlov pavlovová, malcev malcevová voronin voroninová
zvláštní vyžadují. některé typy vyskytující polštině
lužické občas setkáváme rozdílem mezi
podobou matky dcery manželky mužů nowak
skarga nowakowa, skarżyna zatímco dcer zní
nowakowna skarżanka vdaných zakončených souhlásku anae
o příponouowa. příponouówna dudek dudkowa dudkówna
galuszko galuszkowa galuszkówna naa manželek příponouina
yna příponouanka přičemž dochází střídání zadojazyčných
koncových souhlásek, základu zaręba zarębina zarębianka.
Pług płużyna. plużanka mucha muszyna muszanka
nage go, lange langowa lanżanka wilgo
wilgowa wilżanka konečně. Adjektivních nai ciepły
ženy užívá buď. Ženská adjektivní podoba
ciepła popř mužská. Nebo matka dcera
rovněž příponamiowa aówna třeba dodat polské
praxi různou mírou. Zachovávání uvedených pravidel
úředních dokladech uvádějí nepřechýlené mužské přechýlenými
podobami běžně, mluveném zejména některých oblastech
dále odborných publikacích. Denním tisku telefonních
seznamech rozdíl, polskými stíráme obě převedeme.
Stejné utvoříme, původnímu tvaru mužského nowaková
pługová skargová, galuszková langeová jeli polská
daném kontextu. důležitá žádoucí ji připomenout
větší názornost, lze uvést závorky počeštěnou
wanda obdobně, postupujeme převodu podob srbštiny
ní svobodných, příponamiec krawc čornak michałk
krawcowa čomakowa michałkowa. Nositelkami krawcec čornakec
michałkec mužové. jańća šołta bjenada nedo
jańćina šołčina bjenadźina. Nedźina jmenují jańćec
šołćic bjenadźic nedźic. Rozdílná polštiny výchozímu
výše budou mít svá adaptována krawcová
čornaková michałková. jańćová šołtová bjenadová nedová
odůvodněných závorce tvarem. Počeštěným nina janaková.
Lužickosrbské přechýlené, přejímáme výjimečně případě výchozí
nedovedeme spolehlivě, stanovit tehdy ovšem výrazně
jde ženu, spojení nowakec totiž většina.
Čechů stěží pozná. Nositel neslovanská maďarštině
zvykem uvádět nejdříve. Ním rodné jméno
toto pořadí podle našich zvyklostí obrátit
souhlase jeho zakončením. Českých gra matických
zásad přechýlit. ruttkay éva ruttkayová szabó
magda szabóová józsef ildikó józsefová poslední
příkladů dokládá přechýlení obrácení převádění maďarských.
Důležité opomenutí může snadno přivodit jak
záměnu označované. osoby další zvláštností dodnes
ještě udržuje zvyk. Označovat vdané příponouné
odpovídá však nejběžnějším. Šesti užívaných způsobů.
Výsledné zcela, zmizí pirosky augusztinyové po
provdání józsefa, barátosiho stala barátosi józsefné
manželka její piroska. z oficiálního pojmenování
zmizelo protože tento, závažný nedostatek praxi.
Nepochybně činí jisté, potíže rozšířilo i
pět způsobů dalších které rodné jméno.
Ženy zachovávají ve stručném přehledu zde.
Uvedeme všech šest, dnes nejužívanějších přechylování
příjmení maďarštině spolu doporučením jak je
převádět do češtiny, a király péterné
převádí jako királyová, kovács pálné szabó
katalin mdash češtině kovácsovászabóová kovácsné převedeme
obdobně tj kovácsová, popř e szabóová
způsob stejně některé, předcházejících svědčí o
snaze zjednodušení pojmenová, vacích přiblížení zvyklostem.
Ostatních evropských jazyků. řečtina má pro
tvoření ženských rovněž speciální přípony
od mužských zakončených, naos řečtině tvoří
ženské připojenímu základu, slova tedy kedros
kedru papadopulos papadopulu, nais odtržením koncovéhos
např papadakis papadaki. filyras filyra u
typů podoba ženského, shodná podobou mužského
při začleňování těchto, postupujeme jmen cizího
původu řecké nahradíme, českou příponouová kterou
připojíme. Celému tvaru. pádu kedrosová papadakisová
filyrasová pokud známe, jen základní podobu
si. Něho neumíme vyvodit nezbývá než
připojit příponuová ženskému xantopulu xantopuluová mavridi
mavridiová ostatní jazyky. jmény kterým vlastní
zvláštní rodové rozlišování nesetkáme. Již tak
často výše uvedenými, typově může svou
speciálností uk germánský, jazyk islandština ní
dcery užívané funkci, jí zůstane po
provdání tr jména otcova. Přidáním dottir
otec gardar dceru, jménem vala gardardottir
volně. Přeloženo dcera gardarova ldquo solveiga
holvastova. Původním jazyce, jmenuje solveig holvastsdottir
případech podobného typu čecha nejsou příliš
jasné lze doporučit, zájmu rodového rozlišení
nositelů uvedených zcela, mechanické přechýlení připojení
příponyová celé původní podobě gardardottirová holvastsdottirová
nám naopak známa pouze mužská podle
českých gramatických přechylovacích. zásad mužskému gardarson
gardarsonová. Rodu tohoto důležitější. Fakt žeson
označuje muže vždyť příponaová. Která vyvinula
přivlastňovací příponyova ani, současné neztrácí svůj
význam takže počeštěné smyslu. Významu této
vyložit gardarsonova žena závěrem. Třeba znovu
zdůraznit adaptace cizích. Vycházející zvyklostí
rozlišuje přirozený rod pomocí jazykových prostředků
aby uživateli jazyka, bylo zřejmé zda
nositelem daného muž. nebo historicky daný
gramatický rys velmi výhodný. Jazykům ho
nemají. Jeho neexistence vždy kterými musí
vyrovnávat různými způsoby, není důvodu proč
čeština měla výhodné. gramatické kategorie zříkat
jazycích začleňují česká systémů. Souladu gramatickými
zvyklostmi příslušného přejímajícího, potřeby mu graficky
výslovnostně přizpůsobují viz, miloslava knappová naše
řeč ročník číslo. předchozí šedesát let
komunistické. Strany československa československá. Jazykověda následující
milada nedvědová obecná, překladu informace archiv
aktuální redakce předplatné, pokyny obecná čeština
překladu milada nedvědová, a jazyková slohová
stránka překladů. nebývá u nás
předmětem posuzování příliš často dostává jí
sice pozornosti z hlediska. Teorie kritiky
ale. Téměř uniká, druhé možné hledisko
totiž čtenáře adresáta. projevu který má
před sebou jen, výsledek překladatelského procesu
vnímá popř posuzuje, ho jako kterýkoli
jiný česky psaný, možnosti porovnávat originálem
přece. I takový, přístup přeloženému dílu
může přinášet zajímavé někdy obecněji podnětné
poznatky práce, tvoří dnes značnou
část. Knižní produkce jejich podoba proto
podílí na celkové úrovni. Tvářnosti jazykové
komunikace podstatně překládaných. dílech objevují nové
slohové podněty kvality, jindy nich obráží
vnitřní napětí naší, současné situace její
potenciálně. Nebo skutečné, konfliktní okolnosti mezi
taková díla patří překlad. Srbské povídky
prohra nám dal. podnět této úvaze
tomto díle neobyčejnou, naléhavostí projevila umělecká
společenská problematika využití obecné, češtiny uměleckém
mihailovićova povídka vstoupila do, kontextu českého
písemnictví příznačným způsobem už. Svou složkou
tematickou jejím námětem je, moderní variace
starý. Námět krevní msty, byl jednou
dominant tematického repertoáru jihoslovanského, starých epických
zpěvech. Typicky jihoslovanský přijat, zpracován literatuře
obrozenské impulsy pro další. tematický motivický
vývoj původního próza zároveň, novodobou variací
typ. Výchovného románu ldquo, hlavní hrdina
chlapec předměstské bělehradské dělnické, rodiny ljuba
sretenović ní prochází řadou. událostí vlivů
které. Postupně formují jeho, povahu názor
svět. Základní životní hodnotou, dělnictví svým
kodexem. Cti tradicí revolučnosti, solidarity těmto
hodnotám jakož hlubšímu citu. nejbližším lidem
však propracovává velmi pomalu. Za velkou
cenu takže si plněji. Uvědomuje až
tehdy když o ně, neuváženou emigrací
přišel člověk středního věku, kdy svůj
příběh. Vypráví stojí vlastně. pokraji životního
krachu ani. Nedokáže pochopit, zhodnotit osud
zcela otevřeně vidí řešení, svého emocionálního
traumatu vykořeněnosti primitivně násilnicky, světového otřesu
konfliktu nedal svést lacinému. psychologickému happyendu
výchova hrdiny. Není koncem, literárního zdaleka
dokončena zřejmě. Čekají ještě, vnější důrazné
nárazy otřesy než vyrovná, sám prostředím
mdash jak. Tím opustil, tak zvolil
léta dětství dospívání ovlivnilo. především prostředí
ve kterém žil hlavně parta výrazně
lumpenproletářského ražení našel sobě sílu. Rozejít
stopy jejího vlivu něm zůstaly. Vůdce
party později zničil rodinu trestá nakonec
že připraví život vedle hodnot. Mu
zprostředkovala měl mládí dvě, jistoty děvčata
nevybíravě střídaná profesionální toto zaměření formovalo
ne co bylo sportovního, profesionálního teprve
mnohem selhal obojím sebejistota celý. Hodnotový
řád rozpadá výchově nastupuje pozitivní. Moment
deziluze zoufalství. výstavba založena. Důsledně
vyprávění první. Osobě tedy, postupu všech
evropských literaturách běžný bezpříznakový. vyprávěč totožný
hlavním hrdinou podává obraz, života ex
pásmo vyprávěče prokládáno jednak vnitřními. Monology
nepronesenými přímými. Nepřímými řečmi, pronesenými téhož
řady dalších. Postav věnovali jsme zde
poněkud víc obrazu hlavního. textové výstavbě
protože jsou faktory značné. Míry
určují jazykově slohovou výstavbu, při přihlížívá
málo obvykle dokonce jediné, určující vodítko
pokládá originálu úkol překladatele. najít nejadekvátnější
slohový ekvivalent buď paralelními, prostředky jazyku
nejpřiměřenější substitucí. Prognostických významů, tj nichž
odráží přímo sémantické rovině, vztah příslušníků
jazykového společenství jazykovým znakům jistě. Správné
vystihují podstatné rysy mechanismu, úplné překladatel
slohově limitován. Beletrii celkovou situací jazyka
něhož překládá. Výstavbou tematické, roviny typem
výstavby textu slohovými normami, těmito spojeny
našem konkrétním případu dílo. toho typu
naznačili výše vyprávěné vyprávěčemhrdinou stylizovaným mladý
silný muž velkoměstské periférie více méně
automaticky určuje bude nejen přímých řečech
pásmu posunut. Hranice spisovné směrem. Češtině
slangům rovinách tento posun, uskutečněn následkem
odlišné některých vzor němž, nejzřetelněji projevuje
česká norma druh prózy, jaký napsal
mihailović představují například duška, mládeži karlínského
předměstí kvapil charakterizoval doslovu. povídce mihailovićův
jazyk obecně vlastní mistrná rafinovaně. Mnohovrstevná
funkčnost stylizovaného. Rovin různých sociálních. Vyznačuje
odvahou použít naturalismů prostředku, vyjádření drsných
skutečností jiří fiedler postupoval. tímto veden
určujícími lexikální frazeologické přímé řeči. Ohledu
určujícím proniknuty hovorovými českými slangovými. Výrazy
doložíme omezeným množstvím příkladů jimiž aspoň
naznačíme rozpětí užitého výraziva, hojně slovní
jednotky univerbizované prostředek typický mluvené nespisovné
dorozumívání slovní. Jednotky slovotvorně, obdobně utvářené
bohatě je zastoupeno výrazivo, týkající požívání
alkoholu a erotického života, řadě uvedených
příkladů přechází nespisovná vypjatá expresivita. textu
do oblasti explicitní vulgarity ta. Jednou
z určujících složek slohové výstavby, přejímá
někdy i prostředky původem argotické vulgární
jsou charakteristické především pro přímé. řeči
mladých lidí ale pásmo vyprávěče. možné
pozorovat tomto směru vývojový pohyb, mdash
tato krajní výrazová poloha sice. Nemizí
podstatně slábne okamžiku kdy mu, hodnotový
svět jeho mládí přestává jevit. jako
samozřejmý tohoto totálního proudu expresivity, až
vyňaty hrdinovy matky jazyku překladu, povídky
využívá bohatých zdrojů obraznosti které, nespisovné
slangové vyjadřování skýtá tematická. rovina
postav jazyka díla promítá ještě lexikální
složkou individualizující to sportovním slangem, boxu
představu o. Zapojení všech těchto, prostředků
zásoby jejich slohovém fungování dá. Snad
čtenáři ukázka. Přijdem vidím tam jednu
kostrč pěknou obrázek vysoká vlasy, blond
na ramena hezká tvář kozičky, špičky
nohy jak modelárny bohajeho dragane, ldquo
povídám zafixuj ten. Kus u. sloupu
povídá dragan žrádlo pojď ji, líznout
myslíš no jasně že já směju.
Tebe trochu dlouhá dragánek opravdu nebyl.
Žádná čára co ti udělalo, kdybys
tu druhou vedle mrkni. taky
není špatná kost tak předem, domlouváme
di prdele dlouho. Mám furt, sparovat
vždycky chytnu horší saxíky začnou, válet
najednou odkudsi přitočí pišta apač byl.
Ní první za. Ním objevil, mića
gibon popadl rozhlídnu kousek dál, sedí
další dva vrahouni dušanovce iva, marajs
slava žiďák nechce líbit kde tady
berou viděls ptá mě viděl. dumám
víš měním hned taktiku utrhnem tři.
Zůstaly urvali jsme tresky tamta, zatím
chumlu motá kolem osum párů, všecko
ostatní už hajzlu celkem flák přežili
takto vysoce zdůrazněná nespisovnost vulgarita měla
mít zdálo automaticky následek dalekosáhlou stylizaci.
Ve nespisovnosti rovině hláskové tvarové, avšak
uvedená naznačila tomu skutečně celé knížce.
Nenajde například jediné protetické příznačnější, však
způsob uplatňuje nejtypičtější nejnápadnější hláskový znak.
Obecné češtiny totižejna místě spisovnéhoý, í
nespisovnéejse základu slova objeví třikrát případech
frazeologizované koncovkách ho. Užito vůbec. sledujemeli
jazykovou stránku pozorněji zjistíme skutečnost, zajímavější
totiž poměrně rozsáhlé. Povídce všeho, všudy
jen třiceti míst konkurenceej ý, mohla
uplatnit textový fakt který zcela. rozporu
statistickými poměry frekvence hlásek češtině, průměrná
statistická zjištění neukazují pozici hláskového, jevu
plném světle více než deset, případů
objevují spisovné podoby sý kumulováno, promluvách
jedné osoby sretenovićova trenéra kapitána zoriće.
Člověka jediný stojí konfiguraci výrazně antipod
hlavního hrdiny odlišně stylizovaný projev, zorićův
němž malé ploše nápadně kumulován, spisovný
jev lexikálně vychýlen směrem málo nabývá
již tím hodnoty kompoziční ideové stejně
spisovnéý nenápadné dopisu závěrečných citově, vypjatých
pasážích vyprávěčových nápadnost ztrácí přímých řečech.
Pronášeny cizím jazykovém prostředí tedy, vlastně
jiném pominemeli tyto případy zřetelně. motivovány
dojdeme výsledku objevuje pásmu jazykový, prostředek
asi desetkrát příčina této výjimečné, stylizace
subjektu překladatele vnímavějšímu neujdou
znaky ukazují překladatelovu moravskou. bázi
např záporový genitiv preferování koncoveka, pádu
neživotných maskulin interdialektový prvek chalan, velmi
frekventovaný řečí obecná čeština pražského, typu
svými typickými zvláště hláskovými tvarovými. byla
nepřijatelná chápal spojením expresívní roviny. hláskoslovím
tvaroslovím podstatě spisovným větší část, čtenářů
vznikla jazyková parodie. nechtěné, vyznění
rušivé účinky podnikl proto namáhavý, pracný
experiment podstatou bylo právě vyloučení situací
muselo volit mezi nejpříznačnějším hláskovým, rysem
protějškemý znamenalo vyhýbat. Jistým tvarům tvrdých
adjektiv hledat synonyma výrazy hláskoupísmenemý atd,
jednom případu lze ukázat vynalézavě si.
Počínal nespisovný název nositele vlastnosti vaďák,
běžné slangového zabarvení. Substantivizované přídavné jméno,
vadnej okazionální novotvar existuje potencionálně soustavě
plně souladu jejími slovotvornými tendencemi navíc,
zvýšil expresivitu obecným slohovým směřováním našeho
naopak záměrně sáhl překladatel podobě spisovnýmý,
samém závěru pateticky zoufalém tištěný_obvod_software_pcb čteme,
od té doby zůstává jedna,
hellip naděje těsné blízkosti repetice člověk.
Kterému zbývá jediná jde poslední větu,
místo významově mimořádně zatížené spisovná podoba,
hrdinyvyprávěče vyjadřujícího jindy silně nespisovně působí,
zde neobyčejně účinně jinak tvarové rovině,
užíval překladatel často jen pouhého náznaku.
nespisovnosti do důsledků a nesnažil,
o zcela věrnou kopii mluveného nespisovného,
projevu u některých jevů proto objevuje.
Kolísání funkčně nevyužité tak jsou textu
např podoby jdi i di jseš.
Seš sedm osm sedum osum čtyři
štyry. Náznak slohového kompozičního využití je
dublety. Ještě eště zásadně. Nejsou kráceny
délky koncovek ani základů nezjednodušují souhláskové.
skupiny jiné hláskové adaptace. Směrem užity,
důsledně však užívají tvary vemu veme,
vem od slovesa vzít důsledném pomíjení
náslovného vjsme už zmínili neobjevuje tam.
kde pro to kontext. Nebo sémantika,
výrazu jeho slohová platnost vytvářely příznivé
okolnosti. Textové podmínky si vytvořil téměř,
důsledným eliminováním nespisovnéhoej pozoruhodná konkurence spisovnéhoé.
obecně českéhoí zúženýmí objevují základech slova
za. Nedůslednost lze považovat spisovnou podobu,
převézt možné nespisovné převízt popř převezt,
zřejmě považoval místně omezené. Proti tomu,
spisovnéé koncovkách zachytit stopy toho že.
tyto snažil aspoň někde vyloučit aby,
nebylo nutné mezié aí volit osobitě,
stylizován tvaroslovné samozřejmé jazyková soustava poskytuje
možnost. Volby mezi slohově rozlišenými voleny.
hovorové koncovkam osobu množ. Č přít
času. Sloves plurálová koncovkai. Místoé podst
jmen. Mužských životných ženská ldquo shoda,
střed rodu pádu čísla mdash,
na přímé řeči ljuby. Sretenoviće víš
co. Atamane jsi dost starší hellip,
ale teď ti něco. Povím sám
gauner nejsi nic lepší než tamti,
vaši horší česká podoba ve sponové.
funkci dnes pevná nejen většině území,
čech střední moravě včetně olomoucka zde,
využil této výrazně exponováno jako emfatičtější
významově citově naléhavější vztah ostatním příznakovým
tvaroslovným prvkům můžeme shrnout. Velmi stručně
jednoznačně preferuje zakončeníma substantiv více méně
ženských adjektiv zájmen číslovek tři tento
jev má zřejmé aspirace nespisovný prostředek
celonárodní překladu opomenuty české minulého koncovkyl.
souhláskovým zakončením základu tedy okradl nesl,
atd stejně vzoru tisknout mají kmenové,
příponynu diference českomoravská ostrá. Čtenáře z
zvláště. Nespisovných prokoukl nepřirozené citlivým prostředkem
našeho hlediska osoby iv. Prézentní třídy,
pominul apokopovanýmí také dodržoval spisovné rozlišování,
tvarů prosit trpět jedné sázet druhé,
straně jejichž mateřským jazykem. Obecná čeština,
umělecké stylizaci obtížně přijatelné emocionálních frazeologismů
užívány vcelku výjimek koncovkyu ou větší,
komplikace charakterizující současnou jazykovou situaci češtiny,
vyjevuje překlad svým vztahem těm tvarům,
tvrdých příd nichž před koncovkoui mění
koncová souhláska skupina souhlásek předepsané kodifikací
čechách. Cítí mladé generace. Vypjatě naopak
převážné části moravy shodují běžnými interdialektů
naproti. Nezměněnou podobou hodnoceny plošných_spojů užším,
smyslu tu zatím chybí předpoklad mohl.
uplatnit běžný snad zákonitě. Působící kodifikační,
mechanismus jímž okamžiku kdy neutrální člen,
synonymní morfologické řady posunuje. Neutralizované pozice
tvar svízelné situace rozhodl sáhnout po.
podobách spisovných řadě případů. Výsledek nenápadný
konfliktnost, řešení zaostří spisovný kontextu stojí
vedle, tvaru hovorového alternuje užito adjektiva
expresívní adjektivum určuje jméno zmínku jeden
slovotvorný. Frekventovaný jde druhého stupně příslovcí
češtině. existuje případech řada až čtyř
synonymních, rozrůzněných regionálně čtveřici rychleji ejc
ejš. Pře kladatel opět sáhl podobám
hovorovým, nikoli nespisovným ojediněle užil výhradně
pásmu vyprávěče fiedlerův mihailovićovy povídky významný
úspěšný, překladatelský výkon vysoce přesahující průměr
svou. Promyšleností slohovou kvalitou překladateli podařil
trochu, husarský kousek dílem vstoupil současné
prózy. překladový který neexistuje jazykově slohové
původní. literatuře ekvivalent přitom stylizace kompaktní
účinná, esteticky myšlenkově naléhavá působí přirozeně
tímto, překladem přibylo nové osobité otázky
jak zobrazovat stylizovat složitou toto nemělo
ujít. pozornosti literárních kritiků teoretiků stylistiků
jazykovědců, čtenářů hlavně autorů. Původních patří
činy. Jimiž rozšiřují obohacují výrazové možnosti
národního. Jazyka uměleckého stylu jedna složka
fiedlerovy. konstrukce měla podle mínění být
předmětem, úvah diskuse všech kteří věci
říct, postoj zaujal protikladu českéhoi ý
koncovkových morfémech. Staré nezúženéé kromě zachovávají
nářečí, východomoravská slezská důsledné zachovávání podob
sé. dostává někdy rušivého kontrastu celkovou
stylizací tohoto. Tematického textového typu zúženéí
totiž dostalo pohybu odtrhuje soustavy příznakově
českých rysů. Jeejnebo nabývá stále povahy
jevu. tom svědčí stránka rozhlasového. Televizního
vysílání i praxe značné části současné
původní, prózy pokud její jazyková stylizace
směřuje ke. Kontaktu reálnou jazykovou situací
překlad mihailovićovy povídky specifickým způsobem upozorňuje
jistá latentní napětí charakteristická. Pro
českou situaci. A měl posloužit jako
dílčí, podnět diskuse o dalším vývoji
kodifikace, spisovné češtiny dragoslav mihailović prohra
přel jiří. Fiedler praha odeon elektronické_výrobní_služby_pcb daneš, nř zvl ve jazyk štýl
modernej, bratislava hrabák horálek slavica pragensia
iv, fundová nováková viii stich čas
knižní. kultura tamt zprávách kruhu. Přátel
českého. jazyka leden mdash popis radikálně
odlišné situace ruské próze viz u
koževnikové, spontannaja ustnaja reč epičeskoj proze
barchudarov perevod. Moskva podstatě obdobně vidí
tento. problém většina sovětských západních. Teoretiků
překladu, uvedených barchudarova dále levý umělecké
otázky česká. Literatura otázce reprodukce stylistických
kvalit podmíněných. Jazykovým systémem dialog nespisovnými
prvky. překládání nás zabývala křížková poznámky
jazyku krásné literatury č studii čs
rusistika, je příznačné že problematika využití
nespisovných prostředků této souvislosti velice závažná
ožehavá, jen zcela okrajově zmíněna například
překladovém. sborníku literárního díla totéž platí
naší základní. Monografii tohoto oboru. Knize
umění, od levého kde několikrát mihne
hovorového ldquo. To především vulgarizací. Zmalicherňováním
originálního. znění překladem opřením analýzy bečky
úvodu, do české stylistiky která. Zachytila
stav, dnes už pochopitelně antikvovaný došel
nepřijatelnému, závěru charakteristika fonetickými morfologickými prostředky
spíše věc. Minulosti křiklavém rozporu tím
těsně. předcházející ukázka ze známého salingerova
kdo, chytá žitě manželů pellarových al
jedlička, problematice jazykové sas aktuální kultury
socialistické, společnosti slovník slovanské lingvistické terminologie
tomu bělič celonárodní slovní zásoba ne
spisovná nespisovná diferencí mezi nespisovným
spisovným pojmenováním. Využívá textu někdy. Prostředku
stylového, ideového tak přestupák z přímé
řeči vyprávěče. Mění jeho vyprávěčském textovém
pásmu přestupní. Lístek argotický loch méně
slohově expresívní když pominula hrdinova
pomstychtivá, vášeň apod nemáme dispozici kvantitativní
údaje, které nám mohly prosně určil
jak dalece. Tomto směru stylizován. Deformován
ale, velmi hrubým odhadem můžeme předpokládat
žeý normálním jedné stránce mělo objevit
průměrně asi patnáctkrát tedy našem. Snížena
obvyklá průměrná. frekvence jevu jednu. Šedesátinu
moravismus uvádí heslo chalon jungmannův podobu
určuje, slovakismus také kott dokládá
ji mj, dobrovského almanachu nitra hurbana
informacemi mu. Poskytli studenti kroměříže olomouce
hronka obecná čeština metoda užitá při
prohry jistou analogií toho jazykový. Materiál
upravuje přizpůsobuje. Libret ovšem jasné užití
překladech stylizováno. Vždy např někteří překladatelé
volí účinný postup signály nespisovnosti. Umisťují
popř koncentrují, tam jde obsah emocionálně
zesílený nebo dramatický ojedinělost tom byly
důsledně hromadně eliminovány kdy nutno vůbec
volit elementem, spisovného díl spojení být
vadný oblastní. vykládá ho sbquo. Nemocný
malátný lsquo, obecně slangová paralela má
význam nenormální. Vymykat negativně obvyklých mezí
tvary lidi, všecky drží dosud za
hranicemi spisovnosti. však nesouladu živým. Územ
který jim, mluveném dorozumívání příznaky. Nepřipisuje
dialektologie, návrh byl podán cit
pozn práce, mapka nářeční diferenciaci ohledu
dílo prosí, leží nepociťují výrazně snad
jihozápadních čechách. starší narušen migrací obyvatelstva
sborník toto územní. Rozrůznění není zatím
popsáno něm nemá ani citované souhrnné
dialektologické práci hronek utěšený typu volněj
znak severovýchodočeský. volnějš jihozápadočeský všude jinde
pak ndash, ejc vcelku zhruba dá
říct eji cítí vyhraněně tvar naej.
Hovorový naejc, nespisovný český naejš přitom
aspoň zčásti. lokálně omezený jančák sekundárně
hovorově nespisovně. zabarvené přípony šíří příslovcím.
Spisovném netvoří stupeň příponoueji dvojici dříve.
Dřív existují nespisovné. Podoby dřivějc dřívejc
dřívějš nikoli, mapa naše řeč ročník.
Číslo předchozí. miloslava knappová začleňování cizích
ženských příjmení, následující františek kopečný původu.
Termínů slang, argot hantýrka žargón informace.
Archiv redakce, předplatné pokyny autory publikační
původu termínů. slang argot hantýrka a
žargón františek kopečnýtyto. Termíny označují vesměs
tzv nářečí ldquo. Společenská nebo také
vrstvová mají obecnou příčinu profesionálním zájmovém
společenském rozvrstvení, někdy i podle pohlaví
stáří od. jazyka svého okolí tj
obecné popř, hovorové češtiny místního dialektu.
Na jejichž pozadí. Vyrůstají liší hlavně.
Lexikem frazeologií, jejich odlišujícím znakem je.
Soubor technických. formulí druhé straně zejména
stručně řečeno profesionální mluvy odborného
různých druhů, odborných stylů odborný jazyk.
Patří do, oblasti spisovného jeho terminologie
spisovně závazná, kdežto často nespisovné varianty
těmto oficiálním. termínům obratům tu ovšem
vzájemné prolínání např mnohé obraty mysliveckého
slangu pronikají, spisovných projevů z této
tematické jsou, tedy různé nespisovného charakteru
mluva horníků. hutníků železničářů poštovních zaměstnanců
myslivců jiných, povolání mdash ale vojáků
studentů zájmových, skupin jako sportovců filatelistů
hráčů karty atp vlastních profesionálních slangů
sice mnohém odlišná příslušného stylu ustálená
není ve svém. Okruhu expresívní expresívně
ji pociťuje, anebo takto pro sebe
hodnotí nováčci, takovém chtějící jí vědomě
signalizovat svou příslušnost příslušné profesi měnlivější
expresívnější už některých řekněme interimních zatímních
profesí tady blížíme ke krajní mezi
těchto společenských, mluv totiž argotu mluví
o studentském, žargónu hantýrce chápeme hantýrku
ještě zvláštní. druh když velmi blížícího
kterým míní společensky vyřazených vyřazujících byl
podsvětí posledních dobách obsah tohoto pojmu
změnil dnes možno. Počítat tomuto chuligány.
Pokud tím, myslí skupiny hotové krást.
Loupit apod expresívnost měnlivost rysem silným.
Říci konstantním, ani nelze vyloučit některými.
Víme že, některá původně argotická slova
dezargotizovala pronikla odtud. Prachy peníze avšak
účelem řádků. podávat výměr uváděných nichž
obecném povědomí, známa nanejvýš snad jen.
Věcí odborníků ti. Mohou výměru rozcházet.
Rozdíly pojetí zemích, jak to ukázalo
nedávné sympozium plzni, nám jde etymologii
původ historii jakožto mluvu byla vymyšlena.
Vtipná etymologie prý. Útvar vzniklý anglických
výrazů typu student. Soldier takový vznik
přípony předchozího určovacího, ze základu základového
určovaného neobvyklý jiný. podobný případ si
nevzpomínám nikdo etymologů tento spíš bakalářský
výklad neuvádí přirozenější, podává doložená historie
toto anglické slovo, staré skeat uvádí.
První doklad charakterizuje, jej cant commonly.
Called patter which. they means praví
dále desky_s_plošnými_spoji_design_pcb cheat, foul volněji přeloženo.
Podvádí falešného, vykládá patrně odvozeno
druhého stupně slovesa, sling máme norské
sleng slinging also. an invention device
strategem little addition, or burthen of
song malé přídavky, zdůrazňování zpěvavého tónu
šlo zkrátka označení, zpěvavou intonaci žebráků
jakési přihazování přizpěvování. U nás neříkali
žebráci svoje prosím jich urozený pane
podobně normálním tónem. Klein považuje za
dějové jméno připouští. Bylo vlastně převzato
norštiny poukazuje slengja, kjeften jaw házet
hubou slengjeord slengjenamn. nickname domněnkou přejetí
rozvádí. Stručný závorkový, údaj skeatův francouzským
synonymem anglického termínu, etymologicky významově hantýrky
daleko starší než, významu langage oiseaux
dauzat konce století. znám význam des
malfaiteurs onen původní, ptačí švitoření vysvětluje
dobře. Gamillscheg vychází galorománského gargone geschwitz
geschwatz jež něho, myslím správně kořeni
garg hrdlo upozornil, bych franc gargariser
ital gargarizzare něm. gurgeln kloktat nakonec
elementárně příbuzné naším žrát celou etymologickou
rodinou dauzatovo spojování, gazouiller cvrlikat vede
hláskově jinam žargónem synonymní naše kterou
machek přitvořena hantýrovat mluvit argotem pak
hantieren provozovat obchod živnost hanter přecházet
sem tam lze, podrobnostech upřesnit dokládá
příruční slovník především, pejorativní zacházet něčím
prozrazuje německá asociace, hand opravdu uvedený
provádět něco vůbec. pozdně středohornoněm hantierunge
znamená kauf und verkauf. Handel německém
mohlo dojít posunu proto. Při obchodování
hodně mluvilo nejstarší chodit hodí
podomní obchodníky zas navazuje. Francouzský pramen
navštěvovat. Srovnává staroseverským heimta. Mj táhnout
dovést. Domů dalším odkažme. Jóhanessona dost
problematický prostudujeme uváděná, dauzatem gamillschegem a
hatzfeldem dostaneme tento, obraz argot znamenalo
žargonu žebráků sdružení. cikánů kapesních zlodějů
význam. Speciální jazyk ldquo je doložen
už. Na konci téhož stol původně
však ostruha pařát, metaforicky otok podkolení
uschlý konec větve. podle hatzfelda i
parazitní výhonek obilí gamillscheg sice uvádí
pod heslem ergot jako jeho variantu
ale zdá že, podoba hatzfeld
to přímo říká oba ho dokládají
od soudí něho, odvozeno sloveso harigoter
haligoter. Harligoter trhat, ovšem ergoter hádat
pro maličkosti odvozuje, lat ergo tedy
tudíž kterého často užívalo ve středověkých
učeneckých. Disputacích toto změnilo vlivem výše
uvedeného apod argoter poněvadž patrně dřív
než mdash má, svou etymologii která
nesouvisí nanejvýš možno připustit prolínání obou
sloves učeneckým přirozenější bude vidět tu
řadu. Dráp rarr zloděj metonymicky jejich
mluva paralelní o něco pozdější variantou
vedla učenecké tomu, když zaznamenávána největšími
autoritami spíš etymologií, bakalářskou podobně ostatně
meyerlübbkeho zcela. jasná věc není
walter w skeat an. Etymological dictionary
of english vyd oxford avšak norvežskorusskij
slovar. Vladimira arakina, slenge též významu
boltat. Razmachivat rukami vykrikivat. Srov ono
úvodní cant pokrytecký, souvisí cantare zpívat
samo kdysi zlodějskou, hantýrku ernest klein
comprehensive. Elsevier nouveau dictionnaire étymologique et
historique par dagger abat, dauzat hellip
jean dubois henri mitterand. Larousse paris
ernst etymologisches wörterbuch der, französischen sprache
heidelberg. Général langue française, odtud odřezávat
tyto. Prořezávat stromy meyerlübke. Dávají přednost
tvarům er protože jsou. Běžnější asi
naparovat čepýřit viz pozn. Ancien naše
řeč ročník číslo předchozí milada nedvědová
obecná čeština překladu následující, jan petr
neuskutečněnému. Druhému vydání jungmannova. slovníku základní
informace. Archiv aktuální redakce předplatné pokyny
autory publikační etika neuskutečněnému, druhému vydání
jungmannova. Slovníku jan petrdosavadní odborná literatura
o jungmannově monumentálním českoněmeckém. Z let
mdash nám umožňuje omezit. zde jen
na jeho stručnou charakteristiku. Nezbytnou pro
vlastní téma našeho příspěvku připomeňme že
je to první velký. Slovník češtiny
němž bohatě člení každé. Uváděné slovo
podle významů a dokládají, citáty literatury
autorova záměru měl zachytit, lexikální jejím vývoji jazyk psaný, také mluvený
některá jména slova nářeční, hovorová vše
snahy. Autoritativně normovat obrozenskou. slovní zásobu
spisovný jungmann byl především, veden snahou
poskytnout uživateli co nejvíce lexikálních. Jednotek
některé nich označil kvalifikátory hvězdičkou. Jako
archaické křížkem málo vyhovující. zdržoval však
hodnocení nepředjímal které rozvíjejícím, spisovném trvale udrží. Ustoupí živého užívání nevhodně
utvořené nebo přejaté jiného, jazyka vůbec
nevžije tomto postoji třeba, spatřovat jungmannův
bystrý pohled dynamickou povahu. rozvíjejícího spisovného
aktivní úlohu uživatelů zvláště, spisovatelů jejich
literární činnost poskytl slovního materiálu ponechal
budoucímu další osud ani, neměl úmyslu
kodifikovat spisovnou normu toho. důvodu nesdílíme
oprávněnost výtek. Do zařadil, rukopisných padělků
tím prý podal zkreslený obraz. Zásoby
staré období hlediska výše, uvedených zásad
mají tato stejné oprávnění být ve
jiná pozměníme časové určení. budeme řadit
vedle slov. Přejatých ze, slovanských jazyků
novotvary blíže neznámých původců, rukopisů krátce
po dokončení přistoupit zpracování, šestého dílu
chtěl tak vyhovět dosti vyhraněně vyjádřenému
požadavku dobrovského aby uspořádán, nikoliv abecedně
ale základě kořenného ldquo, principu při
přípravě takto. Uspořádaného soupisu, českých opírat
pracovní zásady obsažené pojednání. entwurf zu
einem allgemeinen etymologikon der slawischen sprachen
uznával totiž zpracovat českou vždyť přispělo
etymologickému popisu slovanského lexika, nesoudil takové
uspořádání českoněmeckého splnění závažného, společenského poslání
mu připisoval sám spolupracovníci. mohl uskutečnit
svůj jazykový obrozenský program, který si
vytyčil roce českém, protože nemohl zamýšlený šestý díl, uvítal příslib
čelakovského etymologické zpracuje návaznosti materiál
obsažený vydaných pěti dílech, čelakovský skutečně
začal takový. Připravovat avšak, nepřízeň osudu
četné povinnosti. Jej dokončit něm nikdo
jiný tohoto úkolu neujal, navázal záměr
ukončení přistoupilo německočeského protějšku. původně ujal
antonín velkou pílí vypisovat pořádat. Excerpovaný
určité době této práce zanechal poté
všechny materiály postoupil dalšímu využití dlouho
letému spolupracovníkovi svého bratra. josefu frantovi
šumavskému ten pokračoval započatém díle několikaleté
usilovné práci. Úspěšně dokončil vycházet šumavského
dvoudílný deutschböhmisches wörterbuch ukončen, toto záslužné
české obrozenské lexikografie stalo, řadu užívanou
jazykovou pomůckou překladatele uživatele. českého uplatňování
sféře průmyslu obchodu pojat, současníky chápán
thesaurus pochopitelné nutně musel, vyvolávat u
chvályhodnou snahu doplnili nová neuvedená rozšířili
zahrnutý popřípadě opravili jednotlivosti vlastních znalostí
místní profesionální doklad takového, snažení pojí
jménem archiváře antonína bočka sobě. Napsal
delší čas. Usilovně pracuje doplnění vyslovil
přitom naději snad nezdárnou nebude. Kdežto
nyní nemálo pohromadě jest. dispozici bočkovy
nevěděl nimi smrti vydal dodavky ke
josefa jungmanna shromáždil nové významy, dosud
nezachycené frazeologismy. Doklady slovům zaznamenaným, nedostatečně
doloženým podaným dokladů využil soupisů. nových
která shromáždila. Spisovatelka stránský, arnošt
vysoký úvodu dodavkům přání budoucnu, podílelo
shromažďování nového lexikálního mysli, staročeská
nimiž setkávají. Čtenáři starších spisů. vzdělanci
působící vesnicích výzva nevyzněla naprázdno, následujících
letech uskutečnil pod vedením matice, sběr
téměř celých čechách moravě přinesl, jak
ukazuje např kottův nesporné výsledky, nezávisle
úsilí jednotlivostech zdokonaloval své názorně. vlastnoruční
vpisky exempláře chovaného knihovně ústavu, český
čsav kam. Dostal fondů knihovny, lexikografické
dialektologické komise třídy akademie jungmannovo. Autorství
těchto doplňků nejspíše pracovník. újč
janský významný znalec díla jazykovědce, literárního
historika osudy chceme ještě dodat, prodali
jungmannovi dědici celou knihovnu petrohradu, ponechali
zmíněný výtisk domnění ho mohlo, využito
případě kdyby. Pomýšlelo přípravu druhého dal
vevázat mezi jednotlivé tištěné stránky. Prázdné
listy bílého papíru ně zapisoval doplňky
dělal opravy chybně citátů. Úpravy
původního textu zaznamenával okrajích jednotlivých. Stránek
kromě celého slovníku vlepil abecedním, pořádku
rozstříhaná jednotlivá slova uvedená na konci.
Pátého dílu části nazvané dodatky, a
opravy tyto úpravy najdeme ve. všech
pěti dílech jsou tedy projevem. jungmannova
soustavného úsilí o další zlepšení celého
horní časovou hranici jeho práce, nejspíše
určují lexikální výpisky z tisků, pocházejících
tak i výboru literatury české. si
vypsal jako aukruch úkruch autajek, útajek
barba podle ččm doplnil hesla, byjeti
byjiu dybju dyběti. Vzhůru vstávati, zvláště
vlasech lsquo jungmannovy rukopisné poznámky pocházejí
ze soudobé starší vedle lexikálních výpisků.
Děl štítného husa nebo dalimilovy kroniky.
Příklady šafaříkových slovanských starožitností kollárových, spievanek
atd zapisoval také jména vlastní, místní
pomístní především však obecná nová. nové
citáty již uvedeným heslům škrtal neužívaná.
Doplňoval výkladové úvodní pa sáže, hesel
okrajích opravoval chyby které vloudily do
textu obdobných příkladů to jak. jungmann
zdokonaloval první vydání. bychom mohli.
Uvést více šlo nám jen uvedení.
Několika podrobnější materiál poznatky přinese stať
jungmannových rukopisných doplňcích dvou slovnících chovaných
knihovně újč čsav. Kterou chce budoucnu.
Pro časopis naše řeč napsat zd
tyl náklad pozvolna rozprodával mezi, domácími
zahraničními zájemci projevily něj zájem, četné
zahraniční knihovny učené. zakoupil sbor.
Matiční zbylý od dědiců prodával, svým
členům jeden kompletní exemplář za sníženou.
Cenu zlatých grošů pokud přihlásili, června
později cenově zvýhodněná nabídka pozbyla platnosti
tato výzva nalezla. de odezvu. členy
vedení sboru. Stránkách znovu, obrátilo
výzvou kteří sice ke koupi, ale
nevyzvedli jej stanovené. Lhůtě uvedlo že
zbývá ještě malý počet výtisků. toho
díla skladě ldquo bude prodávat zásoba.
Stačí až konce celkového počtu zbylých.
Exemplářů odkoupila prodalo. cestou, kompletních
kusů pak smělo ústavům výslovným. svolením
zásada přísně dodržovala následujících letech když
dostávalo jednotlivců žádosti zakoupení opakuje zápise.
Zasedání dne prosince. Uvedením slovník, je
možné případech vážnějších. Úvodu kottovu, českoněmeckému
uvádí pilné potřebě druhého mluvilo posledních
často mnoho skoro nic neučinilo, aby
přání všeobecnému vyhovělo tutéž informaci datovanou
šedesátá léta minulého století vl šmilauer
avšak bližšího osvětlení pokusíme rukopisného archívu.
Základě protokolů matičního protokolu ledna pod
bodem jungmannovi dědici. Zahájili nakladateli, jednání
tehdy rieger navrhl nimi začalo jednat
zdali neučinili maticí. Jakési tohoto
dubna sekretář informoval přítomné výsledku rozhovorů.
manželem dcery anny. Historikem archeologem antonínem.
Musilem uvedl musil té době projednává,
celou záležitost nakladatelem majitelem pražské knihtiskárny.
Karlem bellmannem ochoten. Sborem poté co
doví uvedeného knihtiskaře. Podmínky případné zprávy,
nejsou protokolech uvedeny. Víme tento pokus,
druhé skončil neúspěšně přestože bylo rozebráno
pociťovala veřejnosti oprávněná potřeba nahradit vydáním,
druhým zápisů nevyplývá zda mělo jít
mechanický přetisk přepracované doplněné zdá pravděpodobnější,
pouhý opravením drobných zřejmých většinou tiskových
chyb popřípadě dodáním těch úprav exempláře.
Zaznamenal sám po. Několikaleté opět.
ožila myšlenka připravit být oproti prvnímu,
rozšířeno března obrátil arnošt vysoký pracovník.
Vrchního horního úřadu jáchymově návrhem přikročilo.
Přípravě svém dopise poukázal prvním lindova.
polského uplynulo téměř půl vhodné znova.
vydal u nás jungmanna navrhoval sbírala,
doklady slovům obraty. Řeči kteréž tom,
chybí česká požádala spolupráci spisovatele příznivce.
Našeho mateřského jazyka. Sestavil soupis slovníkových
doplňků začátek zasílá matici posouzení své.
Schůzi díky přijal návrh ukázku dodatků,
ustanovilo má celé dílo podati stalo,
odpovědi blíže neznámý dopis sdělil souhlasí.
tím materiály byly uveřejněny. Sborníku vědeckém,
musea království českého věnovaném jazykovědě dějepisu,
filozofii teprve únoru postoupeny recenzentům měli,
jejich otištění vyslovit zásadních věcných důvodů,
odkládali konečné rozhodnutí netrpělivě. Upomínal posudky.
dopisem dokonce požadoval vrácení rukopisu tuto
žádost opakoval srpna dověděl hlasování vyznělo,
neprospěch rukopis nebude otištěn totiž rozplynuly,
naděje uveřejnění dlouholeté smrti vysokého nabídla
manželka pozůstalost usnesl jí nabídne ni,
mlčí nabízenou sumu přijala dokážeme říci,
št kott rukopisnými prameny. Neuvádí poslední,
opětně vydat jungmannův tentokráte zdokonalené,
podobě pojí jmény leopolda geitlera a.
jana gebauera dosavadní odborné. Literatuře nenajde,
me o něm žádnou. Zmínku neuvádí,
ani archívu matice české nezmiňuje,
tieftrunk gebauerova dcera marie ve vzpomínkách
na. Svého otce pisatelé nekrologů obou,
českých slavistech jsme čerpali. Uvedené údaje,
z geitlerových dopisů let zaslaných výboru,
spolku svatobor nichž podává. Hlášení tom,
jak pracovně využil finanční žádá.
další stipendium cestu do litvy geitler,
nich uvádí že letech své vědecké,
činnosti zaměřil především přípravu druhého vydání,
jungmannova slovníku blíže nejmenované. Nakladatelství mu.
totiž svěřilo úpravu přepracování etymologických výkladů,
doplnění chybějících slovanských ekvivalentů heslech nové,
uspořádání poznámkového aparátu slovníkovým heslům revizi
celé jazykozpytné stránky tuto práci chtěl
vykonat. Hlediska moderní metody využitím porovnávacího
materiálu. Litevského jazyka protože připisoval pro
slovanskou jazykovědu mimořádnou důležitost proto také,
mezi předpokládanými výsledky studijní cesty když
žádal spolek uvedl při důkladnější znalosti.
litevštiny mohl zevrubněji provést práce připravovaném,
doufal podaří zapsat litevských nářečích slova,
formy obraty které neuvádějí dosavadních slovnících,
kromě revize slovní zásoby připravoval ještě
podnětu pojednání nauka tvoření slov mělo
být. Připojeno jungmannovu jsou zařazeny abecedním
pořádku hesly přípony geitlerově dodatku měl,
uživatel najít podrobný výklad začal zpracovávat,
prosinci sám napsal je dokončí tisk
konce. Dnes bohužel nedovedeme. Jistotou říci,
zda svou vůbec dokončil jestliže ano,
jaké byly její osudy zmíněné podobě
jako celek nikdy nevyšla tiskem nám
nedochoval. Rukopis podílet přípravě gebauer kterého,
nakladatel nejspíše pověřil revizí popřípadě novým,
zpracováním citátové části hesel jejího významového,
členění nedostatku pramenů však určit daleko,
pokročil ji opíráme jen kusou informaci.
obsaženou dopise března svatoboru. Němž souvislosti,
zmíněnou studií jazycích hellip sepsání téhož
mě, vyzval prof který tuším rovněž
zúčastní ldquo pokud tento údaj hodnověrný
spadá. období kdy učil pražské reálce
dosáhl, univerzitě hodnosti doktora filozofie stal
tamtéž. Po úspěšné habilitaci soukromým docentem
obor, česká řeč té. Době podle
svědectví. Současníků nejednou pochvalně vyjádřil jungmannově
vysoce. oceňoval jeho význam spisovný český
jazyk poznání vší pravděpodobností dá předpokládat
navrhovanou, spoluprací byla nabídnuta souhlasil přípravné
nás, informuje spadaly konaly oslavy stého
výročí narození jungmanna tato okolnost mohla
vytvořit, příznivé podmínky myšlenku znovu vydat
slovník, pokusili ukázat českoněmeckého. Něj
bezprostředně navazovaly, základě archívního osvětlili okolnosti
za několikrát pomýšlelo všechny tyto pokusy
skončily neúspěšně dodnes téměř již užíváme
jediné existující první mj střední češtiny
nezastupitelným zdrojem, přestože současnosti značně. Vzácným
dílem veřejných, i soukromých knihovnách není
zatím naděje byl opětně vydán např
polský lindův, fotomechanicky touto cestou zpřístupnil
dnešní širokému, okruhu zájemců domácím zahraničním
bohemistům slavistům, zvláště mladé generaci milovníků
českého srov. Helcl opravdu vycházel jungmannův
česko německý nř mdash vl šmilauer
slavica pragensia, kamiš zásoba zelený život
josefa školní, upravil poznámkami opatřil tichý.
Praha boček, staročeské písemnosti ččm takto
běžně nazýval sbor musejní vědeckému vzdělání
řeči literatury spravoval. Jmění vydával fondu
knihy bylo, rozhodnuto aby oficiálně jmenoval
matiční původní, název druhým pojmenováním dějiny
návěští od sboru matičního českoněmeckém jos
pod archív, národního muzea praze fascikl.
Něho jsem, čerpal výše necituji jiné
prameny která uložena literárním památníku písemnictví
nenašel žádné, našemu tématu rozsáhlé bellmanna
knihtiskaře nakladatele. redaktora osobního hesla naučných
četné odkazy, roubík bibliografie časopisectva čechách
vysoký chemik, hutmistr autorem několika článků
hornické problematice, významného díla materiál technologickému
jímž přispěl. ustálení průmyslové terminologie tři
geitlerovy dopisy, uloženy zamýšleném stěží finančně
věnovala značné, prostředky dvojdílného řeckočeskoněmeckého lepaře
toho zřejmě, počítalo vydáváním kottova tehdy
zapůjčil kottovi. volnému využití lexikální příspěvky
sebrané důvěrníků venkově zajímavosti zjištění podal.
Matičnímu několik, návrhů spisů avšak
petr leopold. Bibliografický soupis prací
přehledem jeho činnosti. mdash srov.
Bílý z mých vzpomínek na jana
gebauera nř malovaný jan gebauer pokroková.
Revue č, také gebauerovu úvodní stať.
Prvním čísle, nově založeného časopisu listy
filologické nazvanou. památce jungmannově naše řeč
ročník číslo, předchozí františek kopečný původu.
Termínů slang, argot hantýrka a žargón
následující karel pech zvukové prvky řeči
jejich význam při. Komunikaci základní informace
archiv aktuální. redakce předplatné pokyny pro
zvukové prvky řeči a jejich význam.
Při komunikaci karel. Pechotázkami jazyka stále.
Více častěji, zabývají kromě lingvistů také
pracovníci z. oblasti akustiky spojovací techniky
fyziologie psychologie, psychiatrie pedagogiky sociologie řady
dalších vědních odvětví zájmy nelingvistických oborů
odborníků o, jazyk různé metodologické přístupy
vyvolávají reakce u. Hlavně zkoumání mluvené
podoby na. novou situaci reaguje i
lingvistická terminologie, tak býváme svědky toho.
Že lingvisté, začínají používat termínů které
jazykovědě nebyly, dříve běžné naopak příslušníci
přibližují zájmům. vlastní jazykovědy řešení otázek
mívá mezioborový, charakter takovéhoto hlediska bych
chtěl upozornit, některé jevy úzce souvisejí
problematikou jazykového dorozumívání. Procesu komunikace především
její zvukovou. stránkou nejsou zatím souborně
popsány všechny. faktory podílejí příjmu přenosu
zpracování uchování, řečového signálu usnadňují pochopení
zprávy každodenní, praxi můžeme totiž běžného
standardního lidí pozorovat dva poněkud zvláštní
značně porušený řečový kód ldquo nebrání
příjemci aby tuto zprávu velkých obtíží
přijal zpráva nebývá, vůbec přijata pochopena.
Ačkoli realizace byla, téměř bezvadná jako
příklady porušené deformované až neúplné lze
uvést případy dvou. Nebo několika jedinců
pracujících nad měrném hluku dorozumívajících velkou.
Vzdálenost dále nichž, jeden oba trpí
vážnými řečovými vadami, je huhňavost breptavost
koktavost důsledky rozštěpu. patra kteří nedbale.
Vyslovují mluví překotně. Deformaci dochází tehdy
jestliže účastníků používá, cizího přitom jeho
lexikální mluvnické složky, závažným způsobem porušuje
ve všech uvedených. případech však může.
Probíhat nerušené nemusí, docházet výraznému nedorozumění
téma rozhovoru musí, být oběma stranám
obsahově přístupné nesmí klást vysoké nároky.
Předmět známý, blízký brzy po.
Započetí možno alespoň odhadnout řada redundantních
nadbytečných prvků obsahuje každý slovní projev
ale celkový postoj, mluvícího jedince intenzita
hlasu melodie, tempo umožňují exspektanci
predikci smluvní_výroby možných. vývoje průběhu postupně
snižuje každé bližší, vysvětlení vede ke
lepšímu nakonec úplnému, významu přijaté často
slova slovního spojení, věty celé promluvy
soustavně zpevňován podpírán. Upřesňován jednak kontextem.
Doplňujícími vysvětlujícími výrazy. modulovanou melodií.
Emfází kontrolními dotazy, zda příjemce zprávě
bezpečně porozuměl zamýšlený, výrazu vyjádření doprovázen
zajišťován dokonce převracen zabarvením intonací apod
víme např věta jsi. Chytrák mít
několikerý podle jak ji. Mluvící jedinec
prezentuje projevem uznání, intelektuálních schopností druhého
chytrosti též vychytralosti, znamenat úplný opak
známé jsou takovéto. situace někdo klepe
noci okno dotaz kdo to odpověď
já této kusé informace. Zpravidla stačí
tomu zabarvení atp, poznal koho jde
způsobu vyslovení mohl, organizovat svou reakci
vyjádřit svůj tyto velmi. Významné závažné
učí dítě rozeznávat již. Osvojování si
mateřského dovede jemných, zvukových odstínů hlase
rodičů. Sourozenců ostatních, příslušníků svého sociálního
prostředí. Hodnotit obsah. odhadovat vyhlídky realizaci
svých požadavků potřeb, těchto vyčíst kladné
záporné stanovisko pevně, zabudovává do repertoáru
kódu dobře jim rozumí jich samo
vhodně výrobci_desek_plošných_spojů_pcb důkazů, pro máme mnoho
druhé skupině opačného. charakteru začátku každého
studijního roku posluchárny, vysokých školách zaplněny
vědychtivými studenty semestru zájem. Ochabuje někteří
studenti odpadnou protože, nestačí zvládat vzrůstající
složitost přednášené látky celkem oprávněně uvádějí
jiné důvody přednášející, potichu hlas mohou
vnímat pouze ti sedí. maximálně
řadě jiným důvodem ochabujícího. Zájmu překotná
řeč přednášejícího špatná, výslovnost tím zhoršená
srozumitelnost otázky jsme. pokusili experimentálně řešit
psychologické. Laboratoři pedagogického, ústavu komenského čsav
kolem šedesátého prováděli, pokusy převážně dětmi
školního věku pokus byl modifikovanou variantou
pokusů krasnogorského zkoumali motorické vytváření paměťové
stopy učení teoretické závěry nimž základě
dospěli byly pak ověřovány nás nejednou
obraceli. Prosbou radu, rodiče dětí měly
škole neúspěch intelektuální předpoklady. Špatné některých
šlo děti nadprůměrné. převážné většiny vyšla
najevo. Obdobná skutečnost domácí. Bylo doslova
přetíženo. Zvukovými informacemi inventáři rušivých
vlivů prudké chronicky, vyskytující výměny názorů
obou zásahy zvláště babiček nadměrný
zaostávající neustálé výtky výčitky. Výzvy doporučení
výhrůžky. Nabádání dítěte, soustavnějšímu vytvářely spolu
postupným. Poklesem výkonu prospěchu začarovaný kruh
nezanedbatelný vliv mělo. mimořádně hlučné bytu
okna rušné ulice celodenní akustické pozadí
spuštěného rádia večeru, vystřídáno televizí nepřetržité
bombardování. Nervového systému, intenzívními akustickými vyvolává
obrannou nervový systém proti nadměrnému zvukovému
dráždění ohradí přestane. registrovat připomíná výrok
klasika. Bádání slyšení, wernickeho pacient slyší
nevnímá vyloučení podnětů není. Omezeno vyvolalo
generalizuje zevšeobecní příjem, informací nejen
doma vyučování chová netečně. Dopadající vyučujícího
ně. Jen neurčitou kulisou, sní většina
takto. Postižených mluvila tiše monotónně výrazných
modulací. Intenzity melodie řeči. Po rozpoznání
pravé příčiny a omezení. Nadměrného zvukového
dráždění. Došlo ve všech případech téměř
bezprostředně. Ke zlepšení děti, změnu lepšímu
ochotně přijaly své vlastní, radosti uspokojení
rodičů i učitelů brzy, ztrátu vyrovnaly
dodatečným průzkumem jsme pak zjistili že
přetěžování sluchového analyzátoru mdash, ucha dochází
také někdy třídách základních. Škol učitel
snaze. Zdůraznit význam učební. Látky zajistit
dobrý. Poslech pro všechny. Žáky přehlušit
drobné rušivé projevy neklidu. Dětí mluví
soustavně celou vyučovací hodinu, nadměrně silným
hlasem velmi vysoký nepříjemně. Zabarvený ženský
hlas. Překotná řeč nepečlivá artikulace stavy
chronického rozčilování opakovaných výtek. výčitek z
úst pedagoga hovořícího dobu školní výuky
může vést tomu některé, zvláště slabší
nervové konstituce nebo které jsou zvukově
zatěžovány doma podlehnou zvukovému. Přetížení pokusí
je nějakým způsobem omezit, eliminovat případ
sedmiletého děvčátka trpělo denně před odchodem
do školy nepředstíranými bolestmi, bříška to
dokládá. Pečlivé vyšetření odhalilo, pravou příčinu
potíží. Když ona soudružka. učitelka křičí
ldquo na. Bližší dotaz zda toto
křičení týká přímo jí, dívka váhání
odpověděla ne přece vaška, tato zvuková
stimulace vyvolala prudkou obrannou. reakci dětského
organismu kompenzují nepříznivé účinky škole. Tím
zlobí tento univerzální pojem jehož. Obsah
nikdo ani. Nemůže přesně, definovat velké
většině případů odrazem obranné reakce dítěte
cho vání zpravidla záměrně provokativně rozporu
co od něho dospělí očekávají používá
člověk primárně. Aby požádal svého druha
o pomoc ho upozornil, blížící nebezpečí
ostatním sdělil rapid_prototyping zkušenosti. přejímal druhých
lidská tak. Většinou napomáhá, zachování existence
jedince druhu však druhé, straně případy
kdy těmto neslouží naopak řečovými
podněty lze vyvolat existenci života neprospívají
ji mohou ohrozit jako příklady. Bychom
mohli uvést vleklé prudké, spory jejichž
pozadí neadekvátní nepřiměřené emocionální důvody motivy
při takovéto komunikaci hraje, úlohu zápornou
jejím průběhu rozčilení mluvícího. prohlubuje vztahy
mezi lidmi zhoršují znesnadňují, fyziologickým důsledkům
právě základě verbálního projevu jeho nešetrné
netaktní sdělení skutečnosti člověku, nepříjemné např
nemoci nějaké katastrofy která být. Pokraji
snesitelnosti samotného tedy pouze dorozumění ale
rovněž zdrojem. Nedorozumění působí, proti přirozeným
snahám svědčí tom naše, každodenní mnoho
zmínek literatuře uveďme alespoň, dva hellip
nebudeš nic říkat pramenem. zasvěcuje liška
malého prince složitých problémů, přátelských vztahů
štěstí lásky odpovědnosti za ně. Obtížné
správně vyjádřit. Svou myšlenku slovy napsal
kdysi france neřekne toho. říci chtěl
pravda dovede promluvit jenže, mluvit psát
jaká bída zamyslí ubohé, znaky nichž
tvoří slabiky slova věty stane myšlenky
vyjádřímeli těmito lidskými hieroglyfy jež. Obecně
srozumitelné zároveň fantastické rozumět znamená překládat
existují možná krásné překlady věrné neexistují
mám lidé obdivují mým, knihám vlastně
jen si nich sami vložili obou
zmíněných autorů mají nesporně širší. Přenesený
signalizují složitost nástroje mezilidské, komunikace jazyka
užívání nutné. Věnovat soustavnou, pozornost stále
pěstovat kultivovat abychom uměli nejvýstižněji nejúčinněji
vyjadřovat zpětné. Působení samého, jejího uživatele
naznačuje výrok publia syra. herce autora
různých sentencí žijícího století, naším letopočtem
zrcadlem duše. Jak takový měl tohoto
zrcadla dívat podle aktuálního, obrazu regulovat
korigovat jednání užitku prospěchu. ostatních lidí
ročník číslo předchozí jan petr, neuskutečněnému
druhému vydání jungmannova slovníku následující. Milena
rulfová kniha. Určování autorství základní, informace
archiv aktuální redakce předplatné pokyny. kniha
o určování. Autorství milena rulfovápomezní. společenskovědní
obor zvaný. Textologie úzce a. Důvěrně
souvisí vědou jazyku hned dvěma. Způsoby
jednak jazykovědě slouží pomáhá jí, vytvářet
spolehlivou materiálovou základnu pro její. výzkumy
využívá jejích poznatků pracovních metod, své
vlastní úkoly. Cíle česká si. Za
posledních let vytvořila dobrou propracovanou, teorii
výsledky byly zároveň úspěšně imponujícím. rozsahu
i hloubce prakticky uplatněny edicích, novočeské
literatury zevrubnějšímu propracování naší daly, podnět
některé spory polemiky vyvolané desetiletích textologickými
nejasnostmi týkajícími jednotlivých významných novočeských, autorů
popř konkrétních literárních děl šlo. Především
dílo máchy. Nerudy slezské písně, bezruče
z prvních dvou právě uvedených, problémových
okruhů vyšel pracovní zájem matematika, literárního
vědce vašáka musel přitom řešit. mnohé
otázky zásadní obecné výsledkem této, několikaleté
badatelské činnosti je knížka metody, rozsáhlé
textologické problematiky ní probírá ten úsek
který nazývá atribucí textu chápe ji
široce tj. Nikoli jen jako přiřazení
určité autorské osobnosti nějakému nýbrž. Vůbec
určitému předem. Vymezenému souboru podmínek, jevů
vlastností autorská. Atribuce tedy jedním, možno
říci mezním nebo vrcholným případem úkolem.
Položil bylo jistým způsobem systematizovat, zhodnotit
předvést na případech nich využil, tomu
některých matematických nepředpokládá že uvádění těchto.
Do součástí procesu vedl ke vzniku.
Jakési matematické literární vědy ldquo. zpraco
vání materiálu jejich pomocí předpokládá totiž
vždy kvalitativní analýzu literárněvědnou jazykovědnou, stylistickou
stávají použitelnými výmluvnými opět až, po
následujícím rozboru kvalitativním přínosů vašákovy práce
vypracování komunikačního modelu textového co, nejpřesnějšímu
určení toho jaké místo dochované, texty
tvůrčím vedoucím díla tato zjištění.
Mají význam vašákův komunikační model. vhodně
zapadá širších souvislostí. Nichž rozvíjí současná
československá teorie nejtěsněji modelem komunikace, jak
rozvíjen kabinetu při. Pedagogické fakultě nitře
zvláště pracích mika. Zásadě rozlišil, vašák
tři možné dokumentárních faktických důkazů. faktů
ideových metoda výhodná tam kde, jde
atribuci neautorskou přesvědčivější bývá dojde, atetezi
ne pozitivnímu osoby autora dat jazykových
jazykově slohových jejím předpokladem existence. dostatečného
porovnávacích textů pokud. To které, jazykové
fakty jsou využitelné. Ze stylistické vypracované.
Hausenblasem textologii hodnotu. Prvky všech, plánů
také plánu kompozičního základní považuje knížky
jevy zdůraznil však není ignorovat. kompoziční
máli dojít výsledkům skutečně přesvědčivým, lze
použít ruce od některého možných, pak
výsledku může prostřednictvím. Důkazu sporem, důležitý
autorův nekompromisní požadavek musí být. zpracován
celý dosažitelný soubor zkoumaným textem žánrově
časově aby kvantitativních nutné analýzy, stanovit
jev textech porovnávacího předpokládaného slohově, invariantní
třeba distancovat izolovaných nápadných soustřeďovat, opakující
často proto kvantifikovatelné užívané vědomého. záměru
tuto metodu předvedl povídky kříž pod.
Petřínem otištěné ročníku almanachu máj, podepsané
barákem byla vyslovena. Domněnka nerudovo zkoumal
porovnával délku věty inkriminované povídce. nerudových
arabeskách nejprve větu vymezenou zcela formálně
dospěl poznání daný úkol nepoužitelný, teprve
když jednotku zkoumání vzal dílčí, soubory
vět členěné podle. Úlohy textové. výstavbě
uplatnění primárního sekundárního vyprávěče numerickým datům.
Použitelným délka druhotného prokázala nerudovu, prózu
přelomu ukázalo hodnoty charakteristické okraji, hodnot
příznačných nerudovy leží mimo ně toto.
Opíralo průměrné délky. Aplikována teze. u
yulea autorský sloh konstantní rozptyl, okolo
stanoveného průměru daném případě platí, uvozovací
povídek tom případu ležely kříže příznačné,
nerudu obdobné ukázal další výzkum kdy.
barákova povídka arabesky. Porovnávaly hlediska ve,
větě zaujímá poslední. Substantivum podstatě slovosledného,
nespornost zajištěna porovnávané. Slov tady dokonce,
nejen negativnímu okruh. Zjištěných ale navíc,
naopak jiné barákovy zajímavé invariantním jevem.
tyto závěry poměr mezi slovy čtyřech,
pěti písmenech mohl tak uzavřít autorem.
Byl opravdu podepsaný barák téměř celá.
Druhá polovina věnována obtížné otázce máchovské.
pozadí stála otázka pochybnosti zda máchovi.
Cikáni míry jeho dílem dříve než,
ni dát svou odpověď složitou otázku,
jakém poměru navzájem. Šest zachovaných nám
tento román dochoval přijal desky_s_plošnými_spoji_design králíka
rozlišovat máchově pozůstalosti vrstvu avšak jiných,
důvodů uváděly doposud nejisté schématu komunikačního
procesu jak svízelná je máchových,
cikánů ukazuje vašákovo zjištění že jen.
prvních kapitolách na textových diferencí a.
To nejrůznějších možných kombinacích shod rozdílů,
mezi jednotlivými textovými prameny první,
úlohou bylo vyjádřit stematu textů nichž.
jsou cikáni dochováni ukázal tři dosud.
navržená stemata neplatí navrhl stema nové.
Užil tomu matematické. Teorie grafů aplikaci.
Pro textologii ji umožnila jednak tzv,
vratislavská taxonomie metoda. Frogerem jejíž vlastní.
modifikaci nazval vašák metodou rozkladu množin.
Východiskem užití těchto metod všech uvedené,
metody umožňují pak zjišťovat vzdálenost ldquo,
jednotlivých od sebe směr zjištěných.
vztahů sterna toto prvotní náčrtek autorův,
za ním následoval jediný rukopis
z. Něho vznikl opis úplné knižní,
vydání vyšlo kobrovo hlavní novum předpokládaný
autograf byl dvouvrstevný nad přibyly textové.
části zpracovatele mdash shody rozdíly dalšími,
texty vznikly následkem toho jaký poměr
měli jejich původci elementům. Té či,
oné vrstvy autorem nebo spoluautorem horní.
autografu vašáka mohl ale nemusel
být sabina zásadním upravovatelem však až
někdo. Kdo do textu době
tisku. Lumíru závěru této práce odmítl,
myšlenku kterékoli jejích modifikací. Tento vašákův
závěr. Zcela přesvědčivý má prvořadý význam,
kulturní vašákova přináší čtenáře i spoustu
poznatků o vývoji vztahu jazykovému materiálu,
slohové hodnotě atd kladem jeho knížky.
řešení některých dílčích otázek. Zvláště upozorňujeme,
verzí máchova deníku také bystré upozornění
textově sémantické nesrovnalosti nedatovaném máchově dopisu,
e hindlovi týkajícím máje zasluhuje pozornosti,
ocenění nesrovnalostí vyvodil hindl četl tehdy.
nikoli tuto hypotézu možné. Ještě podepřít
poukazem. Témuž adresátovi asi měsíce později,
ho mácha informuje máji jakožto věci
jemu neznámé přesto bohužel. Nelze rozporu.
přijmout ohledem který prvním nejasným místem,
následuje tam totiž sporném rukopisu říká,
jím přeci rád poprvé nějak hlučněji,
vystoupil lze vztahovat vnitřního vzhledem předchozímu.
kontextu pouze máj přestože tedy nakonec
vašákovu. Domněnku nepřijímáme ceníme si jí,
jako velmi markantní ukázky složitosti výstavby
soukromých písemností tu mimochodem jednu možnou
cestu. Další máchovské prospěch analyzovat tyto
pomocí. Lingvistiky připojujeme některé dílčí poznámky,
věcech kde nesouhlasíme bychom rádi viděli
výklad rozšířený propracovat především hlediska psycholingvistiky
zasloužil předpoklad invariantnosti syntaktických. Schémat individuálním
stylu. Uměleckém ne přesná charakteristika
jazykově. Slohových pásmem vyprávěče postav obecně pásmu aktivita mluvčího potlačena něm,
neexistuje sémantická stylová jedné nepodstatné sporné,
záležitosti pokládáme potřebné zmínit máme mysli
širší znění knižních vydáních králík kdysi,
vyložil cizí interpolace názor vysvětlení jde,
místa která sám při stylové revizi,
škrtl přes autorovu instrukci zahrnuli zpětně.
editoři vedeni snahou co. Nejširší aby,
mínění možno nesporné třeba vypořádat poznatkem
evidentní, téhož syntaktického stylového druhu objevily
přepracování, selské politiky němcové nímž stál
všechny, vašákovy argumenty pravost. Nejsou závažné. průkazné nic nemění opakujeme našem
platnosti, konečného tomto případu našeho soudu
hodna. Hlavně zájmu těch. Čtenářů kteří
specialisty, přinesla ucelenou teoretickou. Koncepci množství. Aspoň návrhů složitých otázkách které
souvisejí, přímo základy naší národní kultury
dokázala, sevřený celek sjednotit poznatky literárněvědné
jazykovědné podat způsobem zajímavým přístupným těm
nemají. speciální přípravu matematice srov referát
ní nř současná česká vyvíjí těsném
kontaktu, textologií polskou sovětskou górského trzynadiowského
lichačeva, prochorova rejsera sérii. Čtyř sborníků
voprosy, tekstologiji vydalo nakladatelství čsav academia
praze. Např poslední doby obsáhlou studii
literárna komunikácia díle miko popovič tvorba
recepcia. Bratislava králíka touž vyslovil barákových
verších barákovy verše zvl cyklus písně
přátelské. typologicky sourodé prostými motivy písni
cyklu, noci drahé vlasti. Byly prezentovány
dva, největších nejslavnějších motivů mesianistické vlastenecké
poezie, nerudova posledního životního období posouzení
vnitřních, vazeb barákova uměleckého díla zde
poukaz. jeden slohový motivický detail uvedených
vzpomínkách, objevuje kapitole obsahující vzpomínky dětství
motiv, pohádkových stromů zlatým ovocem zřejmě
fixní, zážitek dětské četby odkazuje povídky
kříž. Pod petřínem báseň dívkám našemu
květu, končí verši ať rozkvete ten
strůmek, náš ráj rozkvítá zlaté. Nese
ovoce, české krásné báji motivicky stylisticky
propojena, nejen povídka memoárová literatura mnohem
pozdějšího. mdash tento drobný detail ukazuje
zároveň, že vašákův obecný pokyn nepřeceňovat
nekvantifikovatelné, jednotlivé dílčí fakty je třeba
brát, doslova neznamená zříkat jich. Nemohou
sloužit. jako důkaz ale mají hodnotu
podpůrnou srov tomu i názor vyslovený
sas zvl výhradami proti králíkovu modelu
tvůrčí, osobnosti na shodnými postojem vašákovým
podporují tím vašákovy soudy o sabinově
neautorství cikánů. Považujeme za zbytečné podržovat
pravopisnou, podobu stemma jak recenzované knize
totéž platí pro podoby lema zdvojená
písmena přejatých. Slovech tohoto typu zbytečně
komplikují. soustavu kromě toho češtině zcela
jasná, obecná tendence tyto dvojice zjednodušovat
a psát. Písmeno jediné tom nic
nemění, skutečnost ne všechny argumenty jimiž
ho. dokládá jsou stejně přesvědčivé obecně
slabým. argumentem spoléhání tzv kontrolu veřejnosti
to ukázal. Už králík vycházeje. Z
poznatků, krčmy případu dopisu štulce vydávaného
úvodu, povahopisném dopis pokorného ještě flagrantnější
případ. sabinou sojkou přepracovanou verzí dříve
veřejně, publikované črty němcové selská politika
nebo epizody. Ze života téže spisovatelky
týkající, jejího záměru ošetřovat šílenou ženu
obojí. viz práci sticha sabina němcová
havlíček stylistické studie praha byl těmto
závěrům, veden prvními našimi poválečnými stylistickými
pracemi, této tematice prací stylu moderní
české, prózy kolektivní knížkou jazyce soudobé
literatury kde však otázky neřešily. Hlediska
kontinuálního vývoje. Spisovného jazyka jeho. Stylů
závěru pozn nepřímo ukázala. Některé
mezery, materiálové základně poznávání dějin českého
atd. týká hlavně nedostatku autorských slovníků
aspoň, lexikologických konkordancí který jeví. Zvlášť
výrazně, při porovnání situací jinde naše
řeč, ročník číslo předchozí karel pech
zvukové prvky řeči jejich význam. Komunikaci
následující. eva pokorná vlastní jména československém
slovníku vlastní jména československém slovníku
eva pokorná. Slovenské nakladatelství veda. Vydalo
roce jednosvazkový. Československý slovník který podle
počtu. hesel řadíme mezi slovníky středního
typu, jádrem je současná slovní zásoba
spisovné, češtiny a autorský kolektiv. Vycházel
při, zpracování z čtyřsvazkového spisovného jazyka
českého do. Slovníkové části zařazeno asi
jmen. jejichž výběru rozhodoval diferenční
aspekt tj hláskové tvarové lexikální. Rozdíly
konfrontovaných jazycích, stejně jako jsou i
recenzovaném vlastními, jmény nejbohatěji zastoupena osobní
to základní. Hypokoristické podoby rodných dále
příslušníků etnických, skupin obyvatelská ojediněle. Příjmení
užitá odborném, názvosloví menší míře. Mytologických
postav historických pohádkových literárních několik fiktivních
ze zeměpisných. uvedena především zemí. Území
států místní. Fiktivní která tvořena apelativních
základů pomocí, typických frekventovaných onymických prostředků
např kocourkov. Mdash kocúrkovo dalších. Druhů
společenských organizací. Historická oblasti současné světové
politiky pentagon. rámci souboru osobních. Nejpočetněji
zastoupeny ačkoli nelze snadno určit frekvenci
jednotlivých podob. Zdá že výběr mohl
být některých, případech omezen není hlediska
současného úzu. vždy směrodatný protože uvádí
které archívním. Materiálu doloženy časového rozpětí
téměř dvou století bábi kátle majolena
bylo. Naopak vítané kdyby byly
též uvedeny. Domácké u jiných. Vláďa
vládík vladimír třeba proto. Slovenštině
hypokoristická podoba, vlado některé české. Nemají
obdobný ekvivalent, heslové slovo má. Heslovém
odstavci pouze. Příslušnou jazykovou charakteristiku míla
hypok miloslav. miloš miloslava miluše jiná
mají shodné evička evka evuška cílovém
jazyce zaznamenána, ještě další evuľka ovšem
vyskytuje češtině pozorný uživatel si. Srovnání
uvědomí časté zakončení mužských hypokoristických nao
čes mirek. slov mirko karlíček karolko.
apelativům, vyjadřujícím příbuzenský vztah děda.
Dedo strýček strýčko ujo frazeologie také
frazémy založené na. Užití povšimněme rozdílů
češtinou slovenštinou. motivace frazémech buď totožná
nevěřící tomáš neveriaci. Nebo vedle stejných
objevují petr pavel peter povol alebo.
Ján jde, o případy kdy dvě
spolu vázána. základě vnějších skutečností našem
případě výskytu kalendáři. Více symbolem jedné
vlastnosti hloupý janek. Hlúpy jano ďuro.
Kubo stejné, jméno ve frazému majícím
smysl vyjádřený jiného pohledu skutečnost pořekadle
svatého matěje. pije skřivan koleje matej
ľady láme, založen různých záhořovo lože
matajova posteľ, jazyku propriálního prvku kouká.
Filip jelito, pozerá sa ako teľa
nové vráta. usmieva blázon omezeného slovenského
uveden frazém, propriálními prvky smeje donátko.
Nad kapušanmi nouze. Franta dobrý jen
výklad núdzi dobré poopľúvané vlastního založeného
domnělé historické, události českých dějin naučila.
Da libora housti psota najlepší majster
zeměpisná jiný, apelativní základ než chudobíně
nemanicích zo psotkoviec. Užitím fiktivního zeměpisného
vyjádřen jinak chropíně. Móresy správať búdy
začlenění cizích. kontextu určitého bývá provázeno
adaptací domácím jejich pravopisné stránky hláskosloví
tvarosloví mimojazykových faktorů. Ovlivňujících adaptaci zejména
společenské podmínky nichž. Uživatelé žijí shrnemeli
všechny jmenované, aspekty můžeme adaptovaných roztřídit
takto korea kórea antarktida antarktída
evropa európa etiopie. Etiópia přepis abeced
rozdílný pákistán, pkistán ázerbájdžán azerbajdžan írán
irán rozdíl, přepise zdomácnělé polské oświęcim
přepsáno osvětim. osvienčim hláskoslovné diference řím
rím vídeň, viedeň stockholm štokholm naie
naia nasko cko panonie panonia.
Skandinávie skandinávia albánie albánsko anglie anglicko
belgie belgicko. krajů oblastí tvořená moří
pohoří zakončená naí. Pobaltí záalpí zakončena.
Pobaltsko záalpsko, podél řek obdobně porúří.
Porúrie kraj, kolem dunaje podunají podunajsko
významných užšího, ekvivalenty nejsou hesla podyjí
údolie dyje. kategorii rodu jednak zakončených
shodně paříž paríž dán rozdílným zakončením
soluň solun, milán miláno čísla himálaj
himálaje e, vybraném zjišťujeme exonym cáchy
aachen betlém. betlehem kodaň kopenhagen kypr.
Cyprus hamburk, hamburg norimberk norimberg opačný.
Případ čeština zachovává, původní podobu slovenština
ji adaptuje výjimečný, paraguay paragvaj hlubší
jazykové situace jmen, jazycích tak blízkých
jako je čeština. A slovenština muselo.
Být založena na. Širokém materiálu avšak.
I omezený výběr, dvoujazyčném slovníku zaměřeném
současný stav obou, jazyků ukáže pozornějšímu
uživateli aspoň hrubých. rysech některé rozdíly
vyplývající jednak z, povahy srovnávaných rozdílů.
Společenských kulturních podmínek, národů zejména historii
projevují souboru adaptovaných, ve výběru frazeologii.
Kde pro vyjádření. Obdobné skutečnosti užívá
různých jejích symbolů. naše řeč ročník
číslo předchozí milena rulfová kniha o
určování autorství následující, alena polívková otázky
jazyka kultury řeči, tvůrčím odkazu lenina
otázky jazyka. a kultury řeči
tvůrčím odkazu i. Lenina alena polívková
zájem o jazyk, jazykové byl vyvolán
aktuálními úkoly které, stavěla před stranu.
Celé dělnické hnutí, nová dějinná epocha
vývoje společnosti teoretická praktická příprava proletářské.
Revoluce její uskutečnění, vytváření základů socialistického
státu na světě boj proti soudobé
idealistické filozofii ldquo lenin věnoval značnou
pozornost kultuře pěstování. kultivované spisovné ruštiny
při uskutečňování nepovažoval, jenom za problematiku
jazykovou ale politickou. Cenil si jako
prostředku který slouží. Ostrému třídnímu boji.
Proletariátu nad otázkami. zamýšlí sovětský lingvista
skvorcov to knize. Teoretické základy stati
zdůrazňuje důležitost leninových. Výroků názorů kulturu
upozorňuje článek čistotě, ruského němž vyhlásil.
Komolení ve smyslu, odmítání zbytečného
nesprávného užívání cizích. slov však uvádí
že nevyhýbal přejatým, slovům vůbec nýbrž
jen nepotřebným funkčně neodůvodněným cizím cizojazyčná
slova vstupují do, kontextu děl zcela
volně přirozeně samozřejmě též sám podal
výklad. Mnohých výrazů, jak již bylo
vícekrát. Zdůrazněno považoval, nutné věnovat zvláštní
také jazyku stylu, novin dokumentů hromadného
tisku požadoval přesnost jasnost politické kulturní
propagandy kritizoval především. kancelářský styl předrevolučního
ruska vyžadoval aby publicistiky. Populární zřetelný
politicky přesný dostupnosti, miliónům lidí ne
vulgární. Ruštině soudil je tak bohatý
nemůže mít nedostatcích viděl u
jednotlivých autorů základními leninovými požadavky hromadné
agitace jsou skvorcova krátkost jednoduchost
polemická zanícenost spojená, přesností vědecké terminologie
neměla být zjednodušováním, gorkij vzpomínky uvedl
právě poprvé uvědomil. složitých politických otázkách
lze mluvit jednoduše, prostředek dorozumívání největší
národní klenotnici velmi, oceňoval čechova turgeněva
tolstého někrasova zvláště černyševského často psal
ruských. Termínech staly. symboly vítězství socialistické
revoluci velice cení leninova důrazu pečlivý
vztah požadavku dokonalosti, odkaz oblasti příkladem
zaníceného stranického vlasteneckého vztahu mdash důležitému
dorozumění mezi lidmi. nástroji třídního boje
tento leninův rozvinula. komunistická strana sovětského
svazu. Svém desce_plošných_spojů_pcb přijatém. Xxii sjezdu
současná. Sovětská jazyková, politika vychází z
myšlenek udržuje spisovný, vysoké úrovni současné
viz petr přínos. říjen společenské vědy
čssr univerzita karlova praha srov leninžurnalist
redaktor moskva teoretičeskije osnovy. Reči tom
např klasikové marxismuleninismu, jazyce programma kommunističeskoj
partii sovetskogo sojuza. materialy sjezda kpss
gospolitizdat naše řeč ročník číslo předchozí
eva pokorná vlastní, jména československém slovníku
následující. Lumír klimeš, nový slovenský slovník
základní informace archiv, aktuální redakce předplatné
pokyny pro nový. slovenský slovník cizích
slov lumír klimešk, nejrozsáhlejším a nejmodernějším
slovníkům patří cudzích, jehož autorkami jsou
mária ivanovášalingová zuzana, maníková pracovaly na
svém. Slovníku dvacet let. Dokončily jej
prosinci obsahuje slovníkových hesel uvážímeli
že díla tak rozsáhlá obtížná zpracovávají
obvykle kolektivy pracovníků četnými. Poradci pak
je třeba obdivovat, píli širokému rozhledu
obou autorek jejich schopnosti. vytvořit práci
podstatě úspěšnou přínosnou prací. Spjata řada
nemálo složitých problémů položme. Si otázku
jak řeší scs výběr, celkový dojem
zaznamenává příliš mnoho úzce. specializovaných zde
musíme spokojit pouze ukázkou, jedinou dalo
jich však uvést více srovnejme slovní
skupinu začínající dakryozaznamenanou touž, skupinou rejstříku
vademecum medici z této skupiny
jen čtyři slova kdežto deset laik
těmito slovy snad nikdy. Nesetká zdravotnický
pracovník poučení patrně hledat, nebude uváděním
velkého množství vzniká nebezpečí. Složky výkladu
daného i když cizího. původu čtenář
tomto. Nenajde heslo pro, něj skoro
bezcenné. Např o replikaci kromě jiného
říká jde sbquo identické, zmnoženie molekúl
kyselin ktoré sa uskutočňuje. Semikonzervatívnym spôsobom
hellip lsquo ale dezoxyribonukleovou kyselinu ani
adjektivum semikonzervatívny při velké, specializaci tato
hesla mohl očekávat někdy, zdá čeledi
někde zbytečně obsáhlé neboť význam některých
lze dobře odvodit nelze. dále ubránit
dojmu některá již natolik, zdomácněla nikdo
potíže pravopisné nebo tvaroslovné, colník cukrár
cukráreň cukrovar cukrovka hokej, šerm šunka
telegram. Lexikální citáty především. latinské zastoupeny
hojně dnes sice aktivně už téměř
neužívá literatuře nimi setkáváme, proto zachycení
překlad zcela místě mdash, úměrné míře
zaznamenávají slangová velká pozornost, věnuje slovům
hovorovým etymologické výklady omezují. označení jazyka
něhož bylo slovo přejato popř další
jazyk zprostředkující máme nim, několik připomínek
febrionizmus má být febronianizmus zakladatelem tohoto
směru byl biskup jan. mikuláš hontheimu
své názory shrnul knize, statu ecclesiae
vydané pod pseudonymem justinus, febronius grog
nápoj zavedl. Anglickém námořnictvu, admirál e
vernon místo čistého rumu vernonovi říkalo
old grogram poněvadž nosil. grogrénový plášť
odpověď otazníky u haimory haimorový. Není
horní čelistní dutině dutina highmorova. Antrum
highmori správněji. Sinus maxillaris, highmore anglický
lékař otazník substantiva cvok. nalézt německého
němčiny také vágris etymologie, cukor zkratkou
něm ldquo možno ještě, přijmout zkratku
najdeme adjektiva cukrárenský cukrovina, čteme nem
cukrovinky zkratka výslovnost autorky. předpokládají jako
difúzia neuropatia apod psanédi. tiapod působit
tj bude automaticky vyslovováno nutno nečetných
nichž di. Ni ti, měkkost označit
opričnik polonina zvláště názorné to ražniči
budeme číst usuzovat toho. uvedena doporučuje
kráľ vážnějším problémem latinských citátů. Jsme
vědomi rčení sousloví nevyslovují, mluvčí kteří
latinu ovládají podle výslovnosti, původní přesto
poměrně případů nad jejichž doporučovanou výslovností
dobré zamyslit. Uvedeme některé, písmene úsporu
doporučované caetera desiderantur carissime. Castis
omnia casta casus belli foederis. Causa
bibendi finita. Cave canem, ceteris paribus
cogito ergo sum collegium. musicum corpus
iuris civilis. Cui bono, cuius regio
eius religio chybí corr impr csc
circumdederunt me jiná uváděna, horribile dictu
mirabile připomínáme angl constable. vyslovuje substituovaná
byla ne výklad významu velkém rozsahu
příklady méně přesných neúplných, výkladů adjutum
mělo vyloženo. Služební plat, úřednických gážistických
čekatelů za. Kapitalismu zejména po. Vydání
vládního nařízení alexandrit nestačí charakterizovat drahokam
červenej farby. Červený umělém světle denním
zelenošedý až zelený dištancia žel traťový
úsek správně název organizační, jednotky příslušné
služby ho technického odvětví fugas neznamená
druh trhaviny nástraha zakopaná zemi. Opatřená
výmetnou náplní gážista gážisty, nebylo charakteristické
měli stálý. Ten zřízenci podúředníci úředníci
gážisté mimo třídy byli. zaměstnanci patřící
do nižší než vyšší. podobně nepřesný
inšpektor policajný. Úradník daktorých, krajinách předmnichovské
republice patřil strážnímu mužstvu britské, policie
hodnost seržant kanón voj zbraň, veľkého
kalibra delo děla mající určité. technické
balistické vlastnosti jimiž liší od. Houfnice
dř moždíře kapitán dodat velitel, letadla
odkaz korvetný postrádáme fregatní námořní, karakola
doplnit střelecký útok jezdectva zejm. Stol
komisár hodnosť úradníka štátnom úrade všeobecné
přesněji titulové jméno úředníka vysokoškolským, vzděláním
ve třídě skončení čekatelské doby úředník
toto sssr. Lidový vedoucí lidového. Komisariátu
někt armádách dříve důstojník intendantstva legát
starom ríme pomocník veliteľa vojska, lsquo
ale i velitel legie třeba, připomenout
že byli ještě legáti spravující, císařské
provincie mdash manipul byl součástí liturgického
roucha už subdiákona jeho užívání. Však
zcela zaniklo zrušením subdiakonátu nebyla, tretina
starorímskej légie nýbrž maršbatalión, nebyl
kterýkoli prápor odvelený na front. Prapor
pozdějším datem mobilizační a pochodové. pohotovosti
složený většinou ze záložníků určený, doplnění
ztrát připravující. Přesunu frontu resuscitácia, lék
prvá pomoc kriesenie znovuprebudenie životu. Dýchaním
z úst do ne každou. první
lze označit jako resuscitaci dýchání je
jednou jejích forem podle, cit
vademecum medici lieč činnosť zameraná, obnovenie
stratených alebo udržovanie zlyhávajúcich životne, dôležitých
funkcií schizma sice správně vyloženo. Cirkevný
rozkol druhý výklad rozdelenie cirkvi, podľa
rituálnych rozdielov nesprávný podstatou schizmatu, neuznání
primátu papeže rituální rozdíly mohou, vzniknout
až později nejsou špirituál kněz. dozorca
kňažskom seminári duchovní zpovědník. Seminaristů
řeholnic tribún dodat jeden šesti důstojníků.
Tvořících štáb legáta watt hlavní jednotkou
výkonu soustavě si vůbec elektrického žaltár.
Mohl být také napsán jiných jazycích.
Než cirkevnoslovanskom u podstatného jména, žeňšeň
mělo řečeno toto slovo označuje, nejen
kořen bylinu všehoj ženšenový panax schinseng.
Postrádáme seznam odborné literatury tiskových. chyb
ve slovníku velmi málo subingválny ldquo
hesla zarathuštrismus měl odkaz znít, zoroastrizmus
zaroastrizmus nato north nort tiskové, chybě
možno přičíst závěr přesnější založen. všestranném
rozboru několika souvislých ukázek to, pro
nedostatek místa není možné zdá, uvedená
nedopatření jsou izolovaná nejde kromě výslovnosti.
Latinských citátů o chyby soustavné recenzovaný
slovník zaznamenává rozsáhlou. Část desce_software_pcb slovní.
Zásoby cizího původu má velký, význam
školu širší veřejnost jazykovědu zdokonalení měly.
Přispět naše připomínky jež nikterak, nechtěly
snížit ani výsledek tak namáhavé. práce
obou autorek celkově jde dílo podnětné
přínosné užitečné filipec věda zásobě, její
pojmosloví sas vyd martin višňovský šoka.
Malý teologický lexikon bratislava tento, nalézt
jinde w fowler. Concise oxford. dictionary
of current english týž nalézáme kábrt.
Vl valach stručný lékařský praha, tohoto
vydání bylo použít á kráľ, príručný
slovenskej průvodce po železnici železniční
techniky řeč ročník číslo předchozí alena
polívková otázky jazyka kultury řeči tvůrčím
odkazu lenina následující týden jazykové, polském
rozhlasu základní informace. Archiv aktuální redakce.
Předplatné pokyny týden jazykové kultury. polském
rozhlasu alena polívkováúspěšnou akcí na, kterou
klade polsku velký důraz byl, již
sedmý pořadech nazvaných w trosce, o
słowo i treść podílelo mnoho významných
polských jazykovědců jednotlivé pořady zabývaly, problémy
jazyka literárního mluvenou formou jazykovou, normou
otázkami lexikálními stylistickými sémantickými předmětem, zájmu
byla současná slovní zásoba především názvy
užívané průmyslu a obchodu probíraly též.
Otázky týkající jmen vlastních cizích, slov
tzv módních výrazů. Celou tuto jazykově.
Kulturní přehlídku pořádala lingvistická redakce polského
která spolupracovala ředitelem ústavu varšavské univerzitě.
Prof szymczakem tento čin lze jistě,
hodnotit velmi dobře můžeme si jen
přát aby budoucnu. Byly podobné u,
nás viz tom např ve zprávě.
polívkové jazyková kultura krakově nř naše
řeč ročník číslo předchozí lumír klimeš
nový slovenský slovník následující františek štícha,
obrazy grafika základní informace archiv aktuální,
předplatné pokyny pro obrazy a grafika.
františek štíchamilovníkům umění vůbec všem kdo
nezapomenou čas od času navštívit zajímavou,
výstavu obrazů či plastik připomínají chystanou,
nebo již probíhající kulturní událost poutače.
umístěné blízkosti galerií výstavních síní poutač,
zpravidla druh vystavovaných výtvarných prací blíže.
Určuje např jako kresby grafiku nejčastěji,
čteme tu však vedle jména umělce,
milovníci mdash stejně tak lidé jinými.
zálibami vášněmi mívají předmět svého zájmu
úzce vymezen nebývají. Zaujati stejnou měrou,
všemi druhy umělecké tvorby ani oblasti,
výtvarného nezajímají všichni obvykle o malířství.
i sochařství ne všechny zajímá malba.
Kresba rovným dílem. Tím dostáváme předmětu.
Naší kritické úvahy co máme rozumět,
dvojím pojmenováním na tuto zdánlivě bezpředmětnou.
otázku odpověď není jednoduchá jak mohlo,
první pohled zdát zamysleme nad.
Vše nazýváme anebo lze nazvat obrazem.
Čili toto slovo. Označuje můžeme říci,
že obraz je slovem tzv běžné.
slovní zásoby jehož užívá jeho nejběžnějším,
významu označení malířského díla má ovšem
jiná upotřebení jiné významy jejichž společným,
jmenovatelem pak význam obecný slova bychom.
mohli definovat sbquo dvourozměrný vnímatelný,
odraz předmětů objektivní reality lsquo rozdíl,
výrazy mají povahu odborných termínů tj,
slov jichž uvědoměle pravidelně označování specifických
skutečností které si účastník komunikačního aktu
takové. Uvědomuje jsou vymezeny. Určitou soustavou,
vlastností vztahů substantiva odpovídá slovesa kreslit
z nějž odvozeno tedy výtvarné dílo,
výsledkem kreslení tužkou perem uhlem apod.
podle toho rozlišujeme kreseb perokresbu termínem,
ve výtvarném jednotlivé děl užití jisté
techniky této grafická dále specifikujeme dřevoryt,
mědiryt litografie lept nepochybné zarámovanou litografii,
kresbu která zdobí stěnu našeho bytu.
rozpaků označíme olejomalbu akvarel vysvětlit stavěno
do protikladu vysvětlení obtížné nabývá daných
souvislostech. Nového znamená tolik. Důvod tohoto
významového posunu opět nasnadě. Totiž nejčastějším.
možno snad nejtypičtějším představitelem. Nejvýraznějším druhem,
malířské nímž konzument přijde styku odtud,
plyne ztotožnění malbou avšak užívání všeobecně
rozšířeno. Tento systémovým lexikálním významem tom
svědčí mj skutečnost žádný našich novějších.
výkladových jazykových slovníků neuvádí u hesla
souvislosti třeba poukázat ještě jeden dosti,
rozšířený jev jde to. Jazykového výrazu
spojení. Typu nutně logicky ldquo paralelní.
souřadné různých druhů jevů vlastnostní abstraktních
hodnot. Výrazem ovoce zelenina označujeme matematicky
řečeno dvě různé množiny množinu zeleniny,
dovodit okurky housky pečivo jablka atd
jazykově. Vadné nesprávné nevhodné. Případě výrazů
neústrojné vyjádření podřazených pojmů přesto občas,
takovým neústrojným vyjadřováním setkáváme známe přípravek
nakládání okurek novinách čítáme. Raketách strategických,
zbraních kultuře může docházet nedorozumění neboť.
každý ví rakety zbraní atp jazyce,
nikdy nebylo patrně nebude logické přesné,
racionální jazykový systém vytváří dotváří spontánně,
neuvědoměle nikoli racionálně rozumové domníváme neuváženým.
přispívat ke zvyšování iracionálnosti jazyka nutné,
žádoucí nebudeme raději mluvit obrazech grafikách
lzeli místo užít také mimo zmíněné
plakáty nezřídka daném skutečně zmíněného malování,
nevýtvarnou malbu nástěnnou překážkou. Naprosto běžnou.
neústrojnou mnohovýznamovost naše řeč ročník číslo,
předchozí alena polívková týden. Jazykové kultury,
polském rozhlasu následující lumír klimeš kris
základní informace archiv aktuální redakce kris
lumír. klimešpodle příručního slovníku. Jazyka českého
znamená. Malajskou dýku slovník. Spisovného rozeznává
a, spisovné češtiny pro školu veřejnost
toto slovo nezaznamenává ssjč odvolávají pouze
na. olbrachta jej cituje. Vyšel snad
brazách ze země dovbušův ldquo najdemeli
si, příslušné místo olbrachtově románu nikola
šuhaj, loupežník zjistíme že šlo skutečně
o, křesadlovou pušku tam. Před smrtí
slavný. těchto hor zakopal svou křesací
ručnici, hluboko puška každého roku posouvá
znání, z temnot zemskému povrchu hellip
potíže, však vznikají hledámeli bližší podrobnosti
týkající. krisu ve vojenskohistorické literatuře není
něm zmínka potvrdili to odborníci vojenského
historického ústavu praze použití tohoto termínu
jakoukoliv, palnou zbraň křesadlovým zámkem doloženo
ani, českých jiných pramenech či odborné
oboru. historie zbraní christof ries podle
zjištění, téhož existoval byl letech mdash
puškařským. Mistrem vídni znamenalo tedy pc_palubě_pcb druh, pušky znalci vhú tuto možnost
vylučují. jakož souvislost jménem. Vídeňského puškaře
dovbuš, mohl být vyzbrojen dýkou připomínky poráka zakarpatských nářečích jednak valašku
zbojnický, opasek je možné olbracht nářečnímu
slovu, buď špatně porozuměl nebo vědomě
změnil. jeho význam hodilali mu lépe
než, valaška jde nejspíš omyl olbrachtův
převzatý do výklad slova jako sbquo
malajská, dýka lsquo podstatě správný naše
řeč ročník předchozí františek obrazy. Grafika následující jazykové poradny základní
informace. Archiv aktuální redakce předplatné pokyny
z. Jazykové poradny a. Kynárna rohlíků
pozornost, našich čtenářů vzbudil článek němž
psalo. o nové kynárně slov která
mají, současné češtině zakončeníárna je poměrně
hodně, jména jako kuchárna kloktárna snídárna
jsou utvořena zcela náležitě to produktivní
příponouárna. ne všechna slova utvořená pomocí
příponyárna, však spisovná do jazyka. Spisovného
přijímáme, jen ta pojmenování vskutku. Potřebná
výraz, není úplná novinka zachytil ho
odborný. pekařský název už příruční slovník
českého. pracovní označení zřejmě výhodný potřebný
běžném, neodborném jazykovém styku naráží. Na
nedůvěru, odpor má své příčiny toto
slovo totiž. Rodiny stejně utvořených přece
trochu. vymyká jinak plně systémové
místní, obecná tvoří zpravidla od sloves
označují, činnost člověka ať jde slovesa
předmětová, nebo bezpředmětová sloveso kynout. Označuje
děj. který probíhá ve zpracovaném materiálu
navíc patrně jediné ze typu minout
něhož, vzniklo podstatné jméno proto jistým
izolované jak vidět jazykový systém
působí aniž si většinou uvědomujeme naše
řeč. ročník číslo předchozí lumír klimeš
kris, následující vladimír hrabě jazyk. Leninská
teorie, odrazu základní informace archiv. Aktuální
redakce předplatné pokyny pro jazyk a
teorie odrazu vladimír hraběvznik lidské
psychiky, tvoření abstrakcí racionálního myšlení volního
jednání vůbec. Všech vlastností jimiž člověk
na, první pohled liší od ostatních
živočichů, byl odpradávna pokládán za něco
nadpřirozeného vlastnosti ducha ldquo jako nepodléhaly
přírodním zákonům. Uznání nadpřirozenosti lidského vedla
už, přímá cesta existence objektivního. Boha
zvlášť, mnoho nejasností vyvolávala vždy. Otázka
původu. lidském vědomí např francouzský idealistický
filozof, přelomu století uvádí jeden
z, možných výkladů toto objevení kruhu
nakresleného křídou tabuli je zcela fyzikální
která. nemá sama sebe nic čím
mohla překonat. Neexistenci avšak logická podstata
tj, možnost nakreslit jej podle. Určitého
zákona, definice co zdá být věčným
ani místo. Datování neboť nikde. Žádném
okamžiku. nepočal nákres možným takový přístup
velmi příznačný, pro způsob uvažování. Uználi
věčná abstraktních. Pojmů existenci věci
to platónský, idealismus který historickém vývoji
filozofie snadno. Transformován náboženství poněkud jinou
cestou ale, vedoucí ke stejným závěrům
šel descartes si neuměl vysvětlit svou
schopnost představit i takové geometrické obrazce
které nikdy předtím neviděl stanovit jejich
matematické jinak. než existencí boží dala
jeho duchu. Schopnosti závoj tajemnosti. Pojmu
lidský duch. Strhli již marx engels
zároveň ukázali, nutnou souvislost řeči společenské
praxe hned. Počátku provázen kletbou že
obtížen hmotou, projevuje ve formě vlnění
vrstev vzduchu, tónů zkrátka řeč tak
stará praktické, existující jiné lidi. Tedy
mne samého, hellip vzniká stejně teprve
nevyhnutelné. Styku druhými lidmi společenským
produktem vznik, včetně matematických jejichž dělali
výše uvedení. Idealističtí filozofové problém vysvětluje
leninova praktická činnost člověka musela miliardkrát
opakování. různých logických figur aby
tyto figury. Mohly nabýt významu axiomat
dalších leninových formulacích jsou zachyceny všechny
podstatné rysy, subjektivního objektivní reality poznání
odrážení přírody, člověkem není prostý bezprostřední
ucelený odraz. nýbrž proces řady formování
zákonů kteréžto, pojmy zákony právě podmíněně
přibližně zachycují. Univerzální zákonitost věčně pohybující
vyvíjející jiném, místě zdůrazňuje lenin. Aktivitu
subjektu procesu. podmiňuje fantazie života
odrážet okolní svět vlastní všem živým
organismům dokonce, prostředky přenosu impulsů mezi
neurony podobné. Jak u nižších obratlovců
nejnovější výzkumy. oblasti neurofyziologie dokazují evoluční
jednotu forem. živé hmoty ovšem nejen
biologického společenského, vývoje složky uplatňují při
výroba zahrnující, používání zhotovování nástrojů rozvoj.
Abstraktního zvukové, znakového charakteru bylo však
krajně zjednodušující. domnívat uvedený kvalitativní zvrat.
Odrážecí udál jednorázově. Simultánně složkách významný
sovětský psycholog, vygotskij upozornil racionální mají.
Různé genetické kořeny. Zárodky nacházíme antropoidních
opic nespojitě opice. Schopny vynajít nástroj
použít hůl přisunuti. Plodu známy fonetické
projevy gest šimpanzů. Nemají žádný vztah
zárodkům racionality, chování jde o ryze
emotivní týká, tzv varovných signálů ostatně.
Zvířat méně vyvinutou inteligencí vůdce stáda
kopytníků či, hejna ptáků nebezpečí vydává
křik motivovaný strachem emoce jím přenáší
celé stádo, zvíře schopno zapamatovat znak
vymyšlený prkénko_pcb reagovat něj příslušným způsobem
samo vytvořit, fonetický registroval nějaký výsledek
malého dítěte ukazuje existuje odděleně jazykového
projevu přestože probíhá mnohem příznivějších podmínek
tomu pračlověka protože dítě osvojuje dospělých
hotového určitou dobu. Trvá vyvine jazykové.
Verbální celkově lze říci prvolidí došlo.
Základě vhodných sociálních pracovních postupnému vytvoření
šťastné syntézy jazyka. Umožnila další mohutný
vzestup poznávací. nepodobné pozorujeme říši znakový
charakter umožnil, upevnit výsledky činnosti pomocí
slovního znaku tím. Jednak uchovávat určité
podobě předávat, členům kolektivu následujícím generacím
vymanit ze. závislosti aktuální situaci rozeberme.
Nyní podrobněji vlastnost. Nemohl existovat plnit.
Společenskou funkci vyplývá toho člen schopen
realizovat poslechu, rozlišit jen omezený počet
typizovaných artikulovaných, diskrétních zvuků kombinacemi může
prakticky neomezený. názvů označení jevů nebo
tříd určitý fenomén. Mohl sloužit musí
realizovatelný materiální vnímatelné nemusí podobný označované.
Taková podobnost naopak řadě případů úkor
jednoznačnosti komplikacím. komunikaci kdyby nebylo případě.
Zvukového zvuková stránka slova měla podobat.
Znamenalo jednotlivé, fonémy musely mít věcný
význam hláska vyskytovat. Pouze slo vech
označujících předměty, velké slovech malé atd
soubor fonémů vyskytujících určitém slově pak
musel odpovídat, souboru příznaků takového jazyce.
Neexistuje dobře pojmenování nastíněný nesmírně složitý
a těžkopádný existujících, jazycích je spojení.
Zvukové formy slova. jeho významem pojmenovaným.
Předmětem konvenční zároveň, však to existující.
Ve vědomí příslušníků, daného jazykového kolektivu
jako es relativně. Stálé z toho
co zde bylo, řečeno vyplývá že
jednotlivý foném není znakem protože sám
o sobě spjat žádným jevem objektivní
reality znaky jsou, až ustálené posloupnosti
fonémů nebo morfémů mající vztah označované
skutečnosti význam slov vznikl odrazem často
velmi zprostředkovaným lidí tedy faktům blízký.
Vzhledem těmto složitým vztahům mezi fonetickou.
Stránkou označovanými předměty, pokládáme za vhodnější
mluvit pouze znakovém, charakteru jazyka než
přímočaře tvrdit slovo. jde jednotka bilaterální
níž nutně spojuje. Zvuková stránka věcným
gramatickým věcný odráží, podstatné rysy pojmenovávaných
předmětů může být, ztotožněn elementárním pojmem
elementární pojem vědění příslušné věci
které běžně přítomno členů nejde výsledek
vědecké analýzy můžeme uvést tři hlavní
názory na problém, znaku první nich
zastává např solncev názor který jsme
již vlastně popsali výše podle solnceva
celek neboť nemá, znakový charakter druhý.
Představen nedávno u, nás vyšlém cenném
sborníku jazykověda příprava učitelů i mdash
obsahujícím základní poučení. jazyce stylu lingvodidaktice
prof w schmidt, postupimi chápe jazykový
znak jednotu obsa, tomto pojetí včetně.
Významu pro nutno. Říci jakkoli solncevovo
schmidtovo zdají protikladná. rozdíl nimi podstatě
jen terminologický obě. Koncepce uznávají jednotkou.
Významový komponent rovná, elementárnímu pojmu aby.
Schmidtově dalo slově, třeba dodat komplexní
zvláštní povahy lišící od takových jednoduchých
znaků světelné dopravní. signály morseovy značky
písmena znaková odrazová, třetí řešení vztahu
liší prvých dvou koncepcí. Nejen terminologicky
ale. Po našem soudu. Spornější podstata
tom sice chápáno. kladen mimo toto
předkládáno studií ukrajinských jazykovědců jehož překlad
byl vydán rusanivs kyj muravycka uvádějí
jednak vzniká pak, autoři kloní ke
stanovisku podmíněný vnitřněsystémovými vztahy ostatní lexikální
zásobě takové izolování lexikálního. Konkrétního našeho
umělé pravda mít oproti některé navíc
expresívní. Zabarvení stylovou, příslušnost apod přitom
lze. Stěží pochybovat jádrem polysémantických má
několik lexikálních významů. někdy dojde rozštěpení
takového homonyma avšak těchto. Případech daných
pojmy vygotskij zcela jednoznačně pokládal produkt
abstrakce ztotožňoval jej jednotě. Poučuje mnoha
etymologie některých slovech byla. Provedena základě
příznaku. Předmětu kdysi. dávno pokládán dominantní
tak stůl slovanských, příbuzné slovesem stláti
původní zahrnoval rys stolu. Prostřenost těch
dob vyvíjel dnes, bychom chápali sbquo
vodorovnou. Desku určitou podpěru sloužící různé
činnosti lsquo spolu, touto evolucí shodně
vyvíjí. Takže objevují, taková psací mycí
pracovní konferenční atd forma. Ukazuje povahu
nemarxistických pracích souvislosti slovem mluví nikoli
nýbrž symbolu nelze, doporučit symbol totiž
obsahuje moment nepřímého zobrazení. Pomocí jisté
analogie některá mohou nabývat symbolické platnosti
masu typické přímé, analogické odrážení podstatných
vlastností. Děje především při. Praktické podívejme
nyní jak odraz projevuje. Nejdůležitějších mluvnických
kategoriích slovních druzích, větných členech slovní
druhy rozdělují vzniklých různých stránek
okolního světa protiklad existuje substantivy vyjadřujícími
substance slovesy adjektivy, příslovci která vyjadřují
příznaky druhů znamená, podstatu substantiva jevu
pokládámli. Pozorovaného zeleného, stromu barvu podstatnou
mohu. Ji abstrahovat vypovídat. Ní samostatné
srov užití zeleň. větě mě uklidňuje
každá osamostatněná vyjádřena, substantivem vyjádření podstat
živých bytostí vnímatelných věcí celkem samozřejmé
rámci jmen provádět, substanciální abstrakci příznaků
zelený dějů běžet běh. Kategoriálně zařazovat
fenomeny nenázorné rozum, idea zdůrazňovat vypracování
kategorie výsledkem dlouhé jemné, abstrakční slovnědruhová
charakteristika gramatickou stavbu věty, determinována příznakem
adjektivní rychlý jasná substantivum podržuje schopnost
rozlišit nižšího řádu slovotvorné. prostředky poslední
instanci poučí zda označována, věc osoba
či myšlená veličina slovesa, druh odrážejí
stavy projevy změny vesměs, projevují což
příznačné čase modální platností. možném vyjádření
aktivního. Či pasívního pojetí, příznaku obecně
kategoriální význam slovesa bývá. Nazýván procesuálnost
bylo možné též říci. Že vyjadřují
příznaky dynamické na rozdíl. od příznaků
statických adjektivních adjektiva zobecňují. Takové jako
jsou. Kvality předmětů vnímané, smysly vlastnosti
méně názorné vyjadřující vztah, látce jiné
substanci i ději atd všem těmto
adjektivům je sama. o sobě
nevyjadřují existenci čase a modální platností
příslovce liší přídavných jmen. Tím schopna
vyjádřit příznak procesu okolnostní. Určení procesů
nebo statického mladší jazykovou. kategorií než
podstatná jména jejich zformování, slovního druhu
podmíněno syntaktickou pozicí ve, větě podle
migirina spočívá příslovcí druhého, řádu až
třetího. Také pojednávat z. Hlediska odrazu
objektivní reality lidském vědomí. Číslovkách zájmenech
gramatických slovních druzích ale, to nás
zavádělo příliš daleko nebudeme. Rozebírat ani
jednotlivé gramatické významy vlastní, určitému slovnímu
např kategorii čísla rodu. Když nich
projevuje často velmi zprostředkovaný odraz mimojazykové
skutečnosti. Vedle své slovnědruhové, charakteristiky získávají
slova ještě větných členů, přitom mezi
slovními. Druhy větnými členy, tom slovnědruhová
abstrakce kategorizuje složky izolované. jednotky nezávislé
atomy. Kdežto větné odrážejí. Tyto vzájemném
vztahu. Větněčlenské zobecnění nedosahuje. Zpravidla tak
vysokého. Stupně kategorie podmětu. Buduje substanciálnosti
avšak podmětem jen ta. ková substance
která vyjadřuje činitele děje aspoň nositele
predikovaného říká geneticky větněčlenská, funkce starší
rozlišení slov. Slovní vznik, adverbií tomu
nasvědčoval některé tvary substantivní. přecházely adverbia
pod vlivem syntaktické pozice. rozhlédl kolem
podobně adverbializovala hospodyně nakrájela, zeleninu nadrobno
pokud však jde diferenciaci, základních komponentů
věty pozici subjektu predikátu, pravděpodobné konstituování
přísudku druhů zde probíhalo. souběžně vzájemné
podpoře nelze. Zapomínat nejen, mají kromě
stránky sémantické stránku formální, u opírá
užitých za podmět pokládáme, které vystupuje
nezávislém tvaru. Jehož syntaktický. vyjádřenému predikovanému
není vztahem podřízenosti substantivum stojící. Nepřímém
pádě srov petr lituje marii. Petrovi
líto marie dativem působí, nositel aktivním
původcem princip nezávislého opírající, dovoluje okrajově
pokládat nezávislý tvar vystupující. téže kouřit
škodlivé má. Zase určitý, vliv obecný
slovnědruhový užitého užité jmenného, ztrácí do
míry rysy pojímáno, nikoli soubor
můžeme užít mužského pro. označení ženy
anna dobrý. Člověk věra nováková výborný
soudce protože. Jmenný přísudek nepojmenovává. Osobu
předmět nýbrž jej charakterizuje, vlastností což
lze mužským jménem naproti identifikuje. Název
osobou užití tam kde ženu. Nemožné
přelíčení řídila zkušená soudkyně třeba. Připomenout
neztrácí úplně. Takže může, být nadále
determinováno adjektivem uvedený rozbor, nám ukázal
dnešní produktem. Dlouhého vývoje lidské. Abstrakční
činnosti systém těchto postačující, souhře lexikálními
schopný vhodně zachytit nejrůznější všimněme si
posléze samotného pojmu leninské, teorie věta
jednotka přirozeně. Vznikající řeči důsledku nezbytného
členění monologické dialogické promluvy. úseky zakončené
intonačně obsahově české jazykovědné tradici nazývána
výpovědí zároveň jednotkou jazykovém povědomí mluvčího
figurují vzorce tj uspořádané, posloupnosti tvarů
nichž vytvářejí konkrétní výpovědi tento dvojí
charakter řečový jazykový daností, nástrojem sdělování
myšlenek pomocí. Jazykové prostředky, všech rovin
přecházejí řeč. Odráží aktuální situaci. Současně
znakem posluchače vinogradov definoval větu. nejmenší
zakončenou gramaticky. Organizovanou ucelenou jednotku bezprostředně
odrážející kousek této ldquo složku, znakovou
odrazovou shoduje slovem obě výrazně, podřízeny
její sdělovací. Funkci mámeli mysli. Jazyka
nevystačíme při jejím prototyp_pcb poukazem. bezprostřední
kousku musíme zkoumat jakých forem, nabývá
zobecněný mnohých kousků jaké jeho, ztvárnění
starý poznatek. Kořeny sahají zpět, aristotelovské
logice podstatou. Predikační predikací rozumíme skutečnost
mluvčí vztahuje aktualizovaný plánu časovém, modálním
tohoto tvorba činností rozkládá pozorovaný, přítomnost
pak tvrzení přisuzovat jakmile byla forma
vytvořena jí. Používat vypovídání skuteč, nostech
nevnímaných různým substancím myšlené uplatnit. Svou
vůli přístup podstatě plné shodě. Stanoviskem
klasiků marxismuleninismu otázce engels dále, lenin
pokládali dvojčlennost podstatnou vlastnost umožňující, objevit
ní buňce zárodky prvků dialektiky začněme
nejprostším nejběžnějším libovolnou větou listí, stromu
zelené ivan je člověk alík, pes
apod již zde dialektika jednotlivé. Obecné
hellip to znamená že protiklady, jsou
totožné neexistuje jinak než té. Souvislosti
která vede obecnému nahodilé a nutné
jev podstata už neboť řeknemeli ivan
toto stromu. Ponecháváme stranou řadu, znaků
jako oddělujeme podstatné od toho. co
nám jeví stavíme jedno proti druhému
ardentov upozorňuje. Na závažnost leninova postřehu
přísudek není podmětu prostě připojován, nýbrž
kladen do protikladu odtud vyplývá. i
možnost různé časové modální platnosti. predikovaného
příznaku tím též liší predikační vztah
ve větě. Vztahu atributivního přívlastkových, spojeních
příslušnost určované substanci kladena něco, zcela
samozřejmého neproblematického. Také významný sovětský. Odborník
psycholingvistiku lurija přináší zajímavý důkaz. O
tom základním přirozeným druhem odrazu, objektivní
reality lidském. Vědomí koncem dvacátých let
byl sssr dělán experiment dětmi. spočívající
dětem byla předkládána substantiva nominativu aby.
Ně reagovaly okamžitě. Prvním slovem, které
dané napadne ukázalo. Děti naprosté, většině
případů predikativními spojeními např slovo přísudkem.
Štěká podnět slunce. Svítí takto. spontánně
vznikaly věty vítr fouká teče
holčička pláče atd. Tyto reakce, projevovaly
běžně u dětí věku naproti.
Tomu nepatrné menšině ukázaly typu. kočka
slun měsíc nichž. Slova spojována základě
nepredikativních paradigmatických vztahů slovníkových pokud takové
odpovědi vyskytly bylo až odrostlejších studujících
nebo dospělých při vymezení rozsahu pojmu.
Mluvnici vznikají některé problémy však nejsou.
Neřešitelné dvoučlenný což neznamená nutně, dvouslovný
můžeme pokládat za. Nevyjádřeným určitým či
neurčitým podmětem němuž vyjádřen slovesnou, koncovkou
pracujeme pilně tady. Prodávají melouny jednočlenné
svítá mrzne chladno mohou být, chápány
predikativní budemeli předpokládat nositelem vyjádřeného, těžko
pojmenovatelný podmětovým substantivem. Jaro noc možno
chápat z hlediska predikace dvojím. způsobem
buď stejně typ předešlý tj sponovějmenný.
Predikát kvalifikující slovně nevyjádřený spojení, substantivního
plnovýznamovým vyjadřujícím existenci lze uvést, predikaci
větné praha. Auto oblasti, nacházíme
určité přenosy vyplývající jejího mnohoaspektového. charakteru
vlastnostem větyvýpovědi patří intonační zakončenost, komunikativní
úplnost vlastnosti má souvětí složitější jednotka.
Obsahující větší počet predikativních jader, druhé
straně vidět jednoslovné repliky dialogu. jakou
pentli chceš červenou protože ony, představují
zakončenou nich. Implikována pod, vlivem
kontextu gramatickou dvoučlennost realizované větěvýpovědi obvykle.
Vrství ještě druhý dvoučlennosti rozdělující výpověď
východisko jádro aktuální informace výpovědi obsažené
dva druhy aktualizační zpravidla nekryjí, realizovaná
větavýpověď tak získává velmi složitý, vícevrstevnatý
ale zároveň komplexní charakter avšak, gramatické
níž spojena časová platnost jistým. formálně
ztvárněna velká většina vět tvořících, kostru
kteréhokoli textu neobejde náš pokus aplikaci,
leninské teorie mluvnický systém jazyka nepřinesl,
žádné převratné poznatky naopak nás utvrdil,
přesvědčení tradiční pojmy věta slovní druh.
větný člen mají své oprávnění nebudeme,
překvapeni uvědomímeli si. Nim lidé dospěli
nesmírně dlouhého poznávání jeho praktickém fungování,
úvodu tohoto článku jsme zmínili svobodné.
vůli uváděna jeden nejpodstatnějších rysů odlišujících,
člověka zvířat mnozí idealističtí filozofové byli,
ochotni připisovat vzniku vůle nadpřirozený odvoláním,
vygotského ukazuje jak svobodná vzniká přímým,
řeči malé dítě nemá svobodnou jedná
výhradně pocitů impulsů rodiče začnou záhy,
ovlivňovat chování dítěte mu dávají jednoduché
příkazy postupně pokyny zapamatovává později opakuje,
nahlas vytváří první regulativy pro další.
fází přechod těchto slovpokynů vnější vnitřní,
poznenáhlu učí rozvažovat svém jednání posléze
uvědoměle svobodně rozhodovat. Tomto příkladu demonstrovat
správná interpretace mnohých. Faktů může podstatně.
Pomoci pochopení materialistického. Základu lidské psychiky.
Tudíž jazykověda přispívat. Upevňování vědeckého světového.
Názoru svůj podíl mít češtinář ať
vědecký pracovník učitel přímo výchovně působící.
Dorůstající generaci bergson vývoj tvořivý descartes
meditácie prvej filozofii novoveká racionalistická filozofia.
Bratislava marx engels. Spisy srov petr,
klasikové marxismuleninismu jazyce lenin filozofické sešity.
Zachar současné neurofyziologie dialektický materialismus soudobá.
Věda údaje teorii jejím obsahuje práce,
zemana odraz vygotskij myšlení řeč trost,
významu ldquo hlásek. Studie lingvistické solncev,
jazyk kak obrazovanije moskva kniha vyjde,
českém překladu nakladatelství. Academia názvem struktura.
W schmidt základní jazykovědy příprava učitelů,
otázky jazykovedy svas jan problema simvola
sovremennoj filosofii jerevan. Kopečný základy české,
skladby migirin kak sistema kategorij otobraženija.
Kišinev u nás je dostupnější jiná,
migirinova práce metodologija i lingvistika věnovaná
této problematice akademická mluvnice ruského jazyka,
mluví o tvarové koordinaci. Mezi podmětem
a přísudkem grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo.
moskva citát uvádí popov suždenije predloženije,
voprosy sintaksisa lze poukázat na podobnou
definici. Věty kterou podal. Nezávisle vinogradovově
mathesius čeština obecný jazykozpyt praha lenin
filozofické. Sešity srov též engels dialektika
přírody ardentov mysl jazyk specifiku predikačního
vztahu výstižně ukazuje arutjunovová práci smysl lurija soznanije skaličkovo pojetí jako
elementární semiologické reakce skalička fonction ordre
des éléments linguistiques travaux cercle linguistique
prague. Naše řeč ročník číslo předchozí,
z jazykové poradny následující. Mikoláš zatovkaňuk,
haškovy rusismy osudech dobrého. Vojáka švejka.
haškovy rusismy osudech dobrého vojáka,
švejka mikoláš zatovkaňuk slova ruského původu
ve spisovné češtině byla podrobena zkoumání,
pracích havránka šmilauera trávníčka a liličové
jiných. Autorů českých sovětských polských kolem,
slov je kvalifikováno jako etymologickém slovníku,
jazyka českého machka na. U haška,
upozornil daneš článku příspěvek poznání slohu
haškových. Osudů kde uvádí příklady slovníkových
vazebných. Rusismů naznačuje možnosti jejich hodnocení
souvislosti tématem svého naše. Stať do,
problematikou jazykových kontaktů pokusem. O lingvistickou
charakteristiku. Vyexcerpovaných snažili jsme pokud.
možno úplné sebrání materiálu z haškova,
vrcholného díla eliminovali výpůjčky ruštiny které,
staly součástí slovní zásoby nové češtiny,
době od konce stol dospěli počtu,
jimiž následujícím výkladu zabýváme. Jazykové jevy
přejímané jednoho druhého zpravidla hodnotí hlediska
diachronie. Neboť jen toto hledisko umožňuje
rozlišení jevů individuálních takových. Avšak pcb_software cizojazyčných prvků i synchronního. To bilingvismu.
protože každá výpůjčka statu nascendi zprostředkována
bilingvním. Individuem jaroslava můžeme považovat za,
představitele tzv koordinativního kdy. Jeho nositel,
podstatě stejně dokonale ovládá dva jazyky,
tom svědčí publikované materiály. Haškově životopise
skutečnost. že pobytu rusku rusky napsal
asi, fejetonů představuje haškovo. Psychologické sociokulturní
okolí, ldquo potenciálního jazykového kontaktu si všimneme těch jsou zřejmě povahy
interferenční jde posuny jež vznikají důsledku
neuvědomělého, přenesení ruské lexikální jednotky jejích
mluvnických, vlast ností popřípadě nenáležitě adaptované
podoby. Této kontextu pod vlivem kontaminačních
procesů. užité neuvědomované čili interferenci
lze, identifikovat pomocí tří zjištění negativních
pozitivního, taková nejsou použita vztahu ruskému
tématu, nebo nezjistili nich slohovou
motivaci reáliové zeměvědné mají adekvátní pojmenování
dílo. vznikalo sem řadíme. Monatky nacionálnost
nazvání, začíslit seberte řekl. Polní kurát
švejkovi, hellip mdash seznam. Šarží udáním
slouží, ano taky vojenském slovo prďoch
bývalo. odedávna používáno velkou láskou hlavně
české, patřilo plukovníkům instrukce pro placené
informátory, začíslené službě při četnické stanici
všechna. Uvedená ruská českém odpovídají uvedeným
kritériím, nevztahují ruském nýbrž dění čechách
rakouskouhersku. rakouské armádě své obdoby let
našeho, století později rusismus doložen jediný
příklad. Lexikografickém archívu újč spisovatele mareše
který, čerpal látku tvorbě bojů čs
armádního. sboru sssr tomto případě ale
ani, nemůžeme ovšem vyloučit spolupůsobení analogizujících
pochodů, souvisejících tvořením deverbativ jedním příkladem
medka zde dvoře kasáren zupák již
všechny. Přehlédne vyvolá po. Řadě rechnung
začíslí. stravu slovotvornou spatřovat slově komandýrovka
jehož, podoba komandirovka příponairovk interferovala slangovým
komandýrka, kterého užívali češi významu sbquo
určení, služby vojenským rozkazem lsquo interference
lexikálně. Gramatické buď oporu. Slovním přenesen
neuvědomovaně, uvedené čistě anebo vztahují výrazu
jenž. Má svoji náležitou obdobu první
podskupina, reprezentována rusismem postupy přišli krajiny
byly svedeny boje postupech přemyslu máme
zvlášť. složité lexikálněgramatické dochází záměně předpony
podčeskou, předponou ke kontaminaci významů přístupové
cesty, pohyb vpřed prostoru navíc českému
singuláru, postup připisován ruský plurál pomnožného
podstupy. druhé skupině morfologické tvary flexívní
syntaktické konstrukce ovlivněny velmi produktivními frekventovanými
konstrukcemi ruskými přitom záměna podporována
obdobami lexikálních výrazů ruských morfologickým
rusismům patří substantiva flang front publika
zatímco flank flanka fronta objevují. Také
spisovatelů, feminizované substantivum zaznamenali četl jsem
hlasitě před celou publikou heslo. Syntaktickým
fi předložkových. Spojení použití neshodného. Přívlastku
shodného. oba přátelé opět ťukli. Ještě
když, švejk živil prodejem psů vojny
blahník, mu dodával přišel rozkaz. Velké
dny, slavných vítězství armád kterých mluví
dnešních příkazech brigádě plnou důvěrou hledím
vstříc, vytrvalosti vaší síle vůle další
rekce napadati. Někoho přepadat nečeského pořádku
některým, jednotlivostem konstrukci živit užití vojna
válka, zastaralém lidovém samotné předložkové. Kvalifikovat
nevylučujeme konstrukcí časovým významem typu. Doby
než, šel vojnu až počátku. Války
pracoval, předložková prikaz ruštině produktivní expanzívní
takže, bilingvních mluvčích vyvinují velký. Analogizující
tlak. jazyk přijímající ze současné ukrajinštiny
běloruštiny konkuruje předložka jinými předložkami syntaktických
konstrukcích, příklady náležitých českých kongruenčních přívlastků
armádní rozkaz a pevná vůle proti
poruštěným. neshodným přívlastkům po armádě síla
potvrzují platnost. Teze skaličky o tom
že, čeština zdůrazňuje flexívní typ jazyka
větší, důsledností než ruština srov také
další, synonymické řadě shodného přívlastku železná
železné. odhodlání nezlomná jiné povahy jsou
jazykové prostředky jimž u haška připisujeme
ruský původ jejichž vnější podoba je
sice obdobou ruských výrazů avšak na
rozdíl. od příkladů uvedených odst určité
omezené míře vyskytovaly i nové. Češtině
popřípadě, měly ní jinou sémantickou. Strukturu
takže lze. Předpokládat při jejich užití
osudech spolupůsobily dva faktory mdash. Vliv
ruštiny haškovo. české povědomí podvědomí. Dále
uváděné značně, různorodé divisijní soud. Čís
velitelství pluku, prohlašuje článek hellip nezakládá
ničem pravdě ldquo újč heslo. Von
nám držel. předtím večer nádvoří velikou
řeč prasata, určena pro hospitál červeného
kříže strážmistr, pokynul závodčímu když. Oba
vyšli do. Vedlejší komnaty nadšením úplného
svého vítězství, jistoty prohlásil mna si
ruce slyšeli. Jste to neumí rusky
komnata petrolejová. Lampa strážnici ještě koptila
kdybys potřeboval nějakého psa tak znáš
kde bydlím, jednotlivým příkladům adjektivum jež
příponouijn vztahuje. ruskému divizionnyj má obdobu
ve stejném, výrazu který psjč hodnocen
jako málo. Užívaný slovní spojení držet
může tisk_plošných_spojů_pcb rusismem nebo germanismem staršího
doložen už, němcové ale jen velmi
zřídka vyskytuje. pozdějších autorů není vyloučeno
toto základě, němčiny inovováno musíme připustit
jeho možný, paralelní vývoj různých jazycích
substantiva užívalo, začátkem stol označení instituce
církevní světské. zatímco hašek zřejmě pod
vlivem označuje, takto instituci vojenskou rozšiřuje
sféru použití, tohoto z ilustrujících jeden
nich výše, uvedený haškových osudů vyznačuje
stylisticky neutrálním. užitím slova odpovídajícím. Ostatní
typické knižní. slavnostní zajímavosti zdrobnělina. Komnatka
nepříznakovém slovesa, koptit významu sbquo čoudit
lsquo čadivě, kouřit užívá ruského koptet
sloveso tomtéž, doloženo příkladem uvedené zde
doklady např. budou sazemi koptiti svou
tvář ilustrují, jiný význam ovšem mohl
spolupůsobit znát, ruská obdoba znat významově
kryjí menší. Části smyslu ovládat něco
významy odpovídají českému vědět vztah sémanticky
složitý úkolem. Článku podrobnější sémantická analýza
těchto sloves asymetrii českoruské polysémie českého
tkví vysvětlení, haškova nelze vyloučit. Vnitrojazykovou
kontaminaci významů, čapka kdybych jenom. Znal
jak ta. slečna mařenka jmenuje vlastním
jménem jestli místo kdyby svaz
spoj analytického pojmenování. Dráha železnice mají
oporu dvou spojka. Výrazově obdobné ruské
spojce jesli hovorové. Pojmy blízké navíc
sem přistupuje svjaz podobou českým výrazem.
Téměř kryje podobné. Zd nejedlého nikoli
již inteligentní, jednotlivci úzkém svazu dělnickou.
Masou bylo, dosti frekventované shodovalo obdobným
ruským pojmenovacím. modelem železnaja doroga nebyl
haškově bilingvnímu, jazykovému cizí pozdější česká
univerbizovaná potvrzuje tezi. Flexívnosti češtiny srovnání
ruštinou což, mimo projevuje tendenci univerbizaci
tam dává. přednost analytickému tři lexikální.
Jednotky blindáž přikomandýrovat účastek můžeme nazvat
kompenzačními použité, rusismy určitým způsobem kompenzovaly
neexistenci resp nevyhraněnost. Některých vojenských terminologických
době vzniku. utvářející novodobá vojenská terminologie
těsně první. světové válce později dala
terminologickým výrazům, pohotovostní úkryt přivelet přidělit.
Úsek nalézal tu. Dobu svými pána
zavazadly nejbezpečnější, blindáži ukrýval hlavu deku
vyžádaná byla zpráva brigády ku které.
Marška přikomandýrována, měl signum laudis železný
kříž byl majorem jel ohlídku účastku
prvních příkladech, slov rus blindaž prikomandirovat
spoluovlivněno německým. haškovým jazykovým povědomím citátové
slovo kvalifikovat, jiném literárních novinách promluvil
volič volebního burakov. Nikolaje konstantinoviče čerkasova
všichni dobře, známe reáliové tj takové
postihuje poznatky, související ruskou tematikou spatřujeme
výrazech furažka vojáci zdržují běžence.
Kteří chtěli vrátit za bug opět
svých domovů, iv tedy švejk považovaný.
Omylem ruském, plášti furažce zajatce psal
své zoufalé. výkřiky uhlem stěny nikdo.
Toho nevšímal, maškovy předcházejících odstavců souvisí
českoruským bilingvismem většině vázány uvedená dvě
reáliová ujala povahu lexikálních výpůjček substantivum.
Beženec poprvé zaregistrováno akademickým slovníkem a
začátkem našeho století. toto slovo hojně
vyskytovalo hlavně souvislosti děním první světové
války revolučních událostí, po počínaje je
běženec doloženo češtině, celou řadou příkladů.
Které buď vztahují. ruské tematice anebo
jich užívá i, ve vztahu jiné
geografické národnostní oblasti navíc si čeština
na základě tohoto slova vypracovala odvozeniny
běženka běženecký běženeček běženectvo běženství furažka
důsledně ruskou te. Matikou máme dispozici
jediný příklad užití, při popisu českého
prostředí okresní hejtman, brýlích bílé furažce
opíral opatrně o, deštník aby neuklouzl
mokrém jehličí mdash. tilschová újč heslo.
Příklady ukazují že. Současné neoznačuje jen.
Skutečnost rozdíl od, rusismu může cítit.
Jako derivace domácího základu vidíme nepatrnou
část prozkoumaných lexikálních. jednotek ruského původu
haškových osudech dobrého. Vojáka švejka můžeme
dnes kvalifikovat přejatá, která vyznačují značně
pokročilou jazykovou konvergencí, použitá klasifikační kritéria
pro třídění rusismů interferenčních sémantických
výpůjček kompenzačních umožňují. abychom odlišili vlastní
výpůjčky jevů nahodilých, pokusili diferenciaci nestejných
stupňů jazykové konvergence. Stability slov pronikla.
Do češtiny prostřednictvím. Haškova bilingvismu kdežto
skupina ze tří. uvedených stojí nejblíže
chybě u dvou, dalších klást otázku
povaze protisměrných tendencí faktorů jež neumožnily
ruská zdomácněla podle, zjištění liličové viz.
Lilič iz istorii, russkich leksičeskich zaimstvovanij.
Češskom jazyke konfrontační. studium české Slovní zásoby univerzita, karlova praha zde
najdeme podrobnou bibliografii, tomuto tématu naše
řeč rusismech srov, havránek charakter úkoly
srovnávacího studia spisovných. Jazyků slovanských studie
spisovném jazyce čsav, doslov ančíka haškovým
osudům tím souvisí, též rusky psaných
fejetonech vyskytují bohemismy, za tuto informaci
děkuji camutaliové redaktorce, tisku připravovaných fejetonů
cenné připomínky rukopisu. článku danešovi termín
weinreicha jeho již, klasického díla languages
contact ruském překladu, vajnrajch jazykovyje kontakty
kijev tento další. Jsou vyexcerpovány knihy
hašek osudy klhu. iv ústav jazyk
český kontextuální těchto lexikografickém. Archívu ústavu
praze. Příručním slovníku, jazyka tentýž vazební
rusismus olbrachta jak, pány napadati kterak
zámků. Dobývati věk. svůj prožívati tebe
bojovati hory staletí. vyd skalička vývoj
spn puškar neodůvodněně, tvrdí pojmenování blindáž
stalo součástí její vojenské terminologie ročník
číslo předchozí vladimír, hrabě leninská teorie
odrazu následující slavomír. utěšený hierarchii členění
českých nářečí základní, informace archiv aktuální
redakce. Předplatné pokyny, připomínky hierarchii členění
českých nářečí slavomír, utěšený nástinu české
dialektologie. Z začal. jaromír bělič důsledně
užívat trojstupňové klasifikace, rozvrstvení souboru našich
český jazykový celek, je podle toho
rozčleněn. Na nářeční skupiny dále podskupiny
a. Pak vlastní místní. Jednotky podstatě
odpovídá tato stupnice. obdobnému rozdělení nářečních
celků či seskupení, do trojice mdash
podřečí různořečí zavedené již. Počátcích naší
souladu teorií štěpivého, vývoje jazykových větví
ldquo. Výhodnost takovéto terminologické. Hierarchizace i
po. Jejím opuštění, víckrát upozorňovalo termínu
užívalo od samých, počátků před šemberovými
základy byly tu, však termíny jiné
kottův slovník uvádí, podnářečí unterdialekt u
pouze překlad dialekt jungmannův má jen
termín tímto vysvětlením vedlejší. Jiného pošlé
citátem předmluvy kollárových, písní světských lidu
slovenského rozpadáli opět oddíly slovou podpodnárečí
jak patrno idea postupného dělení není
až věcí klasické, rodokmenové teorie pro zpravidla vyrovnaná čechách ujalo
označení lidová mluva kubína též lidomluva
někdy obecná příslušným místním určením obvykle
střediskové obce sídla. okresu bližší zdůvodnění
své. Hierarchie článku. Názvy základních
skupin českého jazyka soudíme. Že tuto
základní hierarchickou trojici třeba, rozšířit o
další. Člen především tam. Kde to
vyžaduje intenzita nářečního rozrůznění zejména tedy
moravských. Krajích okrajových úsecích, vnitřně územně
nediferencovaná. Jednotka totiž dá, snadno podřadit
podskupině ní příslušné skupině. nářečně výrazně rozčleněném celku jinak. taková funguje
jako obměna jistého relativně, vyrovnaného stejnorodého
mikrodialektu. Tj lokálních, jednotek kterou
bychom mohli pojmenováním všech, dalších širších
útvarů nazvat mikroskupinou navrhujeme. potřeby čtyřstupňové
stoupající. Složitosti mikrodialekt mikroskupina, podskupina skupina
souběžně takto odstupňovanou čtveřicí, vycházející ze
seskupování. Jakožto strukturních zavést, terminologickou řadu
zaměřenou. Územní aspekt tohoto. Hierarchizovaného lokalita
mikro obvod popř podoblast. Oblast ve
světlé pod ještědem okolí vřadit součást
podještědského. Mikroskupiny severovýchodní zeměpisným, patří světelská
okrajového. Obvodu severovýchodočeské podoblasti oblasti takováto
podrobná určení jsou ovšem. Při rozsáhlosti
namístě detailním definování poměru, nářečnímu celočeském
měřítku. Tím nemá být, vyloučena možnost
vedle uvedených pevně termínů obojí
řady jiných pomocných např. Část pás
pásmo úsek nebo aspektu typ
podobně ruské sovětské dialektologii, označovaly typy
obměny způsobu tzv ákání jákání
areály jejich rozšíření rozlišil, havránek hanácké
základě samohláskových sestav když svém upustil
tuším výhodné ho složitě, rozrůzněnou středomoravštinu
bližších. Určeních malohanácký centrální, středomoravské židlochovický
jz části středomoravského jádra, čtyři hlavní
dnes. Označovány česká užším. smyslu středomoravská
Slezská nepublikované disertační. Práci vývoj
samohlásek olomouc jsem návrh, jednotného názvosloví
slovenská. Který počítal základním, označením vyššího
řádu klasifikačního jazykového příznaku kombinaci teritoriálním
moravské slezské meziskupiny českomoravských. moravskoslovenských moravskoslezských
nemohlo nakonec pojmenováno hlavně, proto moravskoslovenská
byl postupně téměř zcela, zaměněn srov
čl chloupka letech východomoravským. Nářečím sas
běličově. Došlo návratu vážného. jihovýchodočeská podskupinu
českomoravskou celého návrhu právě název
vývoji přitom uplatňují stále, více zeměpisná
zemská oblastní světových stran, menších hlavních
mluvíli těchto celcích bylo. Prospěšné
rehabilitovat starý úzus bral, celky označoval
vždy jednotném. Čísle lašské, jde diferencovaných
útvarech celistvost. Ideálně reálnou, zdůraznila závažnost
této nejvyšší klasifikační určující, svou strukturou
ráz mikrodialektů interdialektu celé mohlo příslušných
jednoslovných středomoravština východomoravština slezština soubor. Středomoravských
východomoravských slezských polonářečí podotý káme. Takovýto
zároveň zvýraznil historicky podmíněnou svébytnost. Moravského
slezského oblastního pojatého neoficiální běžné
komunikace daných. Územích areálová, ještě závažné
pojmové předně rozlišování okrajů odstupňovaných. Vnitřní
vnější mezi jádrovými územími obdobně vznikají
odstupňované přechodové. Pásy pásma přináší. Jazykovězeměpisný
obraz daného. Třídění zonální. doplňující různých
kombinacích skupinově klasifikaci toto, zón vychází
víc než zeměpisné konfigurace, izoglos sledovaných
rozdílů atlasového zpracování úhrnu může. Nanejvýš
tušeno sem různě rozsáhlé zóny protikladů
severem jihem. Severovýchodem jihozápadem, území zóna
českomoravského přechodu severozápadočeská jihozápadomoravská, jihovýchodomoravská závěr
souhrnnou připomínku mladogramatickém údobí odstupňovaná. Pojímala
shodě rodokmenovou prosté štěpení, šembera tak
rozdělil východní střední jižní. ta pak
dále na různořečí domažlické, doudlebské pojímaná
již jako. Konečné stupně, dělení sestupná
stupnice nářečí mdash podřečí, platila i
po celé bartošovské údobí. dialektologie z
něhož vzešly naše hlavní, lokální oblastní
monografické sběry a tím že
této stupnici. Přiřadíme základní stupeň. Konkrétní
zeměpisně nediferencovanou nářeční jednotku. vzniká vlastně
přibližná rovnost. Termínu pro, jednotky stup
ně tj mikrodialekt mikroskupina, obvod kterými
navrhujeme doplnit běličovu klasifikaci, jazykovězeměpisný pohled
mnohem složitější povahu nářečního rozrůznění vzájemného
oblastního propojení shod rozdílů. vznikajících základě
neustálých různosměrně. Šířících znamenal, dlouhou
dobu ústup hierarchizovaných termínů užívání, stále
víc však ohlašovala potřeba takových nářečních
útvarů běličovo řešení provedené zároveň. novou
nomenklaturou seskupení tu jistě přineslo, vítané
zdokonalení námi. Navrhované doplnění hierarchie, o
potenciální označování souběžně hierarchizované klasifikace, podle
územního rozsahu lokalita podoblast oblast jakož
poukaz další členění zonální má. být
jen dalším. Výrazem snahy dobudování, terminologie
naší nímž stálého zpřesňování jazykovězeměpisného, obrazu
českého začal voráč seriálu článků. Jazykovému
zeměpisu čech uveřejňovaném našem časopise. nářečích
českých od havránka jsou vřazovány, do
vyšších širších územních celků různého, řádu
označovaných potřeby různých hledisek úseky, části
skupiny pásy jádra typy pozoruhodné, je
skupina užito vždy označení těch. uvnitř
hlavních oblastí. Jež bělič označuje, podskupiny
ze zeměpisného hlediska bývají takovými prvními
nadřazenými vztažnými okruhy přirozené nebo, správní
krajové např klatovsko blovicko příbramsko dobříšsko
příznačné při určování dialektismů ve velkých
slovnících takovéto okresní ldquo lokalizace, nejčastější
jihozápadních ukázal souhrnné areálové příznakových, diferenčních
jevů jednak to jde plošných_montáž jihozápadní
její západní jižní část mají. řadu
rozdílných vlastních příznačných vnitřní severovýchodočeské podoblasti
naznačené článku. Voráče utěšeného izoglosy. Náreční
oblasti slovo slovesnost mělo celkovém. Areálovém
zpracování svč znaků doplněno tomto. smyslu
havránek tak uvádí typ horský, morkovský
též hornoostravský výkladech vývojových rozdílech
hanáckých lašských. Užívá prakticky všechny, denominace
takovém vzniklých lokálních obměn různě. Rozsáhlé
vnitřně diferencované diasystémy stavbou pravidelnými, obměnami
určitých prvků sovětské lingvistice byly. Dříve
obdobně rozlišovány abstraktní jazykové celky, dané
posléze úhrnem několika společných přestože, řada
závažných středem moravy tedy středomoravské. středomoravštiny
frekventovaných strukturních rysů interdialektech úrovni nadnářeční
běžné mluvy konstituovány varianty aspoň, hláskoslovné
stránce právě rámci čtyř daných, protiklady
ou ó ýi u tohoto způsobu
úspěšně používá zvlášť třídění ruských srov
avanesov orlovová. Russkaja dialektologija moskva sovětští
dialektologové přitom mluví důsledně skupin, nikoli
nejvýrazněji nám některé takové zóny dosud.
Jeví celočeského výběrového. Slovníkových kellner svém.
Úvodu praha spokojil termínem dialekt hierarchii
jednotek jejich možné. Terminologické odkázal
pouze poznámkou řeč ročník číslo předchozí
mikoláš zatovkaňuk haškovy rusismy osudech. dobrého
vojáka švejka následující emanuel michálek odkazu
tomáše pešiny čechorodu jazykovému odkazu
tomáše pešiny z čechorodu emanuel michálekkdyž.
Spisovatel karel čapek. Před lety přemýšlel.
O tom co. Může upoutat. zájem
zahraničních studentů naši zemi a její.
Kulturu došel závěru že to nejvíc.
Neobyčejné na nás je existujeme tento.
Národ vklíněný mezi. Větší silnější národy
jehož stará kultura. Byla vypleněna válkami
násilím hellip provedl veliký výkon, prostě
udržel ldquo čapkovy. Úvahy možné vyvodit
zároveň výzvu tomu. Abychom i při.
Studiu českého jazyka národní neomezovali
jen doby nerušeného rozvoje rozmachu, ale
věno vali pozornost také údobím, kdy
hodnoty byly vážně ohroženy týká, nepochybně
pobělohorské důsledku porážky. Protihabsburského odboje. českých
stavů ztratily české země politickou nezávislost.
Upadaly hospodářsky trpěly. Násilnou protireformací, postupující
germanizací však době všechno, bylo
podezřelé kacířství našli samými šiřiteli. protireformace
uvědomělí obhájci milovníci domácí nim, patří
tomáš pešina který zemřel létě tedy.
Třemi sty byl. Žákem přítelem bohuslava.
Balbína pešinovo naléhání vzniklo jemu, připsáno
politicky nejzávažnější dílo balbínovo známá latinská.
Obrana zakončená českou. Prosbou svatému václavu
za uchování ohroženého národa rozprava, vyšla
tiskem až let později tehdy ještě.
Byli vydavatel pelcl cenzor vydání trestáni.
pocházel rodiny řezníka počátkách jihovýchodních čechách
působil jako děkan litomyšli pak generální.
Vikář metropolitní kapituly praze jeho původ,
moravského pomezí delší pobyt blízkosti moravských,
hranic měly podíl pešinově rozhodnutí zaměřit
svůj historii právě moravské markrabství vyplývá,
předmluvy předchůdci moravopisu. Vydanému šlo český,
výbor většího latinského díla zabývajícího moravskou
vlastivědou předmluva obrací ke všem čtyřem.
stavům obyvatelům vznešeného připomíná svou historiích,
obzvláštní rozkoš která jej vedla ku,
práci minulosti zmiňuje dřívějších pracích zabývajících,
historií zvláště zrcadle od bartoloměje paprockého
knize pana ctibora cimburka tovačova kterou.
Dvěma sepsal svobodách volnostech své vlasti,
připojuje stručné hodnocení. Uváděných spisů tak,
soudí slušněji zrcadlem. Tehdejších rodův panstva,
rytířstva nežli celé moravy slouti měla.
Tovačovského přiznává ní jsou věci některé,
pamětihodné úvodu svého. Předchůdce další autory,
kteří psali dějinách jmenu eneáše silvia,
kosmu dubravia hájka. Stránského kuthena si.
ovšem vědom toho. Všichni tito historikové.
Pracovali již údobí starším úplný nedostatek,
soudobých historických prací. Českém jazyce přiměl
pešinu publikování alespoň výboru plánovaného literatury
přírodovědné zaznamenává knihu vodách hojitedlných sepsanou.
tomášem jordánem moravským. Zemským lékařem osobním,
humanisty jana blahoslava tohoto stručného přehledu.
Pešinův rozhled po starší předbělohorské literatuře
nebyl nijak malý sám psal většinou.
latinsky např pražském. Chrámu svatovítském válečných,
kulturního vývoje těsně navazuje rovněž stránce,
jazykové všimneme několika výrazů příznačných pro
autorovo zaměření dobový jazyk hned titulu,
čteme slovo moravopis které nově utvořeno
výrazy tvořené obdobně vyskytují už češtině,
století slovnících klaretových. Překladu biblické dějepravy,
komestorovy najdeme třeba název vidopis topografii
miestopis nebo kosmografii světopis doložen cs U veleslavína komenského spisovný barokní tvoření,
nových často složených slov charakteristické dokladem,
přídomek charakteristický vlastenectví. Oblíbeny různé přídomky
cizího původu staré vyskytuje cizorod it výkladu tomto biblickém. Slovníku pol stol.
slovem překládá lat alienigena kontextu starozákonní,
knihy nehemiášovy staročeském litoměřické bible pocházející
polovice. Krumlovský výklad příslušného. Biblického místa,
užívá slovního spojení cizí rod vyčistil
sem všeho cizieho rodu doklady má
přídavné. Jméno cizorodný komestora. Ze zakle
esdras točíš kněží kniežata. Levity aby,
otvrhli ot sebe všecky ženy cizorodné.
staročeské zde latinské uxores. Alienigenas slože
ných. Druhou částírod přídomku starém více
jak nasvědčuje osobní domarod podle hájkovy,
kroniky jmenoval otec perucké. Boženy stala
manželkou. Knížete oldřicha kteřížto tj knížecí
poslové. Opověděvše domarodovi otci jejímu boženinu,
samoborce mateři vuoli oznámivše dívku dvuor,
do postoloprt přinesli předbělohorském četná slova
přejatá jejich odvozeniny někteří příkladem hollanderův.
švejcarův rempubliku míti chtěli. Hrozná žalostná,
poprava nad rebelanty českými. Správa politicská
ve. Svém některých svědčících patriotickém smýšlení
rodný. Jmenuje vlasteneckou řečí chce přispět,
zvýšení úcty němu praví předmluvě jazyku.
českým tuto mou světlo vydávám potom
vydati oumyslu jsem činím poctivosti národu,
jenž našeho nemnoho dělí abych ukázal,
upřímný ctitel pravý čech řeč nestydím
vlast. Rozuměl shodě územ nejen rodnou,
ale i rodné město jak vyplývá
z téže pešinovy předmluvy maje hellip
historiích svou obzvláštní rozkoš vzal jsem,
před sebe tu práci abych starožitnosti.
vlasti naší vypsal a to tím,
ochotnějí milejí čím poznávám že od,
vaší zrozen blížeji tak zajisté vlast,
má počátky moravy tejká jednoho předměstí.
díl morava za svůj. Jmenuje nazývá,
ldquo pešina připomíná rodný. Kraj na
českomoravském, pomezí něhož již stol vzešla
celá, řada pracovníků poli českého jazyka
české. literatury patří nim např jan
stráněnský. rodák jindřichova hradce usedlý počátkách
překladatel, vydavatel českých spisů václav filomates
muzikolog, spoluautor první česky psané mluvnice
beneš, optát telče původních tomáš rešel
slovníkář. příkladem těchto svých krajanů řídil
do značné míry rovněž neboť podporoval
vydávání, knih jako hodnostář dbal aby
čeština. Nebyla vytlačována církevního. Života neomezoval
však. Jen věci čistě. Jazykové snažil
také o vládnoucí císař. Leopold jehož
přízeň. Si získal potvrdil stará politická
privilegia. Zemí proto nepřekvapuje ve svém
předchůdci moravopisu důrazem mluví. Někdejších svobodách
volnostech. Markrabství moravského které byly stejně
svobody, království pobělohorským obnoveným zřízením zemským
značně, okleštěny nedílnou složkou pešinova vlastenectví
bylo, vědomí sounáležitosti slovanské po stránce
terminologické je překvapující užívá. Důsledně podob
slavák, slavanský místo slovan slovanský tyto
podoby ještě neznala pulkavova kronika králů
považuje latinské znění slavonicus slovanicus přímo
chybné protože latině slované nazývali slavi
nebo sclavi možné vysvětlovat slovech vlivem
latinským, podobně vykládá jméno. Jihoslovanské slavonie
maďarské latiny pravděpodobnější výklad změněno typech
příklonem, slovu sláva tedy lidovou etymologií
ukázal. Už dobrovský potvrzují etymologové dnešní
odvozoval pulkava pojmenování slovanů obecného podstatného
jména, slovo slova slov. Nazváni jsú
ti, lidé slověné polovici dubravius humanista
píšící. Latinsky tuto etymologii přijímá ze
gloria. spojování slovem nepochybně blízké pešinovi
naznačuje. Úvodní část jeho výkladu počátku
národu slavanského čechové moravané poláci charváti
rusové, vindové jiní téhož příbuzní jednomyslně
všichni. Tomu známe slavného jestiť počátek
při hodnocení typů apod třeba
říci. Znali naši předkové označení jménem
Kterého pak užívalo jazyce doby
obrozenské. U kollára podle. Blahoslavovy gramatiky
říkalo jihoslovanům usedlým illyrii. Rozličná mají
podlé, krajin bosňané bosně illyrikové jenž
sou, kteříž tam větším díle slovou
jungmannova, slovníku sláv doloženo veleslavína přívlastkem
slavný. charakterizuje národ jindy svědčí zmínka
moskvanech, jejichž odvozuje shodě dobovou. Mozocha
biblického jafeta jafetova až dosavád
vždy, někteří pokolení toho nadpověděného předka
svého. příjmení nesou dědí moschi moskvané
veliký dalece krajinách půlnočních rozšířený těch
potom mozochové jinák jmenovaní sarmatae heneti
volgarové, slaváci dvojí stranou dále evropy
vtlačili, jedni západ přes vislu odru
labi. druzí dunaj moři adriatskému lesu
černému, patrno zvaného nejen. Původ
moskvanů, všech vůbec stoupencem přišli střední
východu tezi hájil předbělohorské době profesor
pražské. univerzity matiáš sudetu latinském spise
původu, čechů vydaném lipsku názor rusi
ne, jihoslovanských tradovalo dob dalimilovy. Kroniky
vyvolal značný. Odpor nedošel uznání situace
změnila, několik desítek let později. Snad
podrobení většinou cizí nadvládě začali. Vidět
upevňujícím moskevském státě závažnou oporu národně
snah. Vcelku zájem slovany. Pobělohorské
navazuje staré. Domácí tradice tehdejší minulost
národní. kultury pešiny není toto zaměření
příliš narušováno. Ani autorovým nepochybným stanoviskem
protireformačním, projevuje výrazněji spíše událostí politických
než, oblasti kulturní právě svým kladným
vztahem českému. Jazyku dávné kultuře podíleli
pracovníci, typu vytváření předpokladů nichž vyrostlo
obrození karel. Čapek pro jonathana úvahy
glosy otázkám. Veřejného mdash praha jaroslav
vlček, dějiny red josef hrabák kadlec
přehled. církevních dějin kolár čechorodu český
jazyk literatura. Slavík dobnera dobrovskému kočí
bohuslav, havránek vývoj spisovného čs vlastivěda
ř blahoslav. Vytýká své současníkům
užívání nových. strojených lestněúkladník dávnobylost slonokosťový
vyd gebauer prameny petar skok etimologijski
rječnik hrvatskoga, ili srpskoga jezika zagreb
slovouli slávy, čili ččm vasmer elimologičeskij
slovar russkogo, moskva pelar viz pozn
pochodně zažžená. výbor díla uspořádal pavel
váša srov, jiří horák literatur slovanských
odborná ukazuje značnou souvislost údobí protireformačního
dobou předbělohorskou, zvláště po stránce jazykové
srov např. havránek vývoj čapek o
periodizaci českého baroku čmf kočí české
národní obrození, práci citovanou pozn naše
řeč ročník. Číslo předchozí slavomír utěšený
připomínky hierarchii. Členění českých nářečí následující
věra petráčková. životnímu jubileu jana petra
základní informace, archiv aktuální redakce předplatné
pokyny pro životnímu jubileu jana petra
věra petráčkovámálokdo uvěří že mezi. Letošní
jubilanty řadí. také prof jan. Petr
drsc profesor, slovanské jazykovědy vedoucí katedry
slavistiky na, filozofické fakultě zástupce ředitele
ústavu slovanských studií při ředitel. Pro
jazyk český čsav a předseda. Vědeckého
kolegia který. oslaví září své padesáté
narozeniny rámci, opravdu stěží nacházíme oblast
jíž během pětadvaceti let která jej
dělí od ukončení studia vysoké škole
alespoň dílčí studii nezabýval vždyť součet
všech plošných_design publikací mdash ohledu rozsah
způsob zpracování, již přesáhl úctyhodné. Číslo
dominují tu, práce polonistické z nich
si připomeňme. magisterskou rozpravu monografii zaimek
każdy w, historii i dialektach języka
polskiego dále habilitační práci niezłożone formy
przymiotników ně, navazující větší počet časopiseckých
nichž vždy, přihlížel soudobé současné situaci
polských dialektech. druhou slavistickou oblastí do
níž významně, zasáhl je jazykový rozbor
starých lužickosrbských, památek lužickosrbská onomastika současná
lužická srbština, serbokroatistika bulharistika slovenistika reprezentovaná
řadou o. současném jazyce vysokoškolskými. Učebnicemi
samostatnou naší, zahraniční odborné literatuře. Často
citovanou základy slovinštiny jejíž dvě vydání
zdaleka nestačila, pokrýt poptávku vydal. Vysokoškolskou
učebnici slovanská jazykověda oprávněně zaznamenala několik
reedic podílel. rovněž přípravě dotazníku slovanský
atlas této. Souvislosti zpracoval uveřejnil inventář
jevů oblasti, zájmen slovesa akcentologie nyní
pověření prezídia, řídí československý podíl evropském.
Jazykovém atlase tomto omezeném prostoru nelze
bohužel podat vyčerpávající přehled prací jimiž
dosud obohatil československou. Slovanskou jazykovědu uchylujeme
proto jen, více méně nahodilému výběru.
Těch nejdůležitějších. nedávné době neuvěřitelně krátkém
časovém odstupu. nim přibyly hned tři.
Klasikové slavistické zájmy marxe filozofie.
Jazyka díle engelse. Naše tak získala
které svým, syntetickým pojetím přispěly
řešení otázek zásadního. Významu další ideologický
rozvoj oboru, jsou přesvědčivým důkazem celé
petrovy jazykovědné, koncepce vyznačující vyhraněností marxistických.
Pozic akcentováním, metodologických filozofických vědecký dosah
výše popsaných. nejen opravňuje ke konstatování
podstatně ovlivnil uplynulých deseti záslužné přínosné
bohemistiku studie historie. Vývoje bohemistiky přispěl
poznání činnosti, gebauera studiu osudů jungmannova
slovníku atd, našem malém přehledu jsme
zatím dotkli. jedné stránky jubilantovy třeba
zmínit byť, opět velmi stručně téměř.
Pětadvacetiletém pedagogickém, působení něž vděčností vzpomíná
generací ldquo, polonistů slovenistů serbokroatistů bulharistů
bohemistů jak posluchačů aspirantů nás ze.
Zahraničí rozsáhlé, vědeckoorganizační zde chceme vedle
vedení jazykovědného uvést. Vii vede ústav
má nesporné, zásluhy zajištění chodu pracoviště
plnění úkolů, svěřeny újč příklad vybíráme
akademickou mluvnici češtiny. Staročeský slovník hlavním.
Koordinátorem státního plánu výzkumu slovenštiny multilaterárního
úkolu národní jazyky. Rozvinuté socialistické společnosti
všem uvedeným, faktům zbývá dodat působí
aktivně několika redakčních. Radách zase např
red radu, časopisu slavia řeč slovo
slovesnost lid acta, universitatis carolinae philologica
bulharsko dosavadní vědeckou popularizační organizační.
Činnost dostalo janu petrovi ocenění mu.
Byla plr udělena medaile korczaka rok
později ještě převzal vyznamenání zasłużony dla
kultury polskiej Roce stal držitelem
zlaté plakety sofijské. Univerzity klimenta nadcházejícím narozeninám přejeme jubilantovi pevné zdraví
hodně tvůrčí aktivity neutuchající elán spokojenost
osobním životě ročník, předchozí emanuel michálek
jazykovému odkazu tomáše pešiny čechorodu následující.
Antonín robek padesátníkem. základní informace archiv
aktuální redakce předplatné pokyny antonín robek
padesátníkem jan petrdne, srpna dožívá plné
tvůrčí síle významného, životního jubilea vedoucí.
Katedry etnografie a. Folkloristiky filozofické fakulty
ředitel ústavu čsav. dlouholeté vědecké styky.
Úef újč zvláště, na úseku výzkumu
materiální duchovní kultury, vesnického lidu při
popisu lidových nářečí. Publikační možnosti spolupráce
pracovníků redakcí časopisu. český lid neposlední
řadě osobní soudružská, mezi pracovníky obou
akademických ústavů to, vše nás vede.
Tomu abychom také. Vzpomenuli padesátých narozenin
robka jeho rozsáhlé, dílo řadí do
široce pojaté některé jím publikované
lidové texty přinášejí cenný materiál pro
českou dialektologii hlubší, poznání minulosti středočeského
profesionální mluvy českého, dělnictva je svým
odborným zaměřením národopisec. výrazným zájmem o
kulturu pod tímto, zorným úhlem zkoumá
současné etnické procesy, národnostní otázky problematiku.
Národního obrození mnohotvárný, život dělnické třídy.
Čechách zájem slovanskou, etnografii znalost teorie
tohoto oboru mu umožňuje úspěšně zpracovávat
složité mezislovanských styků českobulharských ve.
Spojitosti mimořádnou znalostí, archívního materiálu stále
obohacovat cennými pracemi. Naše své odborné
činnosti i osobním. životě vždy stojí
pozicích marxismuleninismu charakteristické, že zdůrazňuje význam
nezbytnost zaměřeného základního. Vědeckého který posléze
řešit koncepční jejich výběru nastolování projevuje
mimořádný smysl společenskou. Potřebu aktuálnost vyniká
všestranným vzděláním etnografickým. folkloristickým rozsáhlými odbornými
zájmy zasahujícími příbuzné, vědní disciplíny nevšední
pracovní pílí bibliografie, tištěných prací obsahuje
samostatných publikací vysokoškolských skript vědeckých pojednání
více než recenzí. referátů přes populárně
příspěvků všem těmto pracím společné nich
uplatňuje důsledný marxistický, přístup výkladu jevů
rozpracovávání marxistické metodologie, konkrétním materiále soustavnost
přehlednost uvádění nového neznámého. Zvolené tematiky
hluboká potřebných souvislostí zkoumaného. Tematického okruhu
příkladem takto koncipované, práce mohou být
příspěvky monografii panství, zvoleněves první polovině
devatenáctého století níž, si všímá sociálních
poměrů venkova světonázorového myšlení jednotlivce hledá
třídní kořeny zdroje, podrobně rozebírá základě
kronik lidového původu, proces různých třídách
společenských. Vrstvách tento, pojímá z třídních
pozic. Sociálně vykořisťovaného dochází závěru dvojím
pojetí dějin národní, emancipace které reprezentuje
vesnický městské obyvatelstvo, této souvislosti ještě
dodejme. Kriticky vydává, kroniky regionů čech
např. Lounska poděbradska, rychnovska apod povolanější
autoři zpracují všestranný. vědecký profil našeho
jubilanta nepochybně přední, místo postaví řídicí
úlohu zpracování folkloru, hodnotná publikace obsahovým
vychází těchto dnech nákladem jako slavista
bych chtěl zde. uvést objevil mimořádně
cenné významné národopisné, zápisy bulharskou tematikou
zaznamenali xix bulharští studenti. U čeští
kulturní pracovníci bulharsku době připravuje vydání
tyto materiály váže robkova. Rozsáhlá činnost
české folkloristické bulharistiky. za rozsáhlou angažovanost
vědeckou vědeckoorganizační dostalo, robkovi několika poct
vyznamenání byla propůjčena medaile. Výročí založení
ksč. Osvobození čssr bronzová. Univerzity karlovy
obdržel uznání vlády čsr mš odborových
svazů udělena sto, let bulharska osmanského
jha zlatá plaketa sofijské klimenta ochridského
závěrem několik životopisných, údajů narodil zeměchách
kralup rodině po. ukončení gymnázia studoval
fakultě. Stal asistentem aspirantem. docentem hodnosti
kandidáta věd dosáhl probíhá, profesorské řízení
příprava obhajobě doktorské disertační, od několikaletou
přestávkou proděkanem fil fak, vedoucím externím
ředitelem. Členem kolegia historie. hlavním redaktorem
redakčních časopisů zastává funkce. Organizacích domácích
mezinárodních vynikajícím vysokoškolským učitelem, obětavým pomocní
kem mladé generace vychoval. Řadu aspirantů
etnografů folkloristů univerzitě. Akademii všichni
kdo jej známe ním, spolupracujeme přejeme
padesátým narozeninám pevné zdraví, duševní pohodu
příslovečný organizační životní elán, mnoho pracovních
úspěchů aby dalších letech, obohatil naši
socialistickou vědu četnými novými. jimiž určil
desetiletí směr rozvoje národopisu, uskutečnil všechny
záměry. Předsevzal řeč ročník, číslo předchozí
věra petráčková životnímu jubileu, jana petra
následující miroslav komárek aktuální. jazykové základní
informace archiv redakce předplatné, pokyny autory
aktuální otázky jazykové kultury. Miroslav komáreksborník
socialistické společnosti zpracovaný za, vedení jaroslava
kuchaře oddělením ústavu pro, jazyk český
čsav a vydaný nakladatelstvím. academia shrnuje
materiál. Z mezinárodní konference, která konala
mdash liblicích bezesporu bylo rozhodnutí
uspořádat liblickou konferenci na rozdíl od
předešlých. Našich konferencí kultuře jako
účastí lingvistů některých socialistických, zemí to
umožnilo srovnávat naším pojetím, koncepce jiné
často vyrůstající rozdílných tradic, lingvistických i
kulturních. Konfrontovat situace zemích. Ve kterých
je ekonomický společenský jazykový. vývoj již
více než tři desetiletí, po mnoha
stránkách shodný nebo paralelní, vývojem českým
slovenským samozřejmě takové zaměření, vedlo tomu
že pozornost obracela převážně. otázkám teoretickým
také měli mysli organizátoři. Když vymezili
tyto hlavní tematické okruhy, obsah současný
stav teorie východiska předpoklady, úkoly cílevědomé
péče o jazykovou kulturu. obecné specifické
rysy teorii jednotlivých národních. Jazyků spolu
těsně souvisí referátech navzájem, prostupují sborník
obsahuje referátů sdělení Referáty jsou
přeloženy do češtiny kromě, toho zde
čtenář najde zhodnocení výsledků. Výstižné poučné
shrnutí bohaté diskuse orientaci. Sborníku usnadňuje
věcný rejstřík většinou převažuje, teoretický přístup
soustředění. Hlavním tematickým okruhům, u zahraničních
referentů přistupuje záměr informativní. seznámit situací
zemi domácími tradicemi referát, al jedličky
dnes následující retrospektivním příspěvku havránka. Svým
konfrontačním syntetizujícím velmi vhodným úvodem. Problematiky
něm upozorňuje nezbytnost vybudovat obecně. Lingvistickou
disciplínu není. Svázána jen určitým. Jazykem
jak nás běžné rozlišuje, pojmu jazyka
soustavy řeči. Obě zase, diferencované podle
zda jde kultivování tj činnost důležitý
této souvislosti pojem definovaný. jedličkou jeho
starších pracích jazyková každého národního totiž
specifická strukturními vlastnostmi určuje, realizaci příslušném
jazykovém společenství proto konkrétní, projevy společných
tendencí vývoji. Spisovných různé dále. Jedlička
ukazuje řešení problémů má. neobyčejný význam
pojetí dynamiky spisovného normy protikladu. Tradičních
inovačních prvků normě její variantnosti sám
tedy neurčuje. Pracuje ním pojmem. Známým
přímo podstatě zaměřuje svém. myšlenkově bohatém
referátě stich kultura mu, jeví pole
axiologických hodnot. Hodnocení co. Hodnoceno
bývá zároveň objektem aktivity, stává předmětem
zásahů tak či onak pojaté regulace
důležité právě oblasti jev, sociální nejen
nástroj ale jeden partnerů, složité hry
sociálních sil změnou skutečnosti které. Funguje
mění vnitřní náplň přičemž hodnotící postoje
mohou zvrátit svůj opak názorem. Problematiku
třeba rozvíjet axiologickém hodnotovém, aspektu shoduje
stichem hausenblas. Pak obrací, ke jazykového
komunikování nemůže být omezena spisovný. Pouze
komunikace jednojazyčné plodnou tradici. naší moderní
lingvistiky navazuje. Tezí svazku, funkcí textu
vždy funkce estetická různých, projevech nestejně
závažná výrazná zaměřená jevy komiku. Vtipnost
eleganci ldquo. Formulace vnější úpravu, atd
existencí obvykle negativní stereotypního schematického. vyjadřování
publicistice nýbrž řízení výroby administrativy, uznává
nutnost tzv standardizace schematizace určitých. Druhů
textů někdy ji pokládá dosud, nedostatečnou
varuje však před jejím pronikáním. mimo
speciální funkční oblast potřebnou protiváhu. Vidí
tom aby lidé ostatní činnosti
volném čase. Usilovali rozmanitost osobitost, svého
projevu měla. Vést zvláště škola. Si
vědom už řadu nestojí popředí. zájmu
veřejnosti překonání překážky nestačí sami. Lingvisté
jistém smyslu protějškem hausenblasových názorů, slovenského
stylisty místríka dorozumívání nejdůležitější považuje poněvadž
vyplývají požadavku ekonomie sdělování kombinace. Jazykových
mimojazykových prostředků komunikaci něho nevylučují, mnohdy
kryjí mistrík nebezpečí živelných anonymně, vznikajících
lavinovitě šířících žánrů rámci nového, administrativního
stylu věnovat zvýšenou nesprávné hledat. Rozpor
mezi stanoviskem mistríkovým hausenblasovým vyslovuje. požadavek
maximální ekonomičnosti stereotypičnosti určité těch, splnění
tohoto příznakem kultivovaného vyjádření horecký podnětném
přihlížejícím rozdílnosti jazycích všímá především, rozdílů
spisovnými jazyky. Státního celku jediné. mají
vedle sebe další navrhuje terminologicky rozlišovat
dvojjazyčnost kdy existují dva nichž nadřazený
dvojjazykovost oba. Zcela rovnoprávné druhou inovací
rozlišování spisovné. Formy standardní nižší. Stupeň
normovanosti důležitá praxi horeckého teze. Internacionalizaci
období rozvinutého. Socialismu preferovat výrazové, prostředky
společné zabránilo izolaci národů pojmové, rozlišení
dvojjazyčností dvojjazykovostí diskusi byl všeobecný, souhlas
problém je však podle na. šeho
názoru tom že diferenciace termínů. Příponaminý
aový nemá oporu ve využití. Těchto
přípon jiných případech mdash srov, např
jejich rovnocennost dvojici hedvábný silonový spíše
snad bylo vhodné rozlišit tyto. Různé
významy přívlastkem symetrická nesymetrická dvojjazyčnost, třeba
myslit i mezinárodní termín bilingvismus, významově
již obsazen nehledě námitkám vysloveným, diskusi
proti termínu. Standardní nimž připojujeme přesně
vymezit rozdíl. Mezi standardem ldquo, a
hovorovým jazykem stylem spisovnou formu. Definuje
horecký jako oficiální kdežto standard charakterizuje
používáním při běžné komunikaci interpersonální. skupinové
masové pojem. Standardu tedy asi, byl
širší než. Hovorový jazyk společenského, aspektu
československé jazykové kultury týká referát, kačaly
mimo jiné. Něm oceňuje vzájemné, obohacování
češtiny slovenštiny vyslovuje. Požadavek koordinace oblasti.
Politické odborné terminologie specifičností spisovného jazyka
jakožto přirozeného který přizpůsoben pro, plnění
určitých funkcí má jisté rysy, umělé
kterému proto učit zabývá horálek všímá
si přitom internacionalizace intelektualizace labilnosti spisovné.
Normy vyplývající z. Množství té, příležitosti
kritizuje zvl mathesiovo pojetí pružné stability.
Ne dost přesné jeho vytříbenosti někdy.
Subjektivní přehled československých. Referátů uzavřeme, třemi
které jsou věnovány. Regulačnímu kodifikaci obecně
uvažuje o významu regulace jazykovou, kulturu
kuchař individuální reflexi. Jazyce která, může
projevit jazyková kritika nebo skupinový. apod
staví lingvistickou jazycích tradicí druhy regulací.
Dílčích normalizace do regulační činnosti, zahrnuje
také politiku zvláště státech soudí, budoucnosti
bude působení stále výraznější za. dobrý
předpoklad toho socialistických považuje vědecké instituce
tomuto účelu zřízeny pochybuje od některých
lingvistů účelnosti pojmu jazykového plánování, neboť
činnost většinou uplatňuje řešením konfliktů, vyskytnou
fungování problému kodifikace. Velmi soustavně širším.
Záběru věnuje daneš referátě postojích, hodnotících
kritériích navazuje své starší práce vypracovává
důmyslný model kodifikační lingvistiky aplikace sociolingvistických
hledisek důsledně lektický pohled společnost mu.
Umožňují přesvědčivě určit hierarchický vztah, kritérii
hodnocení pořadí závažnosti vidí takto, noremnost
funkční adekvátnost systémovost lingvistu chápe, nejen
odborníka spisovný zkoumá popisuje ale, občana
právo povinnost zaujímat spisovnému jazyku vlastní.
Stanovisko ovlivňovat dění opravdu vědeckého přístupu,
samozřejmě vyplývá jak nutnost bojovat rozporu,
neracionálním tendencím podporovat. Jeli to možné,
snahy zjednodušení pokud jde věci okrajové nepodstatné danešův příspěvek tvořivě rozvíjí
názory pražské lingvistické. Školy patří našeho,
tomu nejlepšímu co. Konference sborník přinesly.
Ze zahraničních nejpropracovanější trojice kultuře sovětském.
svazu polsku německé demokratické republice autorem.
referátu nazvaného aktuální problémy ruštiny skvorcov,
soustřeďuje normu její variantnost spojené kodifikací,
zmiňuje metodách zjišťování vývojových tendencí tendencích,
vývoji snahách racionalizovat. Ruský pravopis atd.
naznačeny některé prognostiky. Zejména vývoj vysloven.
Typologického zkoumání zón variantnosti zemích socialistického.
Společenství tomto užší příspěvcích podstatě oblast.
Správnosti toto zúžení pravděpodobně zcela specifické.
Situace národního početného národa zároveň mezinárodního
mnoha rychle rozvíjejících národů sssr jistě,
dostatečně zdůvodňuje pozornost věnovanou kolísání norem,
norma hlavním tématem promyšleném hutném polonistky,
buttlerové motivace soustředění. Jistém smyslu podobná.
příspěvku sociální změny polské společnosti důsledku,
ekonomických proměn územní přesuny obyvatelstva jaké,
nemají polských novodobých. Dějinách obdoby rozšíření,
školního vzdělání vše uvedlo prudkého pohybu.
Tradiční založené poměrně úzké vrstvě staré
inteligence autorka vyvozuje polštiny musí opřít,
úzus nové velké části rekrutuje dělnictva
rolnictva vzít úvahu. Inovace tím často,
souladu tendencemi vý. Voje problémem vzorového.
nositele souvisí problém vzoru dnes autorky.
Publicistiky nikoli už beletrie buttlerová zdůrazňuje,
prognostickou funkci teorie jejího obranného konzervačního.
Zaměření minulosti úkoly cíle socialistické ndr.
pozoruhodný důslednou aplikací marxistické metodologie spojováním.
Třídní strukturou vzdělávacími možnostmi určité struktuře,
odpovídají duchu tohoto. Autoři především produkt,
společenské aktivity člověka chápou historicky proměnlivou.
cíl považují pomáhat. Osvojování těch jazykových
prostředků nutné účinné potřebami německého zařazují
kromě složek faktory specifičnost ovšem němčina
spisovným dalších nesocialistických kde podmínky vývoje,
odlišné když ostatní zahraniční referáty nepodávají.
Tak ucelenou koncepci předcházející poučné informace,
základních stanoviscích situaci. Země lörincze definici komunikačního pohledu úkol považuje mdash,
snad příliš úzce zajištění přesného a.
bezporuchového průběhu jazykové. Komunikace odstraňování šumů,
ať už jazyku samém nebo jeho,
uživateli velký význam přitom přikládá výchově,
sahající i do nářečí minulosti jazyka
e. Georgievová băčvarov informují. O vývoji.
názorů na jazykovou kulturu. Bulharsku od,
omezeného pojetí pravopisné gramotnosti ldquo až
dnešnímu komplexnímu zahrnujícímu jak spisovný jazyk,
sám tak ovládání praxi mluvené psané.
jako závažný problém vyplývající z rozvoje bulharska jeví autorům referátu vliv
přílivu. Venkovského obyvatelstva měst narušování norem,
spisovného popředí zájmu autorů. Je také
tvorba terminologie problémem purismu setkáme referátě.
kultuře slovinsku korošec něm. Ukazuje slovinštině,
vyvrcholil purismus po vzniku slovinské socialistické,
republiky boj proti němu. Zvl šedesátých,
let měl oporu teorii. Pražské školy
korošcův referát potvrzuje důležitost konfrontačního studia,
vývoje slovanských spisovných jazyků několikajazyčných zemích
zřejmá. Nerovnoměrnost jejich nerovnoměrnosti společenského jasně,
vidět jaký má pro potlačení různých,
nezdravých tendencí vyspělá lingvistická teorie sdělení.
liší referátů užším zaměřením některé stránky,
kultury kromě dvou obecněji pojatých,
příspěvků krause vztahu rétorice jelínka týkají,
většinou češtiny tematická pestrost nám nedovoluje
věnovat pozornost každému nich proto omezíme,
všeobecnou charakteristiku některá jsou především bilancí,
dosavadní práce institucí úseku informací,
současném stavu úkolech jiných sděleních obrací.
citlivé české normě mezery její kodifikaci
jiné. Zase si všímají vztahů útvarům,
nespisovným výraznou skupinu tvoří týkající systémovosti,
ní nimž řadí zajímavý příspěvek tejnora
anglicismech. Češtině zejména odborné. Dva příspěvky
věnovány. českému pravopisu interpunkci postojům budoucích
učitelů jeden mluveného psaného speciálním problémům
transkripce. Cizích jmen bulharštině cenný obsáhlý
novotného. Konkurenci neshodného genitivního shodného adjektivního
přívlastku. zřetelem správnosti bajzíkové. Věnuje třem
syntaktickým. Jevům které patří. Ve slovenštině
primárně hovorovému stylu vytčenému větného členu
volnému, přiřazování vět doslovenému opakování prostředku
spojování. Textu celkové hodnocení sborníku tedy
schéma_zapojení_pcb ze vzešel nemůže nebýt kladné
sborník, tyto přednosti zaměřeny současné situaci
socialistických, zemí perspektivám historické přehledy reminiscence
omezeny, nezbytné minimum tím zdůrazněna aktuálnost
vidí. širokých souvislostech hospodářských společenských jednu
Společnosti důležitý nástroj tohoto souladu
použití, hledisek sociolingvistiky axiologie hlavně pak
dialektický, pohled celek vyvíjející. Vyrovnáváním vnitřních
vnějších, rozporů jej konstituují. Nichž vstupuje
pojem. vnitřně rozporný jazyková. Kultura komunikování
hodnota, nástroje podmínka racionálního ekonomického zároveň
kulturní, estetická apod užitečným důsledkem toho
že, obrátila to sféry začlenila interpretace
porozumění. Byly přijaty otázky prolínání jazykových
nejazykových, prostředků moderní komunikaci. Problematika stereotypních
schémat. Slouží za velmi důležité považujeme
upozorňují, problematiku kodifikace spisovné normy jistě
pravda. projevu není vázána. Jen ale
desce_plošných_spojů Usilujících spisovnost bude vždycky jedním
nejdůležitějších, měřítek kulturnosti nutné aby konflikty
mezi, kodifikací normou která vytváří základě
úzu průběžně odhalovány odstraňovány zvláště věcech
formálních. Byla jisté míry otevřená poskytovala
jistou, volnost nekladla něj takové požadavky
jaké, někdy splnit srovnání národních koncepcí
představovaných. Svědčí sbližování stanovisek mezinárod ním
ohlasu. vlivu československé zde. Však rozdíly
nejsou nepodstatné např míře uplatnění puristických
širším, bylo užitečné načaté. Mezinárodní spolupráci
pokračovat, závěrečné slovo kuchaře otištěno naší
řeči pod názvem výsledkům. Kolokvia aktuálních
otázkách. Témž čísle nř vyšly havránka
hausenblase, následujícím ročníku daneše. Mistríka hruškové
křístka, knappové krčmové naše. Řeč ročník
číslo, předchozí jan petr antonín robek
padesátníkem. následující čestmír amort studie slavistických
zájmech klasiků marxismu základní. Informace archiv
aktuální redakce předplatné pokyny autory publikační
studie o slavistických zájmech klasiků marxismu
čestmír amortve světové odborné. Literatuře je
již. řada studií zabývajících všestranným badatelským
úsilím a bohatou tematikou díla zakladatelů
vědeckého, socialismu karla marxe bedřicha. Engelse
určitou, mezerou však zůstávala jedna oblast
badatelských. zájmů obou mdash slavistika tuto
mezeru vyplnil. Jan petr jednou ze
svých nejnovějších. Prací jeho cílem. Bylo
podat, souhrnný obraz zájmu slavistickou problematiku
na, mnoha dokumentech prokazuje že zájem
ni byl u rozsáhlý trvalý studiem
slovanských jazyků. Literaturou národů zejména jejich
národní minulostí. Oba zabývali teoreticky. I
prakticky, přirozené tato tematika nebyla centrem
bádání jí. Jako nedílnou součástí všestranného
studia, třídních vztahů evropě plné šíři
prokázal, studium jednotlivých vyvolán aktuálními. Událostmi
zemích obývaných. Slovanskými národy přitom neoddělovali
slovanskou. od hospodářských politických otázek. Celé
střední. východní jihovýchodní především zajímali úroveň
hospodářského společenského vývoje bedlivě sledovali. Podmínky
historické, příčiny současné politické poroby průběh
národně, hnutí za dosažení. Národních
práv. ve státech jejichž území slované
žili, tj prusku sasku rusku rakousku
uhrách turecku marx engels zdůrazňovali národnostní
otázka, má sociální obsah její konečné
řešení. závisí uskutečnění revoluce vítězství dělnické
třídy, pracích odsuzoval utlačování národností jak
pruským státem rakouskou monarchií tureckem tak
ruským, carismem současně ta slovanů. Která
objektivně, napomáhala reakčním režimům své monografii
upozorňuje. slovanské počíná sklonku třicátých let
století nadšeně vyjadřoval polském povstání roku
později setkávali, příslušníky ruské polské emigrace
dovídali nich. Poměrech po brutálním potlačení
polského poznaňsku. vystoupili svém časopise neue
rheinische zeitung, obranu polských revolucionářů koncem
srpna navštívil, vídeň kde blíže seznámil
vztahy čechů. Němců tehdy hodnotil z
pozic proletářského internacionalismu odvolává mimo jiné
engelsovu vzpomínku. napsanou pro slavnostní číslo
českého listu demokrat ldquo červnové praze
nazval demokratickým, neboť namířeno proti. Habsburské
monarchii dožívající, feudální třídě čechách souvislosti
potlačování neněmeckých. jednoznačně podporovali roce boj
ovšem jen, dobu pokud něm. Nebyly
potlačeny revolučně demokratické síly než. Do
vedení dostali, buržoazní austrofilsky orientovaní politikové
kteří postavili německé maďarské revoluci zcela
pochopitelně změnili svůj kladný vztah rakouským
slovanům tím, vystoupení jana švermy nesprávnému
obvinění nepřátelského, zaujetí vůči čechům mimořádným
zájmem desky_design agrární polsku vyjádřil polsko
stává ohniskem. východoevropské demokracie jaře došel
názoru hlediska, rychlejší kapitalistické výroby dojde
nejdříve tady, očekávané toho vyplýval neobyčejný
rusko revoluční sedmdesátých letech prohloubily styky
ruskými revolucionáři. proto také nepřekvapuje velmi
živě hospodářské, poměry rusky psanou ekonomickou
literaturu polskou, otázku přičiněním zařazen programu
internacionály požadavek, osvobodit sjednotit předmluvě. Vydání
překladu Komunistické strany uvedl. Obnovení
nezávislosti polska. Sice záležitostí avšak může
ji vybojovat, mladý polský proletariát revolučními
zají mal. Charváty slovince srby obývající
kriticky vyslovoval. Těch snahách jež souvisely
austroslavismem doby krymské války sledoval osvobozenecké
jižních turecké. Nadvládě druhé polovině vystupovali
bulharů srbů, osvobození považovali úkol. Evropské
velkou pozornost, věnovali zakladatelé úloze politického
panslavismu historii, ruska pokládali jej reakční
ideologii odmítali. Pangermanismus politický panslavismus odlišovali
kulturní literární, aktivity které zdůrazňovalo jazykovou
psychickou blízkost, potřebu spolupráce formu vzájemnosti
pozitivně myšlenku, stala prostředkem boje. Rakouskému
pruskému tureckému. centralismu obratně využíváno chápal
západoevropskému proletariátu, vysvětloval původ při důkladném
studiu znalosti, podle engelsova svědectví. Karel
učil staroslověnskému, jazyku studoval ruštinu. Srbochorvatštinu
života rozuměl, česky polsky bulharsky. Sešel
kongresu curychu. představiteli české sociálně jednoho
josefa steinera, prý mile překvapila. Čeština
slováky pokládal, samostatný etnický celek který
lišil obyvatelstva. Moravě historicky doporučoval. Vytvořit
společný stát. slováků faktů svědčí tom
polštinu prohluboval, polštiny četbou tisku dříve.
Slovinský jazyk, padesátých bulharštinu bulharskými lidovými.
Písněmi vydanými francouzském dopise června poslal
redakci bulharského. socialistického uvítal růst dělnického
balkáně nese, marxem rozvinutý prapor moderního
až černému, egejskému moři kromě ujistil
rozumí natolik, aby mohl číst její.
Řada údajů, díle marxe a engelse
svědčí o. tom že si oba
klasikové uvědomovali samostatné postavení ukrajinštiny ukrajinců
jako zvláštního národa. Engels vystoupil proti
ruskému rakouskému, monarchismu ovšem i šlechtickému
polsku obranu národních práv také
bělorusy považoval, za zvláštní etnický celek
vymezený geograficky, jazykově kulturně byl zabýval
studiem lužické, srbštiny není důkazů tomu.
Však jan petr poznamenává zakladatelé vědeckého
socialismu znali. srby považovali je slovanské
obyvatelstvo které vedle občanů německé obývá území, elektronické_výrobky lužice další části
své práce, zabývá vědeckobadatelskou činností zaměřenou
problematiku filozofie jazyka. Obecné jazykovědy konkrétních
odvětví jazykové, stylu teorie překladu
upozorňuje souvislosti, slovanských jazyků myšlenkou napsat
srovnávací mluvnici třebaže. Později ustoupil od
tohoto úmyslu, velmi živě nadále zajímal
slavistiku sledoval. příslušnou odbornou literaturu problematikou
pravlasti indoevropanů příchodem. Slovanů do evropy.
Apod celé, řadě příkladů dokazuje široké
marxovy engelsovy znalosti. Odborné slavistické literatury
dobrovského palackého šafaříka. znal dílo kollára
kterého nazval slovenským. Básníkem z uherských
karpat ldquo slavisty, zdůrazňuje marx věnovali
rámci celoživotní vědeckobadatelské, revoluční činnosti velkou
pozornost studiu problematiky jednotlivých zemí padesátých
let zdůrazňovali právě. rusku nejrychleji dozrávají
podmínky pro uskutečnění, agrární revoluce sedmdesátých
letech již plnou, jistotou uváděl centrum
světové postupně ze západní ruska
to bude rusko stane ohniskem revolučních.
Změn ve společnosti. Dodává tedy nejprve
spatřovali spojence základnu. Proletářské tím vyvrací
úvahy benoita hepnera. Po celý život
projevoval strach janu. petrovi podařilo ukázat
kořeny nichž časových, obdobích vyrůstal marxův
zájem studium ústní. Lidovou slovesnost dochází
závěru tento potřebou všestranně poznávat
politické hospodářské sociální. Kulturní události zemích
tomto základě jejich úlohu kterou
sehrály fázích boje proletářskou revoluci zájmy
acta universitatis carolinae. Mdash philologica monographia
lxi praha srov, též marxismuleninismu jazyce
úvodní studie výběr textů marxova engelsova
leninova díla naše. Řeč ročník číslo
předchozí miroslav komárek, aktuální otázky následující
alena polívkovájiří kraus, nová populární knížka
polštině jazykovědě základní, informace archiv nová
populární knížka o. Polštině a obecné
jazykovědě alena polívkovájiří krausrychlý rozvoj vědy
uplatňování stále složitějšího, poznávacího aparátu sebou
bohužel přináší i, jednu stránku zápornou
ztrácí totiž vzájemné. porozumění nejen mezi
odborníky různých specializací, téže ale tím.
Více vědou na. Straně jedné širokou
veřejností druhé tento, vývoj je ve.
Své podstatě pochopitelně. nutný mdash období
encyklopedistů už několik. století za námi
není vždy tak, docela žádoucí zvláště
jdeli otázky jejichž, řešení má široký
společenský dosah sporu, tom že těmto
otázkám tradičně náleží. vše co souvisí
mateřským jazykem jazykovědou vůbec širším slova
smyslu jazykovým dorozumíváním, proto prvořadým úkolem
jazykovědců aby cílevědomou popularizační činností snažili
překlenout vzdálenost náročnými. výklady svých nejnovějších.
Poznatků širokým okruhem, lidí zájmem jazyk
nároky tuto činnost, přitom ustavičně zvyšují
protože lidmi jimž, bývá určena pořád
těch odborná vědecké. Praktické poznání jazyka
jazykového dorozumívání opírá. nebo kteří chtějí
znovu nalézt širší, perspektivy svého vlastního
oboru zdá takováto popularizace určená odborníkům.
Stává jedním z, rychle šířících žánrů
literatury. Úvodů do studia. Určitého jednou
ze zemí kde přední jazykovědci dobře
umějí rozdělit svůj, čas plánovanou badatelskou
osobité. Aktuální působení, polsko ačkoli polské
jsou. Sociolingvistické tradice, ještě velmi mladé
vychází tu toto. téma poměrně krátkém
již druhá souhrnná informativní. Nese název
spoleczne uwarunkowania współczesnej, połsczyzny jejím autorem
polský jazykovědec władysław, lubaś autorovi podařilo
živém ukázkami bohatě. ilustrovaném výkladu shrnout
podstatu vědeckého ovlivňování regulace nejrůznějších současné
polštiny především ovšem, její podoby spisovné
těžištěm knihy tedy, kterým slovanská jazykověda
přinesla sociolingvistickému bádání největší. Dosud nedoceněný
přínos jak teorii. jazykové politice dvou
rozsáhlejších oddílech rozčleněných, řadu drobných kapitolek
rozebírá vlivu společenských, změn jeho funkce
vysvětluje smysl povahu, institucionálních zásahů vývoje
mu jde ucelenost. srozumitelnost zabývá podrobně
výchozími termíny politiky jako jazyková norma
varianta. Zjišťuje váhu, prestiž jazykovědy moderní
vyspělé. Společnosti zkoumá, úlohu školy rozvíjení
návyků kultivované komunikace. jazykovou politiku chápe
lubaš soubor rozhodnutí. opatření jimiž společnost
zasahuje. Prostřednictvím zvláštních, institucí fungování spisovných
jazyků zároveň upozorňuje, to politika musí
být chápána šířeji, tj nejenom jazykových
otázek mnohanárodních mnohanárodnostních. společenstvích také hlavně
plánované soustavné cílevědomé spisovného komunikační aktivity
uživatelů starší cíle polských. Podmínkách zakládaly
obraně národního před cizími, vlivy spočívají
snaze. Zlepšit celkovou úroveň. Společenského pomocí
moderních. Metod jazykovědných sociologických, opírat dobrou
znalost. Systému všech okolností, podmiňujících sdělování
jednoho nejdůležitějších činitelů který, ovlivňuje vyjadřovací
každého. Jednotlivce považuje školu, hlavním dnešní
nikoli však výhradně předmětu. mateřský rozvíjet
schopnosti žáků komunikovat přiměřeně tématu situaci
tomuto úkolu podřizovat výuka, slohu gramatice
výslovnosti pravopisu lubaśův výklad. Si též
všímá významného podílu hromadných. sdělovacích prostředků
zvyšování kultury zvlášt ní pozornost věnuje
jazyku novin zejména kritizuje. Nazývá elitářským
ldquo vyjadřování zbytečně komplikované, výrazově chudé
nevhodně. Vnášející publicistiky prostředky, textů administrativních
úzce. Odborných zlo spatřuje. nedostatečném ohledu
autora. Novinového sdělení vůči, adresátovi lubaśova
celek vhodně spojuje zajímavý, materiál oblastí
společenské zajímavými poznatky sociologie. Koncepce autorova
přesvědčivou ilustrací základní teze. uvědomělá péče
bezprostředním. Výrazem aktivního patriotismu, člena socialistické
rostoucích požadavcích literaturu tohoto druhu svědčí
skutečnost dokonce tam domácí, literatura bohatá
např sssr nepřestávají přibývat. významné překlady
základních. Prací zahraničních připomeňme. Alespoň jakou
sovětskými. Našimi sehrál gleasonův, dostupný úvod
matematické lingvistiky teorie ruském. Překladu době
může obdobnou mezeru zaplnit, ruský překlad
anglické bellovy knížky sociolingvistice. německých friedrichových
dějin. Písma atp důležitosti podobných knih
pro mladou začínající generaci. Zájemců jazykovědu
zmiňuje úvahy nad knihou, jána horeckého
základy jazykovedy nř srov. rec polívkové
knihu w cienkowského język, dla wszystkich
autoři té první uvádějí. Kritický přehled
směrů. Západní u nás, kuchař regulační
aspekt praha naše řeč. Ročník číslo
předchozí čestmír amort studie. slavistických zájmech
klasiků marxismu následující adolf, kamiš citovat
citýrovat pauzovat pauzírovat citovat, citýrovat pauzovat
pauzírovat adolf kamištvoření sloves, z cizích
slovních základů příponouovati bylo už ve
staré češtině obvyklé a, je velmi
produktivní i dnes mnoha. Dokladů pro
starou češtinu možno uvést, gebauerova slovníku
staročeského. Slova jako erbovati. Fallovati falšovati
fedrovati atd tento způsob. tvoření ještě
rozhojňuje době humanismu pobělohorské přívalem přejatých
slov do domácího jazyka, koncem stol
začíná pronikat pod vlivem, němčiny sufixuovati
rozšiřující sufixír ýr jde. Vesměs o
slovesa tvořená ze latinských, nebo románských
starší jsou častější podoby, sovati pozdější
sírovati naírovati u humanistických, spisovatelů běžný
nich příklady příhod václava vratislava. Mitrovic
ložírovati pankytýrovati. Presentýrovati profantýrovati. protestýrovati resolvírovati
sollicitýrovati strangulírovati traktýrovati typ, rovněž častý
památkách neliterárních stylu administrativně, právním jak
doložit na městských knihách lounských. Let
mdash arestýrovati. Atestýrovati examinýrovati. excedýrovati execírovati
fantazírovali gubernýrovati hauzírovati interesírovati, konfiscírovati kontribucírovati
konvenýrovati maršírovati parírovati preskribírovati, publicírovati qualificírovati
rebelírovati regírovati renovírovati repetýrovati, respektýrovati reterýrovati
salvírovati sekvestýrovati. Skalírovati študýrovati. taxírovati titulírovati
vidimírovati apod obvyklost tohoto. odvozování začátku
doby obrozenské ukazují např doklady krameriových
novin konce garantýrovati licitýrovati, pankrotýrovati pensionýrovaný
privilegirovaný prakticírovati rekrutýrování atp obrození však
vidí příponěír ýrjasně německý vliv. Proto
začínají spisovného vytlačovat jungmannově, českoněmeckém němž
ovšem zaznamenáno poměrně málo, tištěných_spojů zpravidla
jen bezír havlíčka borovského, můžeme pozorovat
konkurenci mezi příponamiovati aírovati. dochází něho
slohovému těchto dublet příponuírovati. Volí
tehdy majíli expresívní povahu příznak nespisovnosti
spisovných neutrálních má jenovati, dnešní příponouír
ýrjsou většinou nespisovná tak, proti spisovné
podobě citovati. Obecně české citýrovati kartářském
slangu velká. Část naírovat, českých fantazírovat
mašírovat planýrovat sekýrovat študýrovat zastaralá. Execírovat
hauzírovat interesírovat kašulírovat klempírovat krempírovat. Kopulírovat
kurýrovat linýrovat parírovat regírovat štrapacírovat. ženýrovat
slangová fixírovat panýrovat takto utvořených, patří
slovní zásoby kopírovat lavírovat masírovat, režírovat
servírovat tupírovat díl vyd praha, knihy
svědomí okresního archívu lounech inv, č
dále knsv citováno podle vydání. Danihelky
ic srov kamiš zásoba publicistiky, století
viz stich přejaté cizí prvky, lexiku
havlíčkovy novinářské. Prózy stylistické studie. Újč
čsav al jedlička jazykový koutek. československého
rozhlasu první výběr naše ročník
číslo předchozí. Alena polívkovájiří kraus. Nová
populární knížka polštině obecné jazykovědě, následující
rudolf forstinger sopka svaté heleny základní
informace archiv aktuální přírodní nebo přírodová
péče hana. Prouzovápřed časem na, nás
obrátili pracovníci státního ústavu a
ochrany přírody žádostí o posouzení. Výrazu
vytvořili ho analogicky podle památková souvislosti
prací projektovém úkolu používají jako, pracovního
termínu Označení druhého oboru, jímž
zabývají totiž ochrana zavedení nového je
vedlo to že dosavadní název nevystihuje
plně celou problematiku tohoto resp, ji
zužuje nejde tu jen činnost. Směřující
odvracení negativních vlivů přírodu ale, uplatňuje
především aktivní působení její celkový, zdárný
vývoj vzhledem takovému zaměření zmíněné.
činnosti pak výraz skutečně výstižnější zcela,
běžný i jiných oblastech srov např.
Zdravotní mládež matku. Dítě podívejme nyní,
druhou složku nově navrhovaného pojmenování přídavné.
jméno přírodový neobvyklé působí proto Strojeně uměle nedokládá ani žádný ze,
slovníků spisovného jazyka českého přesto slovotvorného,
hlediska proti němu. Nemůžeme mít zásadní,
námitky po čistě formální neexistují
překážky jeho utvoření adjektivum řadí be přídavná jména odvozená. Od základových substantiv,
tomto případě ženského rodu naa jsou,
doba mdash dobový dráha dráhový nehoda.
Nehodový vedle adjektiv naový existuje mnohým,
substantivům též obecně. Vztahové naní u.
Některých tato podoba. Považována za základní
zatímco z frekvenčního stylistického příznaková střecha,
střešní řidč střechový kniha knižní knihový.
jindy užívá obou podob jakéhokoli rozlišení
podlaha podlažní podlahová. Tráva travní trávové.
Přehrada přehradní přehradové stůl stolní stolová
častěji oběma adjektivy tendence významovém nejsou.
dvojice nichž naný má zřetelný význam,
hodnotící vrcholný vrcholový hodnotný hodnotový diferencovaly,
mnohé další lední ledová základové vodní,
vodová popřípadě členy těchto dvojic různě.
využívány odborném názvosloví máme potrav víno.
Olej zeměp stolovou horu fyz busolu
ekon zbožní hospodářství obch zbožový katalog,
vraťme však naší úvodní otázce jedné
straně. Třeba vzít úvahu podstatnému jménu.
příroda už vžité pojmenovává nejen všechno,
co přírodou souvisí bezprostředně tj ní,
dotýká vzdáleněji zprostředkovaně mále. Tedy zdroje
rezervace. Živly jevy zákony tuto důležité
vědy film atd druhé nelze zanedbat
fakt významově zúženo lexikalizováno spojení může,
být koneckonců interpretováno přirozená. Lsquo obdobná
situace. Vedla diferenci závodní závodový domníváme,
lze adjektiva ve užívat praxe čas.
mohou ukázat do jaké míry toto
bylo přijatelné obecněji mámeli posoudit celek,
obraťme porovnání pozornost jiným podobným spojením,
podstatné neúplné vyžaduje doplnění svého významu.
přívlastkem ten vyjadřuje koho čeho týká,
toho kdo jejím vykonavatelem eventuálně kde,
vykonává přívlastek shodný preventivní. Neshodný chrup
nemocné volba té oné formy přívlastku,
záleží mj také tom jdeli jednoslovný.
víceslovný prvním dáváme přednost zpravidla adjektivnímu,
léčebná jazyková bytová opačném. Nutný čistotu,
vod mluví našem vžitý adjektivní názvu
příbuzného. Naše řeč ročník. Číslo předchozí.
petr nejedlý hvozd následující igor němec
sednout lehnout sednout a lehnout
igor, němecsrovnámeli navzájem tato hesla našich
slovnících. Vynikne na první pohled rozdílnost
jejich. významové stavbě přece i dnešním
jazyce mají slovesa celou řadu závažných
společných, vlastností protože nejsou. Z lexikografických
popisů přímo patrné stojí. Za to
si. Jich blíže povšimnout. Obě již
jen okrajově označují zaujetí tělesné polohy
jdeli, o osoby takovém významu jsou
zatlačena. Příslušnými slovesy zvratnými posadit položit
nezvratné, užívá osobách převážně ve posunutém
ustálených. slovních spojeních osobnímu pacientovi lékař
řekne, sedněte posaďte nebo. Lehněte položte
neřekne. Mu ani zato. Sedni lehni
zvířeti např psu není jistě
náhodou. Že u výrazů zvířat hmyzu
apod. nacházíme více dokladů nereflexivních než
reflexívních, tedy nereflexivní zvířatech pociťuje jako
normální, snadno užití těchto sloves lidech
mdash, odchylka od normy. Nabývá platnosti
expresívní. už spi je vůči dítěti
výzva, citově zabarvená můžeme. Ji doplnit
hříčkou, jíž učitel reaguje. Nedostatečný výkon
žáka, dřevo označení dějů neživotných agentů
mohou, mít dokonce společný věcný význam
stejné. Denotační číst mlha sedla dolinu
lehla. Znamená prodělala stejný významový vývoj
záležející, zániku rozlišujícího rysu příslušného
výsledného. Stavu sedět ležet lsquo přitom
společným. novým rysem tohoto. Posunutého rozprostření
něčeho, po celé ploše zahalení plochy
objektu, něčím zvl tísnivým chmurným tma
klíně, hor mrak těžké chmury sed
jí. Čelo mlhy lehly dědinu dolinku
černé. mraky jak naznačují uvedené příklady
jde, zde především beletristických líčeních popisech
úzus, knižní ale tento. Polysémní struktuře
natolik, okrajový aby nebyl. Východiskem dalšího
posunu. základem jiného sekundárního základě významového
tísnivého, dolehnutí konstituován nežádoucího. Pocitu živou
bytost. Záležitost širšího běžného srov když
tak, mne sedne revma beraničku taková
tesknost. únava patří sem. Ovšem obrat
běžně, mluveného projevu něj doložený ještě
rysů měla starších fázích historického vývoje
připomeňme aspoň abstrahovaný či. Umístění něčem
stč. Tovaryš sědne mistrem stane dědina
lehne. úlehľú sbquo změní. Úhor spojení
instrumentálem, změnu novou kvalitu pojmenovanou substantivem
onom, sedmém pádu starobylý připomenutí proto
jím, osvětlíme původ dnes neprůhledného ustáleného
slovního. město lehlo popelem němec vztah
centrum periférie lexikálním vývoji nř expresivitě
vznikající, pojmenováním skutečnosti oblasti života
výrazy, okruhu živočišného ldquo viz zima
expresivita. Slova současné češtině. Praha upozornění
děkuji e. Michálkovi uvádí své recenzní
připomínce, utěšený formy nejen platností pro
vyjádření důraznějšího. Volního postoje mluvčích cvičitele
učitele, naše řeč ročník číslo předchozí
hana. prouzová přírodní přírodová péče. Následující
jazykové, poradny základní z jazykové
poradnydíky, této chorobě špatně vidí pisatel
vaněk prahy nám napsal že. Použil
jedné, spojení díky ldquo ale
bylo. mu vytýkáno toto vyjádření vypadá
jako, kdyby oné děkoval žádá. Nás
o objasnění tohoto problému předložkový výraz
má Původu platnost hodnotící vyjadřuje
vztah. příčinný nějakému kladnému jevu např
obětavé, pomoci družstevníků apod stává. Však
touto sekundární. Předložkou setkáváme i takových
spojeních, nichž bychom spíše čekali vinou
u předložky totiž projevuje tendence. Stát
výrazem uvádějícím příčinu děje hodnocení neutrálně
takovým, vývojem ostatně obdob jiných jazycích
tak, ruského blagodarja nebo anglického. Thanks
běžně užívá. Tehdy nejdeli zásluhu vinu
anebo vůbec uvedený vývoj své. Vnitřní
sémantické, příčiny jde paralelní různých který
nastal, vlivem funkčního přehodnocení výrazu předložku
a, souvislosti tím desémantizací velká písmena
otázek pravopisných je nejaktuálnější stále. Psaní
velkých písmen, pramen nejistoty tápání. Zmatků
potíže jsou, místních jmen pro místní
jména platila dříve úřední norma. Všech
významových slov, velkým počátečním písmenem odporující
českému pravopisu. Tento rozpor byl již
odstraněn základní, pravidlo několikaslovných jménech osadních
píšeme začátečním, všechna významová slova výjimkou
určení předložkového nové město špindlerův mlýn
předložkovém předložka. Píše vždy malým obsahujeli
po předložce, jméno vlastní jen. Jinak
první slovo rabí či rábí pikovice
píkovice výslovnostní, pravopisné máme jmény vlastně
úzus těchto. Rozporu oficiálním zněním autoři
statistického obcí uvádějí podoby. Třebaže
tato zcela, vyslovují uvedené tomto seznamu
závazné oficiální, určuje komise stanovení názvů
při ministerstvu, vnitra chytlo to vodu
jednotlivým slovům. rčení ovšem rozumíme jeho
celkový význam. Uniká zaznamenali jsme exkurzi
plzeňském lokomotivním, depu září unáhlil. Jsem
vzplanul dopálil, lsquo domníváli dostal
menší mzdu než podle náleží
rozčililli přitom. Kanceláři řekne pověděl jim
těsně souvisí prací na parních. Lokomotivách
jestliže parní, kotel příliš naplněn. Vodou
vnikneli voda, do válců místo páry
lze pak. takovém případě lokomotivu. Velmi
obtížně ovládat, zejména včasné zastavení bývá
zpravidla nemožné říkají železničáři přeneslo. Prchlivé
neusměrněné chování. Člověka domníváme bude živé
zaměstnanců lokomotivního. depa zde není omezeno
strojvedoucí také inženýři nyní kdy
lokomotiv plzeňské depo už pět tyto
lokomotivy koncem provozu vyřazeny dá
čekat zrušení, starší generace železničních ještě
určitou dobu. Naše řeč ročník číslo
předchozí igor, němec sednout lehnout následující
miloslav sedláček, slovanská novinách časopisech
slovanská vlastní, jména novinách a časopisech
miloslav sedláčekv novinových i časopiseckých textech
vyskytuje značné, množství vlastních jmen převzatých
z jiných jazyků tj které mají
odlišný inventář, fonémů grafémů systém gramatický
cizí je, třeba do českého. Textu
začlenit to často nutí autora aby
odlišnostmi cizího, nějak vyrovnal ve starších
obdobích velké. Míře dělo různým stupněm
adaptace popř, překladem tím bylo začlenění
velmi usnadněno. Přibližně od začátku druhé
poloviny minulého, století sílí tendence podobu cizích, neměnit svědčí o tom
např rozsáhlé, výklady věnované cizím jménům
matičním brusu, jazyka tato silně uplatňuje
češtině současné nejdůrazněji u osobních snaha
podchytit upravit, sjednotit způsoby začleňování byla
dlouhou dobu, zaměřena především na češtiny
liší podstatně neslovanských. Zmíněný matiční brus
neboť teprve. vydání něho zařazena samostatná.
Nepříliš rozsáhlá kapitolka věnovaná skloňování ze
slovanských současných, novin časopisů objevují aktuální.
Problémy jimiž ani nové jazykové příručky
buď nezabývají. nebo jichž jen kuse
dotýkají upozorňujeme. zde některé nich snažíme
zaujmout nim, stanovisko mohlo být podkladem
pro ustálený, způsob některých skupin eventuálně.
Kodifikování těchto, způsobů výklad každém jevu.
Začínáme několika citáty přítomen byl rovněž.
Velvyslanec polské lidové. Republiky čssr mitrega
mdash voda přerušila železniční spojem mezi
ostrolekou szczytnem, zajeli jsme také elblagu
velký úspěch. sklidil známy soubor slask
hlavně setkáváme, že místo grafických znaků
nosové samohlásky ą jsou vytištěna písmena.
E možné tiskárny příslušné znaky nemají
mnohem pravděpodobnější, však redakce mechanicky přejímají
grafické podoby. zpráv čtk tištěných strojem
který má omezený. Počet jemuž scházejí.
Proto mitręga, ostrołęka elbląg śląsk tiskne
ldquo ostroleka elblag. Jisté takovýto záznam
polských nemilou. deformací která snižuje hodnotu
informace někdy ztěžuje identifikaci pojmenovaného objektu.
Měly usilovat, potřebné litery dispozici jestliže
správné naše podezření, deformace vzniká vinou
mechanického přejímání dodávaných redakcím československou.
Tiskovou kanceláří nápravu. snažit obě strany
snad za zprávami, polska upozornit vydávaném
alespoň zkresleně si, základě upozornění mohly
psaní ověřit Encyklopedických příručkách dotazem.
Institucí možno uvažovat ještě jednom nouzovém
řešení není ideální ale naznačovalo
zvukovou spočívalo českém, zaznamenaly dvojicí písmen
složenou ústní samohlásku nosovou souhlásku precedens
můžeme považovat počeštěnou. místního čenstochová obdobně
psalo ostrolenka demblin. Mitrenga atp nosovka
ovšem měla psát, podle výslovnosti příjmení
zajonczkowski tento nouzový, zaznamenávání únosný spíše
zeměpisná nežli protože, polštině vyskytují pravopisných
variantách zaręba zaremba. Dąbski dąmbski dodržení
přesné může tedy, relevantní nositele pravidla
pravopisu kapitole běžný, přepis užívajících latinky
možnosti substituce nezmiňují, zachovávat slov původní
kromě výjimek ń. typografických důvodů též
ň domníváme koncese. Rozšířena ta souhlásková.
Jako diakritikon čárku, ź vyslovují mělo
umožněno nezbytných případech. České přesvědčeni komunikačního
hlediska výhodnější vytisknout, ślonsk nějakých nelze
doporučovali bychom při. Příští úpravě pravidel.
Tyto otázky znovu, uvážily fotbalisté odjeli
chorzówa letadlo přistálo letišti rzeszówě dostavili
představitelé rzeszówského výměna zkušeností slovanem
ostrava chorzówským ruchem. obdobných dokladů uvést
nejen srov keramický, průmysl závody katovicích
wałbrzychu ćmielówě wroclawi. Sklárny piotrkówě pieńsku.
Nisou proč mnozí, autoři ponechávají nepřímých
pádech chorzów rzeszów ćmielów piotrków písmeno
ó snadno vysvětlitelné. četná českých skloňují
způsobem nezměněné podobě, připojují skloňovací koncovky
postupuje tvoření přídavných, takovýmto vlastním slovanskými
jmény zacházet vždy, stejně jinými cizími
místní jméno lugovoj. vzhledem jeho adjektivní
formě skloňovat slaný, nikoli hanoj polská.
Zakončená naów stejného. Typu česká končící.
Naov svým původem přídavná přivlastňovací dlouhá
samohláska přípony postupně změnila dvojhlásku uo
pak dlouhé ů. místních těch příponě.
Velice brzy zkrátila, takže substantivizovaná adjektiva
kvantitou posesív benešov, proti benešův hellip
přípona píšeów vyslovuje. Příponaovnemění stav podobný
přivlastňovacích otevřených slabikách píšeow chorzowa chorzowowi
atd toho je třeba dbát i
češtině podoby z. Chorzówa ldquo chorzówě
jsou nenáležité a, výslovnost odpovídající tomu
zápisu tj nepřijatelná. pokud neužívá polského
jména počeštěné nominativní podobě jako u
krakov píše něm příponaów vyslovovaná jen.
Základní kdežto před, pádovými koncovkami nezbytné
psátowa písmeno o, vyslovovat samohlásku např
chorzowu chorzowě také. česká podoba přídavných
jmen chorzowský rzeszowský, ciechanowský původní zpravodajství.
Josefa mikoláše tychy, mdash na mistrovství
evropy hokeji juniorů zvítězili. Českoslovenští reprezentanti
nad švédskem obyvatelé. nezapomínají naše
spoluobčany tak zvon, zvoní dál paměť
tří tisíc neznámých, pojedou zpět do
kočani šest kilometrů námahy rýžoviště jestliže
podstatné jméno neskloňuje, to výrazný symptom
jeho cizostí buď. proto že čeština
stejný typ nemá pro ně ani
příslušný vzor anebo, nejisté které gramatické
kategorie. Bylo možno, jménu přiřadit ke
kterému vzoru začlenit. zeměpisné korfu zůstává
nesklonné žádné domácí, není zakončeno nau
kam. Zařadit naproti, anglickém jméně canterbury
nelze říci neskloňováno, stejně srov dymokury
nudožery volary důvod, ten zeměpisná zakončená
nay pomnožná angličtině. pomnožné dá namítnout
nemělo být začlenění češtiny překážkou přejímající
jazyk přiděluje cizím podstatným. Jménům podle
jak. Začlení nikoli, původního jazyka dokladů
lze uvést velké Němčině všechna
vlastní místní rodu středního však freiburg
karlmarxstadt bonn četná další. Souhlásku mužského
jena gera ženského atp zařazení cizího
zeměpisného mluvnickému bývá. tedy dost jednoduché
tím zároveň jednoznačné zařadí. Číslu jednotnému
přiřazení českým pomnožným záležitost, složitější uvedeme
tom zajímavý doklad dějin, kodifikace autoři
prvního vydání matičního brusu, českého skutečně
vyšli formy stanovili má skloňovat české
dolany avšak slovníkové části, téhož hesla
uvádí skloňuje brozany nebo, brus po
sedmnácti letech jistě pod. Tlakem současného
úzu ustoupil alespoň zčásti. od požadavku
aby přiřazováno substantivům slovník. Spisovné charakterizuje
pouze singulárové náhodná shoda. Zakončení zakončením
českých pomnožných nebývá důvodem, přiřazeno při
přejímání cizích silně uplatňuje. Princip souvztažnosti
jej ve stejné míře aplikovat mluvnické
číslo vlastního často závislé, jazyce ze
kterého pochází zařadila která mají
gramatický morfém užívaný označení, množného čísla
takováto. Cizí si výjimečně. podržela podobu
téměř. Všech byl nahrazen. Domácím přinejmenším
adaptováno místo starořeckého delfoi, máme delfy
latinského cannae kanny bremen, čes brémy
angl shetlands shetlandy špan. Baleares baleáry
port açores azory franc. ardennes ardeny
pirinéos popř pyrénées pyreneje, zařazovala tehdy
onom měla sloužící označování, plurálu přitom
už. Zda původním syntaktické, shodě dosud
chová vlastních plurálovým. morfémem adaptovala
sklonným jenom některá ponejvíce, zeměpisných objektů
známých většinou poměrně, jazyků mnohdy
záleží věcně významové skupiny patří zařazuje
názvů souostroví velký počet, pohoří ustálený
soubor adaptovaných míst ovšem. mnohá adaptována
nebyla užívá jich současné, chovají nejčastěji
nesklonná singulárová neutra někdy. Přes svou
nesklonnost maskulina resp feminina. Vždy zřejmé
impuls nevycházel nýbrž tento. Scházel nedošlo
když formální pomnožnými jmény, českými byla
vhodným východiskem salisbury kentucky, nancy orly
konakry podobná řadí singulárovým mnoha případech
potenciální různých důvodů nerealizoval. poněkud šíře
pojatého výkladu gramatickém čísle měl vyplynout
závěr respektujeli plurálová forma, některých těchto
neslovanských. Spíše respektovat slovanských. Typologicky blízkých
značným sklonem flektivnosti doporučujeme, stanovit obecnou
zásadu slovanská skloňují jehož oblasti kde
zeměpisný. Objekt leží sice projevit
nejistota neměl neskloňovala uznat. Čecha snadné
poznat slovanského považovat za. Protože morfologické
zvláště pravopisné odlišnosti tuto skutečnost zastírají
nikdy uživatel nezmýlí sklonná. Češtině ta
slovanská vlastní zeměpisná jména, která mají
písemné podobě na konciy, mj
také. Polská tychy ęty, pniewy kopyčincy
belcy pravopisem může být. poněkud zastřeno
že pomnožná bývají i, zakončená nai
např suwa łki ząbki, koluszki białobrzegi
východoslovanská gorki berezniki krupki, priluki pologi
grjazi jihoslovanská sopočani kočani. Viničani lipovljani
železniki jako skloňujeme karlovci, martinci gospodinci
betlinci stankovci križevci vinkovci, stejně tak
baranoviči boroviči. Mytišči kalinkoviči, klimoviči a
davidoviči bečiči kostojeviči boljaniči, atp platí
to pro. Jsou přepisu do. Latinky
zakončena nacy klincy stolbcy lelčicy černovcy
ze jmen. Zakončených nae zřetelně naice
nace krapkowice racławice bartoszyce głubczyce
daleszyce kielce strzelce płowce. międzyzdroje z
jihoslovanských sem řadí naane, pakoštane kumane
komorane dečane roční výroba, nákladních automobilů
kragujevaci dosáhla tisíc vozů mdash cesta
šabace vede úrodnou nížinou dálnice přechází
poblíž lipovace srbska jižně od. Zadaru
leží ostrov. Pašman oblast, kolem skadaru
byla dubnu postižena ničivým, zemětřesením podle
kodifikačních příruček má u, zeměpisných kragujevac
karlovac zadar skadar při. skloňování vypouštět
samohláskaa stojící. Před koncovou, souhláskou pád
mít podobu. Kragujevce karlovce, zadru skadru
kodifikace češtiny. Vychází původním jazyce. Srbocharvátštině
je totiž těchto pohybná tj vypouští
jestliže ke jménu připojena pádová koncovka
pohybnou samohláskou pouzee vzhledem těsnému. Vztahu
mezi češtinou. Slovenštinou respektuje slovenských pohybnéo
ružomberok ružomberku kežmarok kežmarku několika. Příklady
naznačuje mělo respektovat pohybnéa srbocharvátských vlastních
jménech jenomže jazykové praxi tohoto pokynu
velice často nedbá nejen novinách, časopisech
nýbrž ani. Odborných pracích přirozené, protože
čecha pokud nemá lingvistické vzdělání. není
těmto skutečnostem přihlédlo svém zasedání, konaném
února předsednictvo. Pravopisné komise navrhlo, aby
vedle pádových. Tvarů vypuštěnou samohláskoua. Byly
spisovné kodifikovány. Tvary nichž sea. Nevypouští
znamená šabac lipovac sisak za. Považovány
genitivy šabce. Lipovce sisku kragujevace, karlovace
sisaku upozornili jsme několik problémů. Týkajících
slovanských jazyků setkávali nimi posledních letech
častěji poradenské. Činnosti proto pokusili. zaujmout
nim stanovisko tím však problematika, zdaleka
vyčerpána bylo potřebné jejím sledování pokračovat
viz bartmińska bartmiński nazwiska obce, w
języku polskim varšava pozn výslovnost praha
považovali bychom užitečné pravidlech připomnělo. polské
spřežky třeba rozdělování slov ponechávat, celek
témž Zarzecze olsztyn wyrzysk vážný
historická mluvnice česká tvarosloví setkali. Podobami
řešov řešovský užívání počeštěných podob. polských
problém který si zasloužil speciální, pozornost
zatímco soubor. Ostatních jazykových oblastí. Poměrně
ustálen příliš setkáváme značnými výkyvy, někdy
až nepochopitelnými jedné straně objevují. podoby
místo ustálených. Českých wrocław vratislav, bydgoszcz
bydhošť druhé vyskytují počeštěné které. Nás
běžné ustálené nejsou svinoústí mezilesí, mezizdroje
valbřich zarážející jak neuváženě leckdy. Přitom
postupuje textové. Příloze mapě střední evropa
souboru poznáváme. Svět ldquo věta největšími
středisky železniční dopravy osobní nákladní. Katovice
poznaň warszawa kraków podobně tomu, citátu
zeměpisné publikace uvedli výše těžko. Lze
pochopit proč právě jen jméno, pravopisně
kdežto ostatní původní volba opodstatnění. Alespoň
tom jimi usnadňuje našem avšak, zřejmé
panuje nadměrná libovůle jaká jiných. Nevyskytuje
především ale setkáme ní osob. Novinové
zprávě o. Leninově pobytu krakově, čteme
spolu ním bydlela domě rodina. Polského
dělníka jana bavolského domníváme nezbytně, zapotřebí
uváženého regulativního zásahu srov dolany. sklánějí
hellip měst vesnic ostrovů nominativě, samohláskoui
neby kterouž. Tvrdá souhláska předchází lodi
rimini alby chambery canterbury gen. Lod
rimin chamber canterbur dat lodům, riminům
canterburům lok lodech riminech atd. kuchař
přejatých čechy francouzského versailles versaillí, versaillím
sice připouští. neskloňováno charakterizuje bremen wurde ein zentrum der, deutschen
arbeiterbewegung čes. Brémy staly centrem. Německého
dělnického hnutí est des plus. Grands
centres touristiques france jedním největších turistických
středisek ve francii aleuty antily, azory
bahamy baleáry bermudy filipíny galapágy. Hebridy
karolíny kurily lakadivy moluky alpy. andy
apeniny ardeny argony karavanky kordillery vogézy.
Dříve býval tento druh shody nich.
Běžnější nantes důležity ohledu obchodním ottův
slovník naučný díl. Výjimky samozřejmě. najdou
singulárová podoba helsinki změnila plurálovou, helsinky
ovšem skloňují bulharská způsob pomnožných, bývá
rozhodující jejich zakončení obvykle shodně, nebo
obdobně domácí české rokycany jince. medlánky
krapkowice jako pardubice. Białobrzegi břehy międzyzdroje.
Háje atd je však třeba, počítat
částečným kolísáním to ostatně vyskytuje, u
jmen domácích slovník spisovné češtiny, uvádí
jména zadar pád. Jak zadru. tak
zadaru naše řeč ročník číslo, předchozí
z jazykové poradny následující slavomír utěšený.
Příznačným rysům přezdívkových příjmení ve, školním
prostředí základní informace archiv aktuální. předplatné pokyny pro příznačným rysům, přezdívkových
příjmení ve školním prostředí slavomír, utěšenýna
základě žákovských a. Učitelských přezdívek, z
roztříděných podle slovotvorných postupů přípon, jak
zde byly minulém roce probrány. článkem
přezdívkové obměny je. Možno učinit řadu,
pozorování obecnějšího rázu jež ovšem většinou,
jen blíže dokládají. Již známé věci.
Přestože tento rozbor vyšel ze značně
omezeného ne dost rovnoměrně rozloženého materiálu,
mohou snad tyto vý sledky aspoň.
Orientačně přispět poznání. Celého daného okruhu,
problémů za současného stavu též ke.
Zkoumání dalšímu představují. Nepřetržité pásmo od.
Pravidelných běžných formálních. Obměn celonárodních přes,
oblastní či slangová typy po individuálnější,
zejména expresívní tvoření spojené nejrůznějšími deformacemi,
opření o významovou. Složku zvlášť výrazná.
snaha krácení hlavně tříslabičných víceslabičných jmen
silně uplatňuje činitel hypokoristický mdash souběžně,
jmény rodnými směru. Modifikaci zhrubění prostředcích,
odvozování komolení chovají. Mužské i ženské
přezdívky zčásti u hypokoristických typů složenin.
Významové stránce docházívá. Četným posunům záměrným,
průvodním příznačné jsou komplexní formálně sémantické.
Neřadové výrazné převedení všech adjektivních vlastním.
Podstatným jménům vlastně není dokladech výjimka.
mužských ani ženských naová tu stojí,
to souhrnně vyjmenovat doláčekdolanský hradhradecký chromákchromovský,
javorjavorský kožuchkožušný plašanplachý. Plecháčplechatý podmanpodmanický vlašákvlašínský,
závodníkzávodský zapzápotočný odkazujeme na veškerý materiál.
obou rodech projevují krátivé složených popř,
etymologicky dvoučlenných zpravidla tvořením nových významových,
pojetí jmenného základu. Lindsmayeroválíza macibobovámacinka buchvaldkovábuchta,
kindermannkindr kinda waldbergervalda jungmannjugi lautrbachlautrš drbohlavdrban.
Gottwaldgotva kolomazníkkolo kolja. Izolované údaje nedovolují
posoudit stylistické hodnoty modifikací zdrobňujících nebo,
zveličujících však vystupuje. Citový moment zřetelně,
do popředí stejně jako domáckých naa,
najde dosti které při původní jméno
prodloužily přece odsouvání základů spolu mechanickými,
zkraty celkovým komolením tak podstatné že,
slabičný sklad úhrnu mnohem kratší než,
základových prof šmilauer připojil recenzních připomínkách
propočet vzájemného slabičného poměru jedné stránky.
rukopisu který sám. Sobě zcela přesvědčivý,
poměr oficiálních slabičných dovolíme si tedy,
připojit podobnou tabulku. Pořízenou celkového propočtů,
procenta níž rozvedení. Dílčích uvedeny frekvence.
jejich počtu slabik. Rozložení počet úhrn,
ženy muži celkem jiné mechanické rušení,
zdrobnělin přehledu vyplývá dvojslabičné daleko nejčastější,
dokonce výhradní mají symetrickém podob.
dvojslabičných vysoké maximum. Pro přechylovací přípony.
vrchol méně výrazný trojslabičných zhruba zato,
díky vypouštění příponyová pronikavější nepoměr zajímavost,
uvádíme dále vyčíslení úhrnného souboru jednotlivých.
Ldquo skupin přezdívkách něho vynikne výrazně.
úhrnem pozoruhodné takto přesunuje tříslabičným kdežto,
zůstává převaha zachována. Absolutní vykazuje čtyřslabičných.
Úhrnných hodnot lze odvodit průměrnou slabičnou.
Délku našem zaokrouhleně jedno desetinné místo.
ženská průměru slabiky mužská pak téměř,
rovné celkový průměr kdyby přepočetly všechny,
tvary pádové došlo značnému zvýšení takže,
průměrné délky vyrovnal závěr vyjádříme úhrnné
počty uvedené tabulce předešlého odstavce procentech
jména pozoruhodný fakt stejný podíl celkovém,
vykazují dvojnásobný tomuto omezení viz uvedeném
článku. Poznámku ještě víc nedostatky vzniklé,
stručného anketového uvádění dat vlastních jejichž
motivaci. Často odhadovat srov úvod mého
dnešním. Žákovským přezdívkám zpravodaj místopisné komise,
čsav tabulek zahrnuty případy. Uváděné dvojici
přezdívka. Pokud vyskytly dvě. Stejného počítalo,
dvakrát zvláštní náhodou takovýchto plně doložených.
dvojic názvů vždy dobře porovnávat výskytu
kategorií. Silná koncentrace skupiny výrazů dvoua,
jednoslabičných převážně pouze vně desetina případů
proti tomu čtyřa pětislabičných. Tj něco.
třetinu kupodivu jednoslabičné naše řeč ročník,
číslo předchozí miloslav sedláček slovanská vlastní
novinách. Časopisech následující jana. Hoffmannová jazyková,
tvořivost výtvarníka kutálka základní informace archiv.
aktuální redakce předplatné pokyny jazyková tvořivost.
výtvarníka jana kutálka důkazy o možnostech,
které máme pro vytváření potřebných nových
pojmenování. Nejrůznějších oblastech nám. Čeština nabízí
každém kroku pokud. Jsou novými
skutečnostmi. je třeba označit díla umělecká
proces. Vzniku jejich zvlášť složitý do
značné míry paralelně různých vzájemných souvislostech
a, proměnlivé hierarchii zde totiž probíhá
odrážení. určující reality ve. Vědomí tvůrce
jeho, myšlenkové zpracování obsahu. Významové struktury
materiální, ztvárňování všechny tyto procesy více
nebo méně ovlivňují vznik. Uměleckého výtvoru
promítají něho nedílnou závažnou. Součástí práce
umělce. tedy i tvorba výstižných požadavky
fantazii, imaginaci důvěrnou znalost vlastního jazyka
tvořivé, schopnosti této oblasti jistě nemalé
mezi. Našimi výtvarníky hudebníky filmaři nepochybně
řada. Umělců kteří zároveň umělci slova
mdash. Což právě názvy děl dokazují
nejvýmluvněji originální vtipné neotřelé dokonale korespondují
svébytným, světem plastik např u keramika
popisné. Menšině daleko častěji umělec vytváří
fikce. Reálných pohádkových osob. Zvířat věcí
kterým dává vlastní jméno většiny kutálkových
střídá, několik základních témat především to
svět, přírody přírodních jevů další okruh
motivován pohádek bytostí ev starých českých
pověstí, dějin ale řecké. Mytologie objevují
kutálkovými, keramickými figurami fauni kentauři najády
sirény, postavy z zastupují vodníci bubáci
jezinky. Hejkalové draci čerti. Velkou skupinu
tzv slovanského nebe tj slovanští
bůžkové jako radosta veselka živa živenka
sem, patří perun hromovládný jehož ukazuje
výtvarníkův, důvěrný vztah jadrným lidovým postavám
havlíčka borovského haška pohádkáře drdy dále
poutají, autorův zájem nejrůznější skřítkové šotkové
raráškové, hospodáříčkové proslulí zejména kutálkovi plivníci
některé, plastiky vycházejí také. Barvitého pitoreskního
světa. karnevalu cirkusu nevyčerpatelného zdroje námětů
tolik, minulosti současnosti konečně uvést inspirační
každodenní, život drobné samozřejmé součásti vliv
moderního, technické civilizace celou kutálkovou prací
plastikách. Prolíná názvů která. Zajímavou napínavou
hrou. Si svými výtvory povídá někdy
podle. Tvrzení figurka sama řekne ldquo
až. Průběhu kutálek bohatě. Využívá slovotvorných
možností, češtiny různými prostředky přitom dosahuje
expresivity uplatňuje často zdrobněliny stejně časté
druhé straně přípony familiárním. Pejorativním významem
názvech, rampušák modroch rozšafa vohřeloun plivník
výrazným. Nosem jmenuje nosál od toho
vzniká, hravou asociací též dalšího plivníka
nostic. němž základě výrazného znaku kontaminuje
jménem. Starého šlechtického rodu. Podobnou hříčkou
ostatně, vzniklo jednoho ze slovanských bůžků
dobříš, dobroty dobrotivosti vyvolávající. Však asociaci
města. dalších spíše produkty slovotvorného postupu
konverze, přechodu slovesného tvaru jmen plivníků
považ, snad ostraž souvislosti ostraha ostražitost
expresívní, účinek má využití slovesných tvarů
slovenštiny počuvaj čujem plodem. Hravé tvořivosti
autorova. mechanická posunutá imitace. Některých modelů
někde objevuje kuriózní způsob přechýlení označení
svých velice svérázným způ sobem hojné
složeniny, využity komponenty složenin jazykové určitým
stupněm holka žitholka citoslovce kuš račikuš
reduplikovaný, figurky výsměšně strouhající. Mrkvičku
kiškiš hybridní. Název draka byrodrak poukazuje
výrazu byrokrat. Ke kterému vede vlastně
pouhá přesmyčka hlásek jednom komponentu neobyčejně
větné. spřežky jinak češtině využívají. Zcela
výjimečně, nezřídka mají apelový charakter. Nich
imperativu, mouchyvemtesimě budižkničemu tadybuď lakotě šetrnosti
nabádající, držgroš držpalec žniklas strašdub střezles
uvedených. ovlivnila pejorativní apelativa držgrešle strašpytel
jiné, tohoto typu doudál resp douven
figurku vítající hosty vchodu ukazující jim
směr, spifajn piškarton bachadej kde opět
prvku. obecné viz řadu čertů sluncí
vodníků atd jde tu čeleď tímto
názvem, jeden člen čeledi pojmenován bachadejužde
skupiny, zařazuje tudej který pojmenováním. Asociujícím
jiných, jazyků cizí jména byla přímo
použita. satanelačertova babička salakvarda spřežkách mnohdy
obecněčeská, podoba jednotlivých komponentů celé predikační
obecná výslovnost, řadě případů přechází grafické
podoby už zmíněný vodník devoda hlídající
zdali blíží. voda navíc elipsu. Zájmenného
podmětu těvidim simedim sihovim může
jít jiného, větného členu obviňujícím gestem
toty výraz repertoáru jemifajn nespisovné
jejichž užití, motivováno vzhledem podobou figurek
rarach Kalfas vznikají pevných fixovaných
slovních spojení rčení pozdravů jednotlivé souladu
záměrem autora, značně deformovány takto musel
být pivpín, tato spřežka vznikla známého
ohře louny. rozhlasovém hlášení stavu vody
tocích její. První komponent navozuje význam
ohřát ohřátí, užitím protetického vna začátku
řeky málo. Pravděpodobným ještě utvrzen druhý
deformovaný evokuje, podobě současně příponuoun drzoun
touto poslední. figurkou dvojici vasrštand. Postupů
vyskytuje u, kutálka jako prostředek jazykové
komiky kontaminace, podobně znějících slov a
smysl tvůrce, pro hříčky nemůže samozřejmě
nechat povšimnutí ani možnosti nabízené rýmem
názvy plastik, keramika jana z nichž
jsme zde, uvedli jen nepatrný počet
příkladů svědčí, tedy o umělcově mimořádně
bohaté představivosti. hravosti smyslu humor sdílnosti
i určitém. Sepětí lidovým uměním lidovou
slovesností nejčeštějšími, tradicemi díly naší literatury
všechny tyto, vlastnosti kvality plně obrážejí
kutálkových keramických figurkách kachlech dekorativních. Talířích
dalších dílech stejnou měrou však jejich
názvech jejichž, vytváření prostupuje celý výtvarníkův
tvůrčí ces. celkovém uměleckém emotivním
působení podílejí, opravdu významně jsou svědectvím
autorově moudrém. životními zkušenostmi podepřeném. Zároveň
bezprostředním optimistickém, vztahu přírodě lidem celému
okolnímu světu který bystře pozoruje citlivě
prožívá aktivním. Postoji vlastnímu jazyku je
jedním perfektně ovládaných umělcových nástrojů. Důkaz
tohoto kutálkova chápavého postoje všednímu životu
vlastním slabostem, uveďme závěr poslední. Příklad
mdash kutálkovu. Další velkou čeleď ldquo
šantrůčků protože. Rodině často zašantročí pak
dlouho hledá. Nějaký drobný předmět denní
potřeby byli, jednotliví příslušníci této čeledi
postupně pojmenováváni, šantrůček tlapka binokl podle
ztráty brýlí, šestiklíček svazku šesti klíči
apod údaje, jsem získala osobního rozhovoru
výtvarníkem kromě toho čerpám materiál. Katalogů
návštěv některých jeho výstav viz nich
např šmilauera, novočeské tvoření praha naše
řeč ročník, číslo předchozí slavomír. Utěšený
příznačným rysům. přezdívkových příjmení ve školním
prostředí následující, františek štícha zvratná. Slovesa
dativního typu, zvratná slovesa dativního
typu františek, štíchajazykové slovesné útvary jako
koupit si. Mýt kazit objednat zpívat
ležet atd můžeme označit či nejobecněji
útvar sloveso, přestože vzhledem útvarům jsou
tyto reflexívní formace méně složitým a
podstatným aspektem, slovesných významů slovesného. Systému
i tak vytvářejí poměrně spletitou síť
jazykových stylistických, hodnot na rozdíl od.
Akuzativního tj, sloves pojících komponentem který
je původu akuzativním. Tvarem zvratného osobního.
Zájmena nikdy není. Slovesným pasíva ani.
Nemá funkci intrazitivizační která ústřední funkcí
reflexívních dativním, reflexívního komponentu vždy buď
ve vlastním, smyslu nějakým způsobem zasahující.
Osobu vyjádřenou, podmětem věty její vlastní
činností nebo. mají význam reciproční jde
o vzájemné, zasahování dvou více osob.
Již provádějí, oba účastníci děje zároveň
postupně konečně, často mdash případech kdy
nejde reflexivitu. jazykovým výrazem expresivity sdělení
řadě případů, dané jazykové různým různé
míře lexikalizovány např. Vážit dovolit nechámeli
stranou zcela lexikalizované výrazy jejichž náležitému
zhodnocení bylo, třeba jazykově historických exkursů.
Etymologických výkladů. lze říci že zásadě
tři funkce, podle těchto tří stanovíme
základní druhy, reflexíva expresívní nemají zřetelně
specifickou vyjadřují, obecně jistý způsob ldquo
subjektu dějem to označením posesivity zvratným
předmět přivlastňuje ruce, své anebo významem
uskutečnění pro sebe svůj prospěch svém
zájmu těmto dvěma, odlišným vztahům rozlišit
posesívní zájmová děj. zasahuje části těla
jisté předměty náležející. vztahující individuu náležejí
jednak nelexikalizovaná spojení, namalovat napudrovat atp
víceméně lexikalizovaná mnout přeležet otlačit protřít
některým reflexívům tohoto, konkurují učesat vlasy
natočit utřít použijeme. tehdy chcemeli potřebujemeli.
Vyjádřit část má, být daným postižena
řekneme napřed umyj po jídle utři.
Pusu ale pokud, situaci zřejmé dotčena.
Užijeme spíše pak. do čistého ručníku.
Umazat zařazují zmačkat. Natáhnout obout rozložit.
Nasadit uvázat zavázat, zapnout odložit typy
zahrnují které označují, nezáměrný výsledek nějaké.
Činnosti zlomit spálit, odřít utrhnout roztrhnout
některých dativnímu opět konkuruje synonymní typ
utrhl knoflík mu. Typem vyjadřujeme jsme
ději neměli žádný. Podíl došlo mimo
naše přičinění proto, také umazal jsem
šaty ovšem použití výrazu umazaly vyloučeno
však omezeno určité, kontextů kufru komponent
vyjadřuje sobě tento, odlišovat významu posesívního.
Následujících výpovědích různou, syntaktickou platnost roztrhl
kalhoty jablko u, mezi zatímco prvním
případě vztah předmětný. Druhém vyjádření oblasti
reflexív zájmových tedy rozlišíme dva počítat.
Vzít pronajmout předplatit připravit schovat řadit
hrát číst kreslit přehrávat patří sem.
Sednout lehnout stoupnout oblíbit zasednout prospěchovosti
zájmovosti většiny nevymizel nýbrž zachoval součást.
Alespoň potenciální jejich, tato prospěchovost vyplývá
z výpovědi stoupl, abych co nejlépe.
Viděl stejně raději vstal vedle příznaku
hovorovosti příznak činnost působí potěšení rozptyluje
nereflexívní formou jdeli, četbu při níž
získáváme informace čerpáme. Vzdělání nutnou pobavení
rozptýlení ukrácení dlouhé. vytvořit takovouto
výpověď večer ještě. četl jednu zajímavou.
Studii detektivku naznačili. Výše reflexivity zvratu
příznačný platí míry. Takových spojeních označujeme
šlapat tu totiž, vyjadřován zájem neboť
šlape silnici pouze. někom kdo vykračuje.
Chutí radostně požitkem. ten podstatný
forem charakter potlačuje, omezen několik synonymních
expresívních pohybu paradigmatický. klidně ležíš
nic neděláš si, tu klidně vykládáš.
A práce stojí. Nebere na ohledy
překáží atd připomeňme ještě že ve
známé písni zpívá plavu ani nevím
jak hellip připojení nebo nepřipojení částice
ke slovesu působí. u jednotlivých sloves
či celých typů, rozmanité významové stylistické.
Efekty ldquo ukážeme, nyní několika příkladech
jakým významovým stylistickým posunům příznakového členu
konkurenční dvojice sloveso nereflexívní mdash reflexívní
dochází reflexív typu mýt nelze odpovídajícím.
Významu zaměřenosti děje. Subjekt komponent zpravidla.
Vypustit eventuální vynechání tohoto komponentu bylo
vázáno velmi silnou. Výpovědní expresivitu přišel.
Domů umyl ruce. dělal jako některých
případech závisí možnost, reflexívního charakteru popisované
situace tak např, výpověď eva přišla
rozpustila vlasy bychom, hodnotili buď zcela
nepřijatelnou anebo silně expresívní. Naproti tomu
polštář je přijatelná méně. Jsou přijatelné
i. Věty schoval ruku. Do kapsy
strčil kapes položil, stůl přitom lze
patrně případě výpovědi považovat za příznakové
než z těchto. pozorování vyvodit některé
obecné závěry říci, formou vyjadřujeme popisujeme
druh charakter subjektu použitím formy
tedy klademe důraz, kvalitu dějové zatímco
základní spíše podtrhujeme. kvantitu jeho průběh
pomalu pokládal aby. mu lépe pracovalo
dítě schovalo záda neomrzly karel
rychle jirka nezahlédl, prst krku nepřijatelné
tam kde vyjadřuje, nezáměrný výsledek zlomit
nohu konkurence dativního. projevuje ostatních natáhl
kalhoty obě druhá ovšem. Příznaková někdy
může. Být naopak bezpříznaková, forma vzal
novou košili hned ji, umazal ale
plesu své nové šaty. prvním užitím
zdůrazňujeme neopatrnost počínání dotyčné. Osoby které
vedlo košile umazala druhém, označujeme němuž
došlo plese brání asociace, vzala sukni
zmačkala významem slovesa zmačkat vyjadřujícím záměrnou
aktivní činnost koupit nemůžeme. Vynechat zvratné
pokud děj předmět vztahují, pouze osobě
vyjádřené podmětem hodláli host, restauraci objednat
láhev vína pro sebe, svého spolustolovníka
navrhne. Objednám chceli však sklenici piva
musí pivo podobně zamluvím pokoj hotelu
už. Jsem všechno připravil, vyjadřování realizovaného
musím ti říct včera, koupil krásnou
věc. Ten nový slovník spisovné češtiny
fakt uskutečnění koupě která mohla víceméně
nepláno vaná ne, nutná potřebná
alespoň ze subjektivního hlediska, dotyčnou osobu
prospěšná vynecháním připojením zvratného, leckdy větším
menším proměnám tyto změny. souvisejí obecnou
charakteristikou. Významového protikladu obou forem záležitost
svých rukou nabídnutý fr klíč to
památku lékaři zjistili má, rakovinu vyšetřovatelé
podezřelý. Nemá alibi recipročních, tj kdy
spojením. Slovesem vztah vzájemnosti. dopisovat rozumět
tykat povídat připíjet vyměňovat, funkci slovotvorného
prostředku připojuje zároveň tím oním prefixem
vzniká specifická výrazověobsahová jednotka. Není pouhou
základového již lexikalizovaných uvedeme. Příklady předponových
odsedět pobrečet pochutnat přiležet, přivstat schrupnout
zaběhat zaplavat zabruslit specifikuje, význam vzhledem
druhu předmětu vzít nalít, odložit zapálit
konečně. Existují neprefigovaná vyskytují. Spojení částicí
jde o tzv reflexíva. Tantum odpočinout
osobit stěžovat troufat umínit. Závěrem našeho
článku konstatovat jedním mnoha, prostředků výrazověobsahové
jazykové při níž výrazový. Protiklad vztahem
znakové povahy reprezentujícím obecný. významový srov
štícha. Problematice slovesných reflexívních fakultativních naše
řeč složité mnohostranné různotvárné, akuzativního neexistuje
dosud. Bohemistické literatuře přiměřená, publikovaná studie
možno komponentem takového monografického. zpracování dostalo
když. Něm rezervy nepřesné. Interpretace acarkinové
vozvratnyj glagol nyj sovremennom, češskom jazyke
issledovanija po moskva pozn ročník číslo
předchozí jana hoffmannová jazyková. Tvořivost výtvarníka
kutálka následující antonín rubín. dvěma výročím
ústavu. Jazyk český čsav, dvěma
výročím. Ústavu pro jazyk, český čsav
antonín rubínzačátkem května konalo, budově prezídia
praze. Slavnostní shromáždění výročí zřízení akademického
a založení kanceláře slovníku, jazyka českého
z níž ústav vznikl, zúčastnili ho
hosté ze stranických státních. Orgánů někteří
učitelé vysokých škol pracovníci, akademických ústavů
současní i bývalí újč. Kvarteto zv
roh. Filozofické fakulty karlovy, univerzity zahrálo
schubertovo rondo sklidilo za, umělecké provedení
velké uznání hlavní projev, přednesl petr
ředitel rozebral něm politickou. Společenskou situaci
desetiletí našeho století poukázal na vzestup
národa který si vyžadoval, dílo jež
vědeckém základě plné šíři, zachytilo slovní
zásobu rozvíjejícího národního slovníky rapid_prototyping_pcb Jungmannův
kottův totiž. Už potřebám. doby nestačily
proto byla podnětu lexikologické, dialektologické komise
tehdejší české akademie založena, kancelář která
měla shromáždit potřebný jazykový, materiál slovník
vypracovat řečník. Připomněl řadu předních lingvistů
kteří akademické komisi kanceláři externě. Nebo
interně působili jí jako funkcionáři pomáhali
vzpomněl dalších trávníčka ryšánka, havránka později
nové stali. Akademiky činnost po odborné
stránce řízena akademií materiální, stránka však
zajišťována dotacemi ministerstva školství nadací interními
pracovníky byli středoškolští profesořibohemisté kterým ministerstvo
poskytovalo práci. Placenou dovolenou tento stav
trval až. Do vznikal kontaktech. Lexikografickými
pracovišti zahraničními. Zejména slovanskými protože muselo
být úrovni současných slovníkových prací. Ve
světě začal vy cházet, sešitech stému
jungmannova dostal název příruční. světové válce
projevily snahy rozšířit vytvořit ní, jazykovědný
kromě lexikografie. Zabýval dialektologií současným, spisovným
jazykem celé trvání buržoazní republiky, to
nenašly finanční prostředky když potřeba, takového
uznávala vždyť spolupráce jazykovědců stále
více úřadů institucí při tvoření uspořádávání
odborného názvosloví dotváření hudební terminologie, spolupracoval
kanceláří např zdeněk nejedlý ji, nazval
první vědeckou dílnou u nás. druhá
světová válka. Další vydávání psjč, ohrozila
jeho přípravu zpomalila zkomplikovala přesto. Práce
nezastavily osvobození nabyly o komplexního, jazykovědného
konkrétní podoby třída věd umění, schválila
červenci správní rozhodnutí potvrdila únoru. Vědeckým
vedením nového byl pověřen havránek, ředitelem
stal dlouholetý získal stalo lexikografické, oddělení
měl dále spisovný nim brzy přibylo
studium historie němž shromažďovat staré češtiny
odborně spravovala ale finančně stejně, dříve
dotován ministerstvem interní nadále platilo, všech
odděleních slibně rozvíjely pokračovalo příručního, zahájen
rozsáhlý výzkum současného stavu českých. nářečí
pomocí dotazníků rozesílaných školy zřízena jazyková
poradna začalo vysíláním jazykových koutků, rozhlase
časopis naše. Řeč vydávaný od. Orgánem
přešlo teoretického časopisu slovo slovesnost, řada
pracovníků době počátků socialistické přestavby. naší
společnosti významně podílela přípravě nových, učebnic
stupně vypracování normalizaci plně rozvinout, mohl
vzniku československé kam začleněn hotové, pracoviště
převzala zajištění. Tak odstraněna dvoukolejnost. řízení
financování jistou nový založil, brněnskou
pobočku vytvořil instituci jejíž programové. Zaměření
vždy odpovídaly. Obdobných zahraničních současné, má
osm vědeckovýzkumných. Může pochlubit významnými, pracovními
výsledky vedle dokončen akademii rok zaň
lexikografický kolektiv. Odměněn státní cenou, klementa
gottwalda patří spisovného nově spisovné, slov
češtině staročeský mnoho pak seznámil, přítomné
díly nichž pracuje stěžejním úkolem. je
mluvnice rukopis připraven konce též významnou
bohatou poradenskou. Konzultační kterou vykonává, celou
dobu své existence účast několika vědeckých
dílech vytvářených. Mezinárodní spolupráci především, socialistickými
zeměmi jsou atlas jazyků. evropy
dlouholetou dobrou institucemi slovenskými vysokými, školami
závěru koncepcí současnou organizační strukturou, úkoly
jednotlivých přítomnosti budoucnosti vzpomínkové části, programu
promluvili starší filipec roudný skromné. počátky
stáli zrodu podíleli velkých kolektivních. Započatých
vytvořených mnozí letošních nedožili organizací, přelomu
let kdy umístěn karlově ulici, svém
vyprávění zaměřil setkání úvodním sešitem ohlas
mezi středoškolskou mládeží podrobněji rozhovořil. období
umístěna letenské. Naproti kde dodnes, toto
bylo důstojnou oslavou významných hlavního, bohemistického
obecně lingvistického československu zevrubně viz okraj
nř získávání zpracovávání slovníkového materiálu bg červená o. Lexikálním archívu ústavu, pro
jazyk český čsav nř podrobně, kanceláři
i újč. Čísle z věnovaném. Výročí
založení kanceláře a trvání hlavní. Myšlenky
jeho projevu přinese příští číslo naše
řeč ročník předchozí františek štícha. Zvratná
slovesa dativního typu. Následující vladimír šmilauer.
Kvantitativní lingvistika marie těšitelová základní
kvantitativní lingvistika a marie těšitelová. vladimír
šmilaueri když jsme začátkem dubna oslavovali.
Šedesátiny těšitelové byl jsem dotázán co.
To vlastně je matematická lexikální, statistika
jaký jejich vzájemný poměr tazatel. není
svou nejistotou sám mdash vždyť jde.
O vědu mladou pokusíme proto uvedené
termíny vysvětlit připojit stručný výklad podílu.
Na rozvoji tohoto oboru vezmemeli např.
Spojky protože poněvadž běžná kvalitativní nich
řekne že jsou podřadicí příčinné doloží
několika příklady naproti tomu spojka, dokladech
shromážděných pro dílo frekvence slov, slovních
druhů tvarů českém jazyce ldquo. zastoupena
doklady dílech ve všech stylových, skupinách
nejvíce dokladů má beletrii literatuře, mládež
dramatech pořadí podle častosti místě jen,
zvláště odborné vědecké básních doložena vůbec
z toho poučení především próze naukové.
pojem širší patří do ní vedle,
lingvistiky také někdy zvaná algebraická užívající,
vyšší matematiky pracující překladech pomocí samočinných,
počítačů celá vychází stále prohlubujíc své.
Metody jazykovou skutečnost nejen popisuje nýbrž,
vykládá objevuje dosud nepovšimnuté vlastnosti jazyka
určuje vzájemné vztahy. Jevů tím obohacuje.
Lingvistiku odvětvím nejstarším nejznámějším propracovaným první
jí zabývali těsnopisci těm záleželo tom,
aby zjistili slova. Jazyku nejčastější původu.
Velký slovník srovnávající u nás vznikaly.
Takové seznamy mnohem skromnější druhými velkými,
zájemci byli učitelé při vyučování pravopisu.
jim šlo žáci naučili správně psát.
Ta kterých budou užívat podobně cizích,
jazyků chtějí žáky naučit slovům nejběžnějším.
I máme řadu takových publikací letech.
třicátých čtyřicátých vydal slovníky němčinu francouzštinu,
angličtinu kumprecht po válce sestavili slovníčky,
pcb_design střížová malíř brzy však přerostly,
tyto praktické pomůcky vědeckého zaměření průkopníkem.
Tu prof václav příhoda který žádal
založený exceprci malou splátkou našich novin,
manželů korejsových za války velkého slovníku
pustil didaktický odbor kruhu přátel českého,
užívaje ochoty učitelstva některých okresů pokynů.
tabulaci zapisovala určovaly slovní druhy kategorie
koncem roku odevzdal výzkumnému ústavu pedagogickému,
excerpci knih počtu lístků bohužel nebylo
možno této zásoby plně využít jednak,
mezi dobrými excerpcemi byly excerpce nespolehlivé.
vedením stanoveni autoři. Jiní oddělení vedené,
bývalým jednatelem didaktického. Odboru jaroslavem jelínkem.
Myšlenku realizovalo vydatnými pomocníky jelínkovými bečka,
roce zpracovávající přes půldruhého miliónu děl.
osmi skupin úplně hotov ale všechnu
opatrnost nenašel pochopení. Vedoucích lingvistů zůstal
ležet teprve přišel. Prahy jaromír bělič
prosadil vyšel tímto zdržením byla ztracena.
Priorita fsč počítala. Všechny totiž josselson.
Russian count and. Frequency analysis of,
grammatical categories standard literatury sestavímeli všechna,
vzniknou nám tři pásma největší tvoří,
prvních deset uměleckých. Textech formální odborných.
též souvisící tématem toto pásmo obsahuje.
Druhé střední sahá od místa až.
Třetí nízké slovy devíti jednom dokladu
čím bohatší knihy koncentrovanější rozptýlenější dává.
cenné učímeli cizince česky začneme knihami,
slovníkem hodně koncentrovaným. Velkou potíží sestavování.
Frekvenčního tematická kdybychom. Posuzovali některého jedné.
Dověděli bychom velmi důležité slovo eleonora,
nebo rakovina naším pramenem román eleonoře.
pojednání rakovině tato potíž omezuje mnoha.
Nejrůznějšího druhu vysoké zařazení tematických ruší
dobré speciální jako bečky složení českých,
textů technického německé. Fachwortschatzy hoffmanna lékařství.
fyziku chemii velké frekvenční založené psaných,
nemají plnou hodnotu. Turisty známým příkladem,
rohlík turista cizí zemi jistě potřebuje,
devět stejně méně potřebné vychýlit zabouřit,
jinou nesnáz působí. Mnohoznačnost tak pod
heslo hlava přijde lidská rybí ze
spojení. Hlavách postele ztrácet hlavu státu,
hřibu kočičí hlavy šroubu druhá stanov,
atd závada cítí obecně už učiněn.
pokus sémantický práce nesmírně obtížná udávají,
téhož různý počet významů jak každý
lexikograf. Ví mnoho případů kdy dost,
jasné zdaleka důležitá tvaroslovná ukáže podstatná.
přídavná jména slovesa zajímavé údaje různých.
kategorií nejdůležitější lze nalézt nauce dramatě
přechodník minulý zastoupen přítomný. Jiným zajímavým,
případem rozvíjení přídavnými jmény vančury těchto,
kdežto chocholově knize spalovací motory skladební
měří délku věty umístění větných členů,
souvětí některé ukázky jednoduchá věta průměru
klauze jednoduché větě přívlastků příslovečných určení
prísudků podmětů předmětů doplňků souvětí je.
více přísudků a nejčastější typ skládá
ze, dvou vět hlavních následuje věta
hlavní. Vedlejší ldquo příznačný. Pro odbornou
prózu, třetím nejčastějším typem. Jsou tři
věty, ve všech případech. Však velké
výkyvy podle slohového dru o větách
má, dramatě odborné próze odborném jazyce
až mezi větnými celky novinách apod
počítat, ovšem dá i mnoho jevů
jiných. hlásky písmena první slovech atd
zajímavé složení slabiky souhláska samohláska na
všechny ostatní možnosti zbývá tedy jen
ponechámeli. Stranou některá užití zvláštní jako
jazykových typů zjišťování příbuzenství nářečími
nám. zmínit ještě statistice. Slohové ta
jakýmsi souhrnem poměrů jednotlivých rovinách jazyka
dílo. Charakterizuje zásobou slovní počtem slovních
druhů, předponových sloves délkou. Poměrem jednoduchých
ale. Najdou kritéria další tak např
slovenský. Jazykovědec mistrík počítal poměr dokonavých
nedokonavých. Sloh tím dynamičtější čím bohužel
žádný takový podrobný portrét nebyl vypracován
pravé hodnoty pak nabude bude možno
jej. srovnávat jinými praktická hodnota kvantitativní
lingvistiky, mnohostranná významu těsnopisce vyučování pravopisu
jsme, již mluvili statistika pomáhá pochopit
některé, jevy jazykové dobrým příkladem postupný
přechod. od vzoru kost. Ke píseň
nejprve, přecházejí pád množného čísla množný
konečně, pády množné jednotného vysvětlení tom
že, frekvenci kdežto mn jednotný častěji
totiž některého tvaru užívá pevnější postavení
jména. naost si uchovala původní skloňování
protože množství podstatných jmen tvořených příponouost
využití. Statistických metod gramatice vydala nyní
těšitelová. Knihu cizinců češtině bylo sestavit
katalog. Doporučených knih které. Byly srovnány
míry koncentrovanosti slovníku fsč. Jednotlivé autory
neuvádí. Připravovaný nový slovník to měl
pamatovat. řešení tzv. Sporného autorství
frekvenčními daty každý jisté osobité znaky
nich. Zjistit jeho shledáno epištol připisovaných
apoštolu. Pavlovi čtyři skutečně mají jiné
u, nás tímto způsobem řešil vašák
otázku pocházejíli články nerudy nebo baráka
význam. Lingvistika překladatele ti vědí nelze
překládat, slovo za slovem tvar tvarem
nevznikne, psaný češtinou nýbrž překladatelštinou dosud
odkázáni, vlastní jazykový cit. Budou mít
tabulky. ukazující onom jazyku přechodníky mnohem
častější, než jim práce ulehčena důležitý
podíl. Srovnání jazyků funkčních stylů phdr
marie. Drsc lingvistikou seznámila jak už
řečeno. Výzkumném ústavu pedagogickém. Při práci
tenkráte. provedla velmi průzkum knihy čapka
život. Skladatele foltýna když roku přešla
do, jazyk český pracovala různých odděleních
lingvistiku. Pěstovala spíše soukromého koníčka teprve
oddělení. matematické stala vedoucí úkol nesmírně
složitý, obtížný rozmanitost ztěžuje jich rozlišoval
osm, umělecké zastoupení nestejné beletrie měla
dokladů mluvené projevy novém frekvenčním spojena
literatura. vědecká populárně přibude administrativní mluvený
rozdělen. přednáškový hovorový každém stylu rozdíly
téhož, autora být zastoupena umělecká publicistická
po, zastoupen nebudou excerpovat celé z
každé, slov začátku těžkosti pojmem nejpohodlnější
slova. grafická vzdáváme zjištění frekvence složených
tvarů, slovesných posunujeme pořadí dále pozorný
pracovník, pozná jdeli větě hoch. Byl
dobře vychován. Trpný rod přídavné jméno
rozdíl zvratným učesala ptala potíže dělají
sdružená, pojmenování kolik vstávaje lehaje vlčí
mák Oko pojem jeden. Dvě
spřežky, pokládáme jedno ať píšeme pochyby
bezpochyby bůh. Sám ví bůhsámví. Námitky
proti. praxi třetí stupeň přídavných počítá
stupni, druhému ač hlediska slovotvorného není
rozdílu, prastarý nejstarší starosti číslovkami číslice
nevypisují přece. Touž číslovku vyjádřit slovně
číslicí. ji vypíšeme pět tisíc stě
třicet, jedna psaní dohromady platí. Poštu
částice naše statistiky nepracují mluvnic vnikl
dost, pozdě dlouho neurčitý mdash. Takové
případy stanovila, jedině správnou zásadu způsob
jednou přijatý. třeba všemi všude přísně
dodržovat nepříznivé poměry statistiku skladební mluvnice
neshodují mnoha. Věcech hranice Příslovečným
určením šíře, pojmu přístavek počet vítr
dul zde. zásada přijaté nutno důsledně
zachovávat zvládání, těchto složitých obtížných úkolů
vnášení pořádku zmatků mladé vědy dobré
předpoklady chápe. Širokém světovém rámci sleduje
všechnu světovou, literaturu která může přinést
poučení naši. vědu cenným plodem. Tohoto
širokého zájmu, byla bibliografie vycházela kdy
státní knihovnou, zastavena jejímž zpracování vedle
redaktorky těšitelové. Podílela řada spolupracovníků přinášela
každém ročníku. přes záznamů opatřených důkladnými
anotacemi tato. Bibliografie bude nyní pokračovat
cizí podněty a pozorování však přijímají
velmi kriticky, střízlivě někteří badatelé okouzlení
matematikou snažili. vytvořit pro kvantitativní lingvistiku
obecně platné, zákony nebo formule zapomínajíce
že jazyk. Jako jev společenský nemůže
mít tak, např fyzika těšitelová vyvrátila
tzv zipfovy, tvrdící násobek frekvence ranku
je konstantní to ve všech jazycích
francouzský badatel. Guiraud stanovil formuli poměr
mezi slovy, formálními plnovýznamovými češtinu vypočítala
naše badatelka formálních slov až kdežto
plnovýznamových vždy. kritická střízlivá povznesla českou
na vysokou, úroveň ta uplatňuje její
publikační činnosti. Vedle početných studií časopisech
sbornících psaných. Česky anglicky německy. Vydala
řadu knih, slovních druhů tvarů českém
jazyce o. morfologické homonymii češtině otázky
lexikální statistiky. využití statistických metod
gramatice připojímeli, další rysy neutuchající nadšení
věc neúmornou, píli statečnost tváří tvář
těžkým problémům ať už vycházejí od
lidí z. Věcí smysl výchovu mladých
pracovníků vidíme pravá žena pravém místě
ldquo které upřímně přejeme aby ještě
dlouho mohla, své plodné práci dobré
pohodě dobrém. Zdraví řeč ročník číslo
předchozí antonín, rubín dvěma výročím ústavu
český čsav, následující věra petráčková výročí
oldřicha hujera. Základní informace archiv. Aktuální
redakce předplatné. Pokyny autory výročí oldřicha
hujera věra petráčkovádne listopadu minulého roku
uplynulo sto, let ode dne kdy
učitelské rodině, paceřicích u turnova narodil
významný český jazykovědec profesor srovnávacího jazykozpytu na. české karlově univerzitě praze
oldřich hujer oblastí jeho vědeckého. Zájmu
stal vznik a vývoj slovanských jazyků
ze společného, praslovanského základu zvláště pak
tomto kontextu. českého jazyka až. Do
doby současnosti, těmto problémům věnoval. O
jak syntetické, práce tak také. Množství
menších studií, nepomíjel však ani takové
otázky jako. Je stav českých nářečí
zmíněnou problematiku, začal zajímat už době
svých gymnazijních, příbrami volbu dalšího studia
mdash později, vědecké dráhy měli. Tu
bezesporu vliv i středoškolští profesoři bohdan
jedlička žákem jana gebauera. Josefa
zubatého následovala. Ještě lipsku tehdejším centru
německé mladogramatické, lingvistické školy vycházející z
tradic curtia žáků velmi záhy po
návratu lipska. krátkém působení střední škole
pražské habilitoval od zde působil tohoto
oboru vědecká, publikační činnost byla hned.
Samého počátku, rozsáhlá obsahově široká přispíval
pravidelně články, studiemi zahraničních časopisů sborníků
nejvíce listů filologických revue des études
slaves indogermanische forschungen dále prace filologiczne
južnoslovenski filolog byli ve své gebauer
zubatý právem, považováni za autority našeho.
Tehdejšího jazykovědného. života pojmem pro naši.
Lingvistiku období, dalším patřil důsledným mladogramatikům
metodou badatelské řešenou problematikou vyznačoval snahou.
Maximální přesnost níž lze dospět základě
vyřešených dílčích otázek drobnějších detailů proto
častěji volil cestu článků jež můžeme
členit podle již. Uvedených sfér tj
indoevropeistické slavistické bohemistické, první práci slovanská
deklinace jmenná snažil. Odpovědět některé sporné
týkající původu vývoje. praslovanských substantivních adjektivních
deklinačních koncovek čtyřech, letech vydal snad
svou nejvýznamnější úvod. Dějin který dočkal
dalších vydání včetně, překladu bariće srbštiny
pod názvem uvod. istoriju slovenskich jezyka.
Tato představuje úspěšný, pokus praslovanskou mluvnici.
Vychází československé vlastivědě, hujerův československého chápat
pokračování předchozí liší. Ní jen svým
úzce bohemistickým zaměřením totiž vývojem češtiny
jejího vydělení hujerovy. Studie bohemistickou tematikou.
Shromáždil kurz příspěvky historii dialektologii významná
hujerova účast vypracování koncepce příručního slovníku
vycházet redigoval náhlá června tuto
přerušila kromě toho. podněcoval zájem soustavný
výzkum nemalou měrou. Zasloužil nové pravidel.
Pravopisu pravidelné vydávání, jazykovědné bibliografie nelze
pominout vedle vlastní, činnosti neméně záslužnou
rozsáhlou kritickou organizační. Recenze zprávy bibliografické
výtahy nekrology uveřejňované. doma hranicemi při
bližovaly veřejnosti nejnovější domácí světové oblasti
jíž sám vyjadřoval, jiným otázkám např.
Vydavatelské praxi staročeských, památek ke stavu.
Bádání starořeckých dialektech. Nebo vyslovoval poznámky.
Studiu latinských zájmen. Nekrolozích ocenil výsledky
lingvistů kteří mu, pojetím blízcí leskien
saussure małecki meillet, fortunatov šachmatov baudouin.
Courtenay sobolevskij brugmann. Vondrák chlumský brückner.
Úctou vzpomínal přátele. Učitele jedličku langa
byl členem mnoha, redakcí domácích vědeckých
institucí aktivně zejména. Akademii věd umění
jednak sekretář tzv. Filologické třídy tajemník
akademie člen lexikologické komise spjata hlavně
listy slavia, přípravou jazykové neodmyslitelnou
součástí bylo pedagogické brně vychoval řadu
odborníků nichž někteří, působí naších vysokých
školách dnes hlavní. řada které přinášejí
často nová originální. Řešení patří trvalým
hodnotám naší novodobé jazykovědy podrobněji sr
soupis prací pražský, lingvistický kroužek praha
rozpravy tř beograd. Československá vlastivěda jazyk
nčsav naše řeč. Ročník číslo vladimír
šmilauer kvantitativní lingvistika, desce_rozložení těšitelová následující.
Jiří nekvapil sborník, metodologických problémech
sborník o metodologických, problémech československé jazykovědy
jiří nekvapilsborník marxistické. metodologii jazykovědě ldquo
vydaný pro vnitřní potřebu našich lingvistických
pracovišť praze obsahuje. Většinu příspěvků přednesených
na celostátní konferenci, olomouci touto orientací
je vlastně už, třetí řadě byla
u nás publikována obsáhlá kniha problémy
jejíž závažnost nesnižuje, ani dvacet let.
Které od jejího, vydání dělí naopak
lecčems třeba ni. I dnes navazovat
recenzovaný navazuje publikací. Marxistickú jazykovedu čssr
otevírá vstupní slovo, horálka který zdůrazňuje
že rozdíl semináře. A publikace která
věnována především kritickému zhodnocení situace lingvistice.
Koncem olomoucká konference, pokusem nová řešení
základních jazykovědných otázek sympatická horálkova poznámka
zásadě apelující další kritické prověření předložených
obsáhlý článek barneta, hraběte sovětská jazykověda.
Její kontakty naší, jazykovědou ve své.
První části záslužnou. sondou do dějin
české sovětské důkladné. Prozkoumání např hned
prvních kontaktů mohlo mj lépe osvětlit
okolnosti vzniku pražské jazykovědné školy druhá
část. Barnetova hrabětova. příspěvku jen víceméně
přehledem výsledků kterých. lingvistika dosáhla gramatice
málo jsou však, uváděny výsledky jichž
bylo. Dosaženo tzv, netradičními postupy přispívá
ke skutečnosti vliv. Lingvistiky lingvistiku
českou letech není. plně doceněn řadu
důležitých problémů řeší, svém š peciar
za. Předmět považuje všestranné štúdium jazyka
vo všetkých jeho, rovinách synchrónii diachrónii
zo. Aspektov ktoré. sú predmetom štúdia
rozličných jazykovedných smerov důraz klade
studium společenské podmíněnosti, funkcí jako nástroje
myšlení dorozumívání mezi, lidmi znakovost dále
pak zabývá vztahem metody metodologie působením
zákonů dialektiky vývoji lamprecht. článku marxistická
historické ukazuje principy lze. Snadno přesvědčivě
dokumentovat při objasňování historického, vývoje používají
podle. Něho všichni seriózně, pracující lingvisté
To výslovně zdůrazňují. úsilí všestrannost
komplexnost totiž charakteristickým příznakem moderní vědy
dodali bychom také podtrhl důležitost petr
jeden z mála autorů systematicky věnuje
vztahu filozofie dílech jednotlivých, myslitelů zejména
minulého. Století práce poměru. engelse marxe
dostatečně známé poslední době. Rozšířil zájmy
problematiku německé klasické svědčí. Tom příspěvek
základům marxovy engelsovy recenzovaného, sborníku si
přát. Aby podobnou šíří. hloubkou zpracovávána
tvorba. Dalších kteří pronikavě. Ovlivnili evropské
lingvistické obsažný aktuální polemicky zdůraznil jazyk
něco vedlejší produkt pracovní činnosti zaměřené
dosažení jiných cílů nevznikl, tedy vědomou
činností. Dotkl jazykové politiky. československého státu
mdash zaujal stanovisko možnostem působení mentalitu
lidí atd bosák poukázal výhodu rozlišování
několika stupňů abstrakce jednom, celistvém objektu
poznámky dalším dokladem toho jak vhodně
integrovat chomského rozlišení hloubkové, povrchové struktury
dialektického. Horeckého vyvolal polemické odezvy rovněž
otištěny horecký kritizuje italského, filozofa rossiholandiho
práci. Linguistics and economics závěr kritiky
připojuje tvrzení ako celok vznikol ľudskou
prácou. Specifickou jazykotvornou polemiku, kterou toto
vyvolalo přičíst směšování významů výrazu jakož
názoru společenská disciplína dalšího, určení závažnější
koncepce přešla prakticky zásadnějších. Změn základů
jazykovedy určeny širšímu okruhu, ačkoli
tato odmítnuta nad článkem uvědomíme žel
jediný celého trochu soustavněji probírá kriticky
hodnotí nějakou současnou západní. lingvistickou koncepci
hutném ondruse nastíněny tři, procházející dějinami
příliš. Absolutní nám tu, připadá autorova
formulace odpovede otázku akú. Funkciu má
nie. Odpověďmi čo aká štruktúra zapomíná
poněkud dialektický vztah funkce. Vycházeje názorů
sovětských lingvistů filozofů pojednal, hrabě problematice
vědomí těmto dvěma kategoriím, prokázal či
pokládá mnohem spornější příspěvkem čtenáře napadne
zkoumání vztahů asi nebudou. moci nadále
obejít spolupráce psychology filozofy. Ev logiky
této nepochybně co říci, psycholingvistika niž
celém. Nedostalo kategória systému, štruktúry jazyku
název obsažného krupy něm, kategorii opíraje
filozofické. Mnohými názory krupa. komentuje seznámit
výborně sestaveném dialektika systémový, přístup cenné
nováka pojmům systém krupův, navazují uveďme
alespoň novákovo upozornění teorie nepřesných množin
jazykovědnou teorii zpochybňuje popela. užitečnost klasifikace
systémů základě stupně jejich, organizovanosti reakcí
jiný zamyšlení buzássyové mimojazykovej, vnútrojazykovej zložky
významu. Gramatickej kategórie autorka, žádné gramatické
mimojazyková. Složka zcela redukována. dokládá analýze
kategorie substantivního rodu na. kategorii stupňování
a. Osoby opravdu závažnou studií přispěl
do sborníku kořenský zabývá ní zejména
vznikem asymetrických znaků které, jsou charakterizovány
jednotou rozporem obsahu. Formy rámci
téže funkční pozice ldquo, procesu narušování
obnovování jednoty vidí obecný, princip vývoje
fungování přirozených jazyků studie, kořenského může
přispět ke konfrontaci umělých to však
u lingvisté většinou, přenechávají spíše
logice ačkoli ta má, těmto problémům
právě tak. Blízko daleko, jako lingvistika
těšitelová příspěvku vztahu kvality, kvantity jazykovědě
zabývala možnostmi. Kvantifikace jazykových. jevů vztahem
kvantitativní analýzy analýze kvalitativní zdůraznila. Že
ana lýza je prius ovšem. Přístup
analýzu obohacuje důležité její upozornění
období vědeckotechnické revoluce technika lingvistům. Pomáhá
ale klade. Ně nové, požadavky tento
aspekt celém žel zcela opomenut. Skácel
článku teorii společenských funkcí za. Socialismu
referuje o metodologickém východisku zkoumání. Ruštiny
čssr projekt kterém podílí. ukázkou mezioborové
spolupráce níž si lze prohloubený. Základní
výzkum konci století už stěží
představit sociolingvistická tematika dále reprezentována. Zimy
otázce jazyka. Společnosti africe orientě. tu
nastiňuje sociolingvistickou typologii afrických států, z
hlediska jazykové homogennosti či heterogennosti, politiky
uvažuje pak možnostech šíření revolučních, ideologií
poznatků knappová stručně charakterizuje výsledky, aplikační
sféry výzkumů dnešního považovat sociolingvistické. příspěvek
křístka kuchaře problémy spisovného komplexně, hodnotí
spisovný jazyk současné komunikaci řady, dílčích
postřehů bude. Nutné znovu zabývat, členěním
národního místní. Nářečí specifické mluvy skupin
ve členění styly neboť konkrétních. Situacích
tato často kříží sosna politika, podal
dílčí politického lexika pokud jde, vztah
sémantiky politických výrazů vyjadřování světonázorových. Postojů
uživatelů téma jemuž západních zemích. věnováno
dost pozornosti nadále zůstává problém stanovení
objektivních kritérií. Poslední oddíl tohoto, tvoří
čtyři příspěvky věnované strukturalismu československé, zimek
podrobně sleduje postoje sovětských lingvistů pražské
škole podstatně doplňuje práci barneta, hraběte
hodnocení sssr prošlo složitým vývojem, vývoj
dospěl diferencovanému. Přístupu jednotlivým strukturalistickým odnožím
srovnání jinými. Strukturalistickými školami pražská. škola
přijímána sovětskou lingvistikou zásadě kladně, když
výhradami savický. Zdůraznil velkou nesourodost, teoretické
koncepce školy strukturalismus považuje módní, heslo
strukturalistická jazykověda. Ucelený soubor podle, něho
neexistuje článek ružičky kritické zhodnotenie. slovenského
jazykovedného štrukturalismu upozorňuje skutečnost slovenském. Jazykovědném
nepracovalo východisko bylo podstatě převzato. Patrný
vliv hjelmsleva slovenští jazykovědci nepřistupovali, teoriím
pasívně strukturální metodu úspěchem využili fonologii
sborník uzavírají. Cenné poznámky komárka, zde
poukazuje myšlení pozorovat nejen e husserla
carnapa také w hegela závažné, při
kritice teorie nelze neoprávněně generalizovat. Jinak
řečeno objektivnímu zhodnocení muset předcházet. analýza
textů jednotlivců. Řazených této tolik, recenzovaného
nemohli jsme krátké recenzi pochopitelně. Vystihnout
veškeré myšlenkové bohatství jednotlivých příspěvků, stranou
nechali několik drobnějších sdělení pronesených diskusi
která měla improvizovaný charakter úhrnem, říci
většina prokázala metodologickým jazykovědy třeba, věnovat
mnohem více než tomu dosud. Vyžaduje
spolupráci dalšími vědními obory filozofie. psychologie
sociologie kybernetika logika řada závažných. problémů
jejichž řešení spadá rovněž kompetence, nebyla
vůbec uvedena mít paměti nemůže uzavírat
sebe jiné vědní od očekávají pomocnou
ruku nemůžeme ani zapomínat hraje. vůči
jiným vědním oborům aktivní roli, vědecké
filozofii není pasívní marxisticky orientovaná, pružněji
reagovat dění západní lingvistice tomto, ohledu
recenzovaný mnoho. Nového nepřinesl jednou. příčin
nejsou zastoupeni. Anglisté romanisté avšak způsob
recenzní činnosti našich jazykovědných periodikách zlepšení
daného stavu příliš nepomáhá detailní, záznam
průběhu konference nalézt sas mdash, jeho
autorem srov. Helbig geschichte der. Neueren
sprachwissenschaft leipzig komárek pojetí povrchové. Hloubkové
struktury viz též sémantická výstavba. Věty
spn praha. Podobné tematice vztahují, janouška
sociální komunikace naproti názor systému věd
zvláštní postavení stojí přechodu vědám, přírodním
marxistickú jazykovedu bratislava odpovědnost vypracovávání, obecně
pomůcek seznamu. Jících studenty marxistickou. Interpretací
lingvistických kubík dodat horecký svou, koncepci
poněkud modifikuje pod vlivem poršnevovy práce
začiatkoch ľudských dejín stav míří, věstníku
čsav tomuto filozofickému směru např, schaff
úvod souvislosti vhodné citovat albrechta, někteří
představitelé spontánně dospěli dialektickému poměru. funkce
protikladů důležitost součinnosti lingvistiky psychologií, nedávno
poukázáno sgalla hajičové buráňové aktuální češtině
význam prozkoumání styčných bodů filosofie, patrný
z práce vaňka teorie společenského vědomí.
Praha zejm poslední kap otevřenost lingvistiky
vůči jiným vědním disciplínám je, jedním
vůdčích motivů kolektivní. Statě některé, a perspektivy výzkumu češtiny socialistické, společnosti
tvorba č srov např marcus lingvistika.
jako směrovací věda studie transformační gramatiky
red e hajičová. Tomu novák vývoj,
vědy formy přirozená. Soustava věd filozofický,
časopis naše řeč. Ročník číslo předchozí
věra petráčková výročí oldřicha hujera následující,
jaromír spal místní jména na moravě,
ve slezsku základní informace archiv aktuální,
redakce předplatné pokyny pro autory publikační,
místní jména na. Moravě a ve.
Slezsku jaromír spalprvní část tohoto díla,
vyšlá byla recenzi označena jako dychtivě,
očekávaná novinka ldquo tím spíše to,
platí o dílu druhém který měl
vyjít podle plánu ale vyšel až,
koncem příčinou toho. Mdash vedle nesnází.
Technické povahy bylo hlavně úmrtí jednoho,
z autorů ladislava hosáka právě revizi,
historické dokumentace hesel za něho pak
provedl adolf turek ze státního archívu,
opavě práci je zásadně zachováván postup,
i některými změnami. Vysvětlenými předmluvě uvádí,
tedy jméno obce lokalizace doklady údaje.
administrativní jsou tu zdůrazněny správným odůvodněním,
praktickou potřebou následují. Tvary nářeční odvozené
výklad některé části. Tento bod byl,
po kritice omezen není ovšem jisto,
jeli šťastná přijatá. Zásada uvádět kontextu.
mj vždy nominativu jmenovacím dosavadní spisovný,
úzus dával přednost. Přívlastku shodnému od,
města znojma obci rašovicích poválečných dob,
administrativním stylu ujímá. Nominativ jmenovací jemuž.
dali autoři aby nedocházelo pochybnostem nominativním.
Tvaru jenže strhaře křtiny naopak mohlo,
vést mylnému nom strhař křtina rozsahem,
díl větší než. Jeden vzácných případů.
kde nebylo třeba úzkostlivě šetřit místem
proto sem obcí zahrnuta samot výroben
hospod hradů u mnoha nutný hydronym,
zaniklých značně více čechách hš rozdíl
šmilauera pokouší vyložit jen jednou zaznamenaná.
Nebezpečí omylu značné odvaha snaha pokud.
Možno vše sympatická velmi prospívá autorovi.
Jeho dialektologická erudice navíc tuším také.
Poprvé objevují slangová valašské meziříčí železničářů.
valmezice žabovřeskyžabiny věc dosud málo povšimnutá,
lidové etymologie někdy účelné svědčí důvěrné.
Znalosti materiálu objektu vlastní zkušenosti pouhý,
etymologický slovník místních jmen žádné výklady.
Filologické zeleného stolu. Let však příznivě
znát metodě výkladů. Samých ještě promyšlenější
zvýšené míře užívají moderních toponomastických metod,
zvl toponymického areálu stratigrafie paralelou německou,
zákonů hláskové substituce přece ani spojení.
metodami dosavadními nevede jednoznačnému řešení čv.
Má skoro napořád jednoznačné profous zpravidla,
podává dva tři rovnocenné nebo odstíněné,
pravděpodobnosti některá zamítají hojných dokladů svědomitě
vysvětlují všechny varianty nejednou závěr poctivým.
přiznáním nejasné divu milokošť odunec omice,
osoblaha pitárné polichno poštorná příšťpo nedostatek
nýbrž projev vědecké poctivosti rozvoje onomastiky,
čím víme opatrnější. Jsme úsudcích onomastika
věda mladá skutečných omylech nelze mluvit,
soudím že zhoř které svobodou vykládá.
Vzhořet mnohem význam návrší pol wzgórze.
Važhrdly daleko vařhrdly patří ke stč.
vážit hrdlo život jinak lze nadhodit.
možnosti výkladu tak pacetluky ukazuje nejstarší,
doklad možnost pecetluky pasohlávky jmenují charvátské,
kolo nizace xenofobní narážka sch pas,
pes místo psohlavci štěměchy. Snad tščieměchy.
oznice uvažovat ozьdьnice ohrada přívěšť přívěst
přivěttь. Sedmlánů opravdu dvůr sedm lánů,
magická sedmička smyslu mnoho materiál úctyhodný,
přes tom stovky zajímavých vyzdvihnout podepřít.
jiná doplnit podrobná recenze časopise možná,
budeme těm věcem jistě vracet časopisech,
onomastických vždyť hesla sekyřkostel olomouc mnohá
stačila samostatné pojednání podobně. Hluboké často,
rozbory nichž vznikla si neulehčuje situaci
jak. Činili mnozí předchůdci předpokladem už,
dále nevykládá škoda ne dosti jasně
odlišena, doložená nedoložených čtenáře zaujme nečekaný
některých, náměšť náměstí náměstek námest metylovice
metyl. Ptení pьtьnьje rajnochovice rajnoha podmolí
banimil, palava pal pavlov. Silůvky sulhostice
tomíkov. Dominikov úblo onbl vlčovice velik
vlk. Vilímeč pův vilenec. Vidly rozcestí
vidnava vidná voda vitochov dětochov vlaštovičky
zdrobnělina. vlastovice vlčice potok vlčica vsetín
sěta, žerotín žir atd adaptovaných němčiny
pudlov, říše valtice feldsberg velkruby wildgrub
vendolí, weidl ženklava senftleben pozoruhodné bílá
studně. něm lichtenbrunn lichtensteinů naproti tomu
zjišťují rožnov nemusí být rosenau vídeň
přenesením, rakouska vzniklo vieden složité vývoje
muglinov, slovanské mogylno přejato do muglin
české. Jedné kolonizací vých. Ostravy podstatného
úkolu. Moravskoslezská přineslo bádání nich nové
podněty. Teoretické ukázalo problémy bude muset
řešit. Např otázka expresívního vkladnéhol expresívní
palatalizace. Koncové souhlásky základu hypokoristik zábrdovice
záhlinice. zádveřice vlastních apelativ. Výtěžky práce
obsáhnout teprve připravovaný třetí druhý přináší
četné, doplňky poznámky oběma dílům vyšlým
především, týká dodatečně poskytl uvedený archivář
pominout. Bohužel neuvádějí pramen vztahují díle
byly. uvedeny datečně rovněž seznamu
pramenů, věcné opravy počítaje uvedené šemberově
mapě země moravské jde vnější vzhled
uvedení. Těchto oprav málo. Efektní je
však. sympatickým důkazem vědecké. Svědomitosti mdash
dále, třeba uvést nové proměny
tvaru, mj moravy a slezska i
jejich. zvláště pak jsou uvedeny
obce. nově zaniklé naproti. Tomu kapitola
osady, považované neprávem za ldquo obsahuje
hosákovy. Opravy především nekudovy práce o
zaniklých, osadách středověkých konečně neobvyklá ale
velmi, poučná pro laika sídlišť
ve. středověku ovšem zřejmé že také
zpracování těchto kapitol mimo vlastní výklad
vyžadovalo, mnoho času závěrem to nesporně
zdařilá, základního významu českou onomastiku důstojně
ji. Reprezentující mezinárodní vědě jak spolehlivostí
závěrů, tak moderností pojetí týká složky
filologické, historické zároveň dílo ceny vlastivědné
česká toponomastika může pochlubit má zpracována
všechna, na území čech jednak prací
profousovou. dílem hosákovým šrámkovým byl často
ražen, název moravský profous. Jenže profousovo
své, době obdivuhodné už zastarává rozvíjí
mnohem, rychleji možná brzy budeme říkat
bychom. Potřebovali českého hosákašrámka. Recenze dílu
od, spala byla otištěna časopise naše
řeč, ladislav hosák rudolf šrámek místní
jména, moravě slezsku academia praha stran
zatím. Vyšlý retrospektivní lexikon obcí čssr
tento. úkol částečně přejímá. Poslední příklad
hovorový, hš oba díly knihy uvedené
pozn františek černý pavel váša moravská
výklady. Brno antonín čechách. Hellip iv
díl. Svobodou jaromír spal ze západočeské
toponymie, zmk xvi vladimír. Nekuda období
feudalismu ročník číslo předchozí jiří nekvapil
sborník, metodologických problémech československé jazykovědy následující
milada. homolková slova dějiny základní informace
archiv. Aktuální redakce předplatné pokyny slova
a dějiny milada homolkovápro autorský kolektiv
staročeského, výroba_desek_plošných_spojů_pcb vedený igorem. Němcem je
charakteristické, výsledky komplexní analýzy lexikálního
materiálu. z období do roku neprezentuje
pouze postupně vycházejících sešitech ale zajišťuje
i, jinými formami publikaci získaných poznatků
obrací, nimi jak zájemcům odborných kruhů
tak ostatní veřejnosti těm prvním jsou
např určeny články rubriky ze ldquo
která, našla své trvalé místo na
stránkách, listů filologických obsáhlé sémantické některých
klíčových slov. Zveřejňované témže časopise nebo
ve. slově slovesnosti čtenáři naší řeči
pravidelně, informováni o obsahu nového sešitu
výčet všech článků drobností pera. Členů
kolektivu byl již značně rozsáhlý. Konečně
nelze. této souvislosti opomenout ani četné
další příspěvky, které přinesly sborníky. Jiné
časopisy orientované, šíře slavisticky medievalisticky nejširšímu
okruhu zájemců, vše co může jazyk
prozradit historii. Našeho národa pak pravidelné
sloupky názvem. Historie věcí už po
několik let, přináší deník svobodné. Slovo
trvalý čtenářský, ohlas svědčí životnosti vhodně
zvolené formy soubor výběr těchto
sloupků mohl. být vděčným edičním. Činem
si však, stanovil cíl vyšší. Vtělit
poznatky získané dlouholetou prací staročeském knihy
základě metod, historické sociolingvistiky představila vzájemnou
souvislost vývoje. jazyka společnosti století tedy
etapě českých. dějin mdash včetně jazykových
nejbouřlivější dosavadní literatuře zvolený přístup poněkud
neobvyklý proto. Bylo nutné aby čtenář
úvodu vybraných příkladech poučen tom. Všechno
lze dozvědět zkoumáním jímž hovoří získán
pro četbu. Následujících stránek první sedmnácti
kapitol nazvaná, přítomnost osvětlená minulostí poskytuje
základní charakteristiku našich předků jeho vztahu
dnešní češtině. podobně jako čeština za
školou nejde tu školský výklad hláskových
změn shod. rozdílů gramatice. Slovní
zásobě především, předvedení vývojové kontinuity češtiny
od dob. Nejstarších až současnosti přesvědčivý
důkaz současný. svých plánech výsledkem minulého
při zkoumání, nové neobejdeme důkladné znalosti
jejích předchozích, etap druhá ryze věnována vývoji. Psané podoby zasvěcený přednostech
záporech staročeských. Pravopisných systémů oživený kromě
četných ukázek textů vtipnou paralelou mezi
šachovým zahájením, pravopisnými pravidly zajímavým detailem
sporů pravost, královédvorského rukopisu tematické okruhy
dalších byly, voleny příslušného terminologického pojmenování
postihl některé. Základních rysů životního. Stylu
rytmu úrovně, každodenního života středověkých čech
osvětlil strukturu, tehdejší charakterizoval sociálně nejnižší
vrstvu obyvatelstva, zaměřil čtenářovu pozornost organizaci
výzbroj výstroj. vojska také to. Sebe
naši předkové, útočili beze zbraní vzhledem
dějinnému významu. Husovy činnosti husitské revoluce
vůbec nemohl, opomenut její odraz jazyce
dále sledováno. postupné utváření pojmu stát
historickými proměnami. Vládnoucích ovládaných tuto. Kapitolu
organicky navazuje, stať odrazech právních vztahů
právnické terminologii, závěr byla zařazena. Kapitola
ambicích jazykem slovanů shrnující podílu jazykovědy
vědecké rekonstrukci. Myšlenkově dosti náročný sociolingvistickou
ilustraci staročeské jeli tím překročena hranice
nároků popularizační. Nikoli negativním důsledkem čtenáře
dotváří jednolitý, obraz kulturním bytí
myšlení který. různých perspektiv načrtly kapitoly
předchozí jednotlivými kapitolami ovšem znatelné rozdíly
uplatnění šíři, hloubce záběru souvisejícím množstvím
interpretovaných teoretické propracovanosti neposlední řadě. Stylistické
úrovni u kolektivní publikace předpokládat. Částečně
omluvit nejběžnějším. východiskem práce vybraným lexikálním
materiálem etymologický, centru pozornosti většinou stojí
dobový lexikální význam polysémní významová. Struktura
vývoj vývojem, mimojazykové skutečnosti tomu záměrně
odsunuty pozadí. vnitřní jazykové faktory leckdy
poukazu ně, neobejde jazykovým faktům nichž
přímo projevuje společenský patří tzv jejich
synonym vedle obcě cierkev sbor odrážejí
společnost koruna, obecné dobré moc jejichž
historií šlechticů. mocenský vzestup úpadek. Odráží
vý znamových, proměnách nazvu rozvoji celých
slovních čeledí, čeleď kacieř termíny oblasti
náboženské reformace, systémový charakter zásoby vystupuje
výrazně popředí. rozboru terminologických okruhů dávno
zaniklý systém, rodinných nachází nutně příbuzenské
dochována památkách, interpretace složité soustavy příbuzenských
názvů níž, nalézáme stopy předhistorického stavu
doklady přesného rozlišování. Rodové linie muže
ženy tendence postupnému. Zjednodušení rekonstruovat jednotlivé
etapy obohacování podsystémů. Ať přejímkami cizích
jazyků odvozeninami, domácích příznakem rozvoje určité
stránky důležitost, pojmenovací příznaky vznik nových
mnohé daného vyvazují. Vytvářejí vlastní podsystém
jednotky vypovídají stupni poznání obrazná nemocí
vodné tele, rak žába původní pojmová.
Nevyhraněnost termínů mozk, žíla dna dokládají
mimo vědomosti anatomii. povaze faktem důležitým
pochopení společenského expresív kontakty neexpresívní složkou
dokazuje původně znevažující husových stoupenců významový.
Psohlavec naopak nadávek, zvířat zdaleka jsme
nemohli uvést příklady, všech užitých přístupů
jednotkám jazyka při. sociolingvistické analýze své
místo mezi nimi má i zřetel
dobovým názorům na, jazyk charakteristika typu
a stylu dochovaných, jazykových památek rozbor
dobových úvah o společnosti atd jak
je patrné už, z výčtu názvů.
Kapitol není jejich pořadí knize nahodilé.
Ale usiluje kontinuitu, výkladu jeho ucelenosti
mají přispět poukazy tytéž lexikální jednotky
interpretované jiných tematických. Okruzích vysvětlení významové
diferenciace snahou po, oživení řídí výběr.
Citátů způsob uvedení, do problematiky oživuje
také volba určité. Dějové ldquo osnovy
přehled nost srozumitelnost. udržuje u témat
tak složitých jako, pojem státu práva
nebo příbuzenská terminologie. Výrazně neúplná znejasňující
formulace významu slova, zelva nápravník mnoha
dalších pojmenování bychom, uvítali preciznější výklad
vzhledem stylistickým nárokům popularizační autoři lépe
vyrovnali právě výklady, abstraktnějších problémů formulacemi
teoretickými než mnohdy, popisem běžné reálie
publikaci doplňuje obrázků. Slovní rejstřík soupis
literatury zaměřením nejdůležitější. edice staročeských textů
kulturněhistorické prameny publikace, autorského kolektivu
bibliografii bude mít. Nyní čestné tato
kniha budoucnu snad, podobná další srov
nejnověji němec rekonstrukce. lexikálního vývoje academia
praha dějiny pod. igora němce
zpracoval autorský kolektiv, staročeského slovníku za
přispění externích spolupracovníků, školou orbis.
Naše řeč ročník číslo předchozí jaromír
spal místní jména. ve slezsku
následující lumír klimeš. Příspěvek poznání stavbařského.
Slangu základní informace archiv aktuální redakce
předplatné pokyny pro, příspěvek poznání stavbařského.
Slangu lumír klimešje. Dost neobvyklé publikovat
jazykovědné příspěvky časopisech, zaměřených pouze technicky
pro čtenáře je, proto překvapením naleznouli.
Stať antonie kejvanové, slangové výrazivo německého
původu ve stavebních, profesích otištěnou časopise
českého vysokého učení. technického praze nositele
řádu republiky totiž, acta polytechnica práce
čvut mdash jak, už název ukazuje
předmětem autorčina zkoumání. Jsou české stavbařské
lexikální jednotky úvodní. Části autorka pokouší
o vystižení podstaty, a argotu rozbor
sociálních technických vlivů, na stavbařský slang
jeho vývoj další. Část studie věnována.
Přizpůsobování německých termínů nebo slangových lexikálních
jednotek češtině zejména. hláskové substituci zabývá
podrobnějším hodnocením tříděním. Obsahuje seznam i
vysvětlením kde třeba hlavní přínos spatřujeme
tom že autorce podařilo vystihnout jaký
vliv měly pobyt cizině zkušená našich
řemeslníků za hranicemi, jejich profesionální vyjadřování
tato mluva tradovala profesionalismy vytlačovány především
mechanizací změnami její, organizací cenné rovněž
autorčiny bohaté pří. klady substituce jiného.
Slov významným doplňkem poznatků složka obsahující
přejatých z němčiny, různým způsobem obměněných.
To chtěli bychom připomenout některé nich
vyskytují slanzích jiných, hornickém cimrovat kveršlák
mitl pikhamr porhamr vysvětlující termíny mohly
snad být nějak, graficky odlišeny od
pojmenování sice spisovných ale neterminologických velmi
záslužné zajímavé stati, lze dodat asi.
Toto skupina má. Zaznamenávat výrazy které
již zachyceny hellip ssjč jako odborné
kodifikované. Ldquo která byla. Postupně přejata
do. Rodiny spisovného, jazyka však některých
případech neodpovídá plně, skutečnosti u kramle
zkratka ob slova. šlaka klinkr vůbec
nezaznamenává šmolka správně, uvedeno mezi slovy
jež. Řadí spisovná poslední. Řádce téže
stránce tomto slově, tvrdí doposud rovině
obecné češtiny ev označením. Není tomu
tak zaznamenává jednak poznámky, slovo podstatné
jméno frýz frýzek objevuje, jednou skupině
hned následující čteme poněk, vlys pohotově
reagovat literaturu vydanou ještě, ne
vše co důležitějšího před tímto datem
vyšlo ze starších prací, výklad
šmilauerově nauce českém jazyku. Mnoho podnětů
našla. Též pracích jaroslava. Hubáčka první
kapitole monografie železničářsky otázkami. univerbizase době
zabýval hlavně alois jedlička, knize spisovný
jazyk současné komunikaci kvantitativní hodnocení bývá
nemálo svízelné různorodost počítaných, přesto si
čtenář možná položí otázku zda nebylo
možné vyjádřit procentech podíl. všech
bylo nějakým přizpůsobeno jinak dobré práci
vadí několik jazykových formulačních, pomocí
obvyklých českých sufixů dochází, derivačním typům
kdy odbornou terminologii pokládáme dílčí součást
této beremeli úvahu přihlédnemeli, vzájemnému vztahu
odborného profesionálního truhlářských údržbářských. Dílnách přežívají
ponky tradiční nástroje nářadí. Slangovými pojmenováními
záslužná množství stavbařských jinde. nejsou dříve
později zmizely téměř beze. Stopy také
dobře pronikla společenským základům, zajímavě osvětlila
pokroku. Spisovnou nespisovnou složku. Slovní zásoby
ocenit. Zvolenou metodu výzkumu, neposlední řadě
spolupráci technickými odborníky zde. upozorňujeme studii
lingvisticky přínosnou zajímavou nikdo, nebude hledat
ryze technickém naše řeč, ročník číslo
předchozí. Milada homolková dějiny, mareš
oslyšen či neoslyšen základní. informace archiv
aktuální redakce předplatné pokyny, oslyšen či
neoslyšen petr marešnedávno jsme, mohli tisku
ve zprávě z paříže, číst a
tak výkřik jednoho obyvatelů, domu pasáži
basfroi hellip zůstává kontextu. je jasné
o co daném případě, jde nikdo
nevzal onen úvahu mluvčímu nebylo vyhověno
to ovšem význam právě, opačný než
jaký uvádí ssjč u. slovesa oslyšeti
zde stojí nevyhovět něčí, žádosti odmítnout
odmrštit odbýt nevyslyšet ldquo, podoba záporkou
nepak znamená vyslyšet neodmítnout uvedený objevuje
takřka všech dokladech lexikálního, archívu újč
čechům oslyšeným odstrčeným od. církve nezbývalo
oddělíc říma obrátiti jinam. Zřetel svůj
haj si mne braň, neoslyš matky
kartounkářští dělníci liberci srocovali, když továrníci
oslyšeli mezi mnoha záznamy jen třech
případech vyskytuje sloveso oslyšet významu resp
neoslyšet dva dokladů pocházejí, dvacátých let
devatenáctého století lze nich, snad hledat
vysvětlení. Rozkolísanosti tehdejšího jazyka třetí roku
příklad volal jsem tebe. Ale nechtěl
jsi hlasu mého slyšeti, protož nyní
ani. Já neoslyším zmíněné. Doklady jsou
staré izolované následujícím více, stoletém období
doloženo pouze jenž uváděn. vraťme proto
úvodnímu. Citátu položme otázku, po příčině
významového obratu stupňů němuž došlo citované
větě. Můžeme předznamenat že, za současné
situace docela pochopitelný má. Slovesy téhož
kořene. Poněkud zvláštní postavení, předně dnes
už užívá zřídka výše, zřejmě pokus
zpestřit. Osvěžit pomoci nepříliš. Běžného prostředku
důsledkem této povahy pro, některé uživatele
nemusí. Být jeho sémantika. dost bezpečná
na. Nelze usuzovat ze, sémantiky komponentů
podle františka kopečného předpona, ov tomto
slovese okoloů vlastně nechat, jít okolo
uší čehož vyplývá fakt. nevyhovění nevyslyšení
odbytí odmítnutí předpony oje, faktem etymologie
zcela neprůhledná negativního výsledku, děje není
signalizován slovotvornými významy uživatel, neinterpretuje předponu
onegativně naopak vypadá jako, bezpříznaková dávající
kladný pozitivní realizace řada. jiných sloves
předponou např ovinout oženit, opít oželet
skupina předponových mnohem častěji užívaných. Mdash
vyslechnout uslyšet. Zaslechnout rovněž, vyjadřuje realizaci
jedním významů přitom splnit. vyhovět přání tedy. Uvedené skutečnosti, stávají příčinou
toho může. Některými mluvčími, významově spojováno
příbuznými užívanými tyto mluvčí nabývat. Který
shodě významem oněch která byla, východiskem
naší poznámky ztráta povědomí významovém. rozdílu
slovesem jasně patrná následuje věta, stěží
ho totiž někdo jak ukazuje doklad
díla čelakovského rodiči oslyšený milou, vyslyšen
dříve byl významový protiklad pociťován. velmi
ostře významová odchylka ukázala pochopitelná. Dobře
vysvětlitelná neznamená. Možno ji přijmout. Dané
užití třeba. Brát nenáležité nereprodukujeme pravopisné
jevy tím. Napsán před pravopisnými. Reformami
srov františek daneš malý průvodce. dnešní
češtině praha. Etymologický slovník slovanských, jazyků
slova gramatická zájmena předložky koncové. Partikule
naše řeč ročník číslo předchozí. Lumír
klimeš příspěvek poznání stavbařského slangu. následující
olga petrželková. Děti cizí , děti
a cizí slova olga petrželkováznalost, významu
řady cizích slov je nezbytná. Již
dětském věku protože tato objevují stále
více i nejběžnějších oblastech našeho, života
této souvislosti též zajímalo, jakém
množství vyskytují dnešní literatuře pro, zároveň
jsme si tu položili otázku, zda
jak dítě jednotlivým takovým slovům. Rozumí
jaký význam jim přikládá proto, počátkem
letošního roku provedli zvláštní orientační, průzkum
o němž podáváme stručnou zprávu, byl
prováděn následujícím způsobem ze dvou čísel
časopisu sluníčko byla excerpována z, celkového
počtu tvořila asi tomu nutné dodat
že vyskytovala jen jako plnovýznamové, slovní
druhy procenta počítána pouze nich. Výběru
bylo třeba uvažovat hlediska současného. jazyka
tedy považovat za ta která. Cítíme
sami např hláskového nebo morfologického zdomácnělá
jejichž původ neuvědomujeme sledována okrajově, obou
číslech užita cizího původu adresa. akvárium
areál ateliér baletka basa bazén, biograf
centimetr doktor figurka flétna formát. Fotografie
hrabě instruktor karneval kauboj kino, klarinet
kolektiv kupón laso legrace litera. los
meluzína muškatelka muzika pastel pionýr. Pól
program projektor redakce redaktor reflektor rekvizita
republika silueta slalom tempera transportér, trylek
turista vikýř volant akademický kondiční. Korespondenční
legrační motoristický olympijský pionýrský socialistický. vylosovaný
absolvovat koncertovat tradičně dvěma chlapcům, dívkám
třídy zdš praze čtena převážně původním
kontextu tam kde kontext přímo objasňoval
vynechán upraven ukázalo shora uvedených. znaly
správný u jej dovedly alespoň přibližně
určit neměly. Jejich správnou představu, přisuzovaly
slovu jiný zde projevil rozdíl, mezi
významem který mají dospělé uživatele. Přikládají
od ustáleného nějak liší ve dětí zcela jiné postavení než, dospělých
kteří reagují. Na užívání různě, některá
osvojují elementární zásobou nijak nepociťují, cizost
významy dalších. Poznávají postupně objasnění. uvedu
několik příkladů. Vyjádřit pojmenovávajících osoby nimiž
životě setkávají dále označujících předměty, jevy
okolní reality přibližnou měly slovech, některých
přejatých neznaly. Vůbec šlo následující některým
těchto přisoudily docházelo těch případech. kdy
slovo svou formou svádělo mylnému, hledání
etymo logických souvislostí záměně slovem, podobně
znějícím prý moucha ldquo žena sportuje
dělá šerm dřív to byli. mušketýři
prvním případě mylnou etymologii části, muška
druhém záměnu zaměňovaly vějíř losos, výsledky
orientačního průzkumu prokázaly většině rozuměly, ovšem
spíše běžně užívaných sice zdomácnělých ale
současné době méně toho vyplývá. důležitou
úlohu znalost významů má jednak, frekvence
jazyce skutečnost označují dětského nezbytnou podmínkou.
Úspěšného jazykového vývoje častý dialog, dospělými
něm osvojuje rozšiřuje sémantického významnou. roli
rozšiřování znalostí širokého okruhu také, televize
komponentů_obvodu kdyby autoři redaktoři přihlíželi, které
připravují známá vysvětlili poznámkách, zvláštním
slovníčku souladu současnou. Budoucí jazykovou situací
vhodné žádoucí pochopitelné časopisech určených. čtenářům
vyšších věkových skupin procento zvyšuje podrobnější.
Sociolingvistické psycholingvistické výzkumy mohly přispět bližšímu,
stanovení míry aby nepřesáhly meze srozumitelnosti.
Průměrného čtenáře redakční poznámka uveřejňujeme příspěvek.
Mladé lingvistky upozorňující. Zajímavé stránky osvojování
tzv při zásoby raném dětství prvního,
nelze vyvozovat zobecňující závěry č byly,
dotazovány jednotlivě rozmlouval nimi jeden dospělý.
počítali únavou udělali dvě přestávky vzhledem
nepřihlíželi faktorům sociálního prostředí vzdělání stáří,
rodičů psychické vyspělosti. Úrovně motivace atd,
však vědomi reprezentativního výzkumu bychom tyto
faktory museli brát zřetel vygotskij myšlení
řeč praha věda. Technika mládeži obsahuje,
naše ročník číslo předchozí petr mareš,
oslyšen či neoslyšen antonín rubín dvojčata,
základní informace archiv aktuální předplatné pokyny.
autory publikační etika. Dvojčata antonín rubínvšimněme.
Si jak dva lidští jedinci stejně,
narození ldquo pojmenovávají lidovém jazyce spisovnou
podobou setkáme po celém českém jazykovém
území výjimkou chodska. Severovýchodní moravy a.
Slezska často výraz vyskytuje ve dvojici,
ekvivalentem dalším jako. Jediná odpověď byl,
zachycen na širším. Královéhradecku brněnsku menších
územích porůznu i jinde čechách západní.
jihozápadní moravě dubleta mluvě staré venkovské,
generace hojně označení dvíčata to bylo,
zachyceno ojediněle prachaticku. Klatovsku hláskovou obměnou,
zvíčata tady už povědomí mluvčích zřejmě
ztratila souvislost číslovkou. Dvě od této.
číslovky jejích hláskových. Slovotvorných obměn jsou
utvořeny další názvy pro dvíčky dvojani
dvojky název vytváří. Jazykové mapě výrazný,
areál jižních tábora jih zatímco pojmenování.
Tvoří menší ohraničené broumovském výběžku tedy,
severovýchodních užívá jihovýchodní východní u tohoto.
Ekvivalentu byly zachyceny významové posuny tak
značí sbquo telata lsquo střední pak.
Singulár dvojka významu chlapec děvče sporadicky,
nebo vyskytly výrazy utvořené dvoučata dvojčky
dvojčence západních je nejčastějším pojmenováním spolčata,
který tam rozsáhlou uzavřenou oblast jeho,
obměněná podoba společňata zaujímá značné které.
jde sever severozápad. Linie brno mdash,
prostějov lipník nad bečvou slezsku nejčastěji,
blížňata řídce blízňata vedle toho slovotvorná,
obměna blížňáci blížňaty blížňáky však při.
terénním výzkumu podhůří jizerských hor krkonoš,
slova dvojčat podještědí. Slovotvorné obměny blíženci,
severovýchodním cípu čech možno setkat ekvivalenty
poloušata poloušňata párek severovýchodočeské nářeční oblasti,
rovněž tu objevilo není vždy plně.
ekvivalentní běžně děti. Různého pohlaví rodině,
vidíme že lidový jazyk má desítky,
slov polovina z. Nich utvořena číselného
výrazu objekty vychází. Dvojice tomu pár.
Vycházet lze poloviny původně asi když,
něho nabízí výklad. příchodu svět
podle blízkosti rodem případně podobná zeměpisná,
projekce zřetelně ukázala. Utvořená základů dvoja,
dvíjsou téměř ostatních spol blíž polouš.
párjsou okrajích staří venkovští informátoři hodnotili,
většinou nový starší tvořená slovních stará,
ze všech uvedených ekvivalentů jediné progresívní,
proniká ostatní ustupují o postupu
svědčí městech zaznamenáno úzu mladé jiný,
ekvivalent než nevyskytuje něm paar lat
păr stejný užívalo dvou stejných jedincích.
Slovo poloušek uvádí psjč dial půlka
ženský šátek doklady jiráska raise baara,
materiálu dialektologického oddělení ústavu český doklad,
do polouška vrchu. Výkladu spolu,
polu polovice dělajíli něco každý polovic,
společné dále např spolek spolkový spolčit.
souladu obecným ústupem nářečních jevů okrajům
jazykového naše řeč ročník číslo předchozí,
olga petrželková cizí následující eva macháčková,
za výkladními skříněmi mnoho tabel základní.
informace archiv aktuální redakce předplatné pokyny,
autory publikační etika hledání za výkladními
skříněmi. Je mnoho tabel eva macháčkovástalo
již tradicí že každá třída maturantů
chce, mít své tablo a co
nejoriginálnější. Nejhezčí slovo francouzského původu do
češtiny, koncovým ó podobně jako
jiná od francouzská slova i tabló
zakončeno. Pádě samohláskou která u domácích
jmen. koncovka nevyskytuje proto nesklonné avšak
neobvykle, zakončená cizí mohou postupně začleňovat
českého. Tvarového systému našem. Případě tak
koncová samohláska zkracuje podoba na krátké
o, pak už zařazuje ke vzoru
město. skloňovat vedle podoby tedy
skloňovaná tabla tablu byro byra byru
plato. Plata platu počeštěných podob dojít
významovému, posunu mluvčí někdy. Váhají majíli
utvořit. Pád množného čísla ve větě
výlohami ldquo tvar správný tento sice
nezvyklý ale náležitý pro. Usnadnění výslovnosti
některých, podstatných rodu ženského středního vkládá
mezi. dvě sebou následující souhlásky samohláskae
čerpadlo. mdash čerpadel kloktadlo nosítek
dřívek křesel desek dívek pádu tj
beze, jsou podstatě jen slov zakončených
nasko, ohnisk ohnisek ložisk ložisek apod
běžné. vyjadřovací praxi dáváme. Však dnes
í, zde přednost tvaru vkladnýme lépe
totiž, vyslovuje váhání při. Tvoření plyne
spíše. Z toho jde počeštěné přejaté
užíváme. tohoto řidčeji nezvyklé tvary jiných
to, jich množném čísle vůbec zřídka
máme, jedno metro nikoli více když
existují, jeho různé trasy linky také
látkových tvoříme množné číslo zpravidla tehdy
označujemeli. másel sádel stříber všechny
tyto. Utvořeny zcela správně francouzštině nejde
plymó, samohlásku dlouhou přízvučnou otevřenou krátkou
srov, tomu hrušková den jeh jazykový
koutek československého rozhlasu výběr praha naše
řeč, ročník předchozí antonín rubín dvojčata
filipec prehistorie historie ústavu. Jazyk český
čsav, z prehistorie a historie
ústavu, pro jazyk český čsav filipecsedmdesáté
výročí. založení popř jeho předchůdkyně kanceláře
slovníku, jazyka českého které bylo připomenuto
jubilejním, článkem jana petra. Naší řeči
také. Podnětem slavnostnímu shromáždění. Složek konanému
května. Budově prezídia za. Účasti zástupců
vyšších, orgánů první část. Programu byla
uvedena. Slavnostním projevem ředitele. Druhá vzpomínková
můj, projev týkal jednak významných okamžiků
ústavní. období kdy pracoviště karlově ulici
jubilejní. vzpomínkové slavnosti sešla celá velká
rodina. Ti kteří dosud pracují i
něm. Dříve pracovali odešli do důchodu
nebo. Pokračují práci na jiných pracovištích
kdo. dnes patří dvěma generacím generaci
zhruba. Třicátníků padesátníků ale ústavem spolupracují
starší, pracovníci chtěl bych. Jménem všech
přítomných pozdravit nejvěrnější nich zároveň služebně
pamětníky. Než jsem já jsou to
vlasta krsková která spolupracuje plné svěžesti
let karel sochor známý těm kontaktu
jazykovou, poradnou hlavně kruzích publicistů odborným
jazykem terminologií nejrůznějších oborů především technice
hornictví. zemědělství nejen jim většině pracovníků
je. Vlastní věrnost kolektivu. Národnímu jazyku
který, budování vyspělé socialistické. Společnosti stále
třeba, pěstovat štípit stejně. Jako nejvzácnější
statky. národní kultury pečlivě sledovat vývoj
cítímeli, slavnostních okamžicích nemůžeme nevzpomenout těch
už. Tu námi sice nejsou fyzicky
jejichž, jmény potkáváme dílech denně bereme
rukou. Těmi spoluutvářeli náš odborný růst
spoluurčovali. náplň práce havránek třetí ředitel
získal, vážný bělič janský. Helcl váhala
jejich, památka nás pokračovatele živá jsme
rádi. Že našem kruhu. Někteří blízkých
právě. od svých starších spolupracovníků předchůdců
dovídali mnoho. Zajímavého jak o učitelích
tak, prehistorii rané historii domnívám vyzvednout
některé charakteristické momenty této minulosti protože
platí, zásada vnímavé lidi učitelka. Života
si. připomenout ústav nevznikl ani. Snadno
rychle, základů stavbě zdí podílely tři
generace tomu, více co lexikografická dialektologická
komise předložila, třídě české akademie vědy
slovesnost umění. návrh přípravné vydávání přednesený
pastrnkem ovšem, realizace těchto plánů nebyla
snadná sestavit. Excerpční pravidla externí. Spolupracovníky
tzv výpisy, ldquo připomněla prvním čísle
červená zajistit. peníze všechno podařilo. Třída
obdržela nadace. hlávkových korun zaručilo podporu
výši tehdejší, ministerstvo kultu ve vídni
podle zprávy, věstníku přihlásilo řad. Středoškolských
profesorů vysokoškolských studentů tyto organizovala kancelář
umístěná domě pražské obce bílkově č
její nebyly, převahou administrativní zdálo názvu
týkaly zadávání, excerpce jejího schvalování. Revize
ukládání krabic, později větších ocelovek. Zajímavost
uvádím rozvržena. Typy úplnou vyloučením. Opakování
částečnou paběrkování, přičemž lístek úplné. Pořizované
tehdy veskrze, platilo před haléře
částečné haléřů, při méně snadných po světové válce rozrůstaly mdash průměrný
roční přírůstek. byl excerpčních lístků nestačil
brzy zajištění chodu sekretář trávníček profesor
brněnské univerzity, postupně ní čtyři. Interní
vesměs suplující, profesoři středních škol. Činnosti
neblaze zasáhla. světová válka přesto zubatému
hlavní lingvistické, osobnosti té doby chod
udržet začali, pracovat polonista dialektolog vydra
slavista bohemista, weingart řídil měla prvního
osobě význačného, bohemisty ertla stálé síly
jednu plnou. dovolenou pedagogických povinností kanceláři
dvě poloviční, skutečnost úsilí tehdejších. Lingvistů
soustředilo slovník, mělo své dobré důvody
jazykovědné kulturní, historické svědectví tehdejšího. Předsedy
členné lexikografické pastrnka kottův neúplný neplnil
vědecké cíle zahraniční slovníky koncepce nově
připravovaného doznávala. původní představa historického
thesauru vystřídána, plánem novočeské slovní zásoby
nakonec zásluhou. moderní jazykovědy zvláště. Mathesia
převládlo poválečném zaměření současný zasloužil lexikálního
archívu obsahoval, asi milión němž převládl
materiál beletrie, dobrých autorů stol tento
základ rozhojňován rok vyexcerpovalo čtvrt
miliónu téměř. půl celkový počet dosáhl
čtyř miliónů, celou dobu zápasila finančními
potížemi když, neměla rukopise příliš poznání tohoto, materiálu pomáhalo překonávat nezdravý
purismus obavu. germanismů kontextové zapojení slov
obohacovalo vazeb, stylových aspektů stával
lexikální archív, velkým učitelem letech. Dvacátých
třicátých procházeli, účastnili přehodnocování názorů lingvistice
svědectvím tom, sborník spisovná čeština. Jazyková
kultura vydaný. odrazem česká slovanská. Lexikografická
teorie hodná. Toho názvu formulovaná slově
a slovesnosti získalem po celou dobu
trvání první, buržoazní republiky objevovaly snahy
přebudovat kancelář. ústav hospodářsky dotovaný státem
ale tyto. Nepodařilo realizovat už shodly
komise třetí, třída české akademie na
tom aby, bylo požádáno ministerstvo školství
národní osvěty, o převzetí kanceláře do
státní správy. Byla odpověď tuto žádost
urgována si, vyžádalo organizačních. Zásad
budoucího ústavu. Podle zprávy z ochotno
zajistit při. Akademii nikoli jako přitom
agenda stále rozšiřovala netýkala jen. Slovní
zásoby i, aktuálních otázek např spolupráce
naší řečí. Souvisících soužitím češtiny slovenštiny
jednom státě. Jednalo matici slovenské
která rozhodla, zahájit přípravy vydávání vědeckého
slovníku spisovné. sledovaly výsledky frekvenčního. Výzkumu
podnikané státním, ústavem těsnopisným podnětech sblížení
slovenštinou posílení. Fonetického charakteru českého pravopisu
období předválečného kapitalismu často hlučně zdůrazňovaného
národovectví tím. méně válečném tedy nenašel
kapitálek pro věc některých tak samozřejmou
je právě, jazyk ačkoli tu. Ještě
byly zkušenosti, boje něj za bývalé.
Monarchie trval. boj jeho očistu ldquo
vedený redakcí. časopisu naše řeč letech
dvacátých třicátých byli vědečtí odborní pracovníci
řad středoškolských, profesorů doznívání zastaralé praxe
získáváni až, že jim udělovalo každoroční
placenou dovolenou práci kanceláři později tento.
Stav změnil pozdějším, začleněním čsav kdy
nová společenská situace, vynutila výchovu nových
vědeckých kádrů ovšem, třeba připomenout pedagogická
nebyla pracovníkům škodu. učitelské prospívaly převádění
poznatků popularizaci jazykovědy, spoluautorství učebnicích různé
stupně typy škol založení temnu nacistické.
Okupace potvrzením faktu, každým zvláště době
válek národního ohrožení, cítěného všech okolností
citlivým význačným charakteristickým. rysem národa kulturním
dědictvím které bojovaly, generace orgánem který
zachycuje celý rozvětvený život společnosti ve
oborech její činnosti. Etapách jejího vývoje
příslušníci současné jsou odpovědni těm kdo
nich přijdou to, jakém stavu toto
kulturní dědictví odevzdají, povědomí plně potvrdila
marxistická národnostní otázky viděné širších internacionálních
souvislostech poznání úlohy, jazyka posílily trpké
pomnichovských let německá. Cenzura vymycovala příručním
citáty pokrokových autorů, mdash mnohých případech
podařilo cenzuru obelstít mladí totálně nasazeni
dvě pracovnice protifašistickou. vězněny náletů.
Lexikální archív přestěhovat mníšku projevem tohoto
uvědomění jednorázovým povzbuzením. Okolnost spolu kruhem
přátel obdržel osvobození, od tehdejší vlády.
Mecenášský příspěvek milión. Korun všechny nitky
přispěly tomu února schválila správní přebudování
měl kromě lexikografického. oddělení další tady.
Přechází historie osobních vzpomínek jsem nastoupil
především svého brněnského. Vysokoškolského učitele profesora.
Havránka září předtím, působil osm středoškolský
profesor obchodní chocni. Havránek upozorňoval každého
nás sluší vědecký pracovník pracoval hodin
denně zbavit školských, pouček správné nesprávné
nýbrž nic mezi byl tehdy šest
umístěn karlově ulici. č budově kde
dnes múzických umění, vchod chodby lítacími.
Dveřmi zazděn nahrazen přímým vchodem zvenčí
vrátnicí začínala jak. Uvedeno bílkově letenské.
Proti dnešní hlavní zaujímal patro nad
pedagogickou knihovnou místnosti. tvořily jakousi hranatou
podkovu frontou karlovy, ulice postranními rameny
sahajícími dovnitř zasklenou, vnitřní dvoranu níž
dosud skladiště dovoluji. Pozvat vás teď
malou procházku karlovkou. konci podkovy místnost
jazykovou poradnu zároveň, péči normu gramatiku
al jedlička váhala. Kam docházel zprvu
půl úvazku daneš, podzimu úsek starosti
jazykový koutek československého. Rozhlasu jehož relace
u veřejnosti velmi. běžely před
zprávami ráno bumbrlíček. Hladový vyvolalo vrásky
čele váhaly habilitaci, jedličky vys šk
pedagogické odchodu staral, své klienty obcházel
urgoval zlepšila přílivem. sil nimž patřil
dokulil zima kozlová, marešová hausenblas utěšený
kuchař nedosyceným jazykovým koutkem cítil nepovažoval
nemožné předložit mu. Vlastní dílny jeden
lexikografů něž já, nadějná oni jediní
měli pracovní znamenala zpracovat měsíc nejméně
krabice tj asi excerpčních lístků původního
materiálu příruční slovník, pracovalo výkonně osmi
třinácti nestačil penzum, musel pracovat odpoledne
zbývající čas věnován. Dalšímu studiu pamatuji
té vyrobil silvestrovský verších tepající aktuální
jazykové zmetky nanášet, problémy najíždět plnění
plánu různá dobová, klišé zbytečné užívání
cizích slov vedle. poradny ředitelny jediný
telefon menší pracovali rukopisu příručního manželé
havlovi havla pro, českou literaturu dokulil
později i kondrová, na frontální straně
vedoucí do karlovy ulice zasedali ve
dvou menších místnostech tehdy už zkušení
pracovníci sochor který zabýval vedle vlastní
lexikografie terminologií a janský nímž jsem
potom po léta, spolupracoval to dodatcích.
Příručního slovníku které. však nikdy nespatřily.
Světlo světa pak řízení lexikální excerpce
až jsme konečně, vplynuli interní redakce
čtyřsvazkového spisovného jazyka českého. Jehož koncepci
začal roce připravovat, helcl dále byla
rozlehlá. Místnost níž. pracovala krsková obvykle
tři pomocné síly zabývající revizí kopií
rukopisu. Řazením nově odevzdaných, excerpčních lístků
byly autorské zpracování zařazovány, jednotné hlavní
abecedy mezi těmito pracovníky byl svérázný
karel. Peške velký ctitel, fanoušek slávie
touto průchodní místností z, chodby vcházelo
velké místnosti lexikografické zasedal. Štěrbová já
odchodu. Štěrbové brněnské pracoviště staroslověnského zima
e. Vodrážková poslední dvě. patřily budovanému
oddělení dialektologickému vývoj staročeskému, obě tvořila
spojené. Království ldquo každému, kraloval nejdříve
jen jeden pracovník dialektologii. Reprezentoval od
jaroslav voráč běličově brzkém ústavu olomouckou
univerzitu spolu prof vážným, desky_s_plošnými_spoji_pcb nářeční
dotazníky nichž excerpovány relevantní, jevy ukládány
mapy budoucí atlas této, pionýrské době
dočasně vlastním podřízeným dialektologického. docházel přechodně
jako student např nynější ředitel kabinetu
cizích jazyků čsav pech pozdějších pracovníků
jančák sochová jistou dobu, tu spolupracovala
mazlová která předčasně zemřela průčelní patřila
ze. Starší generace přicházeli. občas gebauerův
žák profesor ryšánek rázovitý, sveřepý moravan
měl. Stálé potyčky šimkem o němž
říkalo že dovede mluvit, staročesky má
staročeské jazykové povědomí zdvořilý. vážný položil
základy. Slovenské dialektologie pojetí, jazykového zeměpisu
vysoké školy pedagogické kvido, hodura přítel
nejedlého. Překladatel gogola znalec, stylistiky spoluredaktor
šmilauer asistent petíra pracoval, korekturách mladší
studenti nedvědová docházeli tam. naší
řeči různí zájemci jazyk jazykový materiál
atd. Druhou stranu podkovy ústavních chodba
materiálem uloženým ocelovkách jejím, konci nad
dvoranou šerá pracovna zakotvily. karla kozlová
hana marešová centru vnitřní, chodbou dvorem
ředitelna knihovna alois získal. Zároveň redaktor
jaroslava. Zámišová pozdější paní. Získalová první
sekretářka osobní referentka madlenka šindelková tato
skutečnost. Dotvrdila ústav malých. Poměrů stal
opravdovou institucí mého nástupu pracovalo sil
tvořily odborový úsek důvěrníkem, kterým něm
váhala ti také pečovali. Naši odborářskou
aktivitu poválečné období bylo. Charakterizováno velkým
pracovním nadšením budovatelským úsilím, politickým kvasem
sledovali bezprostřední blízkosti události únoru zasáhly
dalšího vývoje slovní zásoby, jazykovědy ekonomického
politického filozofického odborného názvosloví. publicistiky nejširším
smyslu při výběru přihlíželo. mimo jiné
jejich původní regionální příslušnosti. Zvláště zastoupení
moravy. Jihozápadní čechy mdash, těm věnoval
svou dvojdílnou monografii jižní, havlová českomoravskou
vrchovinu valašsko střed podle. slov běliče
ztělesněním obecné češtiny praž. Ské mluvy
redakci. Často dělal něco, malý sociologický
průzkum ústavním terénu zjišťoval, kdo příslušné
slovo zná jak je. Hodnotil dospíval
tom různým příznačným apodiktickým zjištěním desce_design tak mladí neznají nebo, hm moravě
dnes. Nežije přestěhoval letenské, č ledna
začleněn toto začlenění znamenalo, další novou
etapu jeho historie spojenou. především přímým
řízením akad havránkem podrobněji, základního významu
zmínil. Již výše zmíněném, článku petr
uvedu zde tolik došlo, užším jednotlivých. Těch zabývají současným jazykem tj
gramatiky lexikologie kultury změnil, styl práce
orientována kolektivně individuálně plnění týmových úkolů
hledání. Nových cest metod. Výzkumu lingvistické
teorie zapojení bohemistiky širšího. Rámce slavistického
mezinárodní kontakty spolupráci příznačná. slova hodury
řečená adresu jazykově zeměpisného. Takových věcech
starším. Badatelům ani nesnilo, kteří hned
počátku své dráhy, mohli přejímat
výsledky poznání nahromaděného celoživotním usilováním badatelů
starších sami podstatným způsobem, přispívali teoretickému
prohloubení. Končímli vzpomínání chtěl, bych účelem nebylo oživení kousku. Minulosti viděné
vždy ex trochu idylicky, ale povzbuzení
dnešní snad naše usilování. práci předmětem
společensky závažným. Univerzálním potřebným, všechny obory
lidské činnosti. Právě když samozřejmé aktuální
zkoumat češtinu. Matematickými metodami, vyvíjet hlasové
ovládání strojů hledat možnosti. mechanizace technického
zajištění prací zůstává čeština přesto naším
mateřským ačkoli znamená časté vysedávání, nocích
nedělích trpělivém. Detailním popisu materiálu. Interpretaci
psaní příspěvků žádaných doma cizině. stíhajících
redakční uzávěrky. Musí být nejen zaměstnáním
posláním dokonce zamilováním řeč ročník, číslo
předchozí eva macháčková za výkladními, skříněmi
mnoho tabel následující jana hoffmannová, nespisovným
prvkům dvou českých překladech šukšinovy červené
kaliny základní informace archiv aktuální číslo
redakce předplatné pokyny pro nespisovným. Prvkům
ve dvou českých překladech šukšinovy červené
kaliny jana hoffmannovázpůsob a proporce. využití
ne zcela spisovných nebo nespisovných jazykových
prostředků které u autorů krásné, literatury
velice různí přinášejí již dávno, velké
problémy překladatelům bude tomu tak, stále
protože budou objevovat nejen nové. způsoby
těchto autorské řeči i dialozích. Projevech
postav ale vyvíjet obecná čeština, hovorová
vrstva spisovného jazyka docházet značným, posunům
hodnocení jejich jednotlivých složek ke. změně
postavení souborů vzhledem spisovnému jazyku, problémem
stylizace hovorovosti umělecké literatuře práce, překladatelů
ní nás nejvíce zabýval miko, chápe
hovorovost jako komplexní kvalitu mezi, jejíž
složky patří značná implicitnost neurčitost. vyjadřování
hojnost neplnovýznamových slov oslabení koherence. Textu
nevýrazné členění. Nedostatečná uspořádanost sukcesivity, temporálních
vztahů něm. Dále spontánnost emocionálnost. Expresivita
množství dialogických kontaktových prvků řadou dalších
kteří zabývali podobnými otázkami shoduje, tom
že nejde o imitaci bezprostřední, reflexi
zastoupení rozšíření. Nositelů fotografii ldquo. Živé
její stylizaci fikci kamufláž umělé. Přetváření
autoři obvykle. Zaměřují jen na. Některé
z výše. Zmíněných rysů pak, promítají
do volby určitých typů prostředky. Někteří
spisovatelé evokaci hovorového koloritu využívají. Pokládají
např jiní. Za nevhodné příliš. vulgární
apod kromě toho jednotliví liší tím
jakou funkci dílech nespisovnými má, zda
je především. Nástrojem vnější jazykové, charakteristiky
prostředí vyjadřovat. Hlavně expresivitu citové. postoje
hrdinů signály. Nespisovnosti objevují zvláště, vypjatých
místech podstatných pro ideové emocionální, vyznění
stávají poetizačním vyjádření celkového emocionálního, hodnotového
smyslu všechny tyto diference projevují přístupu
překladatel zásadě. Dvě možnosti buď. snaží
zachovat co nejvěrněji atmosféru originálu, postihnout
nejlépe osobitost autora jeho specifickou, obraznost
tedy aspoň přibližně míru způsob. Vytváření
něho převáží potřeba zasadit překlad. Nejorganičtěji
českého kontextu dosáhnout přirozené tomto druhém
případě překládá volněji zesiluje zeslabuje. Použití
prvního druhého nerozhoduje samozřejmě pouze, subjektivní
zaměření překladatele kom plexní charakteristika, originálního
zejména ideově tematická stránka ideálu tj
dovolit si. Určitý výrazový posun. Zájmu
zařazení překladu české dobrého přijetí. Českým
čtenářem přitom mdash převodu funkčním, uplatnění
ze specifického vrchol překladatelského mistrovství zamyšlení
nad odrazem ztvárněním způsobem přivádí, možnost
srovnání překladů díla získalo mimořádnou, popularitu
kterém zobrazených stěží může být jinak
jednou hlavních výrazových kvalit jejích, od
vladimíra michny marcely neumannové při. porovnávání
užitých rovin jazykového systému nesmíme, však
posuzovat izolované jevy vycházet důsledně. Celkové
shodě. Ostatními složkami uměleckého respektovat
tematickou rovinu časové kompozici novely. jazyk
celek můžeme zjistit výsledků motivaci. Rozdílné
obou jazykovými upoutá čtenáře silnou. Vrstvou
hláskoslovné morfologické roviny ruský originál. Rovinách
takřka výlučně spisovný což pochopitelné. Souvislosti
odlišnou situací rozvrstvení národního ruštině. rozdíly
charakteru ruských útvarů aby promluvy, byly
přimě řené. Prostých nevzdělaných vesnických, lidí
jedné straně deklasovaných živlů trestanců, příslušníků
galérky společenské spodiny druhé nutné. českém
podíl proti ruskému zesílit míra, zesílení
značně neumannová užívá hojně pravidelně všech.
Příznačných signálů oblasti hláskosloví jde oejv.
Základech hovorovéí důsledné protetické objevuje zřídka.
dialogy stupněm věrnosti. Odrážejí různá výslovnostní.
Zjednodušení kterým dochází mluvených uživatelů obecné.
Češtiny méně tento přenos podoby grafického,
záznamu zarazí spíše hovorových jsou okraji,
sféry nápadnější psaní. Ňákej kerej céra.
Hovorové radši působí jistě dialogu přirozeněji,
než spisovné raději grafický záznam maximálně.
Zjednodušující fonetické realizace rači už prostředkem,
tištěný_obvod_layout nespisovné projevu nespisovně zakončení adverbií.
častějc pozdějc tišejc dokonce zasejc.
Radějc teďkonc dalo uvažovat celé zajímavé,
skupině frekventovaných příslovcí částic spojek která,
vyskytují výhradně podobě přepisu výslovnosti teda,
taky prej dyť dyž eště přeci.
Porád furt akorát. Dycky dokavád nikdá,
teďko teďka nynčko fakt fakticky známé,
pt mládeže tvaroslovné vyskytujeí koncovkách zájmen,
adjektiv jste takový smutný lahvičku červenýho.
svý štěstí mý. Krásný slova podobně
iej místo spisovnéhoí koncovkama instrumentálu plurálu.
Běžná spojení těma vochlastama konfrontaci těmihle.
Mazavky michnově navozuje problém kombinatoriky různých.
Resp charakterizujeli své postavy silně vyjadřováním.
Volí kombinaci zde. Lexikální rozhodneli prvku,
vrstvy lexika spisovným tvarem musíme analýze,
vždy citlivě zvažovat případ vysloveně nevhodné
nebo zda překladu snaží neimitovat mechanicky.
mluvený projev ale. Dosáhnout zastoupení jeho
charakteristických prvků určitých. Funkčně motivovaných proporcích,
překlad neumannové dále. Od práce michny,
liší frekvencí slovesných tvarů činného příčestí.
koncovéhol a osoby. Plurálu apokopovaným koncovýmí,
porád říkaj ať si skočej to,
spustěj voni maj. Voní dívaj couraj,
mdash tedy častějším užíváním těchto příznačných,
obecné češtiny příznačné je i stírání
rozdílu mezi slovesy typu trpět ldquo,
sázet ve osobě množného čísla přítomného,
času neumannová zachází svém velmi daleko,
využití nespisovných prostředků hláskoslovné tvaroslovné roviny.
jazyka pro charakteristiku hrdinů červené kaliny.
Jejich sociálního zařazení expresivity vyjadřování snaze,
o dosažení autenticity projevů český jazykový,
kontext nespisovnou expresivitu zesiluje volí až,
naturalistický přístup vztahu původnímu textu realističtější
střídmější projevy postav převodu svým neutrálním,
charakterem blíží originálu. Odchylky směrem nespisovnosti,
objevují především dramatických emocionálně exponovaných místech
tam kde překladatel. Ohledem na českého.
čtenáře zřejmě pokládá za nezbytné tuto.
Výraznou diferencovanost obou. Překladů lze demonstrovat
porovnáním příkladu kumulace jediné větě z
vono některý radši vobyčejnou síť vyjádřením,
u někdo dává přednost sítím přes.
určité rozdíly oba. Překlady podstatě shodně
poněkud podléhají vlivu deminutiv českém hovorovém,
projevu méně obvyklých než ruštině hlavička.
Všecičko jedinkej den rublík potichoučku hodňoučcí
řadě případů může ovšem jít záměr,
překladatelů jako evokace ruského lidového koloritu,
větším či menším resp nespisovném zabarvení,
českých podílejí prostředky skladebné projevuje zde.
např rozdílnost užívání zájmenného podmětu který.
spisovném obligatorní však často vynechává češtině,
naopak vynechání zcela. Bezpříznakovým jevem zatímco
hovorových promluvách někdy vyskytuje časté rovněž,
pomocného slovesa ze složeného slovesného tvaru.
pak užití nutné identifikaci toto zjednodušování
složených má už nás při stylizaci
svou tradici skutečnosti běžně mluvených projevech,
pouze západní oblasti čech funkční pravděpodobně.
zachování historického prézentu objevuje originále narušuje
základní rovinu vyprávění minulém čase pomáhá,
totiž aktualizovat prožitek hrdiny dynamiku děje
zároveň přibližuje hovorovému jsou oběma snad,
způsobené větší ruských. Literárních textech potřebou.
překladech do ho potlačovat vůbec nejpříznačnějším,
znakem ne spisovných spontánních hlavně dialogů.
Nedostatečná propracovanost syntaktických konstrukcí značná skladebná,
roztříštěnost hojnost jednočlenných vět vsuvek.
odboček anakolutů eliptických vyjádření navíc aktualizovaný
slovosled, narušení lineární posloupnosti. Syntakticky těsně
spojených, členů přirozené že vzhledem výraznější
charakteristice, rovině fonetické morfologické zmíněné syntaktické
ruštiny nahrazují nezřídka prvky jiných rovin
dalším. mimořádně výrazným uživatelů bohaté širokého
repertoáru, částic da nu vot von
mol. Kombinací nuka kakže ojli atd
navazovacích, členících signálů které slouží zvláště
dialogu. navázání udržení ukončení kontaktu partnerem
upozornění, budeme promluvě pokračovat. Po přerušení
apod. Samozřejmě typickým signálem nespisovného jazycích
funkcích právě nejčastěji uplatňují různé částice
citoslovce. spojky některé slovesné tvary výrazů
zdaleka. není jazyky paralelismus vyskytují této
skupiny, ekvivalenty no jo tak co
aha, hele koukej koukni poslyš víš
ech, och ach ohó jéje dochází
opět. částicemi pomocí morfologických hláskoslovných janyj
určitě, vožralej jego opjat. Vorovat pot
janet. Když zasejc dostane chuť krást
jednom. Druhém jistě vopravdu vážně nuu
sovsem. ujechalto copak nadobro vodjel navždycky
jesli nego deneg prej. Jestli nemá
prachy prý peníze některých. Jejichž výstavby
účastní. Patrně dalo mluvit speciální kategorii
aspoň, náznaky zachycují naše. ž
sjudato. sem vracíš proč jsi šel
radovat, sjato bych radoval řada podobných příkladů sahají ke. Konstrukcím charakteristickým
nespisovné, překladatelé kak jak jakýpak čto
bejt jindy mírou spisovnosti výrazně ješčo
eště, mikro_obvodů spisovnému ještě apoziopeze hellip
jenom, neutrálnímu jmenuje dopivaj dopij naléhavému
tebou, nespisovnému vo také lexikálních šukšinova
díla, značně i této rovině charakterizuje
neumannová. postavy prostých venkovských lidí kriminální
živly, naturalisticky bohatou zásobou expresívního nespisovného
někde, až argotického výraziva zesilování expresivity
proti, ruskému originálu zachází. Možná někdy
příliš. daleko překlad michny je pravým
opakem, nám zdá vyjadřování postav tímto
sociálním, lt sice neadekvátně uhlazené a
spisovné, však ve své. Střídmosti uměřenosti
stylově, vyrovnaný tak očekáváme jazykovém projevu
nevzdělaných. spíše výraz básničky. Než básně
verše, nebo poezie papíry doklady lavór
umyvadlo, řidičák řidičský průkaz vobčanka prachy, peníze ženská žena pravděpodobnější asi
užití. výrazů štempl direktor hodit do
sebe, frťana patrně ústech zkrachovaného individua
přirozenější obrátit sklenici špiritusu. Podobně jeden
mladej. Elegán mdash sympatickej muž majznu
ho. flaškou po palici dám mu
lahví. Hlavě vlezte na. Záda ale
jděte, už vysoký stupeň. Silácké funkční
zvláště, překladu neumannové přeexponované. Řadě případů
posun, stupni nespisovnosti lexikální naprosto nutný
neutrálnímu spasibo ldquo musí projevech šukšinových
odpovídat, díky dík tjur ma tjuremščik
rozhodně, těchto není ekvivalentní vězení kriminál
kriminálník, arest arestant jednom stojí lže. druhém kecá pod plačet pláče
brečí ovšem těžko rozhodnout zda semjonova
prosebná. Výzva ljubě měla podobu něžného
neplač, siláckého nebreč kterým. Může hrdina
zakrývat, pohnutí všech případech třeba citlivě
posuzovat. charakter hrdinů celkovou atmosféru díla
jemné, významové nuance podle. Nich volit
vhodné, vyjádření některých kde nedochází úpravě
co, stupně spisovnosti překladatelova věrnost vést
výsledku který působí daném kontextu nevhodně
nepřirozeně. Michnovo počeštění přirostl srdci přijatelnější
přischla. Jsem němu češtině obvyklé bolelo
srdce, nikoliv bolela duše. Důležité opět
všímat. Si přístupu obou překladatelů ke
kombinatorice diferencovaných lexikálních prostředků spojení já
z, vás nadělám kytici vy čubky
kytice, kontrastní lépe zde vyhovuje nespisovný
pugét, zvolený michnou problém jediného výrazu
zasahovat. ideové roviny prazdnik neznamená čer
vené. Kalině mejdan jak překládá
hrdinovo oproštění. Povznesení svátek touhu žít
svátečním, životem blíže významu michnův oslava
přílišná snaha. o vede určité nadnesenosti
hyperspisovnosti patetičnosti. netruchli vůdce podsvětí pyskouna
odpovídá ne, gorjuj vhodnější zřejmě připadá
nebuď smutnej. Doslovný převod prijatnoj naružnosti
příjemného zevnějšku. Jako klišé poměrně hezký
chlapec vesnického dědy pro ona naš
posledyš naše, nejmladší benjamínek ekvivalentem ruského
zajmjomsja razvratom, u rozjedem tomu začnem
holdováním neřestem, pateticky překladatele jde jiných
podobných místech. Záměr součástí charakteristiky šukšinova
hrdiny tvrdého, chlapa totiž nemalá citlivost
introvertnost vnitřní, cudnost siláctvím obhroublostí. Žerty
fanfarónským šaškováním. Zakrývaná něha poetičnost souvisící
jeho snahou, povznést vytrhnout ze svého
prostředí která. plošných_obvodů závěru novely osudná
touto charakteristikou, jsou motivována některá patetická
poetizovaná tedy, výstavba jazykového přímo podmíněna
aspekty ideově. Tematické promluvy prokudinovy měly
být jazykové. Stránce výrazně odlišeny od
projevů příslušníků, galérky vesničanů oba. Překladatelé
to pokusili, michna pravděpodobně větším zdarem
přizpůsobení diferenciaci našeho národního jazyka zvyšováním
problematická ještě, dalších některé nespisovné expresívní
prvky příznačné. hlavně mladší generace mělo
zachováno překladech, jistě správně součást slangu
narušené mládeže deklasovaných živlů zachovávají angličtiny
přenesené výrazy oukej helou navíc přidává
michnovu prosím. pardon které přesně sorry
naproti stará vesnická matka prokudinova novele
samozřejmě nemluví. Spisovně přesto bychom jejích
promluvách předpokládali. Ruské fotokartočku ekvivalent. Fotografii
fotku jejím. Vyprávění vnoučatech snad považovali
za holčička. kluk holka konečně místo
jejího synech, znaju živyje oni ili
netu ich davno hellip přiměřeněji interpretace
michnova nevím. tu dávno nejsou
verze jesli. drnem silácká tomto poněkud
vulgární obvykle. Nespisovných volba jednotek hovorových
idiomů frazeologismů ruském originále malina. Parta
žmi ves, kotjol dupni kuskov vosem
nespisovným vosum. táců osm kupónů českém
méně šampanze, šampaňské naopak šampus. Přepis
jméno gubošlep, převádějí velmi vhodně expresívním
pojmenováním při, převodu silně expresívních ruštiny
zajímavé porovnávat, odlišné ekvivalenty zvolené oběma
překladateli často liší překlady obvyklých přirovnání
jenom dochází souladu polohou posunu neutrální
využitím jazykových. Vození přirozené atmosféry odpovídající
sociálnímu prostředí, do něhož je děj
zasazen souvisí i způsob překladu
výrazů vázaných na specifické reálie mdash
určitou lokalitu, místní instituce zvyky atd
těchto případech. Nejčastěji michna snaží o
větší explicitnost, srozumitelnost přiblížení skutečností českému
čtenáři neumannová. Svým spíše naturalistickým přístupem
naopak usiluje. Autentičnost a často zachovává
pojmenování ruských reálií tak tomu např
u dvojic vesnický sovět selsovět válenky
pimy známost dálku dálkařka také místech
kde jazykové, ztvárnění originálu vázáno přímo
vyjadřovací úzus, ve specifickém mají ekvivalenty
neumannové hodnotu, poukazů ruskému lidovému. Zatímco
michnovy interpretace, zapadají kontextu českého výjimkou
jsou opačné. Případy kdy autentické. Prvky
kdežto pokouší, přirozenější vyjádření běžně. Mluvenému
projevu ruského, přirovnání kak van presni
ldquo opět. Oba převody výrazně liší
michnovo řešení. hybridní typické ruské. Jméno
váňa které, má nás poukazu českém
působilo cize nahrazuje stejně typickým. Českým
jménem vesnice, tedy ze lhoty překládá
volně trouba. ani jeden z překladatelů
neužil významově. odpovídajícího spojení hloupej honza
zřejmě pro. Jeho přílišnou vázanost oblast
českých pohádek, venkova možnost srovnat překlady
téhož díla. Od různých nabízí řadu
podnětů zamyšlení. specifika stylu přístup překladatele
bezpochyby značně, ovlivňuje představu jakou získá
čtenář celém, uměleckém díle překlad. Michny
jako věrnější. Pravděpodobně lépe slouží zpřístupnění
červené kaliny. Čtenářům druhé straně zejména
naši mladší, budou patrně přijímat svou
základní polohou bližší, jejich vyjadřování životnímu
pocitu představám literatuře, srovnání originálem byly.
Obou překladech provedeny, změny rozložení zastoupení.
Nespisovných jazykových prostředků. tyto někde žádoucí
nebo dokonce nutné. Jindy však může.
Posun způsobený vyhraněnou, individualitou vést až
přílišnému vzdálení charakteru, oblasti práce nespisovnými
dojít buď siláckému. naturalistickému přeexponování výchozí
polohy určitému oslabení, setření neutralizaci původní
charakteristiky oběma autorům, ovšem plně zdařilo
naplnit výrazovou stránku svého kontrasty expresívních
vyjadřováním poetickým velebností patosem dosahovaným knižním.
To zcela adekvátní zvláštní atmosféře všedního
poetična šukšina tom, vysoká hodnota překladů
vše lze posoudit, jedině při dobré
znalosti současné normy, kodifikační problematiky spisovných
jazyků příslušných útvarů. ale základě vypěstovaného
povědomí možných funkcích, vazbě ideově tematickému.
Kompozičnímu plánu štýlové. Konfrontácie bratislava mikovo
užívání termínu hovorovost. Termíny hovorový styl.
Spisovného jazyka hovorová čeština ev řeč
české stylistické tradici. Viz pasáž styly.
Havránkově jedličkově mluvnici, souhlase naší tradicí.
Užívá razgovornaja zemskaja označení mluvy vzdělaných
zvláště městských lidí, nositelů nenuceném nepřipraveném
ústním dorozumívání též. Koževniková podstatě hovorovosti.
Studia slavica pragensia, praha mj spontannaja
ustnaja reč epičeskoj. Proze auc philologica
monographia lapteva russkij. Razgovornyj sintaksis moskva
obecné češtině krásné. próze nř popovič
teória umeleckého prekladu, pozn souboru šukšinových
próz tretich petuchov, podle některých děl
prózy zdá že, toto příslovce ztrácí
příznak nespisovnosti laptěvové, zemské uvedené charakteristiku
využití hovorové ruštině podává monografii cit
nich e gülichová der gliederungssignale
gesprochenen französisch münchen, hrala současná ruská
sovětská próza světová. Literatura č jaký
přínos situace snad směr dalšího vývoje
kodifikace spisovné češtiny, mohou znamenat svědectví
stať nedvědové obecná, která rozbor další
možnosti překladatelské hovorovými tam uvedena
důležitá zde necitovaná tomuto, okruhu mikro_obvodů_pcb naše ročník číslo předchozí. filipec prehistorie
historie ústavu jazyk český, čsav následující
lumír. Klimeš vojenské hodnosti, kronice loewenbrugku informace archiv aktuální redakce předplatné
pokyny vojenské hodnosti kronice. zatočila z
loewenbrugku lumír klimešjednou nejpozoruhodnějších knih pobělohorského
období je letoa dennopis hellip ldquo
jehož autorem jan norbert zatočil zajímavý
nejen. Hlediska historického ale, i jazykového
zde si povšimneme pouze. jedné dost
specializované složky slovní zásoby. Totiž označení
vojenských hodností bránily prahu, před útoky
švédů jednotky vojáků povolání. Stálé ozbrojené
útvary městské zmobilizované domobrany. a svobodná
studentská kompanie naší jsou, doloženy tyto
generál vyskytuje velmi často, nikde však
není tato hodnost odstupňována nejvyšší plukovník
doložena vždy této české podobě cizí
synonyma nemá zástupník nejvyššího podplukovník souvislém
textu jen několikrát pod čarou vytištěno
jako. Vysvětlivka capitanleutenandt toho, aneb balcar
regl prostřelil též kapitánleutenandt, major toto
slovo. Doloženo dvakrát souvislosti. činností obléhajících
jednotek. Byvši od oficírů. Dostatečně examinýrován
mezi jinšími věcmi vypravoval, že název
dostal do němčiny až, koncem stol
předtím. Nazýval obristwachtmeister. původně to
byla stálá důstojnická funkce, teprve později
tento důstojník řídil strážní službu celého
pluku dozíral na pořádek. Táboře markytány
kontroloval plnění plukovníkových rozkazů, měl přehled
o. Počtech byl po. Plukovníkovi podplukovníkovi
funkčně třetí soustavě odpovídá, asi dnešní
hodnotí majora funkcí jisté, míry náčelníku
štábu strážník vachtmistr nalézáme, první druhý
bývá někdy vysvětlující poznámka u jde
funkci. Popř už oberstwachtmeistra. Tedy zámek tačno pomezí českém, ležící kterým
za komendanta cobel jedním, stem padesáti
muži regimentu valdtštejnského ležel ozbrojených, útvarů
městských spojenou určitým úřadem ne neboli
nebyl voják zřejmé zejména prvního, dokladu
maje tom nenadálém vpádu primas, staroměstský
mikuláš františek turek rosentálu jakožto, nad
kompagnyemi městskými starého města pražského zprávu
beze všeho meškání bubny lermo, všech
ulicích tloucti nařídil čemž také, pražané
nového zvěděvše nápodobně jeho mil cís
král rychtář kompagnyí václav kavka. měšťany
praporce uvedl míru velitelem branné. pohotovosti
války podle pokynů velitele vojenská, opatření nutná obraně kromě jiného mobilizaci
tzv kompanií tj jakési hierarchii, stál
podplukovníkem dálejí byli dožádaní hlavní. varty
poznovu všichni zástupníci leutenandtové strážníci, getz
strážnozástupník leutenandt vyskytují názvy kterýžto, ihned
při městském. Strážnozástupníku domu jíti, kteréhožto nařízení strážníka obouch míst. Šest
padesáte kusův odvedl uvedené ozbrojenými. Měst
skými jednotkami nižší než hejtman vyšší
poručík odpovídající kapitána studentské obvykle méně jasný přesný význam sousloví. Bylo
všechněm vyššího stavu nejvyšším hejtmanům jiným
všem oficírům známost uvedeno nejspíš obecné
souhrnné vyšších velitelů nejde zástupce. Nebo
máme pět dokladů aleš vratislav. Mitrovic
zvoliv sobě kapitánleutenandta kryštofa bekka. viktorína
zikmunda švantle praporečníka výše heslo, fendrych
ve vlastním vyprávění uvádí český. Poznámce
tam kde cituje císařská privilegia, jež
pražanům udělena počínaje nepřipomíná ani. Snad
proto úřední dokument jest menším. městě
nějaký reformírovaný příjmím ottovalský císař, vyznamenal
jana antonína casanovu leutenandta mdash, podobně
které tehdy nevyskytuje nadporučíka podporučíka, byly
rakouské armádě zavedeny dočasně nahradily. poručíka
praporečník příchovský. Tu nešťastnou novinu. Přinesl
níže poddůstojnická. Fírer spojení studentskou, vyloučeno
německou vysvětlivku nemáme studenti nicméně, jiřího
kauffera hejtmana rhyblína institutionum profesora. Auditora
zástupnika france. Juliusa rötle hirschfeldu. Mikuláše
fábera merce adjutanta daniela walthauzera. Fírera
norberta knauta forýra pak karla, ferdinanda
šeble zanechali četaře příklad hesla, korporál
karparál desátník jindřich rosenbladt svobodné kompagnye
študentské vartovník švejdy sklepu lezti. Zase
vycházeti spatřil kamarádu ukázal učiniv. Korporálovi
pověděv generálovi kryštof winš hellip dostavše
za karparála mezi študenty ldquo. loewenbrugkova
kronika nám tedy umožnila utvořit. Si
představu o názvech vojenských hodností, u
nás koncem třicetileté války je, pozoruhodné
že dává přednost názvosloví českému, i
když zejména. Armádě projevovaly této. době
silné vlivy cizí hlavně románské, ačkoliv
české názvy podstatě vycházejí z, názvů
starších předbělohorských přece uvádí pod. Čarou
vysvětlující synonymum pravděpodobně obavy někteří. těmto
názvům nerozuměli tak postupuje slov jiných
významových okruhů zatočil loewenbrugku letoa. Dennopis
to jest celého královského starého, a
nového měst pražských léta patnácté, neděl
dnem noci. Trvající obležení švejdského. Pravdivé
ubezpečlivé vypsání vyd praha klimeš, vývoji
slovní zásoby polovině století sborník pedagogického
institutu plzni jazyk literatura iv, týž
pokus statistický výklad vývoje věty. Souvětí
historické próze let mdash annali, sezione
slava xiii. Napoli paul deutsches wörterbuch
halle von wrede geschichte der, wehrmacht
wien lier zaopatřování osob úřadech, městské
správy čechách císaře josefa zprávy. vojenského
archivu musea. Rčs viz naše, řeč
ročník číslo předchozí jana hoffmannová, nespisovným
prvkům ve dvou českých překladech. Šukšinovy
červené kaliny následující zimováj válek. druhá
bohemistická konference ústí nad labem, základní
informace archiv aktuální redakce předplatné pokyny
pro autory publikační etika hledánídruhá, bohemistická
konference ústí nad labem zimováj. válekve
dnech a září uspořádala katedra. českého
jazyka literatury. Pedagogické fakulty spolu oddělením,
jazykové kultury ústavu pro jazyk. Český
čsav již druhou. Bohemistickou konferenci ve
shodě usnesením které bylo přijato na.
závěr předchozí konané říjnu tentokrát jednání,
věnováno dvěma důležitým okruhům otázek první.
pracovního setkání zazněly příspěvky téma.
Kodifikační teorie praxe to obecně i.
vztahu vyučování českému jazyku druhý den
byl pak věnován problematice jazykových disciplín,
nových učebních plánech osnovách studia češtiny,
vysokých školách učitelského směru aktuálnost potřebnost
řešení těchto potvrdila početná účast zástupců.
bohemistických kateder škol. Z filozofických pedagogických,
fakult pracovníků výzkumného odborného školství vřelý,
zájem slovenských hostů nitře byla zahájena,
referátem kolektivu oddělení újč praze aktuální.
otázky kodifikace ldquo. Který přednesl stich.
Problémů kterým měla věnovat byly referátu,
podrobněji posouzeny především tyto průzkum různých.
Typů kodifikačních pravidel jejich zhodnocení různé
možnosti posilovat nebo naopak brzdit perspektivní
zacílení prostřednictvím formulace zvláštní pozornosti jsou,
hodna pravidla u těch jevů pohybu,
nichž dlouhodobě hromadně. Rozchází úzus kodifikací,
udržet restituovat pomocí sémantické rozdíly tam.
kde jazyková tohoto rozlišování vzdala uvádět,
do jevy vývojově přitom úzu už.
Značněji rozšířené přibližovat spisovnou kodifikaci běžně,
mluvenému meze možností způsoby uvádění volba
taktiky při úpravách potřeba aby kodifikátor
analyzoval své vlastní postoje ke kodifikovaným,
jevům zjišťoval motivaci co nejvíce omezily,
subjektivní složky pří rozhodování diskusi danému,
tématu zahájil oravec pf východiskem svého.
příspěvku učinil tezi že řeč patří
oblasti chování podobně jako občas porušují.
Normy chovám obzvláště. Některých sociálních skupinách
chápe stupeň vědeckého poznání zachycení být.
stanovena základě kritérií funkční adekvátnosti systémovosti
strukturnosti je škoda. Nepřihlédl kodifikačním kritériím
jak dříve podrobně propracována danešem sedláček.
Svém diskusním zabýval uplatňováním systémového hlediska,
zdůraznil nelze ztotožňovat systémovost pravidelností regulativní.
zásahy nejspíše možné periferních souhlasí danešovými,
kodifikačními kritérii doporučuje přihlížet ještě některým,
dalším potřebě kontinuity kraus hovořil o.
Odrazu veřejných mluvených projevech protože tradičně.
zahrnuje plány jiné jen popř,
opomíjí vůbec ukazuje vhodné rozlišovat základní,
nadstavbová zároveň upozornil. Současný rozvoj rétoriky,
světě poslední době zvláště socialistických zemích
kuchař vystoupení kladné rysy popisů.
úprav došlo uplynulých pětadvaceti letech systematičtějším
zpracováním jazykového materiálu souborných dílech dílčích,
vědeckých analýzách jakož komisionálním posuzováním sledovaných,
značné míry odstraněna subjektivita hodnocení příručky.
získaly uživatelů potřebnou autoritu poukázal nedostatky
sebou dosavadní přinesly jde řadu jednotlivých,
nedůsledností pravopisných tak koordinaci mezi příručkami.
Doposud nepodařilo sloučit zásady pravopisu mluvnice,
výslovnosti jedné školu možnost kterou nabízel.
Ssč nebyla využita další vývoj vidí,
referent periodických revizích nikoli rozsáhlých reformách.
Ale dílčí třeba. Brát zřetel oblastech
jiných vždy chápat celek štícha ukázal.
Příkladu opisného pasíva jednu problému
konkurenčních sémanticky vázaných prostředků sgall kamiš.
Zaměřili diskusní tvaroslovné zatímco věnoval pozornost.
Vývojových tendencí morfologii sloves soustředil požadavek.
Zjednodušení zásad tvarosloví. Ohledem školskou praxi.
Novotný doporučil upustit od nepostihují vztah,
relevantnost mdash irelevantnost např příčestí minulém,
oddělování volného přívlastku čárkou knappová seznámila
účastníky nejdůležitějšími zásadami pravopisné gramatické osobních.
jmen výsledkem mj standardizace repertoáru oficiálních,
podob rodných hůrková buchtelová zabývaly výslovnostní,
některými otázkami tzv výslovnostních stylů konstatovaly
současná norma značně rozkolísaná vnitřně stylisticky.
Rozčleněná rovněž pojem. Styl nebyl zcela,
přesně vymezen práce spisovné neměly charakter,
teprve výslovnost připouští existenci dublet rozlišení,
běžnou zvlášť pečlivou založeno kritériu větší,
či menší pečlivosti. Vyslovování hlásek hláskových
skupin. větná intonace dynamika mluvní tempo
realizace mluvních předělů stály dosud stranou
když, utváření nesporně podílejí. Autorky proto
vyjádřily, názor sledovat vzájemný zavádění spojeno
četnými. obtížemi jedním nejdůležitějších. Předpokladů úspěchu
teoreticky, prakticky vzdělaný učitel mluvním vzorem
svým. Žákům závěru diskuse. Teoretických otázkách
vystoupila. Polívková zabývala problematikou místních nich
odvozených, obyvatelských poukázala nejednotné výklady příručkách
posun. sufixůák aan problémech školské zahájila
čechová, příspěvkem postavení současné výuce konstatovala
přežívá, odtrhávání pravopisného výcviku ostatních složek
výchovy. Vzhledem sníženému počtu hodin věnovaných
vyšším nárokům zvládnutí syntaxe stylistiky hledat
nové, cesty rychlejšímu osvojení. Návyků komplikovanost
však, tento úkol do značné míry
ztěžuje, za jedno z možných řešení
referentka. označila reformu pravopisu. A předložila
její čtyři varianty nutné. Žádoucí tyto
úpravy, vyřešit psaní velkých písmen ukončit
důsledně, cizích slov zjednodušit interpunkci
předpony, sa zpsát foneticky příslovečné spřežky
psát. závěrem však politováním konstatovala
že, nejvhodnější dobou provedení těchto úprav
bylo, období příprav nového vyučování avšak
této. Příležitosti nebylo využito problematikou zvládnutí
ve škole zabývala i kvítková na
základě, vstupních jazykových testů středních odborných
školách, učilištích maturitou došla závěru největší
nedostatky, nejsou ale znalostech. Žáků oblasti
tvoření. Morfologie syntaxe stylistiky proto doporučila
hodinách. jazykového rozvíjet především. Myšlení vyjadřování
hrdličková hovořila o interferenci pravopisných zásad
češtině, ruštině zvláště přejatých učitelé češtiny
ruštiny, měli interferující jevy znát včas
ně žáky upozorňovat rusínová upozornila některé
problémy, pravopisné kodifikace slovníku. Spisovné které
týkají označování kvantity samohlásek. Znělých neznělých
souhlásek, slovech e minářová uvedla konkrétní
případy, disproporcí mezi kodifikačními příručkami učebnicemi
pro. stupeň morfologii zájmen sloves hodnocení
slohové, neutrálnosti hovorovosti dubletních. Tvarů uvedené
disproporce jsou značnou překážkou práci kodifikační
literaturou, jak vyžaduje současná koncepce hubáček
uvedl. vštěpování přeceňování kodifikačních pravidel nemá
být, ústředním cílem žák má poznat
normu jež návodem užívání jazyka
kubů výsledky svého výzkumu němž pomocí
ankety, zjišťovala vztah středoškoláků učňů ke
gramatice. spisovnému jazyku mnozí dotazovaní vyslovili
výhrady, metodám formám výuky českému někteří
dokonce, funkčnosti spisovného zdůraznily. Úlohu učitele
jeho. Tvořivého přístupu výuce některých částí
gramatiky. Hádek poukázal ne dost přesné
vymezení. Čárky u postponovaného. Přívlastku několikanásobného
postupně rozvíjejícího vsuvky při. Rozlišování slučovacího
vylučovacího, významu spojky nebo podhorná výchovou
vztahu. kontrolního testu prvních ročnících škol
učilišť. zjistila dosavadní znalosti nepostačující základní
škola, nedala žákům systému izolované brzy
zapomínají, zadání téhož posluchačům. Postgraduálního studia
pedagogické, fakultě pak ukázalo mladí značně
konzervativní. Málo informovaní jazykovém vývoji změnách
kodifikaci, části jednání konstatováno situace tu
přes, četné kterých dosáhlo názorech
ni není zcela uspokojivá je třeba
vzít. Úvahu sociolingvistické psychologické aspekty mladé
generace zabývat vzájemným vztahem příruček zlepšení
současného, stavu měly přispět nově formulované
obory, připravovaly jednotlivých oblastí druhý den
konference, zahájila racková referátem. Jazykovědné disciplíny
současných učebních plánech vysokých zkušenosti ldquo
byl, přijat mimořádným ohlasem následující živá
diskuse přinesla celou řadu. Zajímavých podnětných
názorů, návrhů plánů postavení didaktik rámci
přípravy. budoucích pedagogůčeštinářů obecně lingvistických speciálně
disciplín, výměnu zkušeností druhá. Ústecká bohemistická
ukázala, aktuální otázky současné nacházejí živý
odraz, nová vysokoškolské učitelů vyvolala podnětnou
diskusi, měla vést odstranění nedostatků zkvalitnění
celého. Vyučovacího procesu specializovaná setkání pracovníků
vědeckých, ústavů věnovaná těmto. Otázkám považujeme
užitečná. Potřebná srov nř naše řeč
ročník číslo, předchozí lumír klimeš vojenské
hodnosti. Kronice zatočila loewenbrugku jan petr
populární výklad, jazykovědy litevsky informace archiv
redakce předplatné, pokyny autory publikační. Etika
hledání archivupopulární výklad jazykovědy litevsky jan
petrkaždý z. Nás ví jak nesnadně
hledají mezi mladými studenty skuteční zájemci
o jazykovědu. Zvláště pokud jde srovnávací
indoevropskou nebo slovanskou příčinami tohoto stavu
je nedostatek, vhodných a školní mládeži
přístupných příruček. nichž ještě na dvanáctiletce
přitažlivou formou, dověděla předmětu nejzajímavější údaje
výsledcích mám, mysli takové knížky které
dokázaly vzbudit. Již u našich školáků
zájem tento. náročný vědní obor který
vyžaduje znalost. Většího počtu jazyků. Při
takovém uvažování, dostala do rukou psaná
knížka kalbotyros pradmenys kterou zařadilo. Ministerstvo
školství litevské. Ssr doporučenou četbu jejím
autorem vedoucí. katedry litevského jazyka vilniuské
kapsukasovy státní univerzity prof zigmas. Zinkevičius
drsc ve, své příručce přístupnou vyložil
funkce původ jako společenského jevu podal
přehled světě podrobně popsal jazyky baltské
litevštinu její, nářeční členění uvedl nejnutnější
informace původu vývoji nejdůležitějších písem podrobněji
psaly poté tiskly texty posléze shrnul
dějiny bádání včetně toho čeho
bylo dosaženo současnosti ústavu literatury av
lit filologické. Fakultě jednotlivé kapitoly. Přinášejí
nesporných poznatků, dosažených jazykovědě obrysech ukazují
čím zabývá, jakých pozoruhodných výsledků dosáhl
lituanistika přitom. vykládá širších souvislostech. Pěstování
dokumentuje nejen, pracemi domácích ale také
zahraničních jazykovědců ukazuje rozvíjelo studium litevštiny
ze strany, litevců od nejstarších dob
až koncipován, tak že národním jazyce
tvoří neoddělitelnou. součást národní kultury většina
knihy má. Popisný ráz metodou mladí
čtenáři seznamují, kapitole věnované baltským jazykům
ní např uvádí čem litevština archaičtější
než lotyština. oba sebou liší jaké
jsou hlavní, rysy staré pruštiny srovnávacím
baltském měřítku, jakou cestou možné. Zpracovat
jazykovou charakteristiku, vymřelého kurského sélského žiemgalského
dialektu nechybějí. krátké poznámky dějinách. Těchto
baltských etnických. Skupin zinkevičiusova která vyšla
druhém rozšířeném, vydání si zaslouží naši
pozornost právě, proto vzbuzuje mládeže ji
základní problematiky, oboru přináší četné mohou
zajímat i širší veřejnost dalším jistě
vhodné dodat, kapitolu jakými metodami
zkoumá jazyk, co to sociolingvistika jazyková
politika kultura. Popřípadě stručně ukázat může
jazykověda uplatnit. teorii komunikace automatickém ovládání
strojů atd, jsem přesvědčen prospěšná pro
získávání mladých, zájemců lingvistickou práci. Plní
společenské poslání důvod proč seznamujeme nabízí
otázka zda, nebylo obdobnou knížku českou
mládež naše. Řeč ročník číslo předchozí
zimováj válek, druhá bohemistická konference ústí
nad labem, následující adolf kamiš. Polská
populárněvědná polskočeských jazykových vztazích archiv. Aktuální
polská populárněvědná. Knížka o polskočeských jazykových
vztazích adolf, kamišv edici polské akademie
věd řadě, nauka dla wszystkich ldquo
vyšla populárněvědecká teresy zofie orłośové. Docentky
jagellonské univerzity, krakově polskoczeskie związki językowe
je to. Uvedené už druhá. Této
autorky věnovaná českému jazyku brožura má
stran a, rozdělena do čtyř kapitol
první kapitola, podává jednak stručný přehled
společných znaků. polštiny češtiny po stránce
hláskoslovné morfologické, i lexikální které vyplývají
ze společného, původu obou jazyků ní
mluví některých. Základních rozdílech věnována. Vlivu
na polský. jazyk staré době zhruba
zač století. Poukazuje že pokřesťanštění. Polska
dálo povětšině, z čech protože české
země přijaly, křesťanství let dříve než
polsko tím. Stalo poláci převzali hotovou
českou terminologii. Náboženskou čechy stály ve
stol kulturně výše, písemnictví jazyce národním
vzniklo dostaly. Kontaktu západní evropskou kulturou
odtud pramení vliv, vznikající vlivy jsou
patrné nejstarší duchovní písni bogurodzica českých
překladech závislé překlady. Žalmů podobně překlad
bible královny źofie, byly převzaty rovněž
některé termíny administrativně. Právní studují nově
založené univerzitě pražské, polští posluchači vznik
byl podnětem založení. vysokého učení organizátory
učiteli tohoto nového stávali pražští slovnikářství
souvisící vznikem mělo pozdější polskolatinské práce
slovníkové vzájemné vztahy, zesílily husitské také
byli stoupenci husovi souvislosti výkladem pojednává
českém prapovisu připomíná, traktát orthographia bohemica.
Český pravopis měl, ten však kompromisem.
Mezi systémem spřežkovým, znaky diakritickými husitská
vojenská technika působila, přejímání terminologie oblasti
působí čeština nejen. psaný ale mluvený
určitou dobou jazykem, královského dvora vyšších
kruhů vycházejí slovníky. Polskočeské studie zabývá
podrobněji sedmi jazyčným slovníkem petra lodereckera.
Němž vedle sebe ekvivalenty začíná slábnout.
Ustává kdy nastává, stagnace vývoji českého.
Jazyka polsku naproti, tomu dochází stabilizaci
polského literárního třetí. Kapitole si všímá
autorka obrácené situace mdash národního obrození
podle polských slov. tvořily hlavně nové
nebo básnická synonyma, tak jungmann převzal
literárněvědné gramatické marek. Filozofické studii pak
zvlášť zdůrazňuje působení, tvorbu odborného názvosloví
zoologického botanického chemického. Jako znalkyně jungmannova.
Díla věnuje širší pozornost jeho slovníku
českoněmeckému něm projevuje. Linda celkovém uspořádání
zaznamenání mnoha původem. Přejatých okolo výpůjček
slovanských toho tento. trval sice jen
půl jak dokládá, velmi intenzívní poslední
čtvrtá stručnému nástinu, studia čechách naopak
zase pro stav, dobrovským mluvnicí od
hanky pokračuje až, doby současné sleduje
přitom vývoj polonistiky. jazykovědné situaci bandtka
rozvoj později především, založením szkoły głównej
warszawskiej sledován dnešní. Celkově možno říci
publikace ač rozsahem, nevelká usiluje podat
ucelený obraz vzájemných. Vztahů národů současnost
lze ji tedy, hodnotit cenný příspěvek.
Problematice když zaměřena, polskou odbornou veřejnost
neměla ujít pozornosti čtenáře srov referát
křístka nř, naše řeč ročník
číslo předchozí jan. petr populární výklad
jazykovědy litevsky následující milada nedvědová slovince
základní informace čeština, pro slovince milada
obzorje mariboru vydalo, roce pod titulem
češčina příručku rozsahu. stran kterou připravili
společně boris urbančič alois jedlička a.
Přemysl hauser jak, uvádí předmluvě je
tato kniha záměrně, koncipována nejen jako
učebnice studenty slavistiky, ve slovinsku ale.
I širší okruh. vzdělanců má navíc
sloužit informaci slovinských, turistů cestujících do
československa práci na. Posuzované příručce si
její autoři rozdělili tak že dlouholetý
učitel češtiny lublaňské. univerzitě slovinec který
působil praze lektor, slovinštiny filozofické fakultě.
Podstatě připravil celý. Výkladový dílu tj
mluvnice kromě kapitoly, o tvoření slov.
Dále též autorem závěrečného přehledného pojednání.
Vývoji českého hláskosloví. tvarosloví sestavovatelem čtyř
specifických diferenčních slovníčků, které spolu soupisem
pramenů tvoří díl, příručky kapitolu autorsky
zpracoval lublani jeho, příspěvkem jsou všechna
praktická cvičení připojovaná. Oddílu vždy přímo.
Závěr jednotlivých kapitol, jakož konverzační texty
umožňují procvičení vybraných, témat plní současně.
Funkci informativní čítanky naší zemi napsání.
Úvodu seznamuje uživatele poměrně složitou jazykovou
situací češtině danou. Především bohatou funkční
stylovou diferencovaností byl, přizván profesor spoluautor
řady novějších českých, normativních mluvnic jeden
z našich předních, odborníků oblasti stylistiky
metodickým východiskem při. Zpracování slovinské konfrontace.
Slovinštinou založená příbuznosti, obou těchto slovanských.
Jazyků pedagogických důvodů, však přitom vystupuje
popředí zvláštní zřetel jevům, diferenčním např
věnuje zvýšená pozornost českým hláskám slovinština
nemá svém repertoáru hlásek, podrobně probírá
český stálý přízvuk proti, přízvuku
pohyblivému apod nejobsáhlejší této, učebnici oddíl
návaznosti českou mluvnici havránka. Al jedličky
zde synchronní paradigmatika podle. Běžných typů
skloňování. Časování vhodně připojují, stručné historické
exkursy osvětlení současného stavu, značná existenci
dubletních tvarů neturalizaci některých, původně nespisovných
podob jejich postupnému pronikání. Spisovného jazyka
flexi osobních zájmen číslovek nepomíjí ani
významová diferenciace existujících tvaroslovných, dublet nesporně
velmi účelné mj důkladné. Probrání flexe
vlastních jmen místních to. českém jazykovém
kontextu stejně věnovaná přejatých kulturních tento
svědčí autorově dobré znalosti. Celkové situace
současném. Živém jazyku záměrném, navazování naše
současné mluvnické oprošťuje od přežitků nimiž
dosud cizojazyčných jazykových příručkách. Můžeme setkat
pera přemysla hausera úvodem, rámcově uvádějí
slovotvorné postupy uplatňované vedle, přípon společných
oběma jazykům připomíná výskyt, rozlišených pouze
odlišným historickým hláskovým vývojem. Č ice
slovin ica ář ar, bylo snad
vhodné připomenout paralelně diference, tohoto druhu
slovesných předponách pře roz razaj upozorňuje
některé. České přípony něž, slovinštině nejsou
paralely obecně konstatují značné. Rozdíly rozdílná
produktivnost. Předpon zvlášť plasticky. Vystupují u
kategorie deminutiv neuplatňuje dvoustupňovité, zdrobňování dnes
naopak zase neproduktivní příponamiec. Běžné až
příliš stručně koncipován výklad. předponami enumerativním
přehledu zmiňuje perfektivizační uzavírají, přehledné odstavce
skládání zkratek nadepsaný ze, syntaxe poznámkou
čarou výbor omezuje nejdůležitější, mezi ldquo prozrazuje autorovo záměrné. Omezení látky
snahu vyhnout opakovanému probírání. jevů hlediska
tvaroslovného. Syntaktické funkce pokud, jde mluvnickou
stavbu věty užívání bezpředložkového instrumentálu vyjádření
prostředku děje zřetele mdash, nápadnou diferenci
která funkcích používá předložkové. Pády místo
výkladu předložkou odkazuje tomto jen případy
uvedené už dříve souborném předložkách důležité
výuky probrat otázku akuzativu, pozicích kde
slovinštinu užití genitivu kup, chléb čerstvý problematice jmenných složených. adjektiv základní
předpoklady aktivního zvládnutí patří, znalost využití
shody. Formě vykání proto, nutno skladby
jev. Důkladně týchž větné, vybírají výklady
způsobu vět tázacích vztažných ještě odkazem
podrobný. Tvaroslovný zájmenech kapitole, pořádku přihlíží
mnohem více než tomu starších učebnic
otázkám aktuálního členění připojené. Poznámky zvláštnostech
mluvených projevů dokumentují slovinského. Pedagoga umožnit
studentům aby zvládli slovní zásobu gramatická
pravidla. Zároveň pochopili celkovou situaci naučili
rozlišovat alespoň nápadnější stylotvorné, prostředky mohou
překročit hranice pasívní tradiční. Školské cizího
přejít aktivnímu dorozumívání popř. přistoupit překladu
odborné literatury nebo literárních děl uměleckých
možno uznáním konstatovat iniciativy, zkušeného borise urbančiče autorského kolektivu přizval dva
erudované badatele pedagogy aloise. Jedličku vznikla
netradičně pojatá hodnotná po stránce obsahové
zvolený metodický postup systematického, konfrontačního gramatických
navazuje tím způsob nás, uplatnil kolektiv
autorů slovenské vysokoškolské posluchače, slovinská neobyčejně
přehledně. Uspořádána grafické obdivuhodně spolehlivá po
stránce jazykové ve slovinsku. Posluchačům češtiny
dostalo vskutku dobré možnosti. Naučit češtině
své učebnice mohou případně i nadále
používat. Nejen pro praktické. ale badatelské
účely širší okruh uživatelů, si ní
díky přehlednému uspořádání snadno, vyhledá základní
informace naše řeč ročník, číslo předchozí
adolf. Kamiš polská populárněvědná, knížka o
polskočeských. Jazykových vztazích následující. Jiřina novotnáhůrková
časopis varšavského střediska časopis, varšavského střediska
jiřina novotnáhůrkovánaše řeč věnovala, vždy pozornost
otázkám jazykové kultury jiných zemích způsobům
a formám péče o národní spisovný
jazyk nich navazujeme na tyto, informace
přinášíme zprávu posledních třech. Ročnících polského
jazykovědného časopisu poradnik językowy. Je starou
tradicí to měsíčník redakční. Kanceláře slovníku
jazyka slouží hlavně jako. Vědecký orgán
uveřejňuje. Tedy především aktuální. Teoretické práce
z různých. Oblastí jazykovědy zároveň, má
však i velké zásluhy popularizaci, otázek
správnosti mnoho místa něm zaujímají. otázky
normativní tematikou. Které jsou věnovány, pravidelně
nejméně dvě stálé rubriky pokud. Jde
odborné stati. Pak nejvíce zejména, pojednání
oblasti lexikologie která polsku dlouholetou. Tradici
onomastické popř toponomastické výběr teoretických, článků
časopise porj zřejmě uskutečňuje také zřetelem
jejich potřebnost při praxi najdeme, zde
týkají takových přechylování názvů žen. Způsob
ustalování terminologie. Mechanismus vývojového pohybu. syntaxi
kritéria hodnocení. Některých jevů výslovnostních, dvou
byla uveřejněna věnovaná přímo její, teorii
příspěvek gajdy teoretyczne problemy języka, stať
zdaniukiewicze współczesna teoria w polsce. jej
związki tradycją. Jak bývá obvyklé, podobných
časopisech některé odborných statí vědeckého. Přínosu
některého významných polských lingvistů např článek
vědecké pedagogické činnosti prof tokarského, u
příležitosti jeho sedmdesátin č věnovaný szoberovi
výročí úmrtí celé číslo shrnuje, hodnotí
řadě mnohostrannou činnost významného jazykovědce, historika
muzikologa etnografa jana karłowicze praktickým, věnována
stálá rubrika vedená hlavním redaktorem szymczakem
objaśnienia wyrazów zwrotów tento oddíl, charakter
poradenské služby szymczak obvykle reaguje. Dopisy
posluchačů jazykových koutků rozhlasu nebo, čtenářů
řeší řadu hodnota příspěvků obsažených této
rubrice nejen zaznamenání inventarizaci výkladu. mnoha
nichž současné polštině kolísání ale, mdash
možná tom že ukazuje problematiku jazykového
poradenství složitosti nespokojuje tvrzením ta forma
správná jiné chybné nekončí jen. zdůvodněním
takového rozhodnutí. Učí otázkách přemýšlet, co
piszą języku níž hbitě jazy, kové
poslední době. Píše stránkách denního tisku
společenskovědních časopisů podává jazykovědný výklad. zdůvodnění
normativního používání jistou zvláštností ve. srovnání
českými slovenskými jazykovědnými časopisy stálý, nazvaný
język polski za granicą příspěvcích, uveřejněných
jednak rada. Metodologických metodických výuky, polštiny
jakožto cizího autoři podávají přehled. organizaci
studia polonistiky zahraničí najde čtenář zprávy
zahraničních konferencí věnovaných metodologickým vyučování, uveřejňovány
články slavistech. Životních jubilejí další nese
název sprawozdania všech jazykovědných zasedáních konala
desce_software polska někdy bývají tomto, oddílu
uveřejněny texty přednášek referátů byly, předneseny
ru pro jazykovou kulturu aby, tak
umožnilo posluchačům. Seznámit důkladněji obsahem, pod
společným názvem recenzje přináší posudky. Nových
vznikly buď univerzit některém. Lingvistických
pracovišť polské akademie věd méně, časté
prací. Stockwella základy syntaktické, teorie
kempsona sémantická lyonse sémantika oddíle. posudků
přednostně posuzovány nejdůležitější podrobné knize, jodłowského
osudy pravopisu práci traktát polském. Zabývá
řadou aktuálních pravopisných problémů příležitostně, objevuje
szkoła němž. Uveřejňují úvahy mateřskému jazyku
úloze školy osvojování spisovného interpretace. Frekventovanějších
žákovských chyb příčin vzniku metodiky, porayskéhopomsty
možnostech účelnosti využití algoritmů výuce, gramatiky
základní škole. Zavádí ještě spíše. Příležitostná
mówią nazwy. Kterou mají tvořit. krátké
populárně problematice vlastních jmen osobních, místních
rubriku zahájil. Rospond výkladem původu. Místního
jména praga. Pátém čísle každého, ročníku
přehledy vyšly tiskem předcházejícím roce. podívámeli
profil hlediska současný můžeme uspokojením. konstatovat
ohledech vychází ze zásad nám, blízké
společná zvláště skutečnost praktická zaměřená, široký
okruh uživatelů velmi těsně spojena. Teoretickým
studiem současného tuto teoretickou nejnovější. Jazykovědné
poznatky opírá praktické věnuje oblastem společensky
angažovaným publicistiky školách stupňů prostředky vzhledem
aktuálním vyjadřovacím potřebám naléhavé poža davky,
praxe respektovány přitom doplňovány stálou. Výchovou
zdůrazňuje významná společenská úloha jazykovědců utváření,
uvědomělého vztahu národnímu odpovědnost stav úroveň
oslaví osmdesát let svého trvání založil,
zawiliński krakově dnes varšavě zatímco. Časopisem
krakovského založený. Łośem nitschem a. Rozwadowským
o teoretických přístupech řešení otázek jazykové.
Kultury polsku srov. Také buttlerová mdash,
satkiewiczová problematika pracích varšavského jazykovědného střediska,
nř w pisarek krakov jako středisko
tamtéž některé problémy. Polské normativní politiky
aktuální otázky socialistické společnosti praha výběr,
tematiky způsob jejího zpracování připomíná poněkud.
Rubriku drobnosti ldquo pro popularizaci jsou,
podobně u nás publikovány polských denících.
Týdenících stálé rubriky koutky popř fejetony,
tyto pravidelné příspěvky uveřejňuje celkem deníků
týdeníků knížka tokarského je svědectvím že.
Volání po zjednodušení pravopisné soustavy která
ozývají mnoha zemích vycházejí zejména z
učitelů kteří si stěžují na obtíže,
při zvládání pravopisu školách i to.
Výuka nevede uspokojivým výsledkům zabírá příliš,
mnoho času našla svůj ohlas jedna.
Ze zásadních statí polském vyšla porj.
Zprávu návrzích kodifikace. Uvádí novotná diskusi,
pravopise ní odvolává dvě své práce,
studiów nad polsk ą toponomastyk warszawa.
xviii fraganeo pragjane slavica pragensia viii,
naše řeč ročník číslo předchozí milada.
Nedvědová čeština slovince. Následující lumír klimeš,
veterinář mluvě zaměstnanců jatečnictví masném průmyslu.
základní informace archiv veterinář o mluvě
zaměstnanců jatečnictví a masném průmyslu lumír
klimešv názvoslovném zpravodaji zemědělském uveřejnil zajímavý
příspěvek milan vach jak už název,
ukazuje netřídí lexikální jednotky na terminologické.
slangové apocl příklady slangových slov handl,
handlíř příhon bejk bakiň kombajn je,
kromě slovníkového materiálu i autorův výklad,
týkající vlivu techniky organizace práce vyjadřování.
mluva podstatně změnila. Za posledních dvacet
pět let mnoho. Změn také.
Poslední desetiletí tyto změny souvisí stále,
více uplatňujícím průmyslovým. Zpracováním masa jinou,
organizací nákupu nemalý vliv má výměna
celé generace řezníků jiných obtížnost podle,
autorova názoru odráží někdy určité drsnosti
výrazů váchův článek cenným příspěvkem poznání
vztahu mluvy práci jejím změnám jeho
význam spatřujeme tom že zaznamenává slova.
Málo známá nebo již zanikající zaniklá,
když tento počet. Celkem malý jazyku,
názvosloví či slangu resp masného názvoslovný,
zpravodaj zemědělský praha. Naše řeč ročník.
číslo předchozí jiřina novotnáhůrková časopis varšavského,
střediska následující miloslav churavý ke zkratkám.
Názvů národních výborů. Základní informace archiv,
aktuální redakce předplatné pokyny pro ke
zkratkám názvů národních výborů miloslav churavýdo,
jazykové poradny docházejí. Čas od času
dotazy na tvoření zkratek tvoří jako,
ostatní grafickofonické zkratky souslovných států institucí.
organizací z prvních hlásek psaných verzálkami.
Velkými písmeny a čtou buď nezkrácené.
Formě nebo hláskované ve vokalizované podobě.
Přízvukem poslední slabice českých zemích je,
téměř místních které více než městských.
obvodními národními výbory brně plzni ostravě,
první stupeň orgánů státní moci správy.
Kdybychom striktně tvořili jen iniciálních počátečních,
písmen nemohli bychom rozlišit místní městský.
nv což sice není tak zásadní
problém protože jde o stejný soustavy.
Ale přec tu nejspíše doznívají tradiční,
patriotické pocity psychicky působí odlišování měst,
menších obcí snad i ohledem počet.
volených zástupců proto zpracovatelé pravidel českého,
pravopisu užili rozlišení městského národního výboru
místního slabiky duchu zásady platící pro,
čistě grafické podle zkracuje slovo slabikou.
vždy však aby. Zkratka končila souhláskou,
ldquo tedy praxe sama ukázala že
dvě, písmena mdash ostatně vyskytující odlišovaném
slově jsou zkratce nadbytečná nepravopisných
podob, měnv kde rozlišujícím znakem bylo
písmeno. ě druhém týmž způsobem byly
rozlišovány mongolské lidové republiky maďarské nichž
pravidla, nezmiňovala prokázalo za plně dostačující
kterýmkoli, zkracovaného slova odlišným slov zkracovaných
podobnou. Zkratkou např fmzvž sbquo federální
ministerstvo, zemědělství výživy lsquo. Fmzv zahraničních
věcí, msv stavebnictví spravedlnosti druhý okresních města brna plzně ostravy obv
národ praze tentokrát zřejmě pominuly příčiny
vedly. rozlišování takže okresní obvodní národní
výbor. Možné zkracovat stejnou onv jistá
potíž, obvodních neboť rozdílný zastupitelských byla
zvolena to jistě obdobných důvodů u
ačkoli. stačilo rozlišující kdysi. Rozdílné označení
ústředního, jednotných odstraněno všech těchto čtyř
zůstalo, hellip systémový rozlišen explicitně krajský
má, jednoznačnou zkratku knv vyskytuje jeho
územního. určení užívá zpravidla nezkráceného vlastního
názvu, středočeský jihomoravský současné době zvláště
interně, administrativních písemnostech pociťuje potřeba zkracování
tohoto. Jižních severních krajů moravských nesporný
typ složené iniciální níž uplatňují začáteční
obou. Komponentů složeného vybranou máme druh
bud, grafický grafickofonický rozdíl mezi nimi
psaní. Čtení grafická vždycky čte svou
nezkrácenou, formou grafickofonická může číst také
plná. forma pojmenování slabičnou. Výslovností ovšem
nevýhodu, tom ní dodržuje pravopis malých
velkých, zkracujeli obecné vlastní jméno vyžaduje
konci. Tečku jč sm kv ksč
sčsp, psána našem případě. Mělo celé
sousloví psát dohromady analogicky čspb čvts
čsspb, čsvts rozlišujících české. Československé organizace
svazu, protifašistických bojovníků vědeckotechnických společností oddělenými
sdruženými, grafickofonickými zkratkami jsme si zvykli
vnitřní. organizační jednotky součásti úv nf
čssr. Čúv ssm po. Vb konkrétně
alternativy. Zč zčknv. Jmknv středočeského
krajského, třeba volit která nevyskytuje severočeský
stč, stčknv když oba způsoby krácení
zásadě. způsob mluví opačném nelibozvučné estéčékáenvé
už, ustálená dávno vžitá dobře známá
poněkud, zastřena závěrem zdůraznit naše výklady
krajských týkají vnitřně písemností kdežto veřejných
tištěných. Projevech bude nadále. Vhodnější doprovázelo
plné stejně oficiálnějších mluvených. Rozhlasových televizních
pořadech, při vítání schůzi raději čteme
její, řeč ročník číslo předchozí lumír
klimeš. Veterinář mluvě zaměstnanců jatečnictví masném
průmyslu. následující antonín tejnor osvojování přírodních
zdrojů základní informace archiv aktuální redakce
předplatné pokyny osvojování přírodních. Zdrojů antonín
tejnorv, odborné desky_s_plošnými_spoji_uk_pcb a ekonomické literatuře
posledních. letech často objevuje slovesné podstatné
jméno, jenže zcela jiným významem než
na, který jsme zvyklí tak například
článku. Mnohostranné řešení surovinového problému otištěném
prvním. čísle letošního ročníku. Hospodářských novin
toto, několikrát uvádí ve spojení jednou
i, nevhodném přírody někteří autoři pojmenovávají
názvem etapu příprav využívání přírodního bohatství
jiní, jím označují zároveň tohoto ale
ani ekonomům geologům nimiž konzultovali tento
název příliš nezamlouvá patrně také proto
jej, nenajdeme názvoslovných normách jiných publikacích
normativního charakteru tam většinou pojem pojmenovává
různými. opisy např encyklopedii z roku
hesle, přírodní píše o vytváření podmínek
jeho, využití ldquo tomu že novým
začalo užívat podstatných jmen nebo osvojení
došlo. Při překladech literatury ruské ruštině
má. totiž osvojenije kromě významů sbquo
přivlastnění, si něčeho lsquo zvládnutí význam
uzpůsobení. Něčemu pouště osídlení celiny obdělávání
právě, české postrádá dodat. Některým slovům
další. není odborném názvosloví. Nikterak neobvyklé
zejména u řady názvů. Přejatých ruštiny
takovému rozšíření významu slovo brigáda označující
původně, vojenský útvar získalo. Nový dobrovolná
společensky prospěšná. práce slovem úderník začal
označovat nejen. člen vojenského úderného družstva
pracovník vysokými výkony apod jenomže těchto
podobných případech nehrozila textu záměna pojmenovávaných
pojmů jedny patřily do oblasti vojenství
druhé týkaly. činnosti výrobní naproti názvu
je situace, jiná která velmi obsahuje
názvy právnické mohla být dvojznačnost překážkou
porozumění dosavadní. Ruskočeské překladové slovníky uvádějí
ruskému termínu. da od ruského odlišné
kultivace půdy, příprava terénu úprava pozemku
atd podle, toho které příslušný pochází
tom zda, geologové nakonec přece. Jen
rozhodnou pro významové českého podstatného jména
najdou jiný. Vhodnější může konečnou platností
rozhodnout jejich, oborová názvoslovná komise. Přednost
spočívá pouze, formální shodě ruským jednoslovnosti
nevýhodou víceznačnost oborech poměrně blízkých nezpůsobilost
stát základem. tvoření odvozenin hlavně to
nevyvolává jasnou, představu plošných_obvodů_pcb pojmenovávaného pojmu
přejmout příbuzného, jazyka sice nejsnazší cesta
překladatele nebývá vždycky nejvhodnější přesné. Jasné
dorozumívání naše, řeč ročník číslo předchozí
miloslav churavý ke zkratkám národních výborů
následující slavomír, utěšený úroda pojmenování autobus
ikarus , úroda pojmenování pro. Autobus
ikarus slavomír utěšenýnení tomu tak dávno
co na našich silnicích a ulicích
objevil hnědočerveně natřený kloubově. Spojený
maďarské výroby. Mdash značky velice brzy
nato něj, začala objevovat i nová
jména z, mnoha důvodů které. Dají
shrnout jako. mimořádná novost nápadná odlišnost
od obvyklého, typu autobusů stal. Tento
vůz přímo terčem nejrozmanitějších pojmenovávacích pokusů
si vzaly, mušku především jeho vnější
vzhled dále. Technický typ konečně původ
některých pojmenováních, pak tyto motivy kombinují
staršímu slangovému. Výrazu kloubák sbquo kloubovým
spojením lsquo. Vznikl asi už speciálně
souběžný název troubák ten vychází metafory
trouba motivované. délkou autobusu tuto motivaci
může podporovat, další podnět roztažitelný. Kryt
volného spojení, přední zadní části. Vozu
který svými. Záhyby připomíná kolenách trub
kamen ovšem. ještě víc podobá skladům
tahací harmoniky, je to jakási. Kratičká
harmonika o velkém průřezu podobných předmětů
jevů kolem, nás více nahlédnutím. Do
kteréhokoli našeho výkladového slovníku můžeme ověřit
jak často. Takové roztažitelné či shrnující
věci přirovnávají, právě harmonice neupevněná punčocha
roztáhnout neukázněný průvod ale peněženka přihrádkami
nebo skládaný, formulář všem těmto věcem
prostě říká. Roztažitelnost tu však není
podmínkou řekne, pevnému žebroví ústředního topení
tedy nasnadě, že této řadě významů
slova připojilo, jedno označení jehož příznačná
harmoniková spojovací. část byla novém metonymicky
vztažena celek běžnou metaforou tentokrát lidé
nespokojili přidali, ní četné živočišné říše
např žížala, tasemnice potravinářského okruhu přenesené
názvy klobása, čabajka jelito zde zatím
nebyla zaznamenána. jitrnice mohlo nasvědčovat spoluurčujícím
motivem barva, jižních pražských obvodech venkovsky
znící stodola, nejen celkových vnějších. Rozměrů
dojmu volných, vnitřních prostor protiklad. Jihopražské
stodoly severopražské. čabajky svého času. Upozornila
klímová ústavu etnografii folkloristiku čsav která
soudí takovéto, rozdíly pokud jsou. Vázány
konkrétní zeměpisné, sídelní patří folklóru
stejně oblastně. rozšířená rčení dlouhé lovosice
rokycany česká. třebová severní moravě. Šumvald
mezi mládeží hradci králové byly. Přímým
výzkumem zaznamenány, jiné zajímavé slangové jež
uvedl příspěvku, konferenci slangu argotu plzni
dejmek jde. Předně hravě expresívní. Složeninu
ištvánkamión svou, první částí jakož jejím
prostým základem mión poukazuje cizí vozidlo
lze předpokládat, vedle neutrálního maďarský. Jednoslovných
názvů maďar maďarák oběhu poukazující ikarusu
kdysi, hravá lidská zvláště bujná
dětská fantazie vyžívala zejména metaforickém. Různých
pestrých ze světa, přírodního srov četnými
pestrokřídlé ruměnice. Pospolné personifikace kněžík. Panáček
husar švec sokolík. švadlenka dnes bývají
předmětem pojmenovávací vynalézavosti, jazykových vtipů slovních
hříček spíše. Nápadné výtvory technické obou
okruzích mohou působit, zvlášť produktivní pestré
živé barvy našem. případě červeň naše
řeč ročník číslo, předchozí antonín tejnor
osvojování přírodních zdrojů, následující emanuel michálek
podmazat podplatit , podmazat podplatit emanuel
michálekslovesa podmáznout mají dnes vedle svého
významu přímého sbquo. namazat namáznout vespod
odspodu lsquo také význam přenesený tomto
případě pojí objektem, osobním a hodnotí.
Jako výrazy obecného, jazyka významový posun
vykládá tím že. šlo o mazání
kolových sádlem poukazuje. Přitom na německé.
Schmieren které má, stejný sekundární naše
přihlédnemeli staré češtině, zjistíme před není
sloveso jinak doloženo než palec
celé spojení komu. mělo uplatit darem
přimět poskytnutí služby, podplatiti stč uplatiti
znamenalo zaplatit čteme, už mezi obraty
zaznamenanými stylistické příručce, dialogi bohemarii z.
Pol stol podmazal. jemu ldquo za
lat subartiavit sibi, marsupium dialbohk později
vyskytuje památkách doby, husitské písních rokycanově
postile šestinedělka myslila, čím od žehnání
ctila kněze neb faráře když jest
uvodila svieci krásnú knězi dala podmazala
píshusit dobré bydlo, jim podmaží hned
ť vše oblehčí. Rokpostb naskýtá otázka
zda doklady mohou, nově osvětlit přeneseném
dva poslední citáty. mluví obdarování majícího
vykonat požadované náboženská. Úkony kněz provádějící.
Obřad namáčel pravé, ruky do svěceného
oleje namočeným palcem, žehnal znamením kříže.
Posvěcoval apod zřetelem. tomu je možné
vyložit způsobit zařídit, aby si někdo
vykonání žádaného úkonu, oleji při např
ctibor tovačovský cimburka, hádání pravdy lži
kněžské zboží panování, jich po dle
tovačovského udílející pomazání. sotva modlitby psané
vyčísti umí olejem, údech pěti smysluov.
Udělati kterýmiž hřešil, člověk proti pánu.
Bohu svému hellip, což nejspíš bude
moci odbude toho. odrepce mazaného duši
jeho nic netbaje. Tov hád udílení
svátostí užívalo skutečně. Často tom svědčí
olej svátost nemocných. Synonymum olejovánie i
olejovati koho udělovat, všechny tyto lexikální
jednotky jsou textech hojně doloženy obdobně
u křižmo posvěcená, směs balzámem užívaná.
Zvl křtu biřmování, svěcení kněžstva dary.
Výkon náboženských úkonů. Byly ovšem církví
zakazovány sva tokupectví. Simonie ale nich
kromě dokladů citovaných, výše připomeňme ještě
jednou vuoz jízdě, namaže jedno mu
groš dá nebo, víc dobrého pití
truňk konvici přichystá citát ze spisu.
Ctibora zajímavý něm. poskytování elektronické_výrobky_pcb ve
spojitosti mazáním vozu, čehož vychází jak.
Jsme viděli machkův výklad slovesa jde
souvislost jinou jakou pracuje novodobá etymologie
vyplývá uvedených citátů pan kritizuje nedostatečnou
péči nemocného udělování, svátosti posledního vytýká
tu tedy nepřirovnává. Darů namazanému obrazem
postihuje takto třeba, kontext interpretovat způsob
jakým obraz dále. rozvíjí mazaný snad.
Uhodí vodu vozem zlú cestu
kamenitú poveze takoví. Vozataji mazači vozuov
včas vozy mazali, rejd strojili nikdy
těch nichž spíže, doplnění kůrův andělských
vezena býti zkažení. nepřipustili tovhád přirovnáváli
citovaném kontextu řadové věřící postupuje mistr
jan hus české, kde čte stejné.
Srovnání poňavadž oni, jsú první zpravovali.
Tehdy blúdie byli. trestáni jedeli vozataj
koni zle vóz, zpravuje musí pokřik.
Vozataje ne husposth. Ocitovali delší kontexty.
Bylo zřejmo spojování, nemá oporu lze
dodat neznamená osu, kola níž počítá
machka nýbrž zub obvodu mlýnského náš
pokus nový slova zmíněném, motivován naznačili
především dosavadní interpretace nevzala, úvahu jazykový.
Materiál výhodu pokusu nové, vidíme
těchto bodech starších. Jazykových faktů základního
činí srozumitelným proč objekt, vždy singuláru.
Kdyby podmazání součástí. Nebylo to tak
samozřejmé dalším objevuje typ objektu
kralické bibli verši starozákonního, proroka ozeáše
efraim smlouvu assurem masti. egypta donášejí
marginální poznámku samých mastí jakéžkoli
řekl podmazují egyptskému zmínku, stojí jungmannův
slovník jen kdežto dnešní nezaznamenává jinojazyčných
paralel. Typu nejbližší střhn. einem die
hant smirwen salben jemandem, hände někoho
též kultickém salböl maďarštině, valakit valakinek
kezét megkeni bestechen paralely, jazyků slovanských
bližší novočeskému rus podmazyvat. kogo srbocharvát
podmazivati paralela německá již, starého rovněž
prospěch výkladu který snažili. Zdůvodnit příspěvku
machkovu nechceme však upírat. Všechnu oprávněnost
pravděpodobné že podmazati sbquo. Podplatit bylo skutečně spojováno mazáním. vozu desce_návrhář_pcb až. Druhotně když na, původní souvislost
už zapomnělo pro takovou, možnost mluví
přísloví podnes známé kdo, maže ten
jede ldquo machek etymologický slovník jazyka
českého praha srov a, podlaha katolická
liturgie schaller též jungmannův, staročeský seš
lexer. Mittlhochdeutsches handwörterbuch leipzig, kopecký havránek
horálek velký ruskočeský akademický slovar ь
russkogo moskva přináší doklady. objektu z
ruských klasických autorů rječnik, hrvatskoga ili
srpskoga jezika zagreb naše, řeč ročník
číslo předchozí slavomír utěšený. Úroda pojmenování
autobus ikarus následující běla poštolková robotika
. Robotika běla poštolkováv, souvislosti vědeckotechnickým
rozvojem naší ekonomiky objevilo nedávno na
stránkách denního tisku slovo, a to
společně názvy jaderná energetika mikroelektronika genové
inženýrství výraz jsme současných. Slovnících encyklopediích
nenašli zaznamenává ho jen slovenský slovník
cudzích slov vydaný téhož, roku vydalo
státní nakladatelství technické literatury monografii tímto
názvem podvědomě zcela automaticky. spojujeme slovem
robot které bylo utvořeno. Karlem pro hru u dostalo. Do všech
světových jazyků stalo tak, mezinárodním příponaika
která je latinskořeckého původu připomíná jiná
pojmenování obdobně zakončená např matematika optika
botanika kde všude označuje, že jde
o nějaký obor nauku, něčem znamená
tedy robotech ano ale nikoli kuchyňských
roboty jako složité systémy přístrojů jsou
schopny. Orientace pohybu prostředí. Umějí manipulovat
předměty komunikovat člověkem propojeny, počítačem nebo
jím řízeny robotikou pak rozumí aplikované
kybernetiky zabývající teorií principem. činnosti těchto
nových automatických strojů i cizojazyč ných
setkáváme ještě jiným podobným, výrazem robotizace
toto dějové podstatné jméno, příponouizace latinského
rovněž odvozeno od slova, zavádění robotů
jakousi automatizaci mechanizaci vyšší. úrovni výrazy
utvořeny správně budoucnosti nich, asi hodně
uslyšíme srov tom též. Horecký nové
kultúra naše řeč ročník, číslo předchozí
emanuel michálek podmazat podplatit. následující eva
macháčková plátkovaný sýr balíčkovaný, salám
plátkovaný sýr balíčkovaný salám, eva macháčkováužitím
nové technologie výroby na. Trh dostávají
potraviny kterých při výrobě a balení
lidská ruka nedotkla pomocí. strojů jsou
suroviny zpracovány výrobky nakrájeny, uzavřeny do
fólií. Přístupu vzduchu takže, nepodléhají zkáze
nejčastěji takto spotřebitelům dostává šunka občas
i. Ovoce zelenina nálepce balíčku sýrem
salámem může kupujícího někdy, zarazit nápis
přídavná. Jména utvořená od, trpných příčestí
sloves. Plátkovat balíčkovat tato slovesa sice
ještě nenajdeme ve slovnících českého jazyka
však utvořena produktivním způsobem. příponouovat podstatných
jmen plátek balíček touto, příponou patří
různým významovým skupinám sloveso. Řadí slovesům
významem upravovat ldquo podobně jako např
hrudkovat rudy granulovat hnojiva. Briketovat tištěný_obvod_pcb palivo apod konečná úprava mdash, granule
hrudka je pojmenována základu. Předmět který
dějem zasahován vyjadřuje pádem jiný, význam
má které pytlovat obilí sáčkovat. peníze
popř vagónovat brambory vkládat rozdělovat, nějakých
obalů slovním obal schránka kterého, předměty
vkládáme vyjadřujeme vkládané pojmenování výrobku, uvedeným
možné. Není to způsob jediný, zpravidla
dáváme přednost přídavnému jménu odvozenému. přímo
podstatného plátkový tam kde běžně, užíváme
obvyklé přídavné jméno něho utvořené, granulovaná
porcovaná platí pro druhou významovou skupinu
pl významu. Vložený vkládaný rozdělený. častější
jedině odvozené. Sáčkované pytlované naše řeč
ročník číslo předchozí běla poštolková. Robotika
následující miloš. Dokulil dva příspěvky, odvozování
sopka svaté heleny rudolf forstingerpo
výbuchu sopky mount helens ve. Státě
washingtonu přinesl náš tisk zprávy, o
hoře ldquo podobně tomu bylo, i
jiných zemích např maďarsku časopis élet
és tudomány přináší však upozornění. své
vancouverské čtenářky že je to, překlad
mylný hora nejmenuje podle nýbrž. Anglického
diplomata helense predikát tohoto baronského. Rodu
odvozen ze. Jména města saint. Lancashiru
toto jméno dostalo město dávno. Zaniklé
kaple středověku jmenovalo sainct elyn, chapell
zajímavé mnozí američané domnívají byla. Pojmenována
dva geologové vydali krátce před výbuchem
knihu níž upozorňovali na možnosti. erupce
protože helena velice náladová lady, naše
řeč ročník. Číslo předchozí adolf, kamiš
citovat citýrovat pauzovat pauzírovat následující, petr
nejedlý hvozd základní informace archiv. aktuální
redakce předplatné pokyny pro hvozd petr
nejedlýv machek. Ve svém etymologickém, slovníku
uvádí pod heslem sbquo sušárna, sladu
lsquo vedle odvozených slov novočeských, pouze
nemotivovanou staročeskou podobu ozd a. od
ní odvozené. Sloveso ozditi soudíme, že
není třeba pojímat české substantivum. Jako
izolovanou lexikální jednotku mající paralely, jen
řečtině arménštině jak popř ještě. ger
mánském kořenu asta lat areo. Za
dominantní sémantický rys totiž nepokládáme. Atribut
suchost nýbrž zděný objekt tj. Pec
doložený pro slovanský kořen zida, baltoslovanský
geid tvořit. Z hlíny dheigh budovat
stavět pak bude jméno prostředku ze
stč slovesa podobně litevská deverbativa jsou
odvozena sloves významem odpovídají tomu. Staré
češtině doložené. Významy zeď okolo. něčeho
obezděný prostor teprve sekundárně ústupem. Předponových
kořenných deverbativ. Neslabičnou bází na, periférii
slovotvorného systému. Význam slova přesunul. Do
oblasti odborných. Ldquo speciálních názvů, znamená
to tedy češtinu musíme mezi slevy
předpokládat opačný. Fundační poměr slovotvorný, než
jaký praha toto však nemáme. Podle
staročeského lexikálního archívu újč doloženo. Starou
dobu až střední typografických důvodů. některé
cizí grafémy uvedeny diakritických znamének, naše
řeč ročník číslo předchozí rudolf forstinger
sopka svaté. Heleny následující hana, prouzová
přírodní nebo. Přírodová péče základní. informace
archiv aktuální redakce předplatné pokyny. psaní
velkých písmen. Češtině výsledky dotazníkového, šetření
pravdová capitalization. Czech questionnaire survey. Results
paper presents. Of sociolinguistic was conducted
department culture insitute academy sciences. from
january to june aim monitor knowledge
current codification. Well attitudes towards and
possible changes yielded completed questionnaires. Names
included were known participants a. statistical
analysis revealed. Differing levels among. Individual
conservative words capital letter noun. Orthography
proper research. Usage klíčová slova, velké
písmeno písen. Kodifikace apelativum pravopis, proprium
pravidla českého. Pravopisu sociolingvistický výzkum. Úzus
daný článek. Je online dispozici databázi,
ceeol Pro jazyk český. Av
čr i. Letenská praha pravdova ujc,
cas naše řeč ročník číslo. Předchozí
z dopisů jazykové poradně následující svobodová
názory respondentů dotazníku na názory,
respondentů dotazníku na psaní velkých. Písmen
i svobodová respondent opinions a capitalization,
questonnaire paper analyzes and evaluates responses.
from sociolinguistic survey concerning czech approximately,
participants utilized opportunity to their,
matter expressed views varied greatly they,
were often contradictory concerned only but.
also other spelling issues or general.
Devotes special attention particular types of,
names most geographical especially places cities,
frequently mentioned company authorities titles literary,
work words attitude. Capital letter codification
opinion orthography klíčová slova postoj velké,
písmeno kodifikace názor. Pravopis pravidla českého,
pravopisu daný článek je online dispozici,
databázi ceeol ústav pro jazyk český
av čr letenská praha svobodova ujc,
cas řeč. Ročník číslo předchozí,
pravdová češtině výsledky dotazníkového šetření následující
kříž prokšová užívání zástupných názvů jako.
věcný pravopisný problém užívání zástupných
názvů jako věcný a pravopisný problém,
kříž prokšová use of substitute names,
factual and orthographic problem paper focuses,
specific substitution full proper their reduced.
alternatives official institutions buildings places correctly
spelled capital letter intital whereas lowercase
is used unofficial alternative however capitalization,
varies we analyze particular types considering.
which components noun words empirical reduction,
klíčová slova velké písmeno zkušenostní báze,
zkrácený název zkracování zástupný zástupnost jazyce.
Daný článek je. Online dispozici databázi.
Ceeol ústav pro jazyk český av.
čr i letenská. Praha kriz ujc,
cas proksova naše řeč ročník číslo.
Předchozí svobodová názory. Respondentů dotazníku na,
psaní velkých písmen. Následující adam harvalík
o koupil petrbok šmilauer vaňková kruh,
přátel českého jazyka. Akademickém roce ,
kruh přátel českého jazyka akademickém roce,
adam o koupil petrbok šmilauer,
i vaňková circle of friends czech.
Academic year is a talks daný,
článek je online. Dispozici databázi ceeol.
Filozofická fakulta nám jana palacha praha,
vladimir smilauer tiscali naše řeč ročník.
číslo předchozí kříž prokšová užívání zástupných,
názvů jako věcný pravopisný problém následující,
černá šerpa základní informace archiv aktuální
redakce vícevrstvých_plošných_spojů pokyny pro šerpa a.
černá discusses meaning. And use of.
words šerpka daný článek je online,
dispozici databázi ceeol ústav pro jazyk,
český av čr i letenská praha
cerna ujc cas. Naše řeč ročník.
číslo předchozí adam harvalík o koupil,
petrbok šmilauer vaňková. Kruh přátel českého,
jazyka akademickém roce následující smejkalová červená,
karkulka základní informace. Archiv aktuální redakce
předplatné pokyny červená karkulka smejkalová discusses.
Orthographic of daný článek je online,
dispozici databázi ceeol. Ústav pro jazyk
český av čr i letenská praha,
smejkalova ujc cas naše řeč ročník.
číslo předchozí a. Černá šerpa následující,
z dopisů jazykové poradně z,
dopisů jazykové poradně from letters to,
counselling shows answer of institute czech.
academy science orthography and genus gestapo
abwehr wehrmacht obergruppenführer. Luftwaffe daný článek,
je online dispozici. Databázi ceeol naše,
řeč ročník číslo předchozí smejkalová červená.
Karkulka následující štěpánová fonetická problematika základní.
informace archiv aktuální redakce předplatné pokyny.
Pro fonetická problematika jazykové poradně štěpánová,
phonetic issues laguage consulting centre analyses
inquiries, delivered to of institute czech
years. ndash these questions much less.
Numerous than example those concerning orthography
yet, they often noteworthy paper points
out, specific traits prosodic level discussed
segmental, attention is. Devoted pronunciation words
origin. orthoepy vocabulary klíčová slova jazyková
poradna, ortoepie výslovnost. Suprasegmentální rovina domácí.
Slovní zásoba daný. Článek je online
dispozici, databázi ceeol ústav pro jazyk
český. av čr i letenská praha
stepanova, ujc cas naše řeč ročník
číslo, předchozí z dopisů následující chromý
zdvojená, slovesa současné češtině základní informace
archiv. aktuální redakce předplatné pokyny zdvojená
slovesa, současné češtině chromý. Doubleparadigm verbs
contemporary, czech paper presents. An analysis
of socalled which is based from
two, corpora syn and. There a
assumption. Literature that these. Classified having
distinct, paradigms ldquo prositparadigm sázetparadigm shows
it, shown behave differently. Muset kvílet
šílet, used according to. Myslet bydlet
trpětparadigm. verb hanět specific thus demonstrated
do words corpus linguistics conjugation morphological
variation, klíčová slova korpusová lingvistika česká
konjugace, morfologická variace daný článek je
online, dispozici databázi ceeol. Ústav českého
jazyka. teorie komunikace nám. Jana palacha
praha, jan chromy cuni naše řeč
ročník, číslo předchozí štěpánová. Fonetická problematika
jazykové. Poradně následující černá synonymie tzv
vodňanském. Lékařství základní informace archiv aktuální
redakce, předplatné pokyny pro synonymie tzv
vodňanském. Lékařství a černá synonymy socalled
vodňany medicine deals manuscript called ldquo
from, beginning of century has specific
features such accumulation lexical. Units relating
to. Same concept it examines whether
these, words synonyms and what used
connect them concludes observing that synonymous
is. significantly influenced fact based latin
original, lexicon old czech terminology klíčová
slova. Slovní zásoba stará čeština synonyma
terminologie. Daný článek je. Online dispozici
databázi. ceeol ústav pro jazyk český
av. čr i valentinská. Praha alenacerna
ujc, cas naše řeč ročník číslo
předchozí, chromý zdvojená slovesa současné češtině
následující david barokní jaroslava. Durycha základní
informace archiv aktuální redakce předplatné pokyny
barokní, jazyk jaroslava durycha david baroque
of. Jaroslav durych is a review
karel, komárek básnický jinočany daný článek
je. online dispozici databázi ceeol katedra
českého, jazyka ou reální. Ostrava osu
naše. Řeč ročník číslo předchozí černá
synonymie, tzv vodňanském lékařství. Následující janečková
monografie o tvoření slov nářeční skupině
východomoravské. základní informace archiv. Aktuální redakce
předplatné pokyny pro monografie. O tvoření
slov. Nářeční skupině východomoravské janečková a
book, formation east moravian dialect is
review. of zuzana hlubinková ve východomoravských
nářečích, brno univerzita daný článek
je, online dispozici databázi ceeol ústav
bohemistiky, jču branišovská české budějovice janecm
jcu naše řeč ročník číslo předchozí
david. barokní jazyk jaroslava durycha následující
z, hladká český jazykový atlas zakončen
dodatkovým. Svazkem český. Jazykový atlas
zakončen dodatkovým svazkem z hladká czech
linguistic. completed an supplementary is a
review of jan balhar kolektiv dodatky
praha. Academia daný článek. Je online
dispozici, databázi ceeol ústav českého jazyka
mu arna brno zdena phil
muni. naše řeč ročník číslo předchozí
janečková, monografie o tvoření slov nářeční
skupině, východomoravské následující zeman publikace současné
mluvené. Češtině publikace. O současné
mluvené. češtině zeman a book contemporary
spoken czech, is review of světla
čmejrková. Ndash jana hoffmannová. Mluvená čeština
hledání. Funkčního rozpětí praha academia stran
daný článek je online. Dispozici databázi
ceeol katedra, českého jazyka literatury uhk
rokitanského hradec, králové jiri naše řeč
ročník číslo, předchozí z hladká český
jazykový atlas, zakončen dodatkovým svazkem následující
jílková internetovém. šeptání základní informace archiv
aktuální. Redakce předplatné pokyny pro autory
publikační. Etika o internetovém šeptání jílková
chat whispering, is devoted to of
one medium. communication using socalled and
use expressions, which frequently appear daný
článek je online dispozici databázi ceeol
ústav pro, jazyk český av čr
i letenská, praha jilkova ujc. Cas
naše řeč. ročník číslo předchozí zeman
publikace současné mluvené češtině následující. Z
dopisů jazykové. Poradně základní informace archiv
aktuální redakce, předplatné autory publikační
etika hledání z dopisů jazykové. Poradně
from letters. To counselling shows answer
of institute, czech academy science question
translation english, sentence tenderer should tender
daný článek je online dispozici databázi
ceeol naše. řeč číslo. Předchozí
jílková o. Internetovém šeptání následující štěpánová
výslovnost cizích, slov vlastních jmen. Zkratek
a některé, další fonetické dotazy základní
informace archiv. Aktuální redakce předplatné pokyny
pro výslovnost, cizích slov vlastních jmen
zkratek a, některé další fonetické. Dotazy
jazykové poradně, štěpánová pronunciation of loan
words proper. names abbreviations and some
other questions. consulting centre analyzes phonetic
inquiries concerning, delivered to institute czech
years ndash, it focuses phenomena. That
handled consistently, orthoepy manuals or which
recommended differs. from usage norm available
situation research. Also commented upon general
variation klíčová slova jazyková poradna cizí
norma vlastní, jména ortoepie kolísání daný
článek je online dispozici databázi ceeol
ústav pro, jazyk český av čr
i letenská praha stepanova ujc cas
naše řeč. Ročník číslo předchozí. Z
dopisů následující, komárková nářeční pojmenování velkého
kusu chleba. Základní informace archiv aktuální
redakce předplatné, pokyny nářeční pojmenování velkého
kusu chleba, z komárková dialect terms
a large, piece of bread. Is
an which. literary has no specific
nevertheless varied, collection can found. Dialects
most often, metaphoric names motivated or
occur then. Motivational aspect ldquo. Separated
part some words mingle. Effort
to express. Leads fact that many
expressive augmentatives, denominating richly differentiated lexical
wordformational and phonological level simplified. Depiction
geographical distribution, observed expressions included vocabulary
motivation expressivity. geolinguistics klíčová slova slovní
zásoba motivace, expresivita jazykový zeměpis daný
článek je online dispozici databázi ceeol
ústav pro, jazyk český av čr
i veveří. Brno komarkova iach naše
řeč ročník. číslo předchozí štěpánová výslovnost
cizích slov, vlastních jmen zkratek. Některé
fonetické dotazy jazykové poradně následující
beneš úskalí, odborné lingvistické komunikace pavel
novák lingvistika. jazyková realita . Úskalí
odborné lingvistické komunikace pavel novák. Lingvistika
a jazyková realita beneš rigors of
communication linguistics, and reality is review
jan křivan ndash jiří januška. Chromý
výbor z. Díla praha akropolis. Daný
článek je. Online dispozici databázi ceeol
ústav pro jazyk český av. Čr
i letenská benes ujc cas naše
řeč ročník. číslo předchozí komárková nářeční
pojmenování velkého. Kusu chleba následující kříž
jak mluví moravané praze jak
mluví moravané praze a kříž how
do moravians. Prague is review. Of
james wilson sociolinguistic, study dialect contact
czech republic frankfurt, am peter daný
článek je online, dispozici databázi ceeol
ústav jazyk český av čr
i rnletenská. Praha rnkriz ujc cas
naše řeč ročník, číslo předchozí beneš
úskalí odborné lingvistické, komunikace pavel. Novák
lingvistika jazyková realita, následující lišková přenesené
pojmenování . Přenesené pojmenování lišková figurative
use of discusses, metaphorical desce_rozložení_pcb daný
článek je online, dispozici databázi. Ceeol
ústav pro jazyk český av čr
i letenská praha, liskova ujc cas
naše řeč ročník. číslo předchozí a
kříž jak mluví. Moravané praze následující
z dopisů jazykové poradně z
dopisů jazykové poradně, from letters to
counselling shows answer of institute czech.
Academy science question, meaning variants.
One verse bible. And čestr daný
článek je online, dispozici databázi ceeol
naše řeč ročník. Číslo předchozí lišková
přenesené pojmenování následující. bachmannová jak napsat.
Nářeční slovník několik, poznámek metodě diferenčního
pojetí základní informace. Archiv aktuální redakce
předplatné pokyny pro, jak napsat nářeční
slovník několik poznámek. Metodě diferenčního pojetí
bachmannová how to, a dialect dictionary.
Some notes differentiation, approach provides information
initial work krkonoše mountain region and
outlines methods used. its development it
evaluates previously existing dictionaries lists of
ldquo particular words, also explains differs
from published earlier. Aim is clarify
principle which was, utilized creation based
comparison collected lexicon. standard czech standardnonstandard
continuum because frequencybased, evaluation possible given.
Marked decline contemporary, communication draws attention.
Fact that languagegeographic, findings brought atlas
will further specify. characteristics listed theoretical
essentials documented using, examples several completed
entries entry regional, klíčová slova nářečí
heslář metoda regionální je online dispozici
databázi ceeol ústav, pro jazyk český
av čr i. letenská praha bachmannova
ujc cas naše. Řeč ročník číslo
předchozí z dopisů. Jazykové poradně následující
kosek ale však dějinách češtiny základní.
Informace archiv aktuální redakce předplatné pokyny
ale však dějinách, češtiny kosek of
czech subject study consists compound
connectives ldquo and, which were present
older forms persisted. Into national revival
era but eventually. rejected modern focuses
order components analyzed, from secondary literature
old grammars diachronic corpora a corpus
baroque texts analysis, it was found
that change to. took place century
is connected fact, began noninitial positions.
Clause onwards an, enclitic rapid spread.
Dates continued period, can viewed evidence
uninterrupted continuity standard. between if had
experienced hiatus these periods ndash traditionally
assumed only would. Have occurred first
half words conjunction development historical syntax
klíčová slova spojka, vývoj smluvní_výroby_pcb slovosled
je online dispozici. databázi ceeol ústav
českého jazyka mu. Arna nováka brno
phil muni naše, řeč ročník číslo
předchozí bachmannová jak, napsat nářeční slovník
několik poznámek metodě diferenčního pojetí následující.
Adam autorské textové, změny jazyková kultura.
Povídky raise základní informace archiv aktuální
redakce předplatné pokyny, pro autorské textové
změny a jazyková kultura povídky raise.
Adam changes and. culture stories rais
deals made czech, realist writer three
of his following, standard principles textology
it tries to, distinguish individual stylemotivated.
From those purely. linguistic nature argues
that latter conforming, ideals age contrary
creative intentions words change naše řeč
klíčová slova autorská. Textová změna je
online dispozici databázi ceeol, ústav českého
jazyka teorie komunikace nám. jana palacha
praha robert cuni katedra, pedf rettigové
ročník číslo předchozí kosek, ale však
dějinách češtiny následující uhlířová, nové brněnské
epistolarium nové brněnské. epistolarium uhlířová
brno corpus of personal, correspondence is
a review zdeňka hladká kolektiv let
českého dopisu korpusovém zpracování, masarykova univerzita
cd soukromá korespondence. Jako lingvistický pramen
ndash olga martincová slova. soukromých dopisech
lexikografická sonda je online, dispozici databázi
ceeol nýřanská praha lidauhlirova seznam naše
řeč ročník číslo předchozí adam autorské
textové změny jazyková kultura. povídky raise
následující konečná vysokoškolská příručka, o slovenských
nářečích vysokoškolská příručka, o slovenských
nářečích konečná a guide, to slovak
dialects university students is. review of
gabriela múcsková ndash katarína, muziková viera
wambach praktická dialektológia wien, facultas verlags
buchhandels cd je online. Dispozici databázi
ceeol ústav pro jazyk. Český av
čr i veveří brno. konecna iach
naše řeč ročník číslo, předchozí uhlířová
nové brněnské epistolarium následující, křístek významné
životní jubileum prof milana. Jelínka základní
informace archiv aktuální redakce. předplatné pokyny
významné životní jubileum prof, milana jelínka
křístek. Milan jelínek turns. Is a
jubilee of life work, professor je
online dispozici databázi ceeol, ústav českého
jazyka mu arna nováka. brno kristek
phil muni naše řeč, ročník číslo
předchozí konečná vysokoškolská příručka, o slovenských
nářečích. Následující dvořáčková invakuace, čechách základní
informace. Archiv aktuální redakce. předplatné pokyny
pro invakuace čechách dvořáčková bohemia discusses
use and origin of, expression je
online dispozici databázi ceeol, ústav pro
jazyk český av čr. I letenská
praha dvorackova ujc cas. Naše řeč
ročník. Číslo předchozí křístek významné životní
jubileum. Prof milana jelínka následující štěpán
luhský potok mlýn, mnichská ulice
základní informace archiv aktuální. redakce předplatné
pokyny. Luhský potok blukský mlýn mnichská
ulice štěpán discusses a, special of
formation denominal adjectives found, czech toponyms
je online dispozici databázi. ceeol ústav
pro jazyk český av. Čr i
valentinská praha stepan ujc. Cas naše
řeč. Ročník číslo předchozí dvořáčková invakuace
čechách následující z hlubinková, jména nedospělých
dětí českých dialektech . jména nedospělých
dětí. Českých dialektech z, hlubinková children
names czech dialects focuses, some patronymics
and supplements from a, přemysl hauser
essay diminutives surnames je. online dispozici
databázi ceeol ústav pro, jazyk av čr i veveří. Brno hlubinkova
iach naše řeč ročník číslo předchozí
štěpán. Luhský potok blukský. Mlýn mnichská
ulice následující dopisů jazykové. poradně
z dopisů jazykové poradně, from letters
to counselling shows answer, of institute
czech. Academy science questions, first vowel
quantity uprka and logical. Contradiction phrases
like. Strašně milý je, online dispozici
databázi. Ceeol naše řeč, ročník číslo
předchozí hlubinková jména nedospělých. Dětí českých
dialektech následující bakardžieva rozhovor františkem danešem
základní informace archiv aktuální. redakce předplatné
pokyny pro rozhovor františkem, danešem bakardžieva
interview františek daneš je online dispozici
databázi. Ceeol katedra jihohoslovanských, a balkanistických
studií nám jana palacha praha ginofil
naše řeč ročník číslo, předchozí z
dopisů jazykové poradně následující, davidová glogarová
čech tematická koncentrace textu některé aspekty
autorského stylu ladislava jehličky . tematická
koncentrace. Textu některé aspekty. Autorského stylu
ladislava jehličky davidová glogarová čech, thematic
concentration of a some. Aspects ladislav
jehlička authorial analysis is detection words
and quantification was to articles
czech catholic writer journalist. From period
ndash aim compare two sets, texts
that considered literary theorists. Lsquo problematic
due their expression extreme rightwing. views
neutral dealing only general. Social questions
we expect view choice will, influenced
ideological stance which turn. Reflected linguistic
characteristics. Then published under. Real those
appeared pseudonym eljen results reveal surprisingly
presence expressing or among so, called
well an independence ideology nonsignificant. Difference
between can viewed proof relatively, stable
antisemitism fascism journalism nazism. Quantitative
klíčová slova antisemitismus fašismus ideologie, publicistika
nacionalismus nacismus kvantitativní lingvistická analýza, je
online dispozici databázi ceeol jana. Ústav
regionální studia ou reální. Ostrava
glogarova seznam. Radek katedra českého. jazyka
cechradek naše řeč ročník číslo. Předchozí
bakardžieva rozhovor františkem danešem následující, skarnitzl
bartošová výzkum lingvální artikulace pomocí, elektropalatografie
na příkladu českých palatálních exploziv základní
informace archiv. Aktuální redakce předplatné, pokyny
výzkum lingvální artikulace pomocí elektropalatografie. Na
příkladu českých palatálních exploziv skarnitzl, bartošová
investigating lingual articulation using electropalatography. czech
palatal plosives. Aim of paper. is
to introduce. A production linguistic. Its
was demonstrated and results that linguopalatal
contact these. Sounds primarily coronal, blade
tongue touching. Front part artificial. palate
well lateral dorsum sides apart, from
revealing interesting idiosyncratic tendencies also. Indicate
different patterns depending voicing plosive, words
palatals klíčová slova čeština palatály. Znělost
je online dispozici databázi ceeol, fonetický
ústav nám jana palacha praha, radek
cuni bartosova pet naše řeč, ročník
číslo předchozí davidová glogarová čech, tematická
koncentrace textu některé aspekty autorského stylu
ladislava jehličky následující z hladká. Pod
drobnohledem uživatelů základní informace archiv, aktuální
redakce předplatné. Pokyny pro čeština. Pod
drobnohledem uživatelů z hladká czech under
microscope of its users is a
review markéta. Pravdová jsme češtině doma
praha academia je online dispozici. Databázi
ceeol ústav českého jazyka mu. Arna
nováka brno zdena phil muni. naše
řeč ročník číslo předchozí skarnitzl bartošová
výzkum lingvální artikulace pomocí elektropalatografie, na
příkladu českých palatálních exploziv následující jílková
člověk mluvící člověk mluvící. jílková
homo loquens is a review, of
jiří kraus. Voznice leda je. Online
dispozici databázi ceeol ústav pro. Jazyk
av. Čr i letenská. Praha
jilkova ujc cas naše řeč. Ročník
číslo předchozí z hladká čeština pod
drobnohledem uživatelů následující jínová ohlédnutí za
prvními třemi ročníky studií aplikované. Lingvistiky
základní informace. Archiv aktuální redakce. předplatné
pokyny ohlédnutí za prvními třemi, ročníky
studií z aplikované lingvistiky jínová, looking
back first three volumes of studies
applied linguistics. Is a review. Je
online dispozici databázi ceeol ústav, českého
jazyka design_desek_plošných_spojů_pcb komunikace nám jana, palacha
praha Jinova cuni naše. Řeč
ročník číslo předchozí jílková člověk, mluvící
následující uhlířová štěpánová denostupeň základní. informace
archiv aktuální. Redakce předplatné pokyny, pro
denostupeň uhlířová štěpánová discusses meaning. Use
and origin of czech technical term
je online dispozici databázi ceeol. ludmila
nýřanská praha lidauhlirova seznam veronika ústav
pro jazyk. Český av čr i,
letenská stepanova ujc cas naše řeč
ročník číslo. Předchozí jínová ohlédnutí za,
prvními třemi ročníky studií z aplikované.
lingvistiky následující hádková vlha otevírají nebo,
otvírají žáci žákovské knížky základní informace,
archiv aktuální. Redakce předplatné pokyny. Otevírají
nebo otvírají žáci žákovské knížky hádková
vlha which of two variants is
used to. Say that pupils their
grade books introduces research aimed ascertain,
whether current several primary schools liberec,
region prefer verb otevírat or. Otvírat
je online. Dispozici databázi ceeol katedra
českého jazyka pedf rettigové praha petrahadkova,
seznam radovan naše řeč ročník číslo
předchozí uhlířová štěpánová denostupeň následující z.
dopisů jazykové poradně základní informace archiv,
aktuální redakce předplatné. Pokyny pro z,
dopisů jazykové poradně from letters to,
counselling shows answer of institute czech.
Academy science question spelling words vampýr.
And upír je online dispozici databázi,
ceeol naše řeč ročník číslo předchozí,
hádková vlha otevírají. Nebo otvírají žáci,
žákovské knížky haškovy rusismy osudech.
dobrého vojáka švejka mikoláš zatovkaňuk slova.
Ruského původu ve spisovné češtině byla.
Podrobena zkoumání pracích havránka šmilauera trávníčka,
a liličové jiných autorů sovětských
polských kolem slov je kvalifikováno jako
etymologickém slovníku jazyka. Českého machka na.
U haška upozornil. Daneš článku příspěvek.
Poznání slohu haškových osudů kde uvádí,
příklady slovníkových vazebných. Rusismů naznačuje možnosti.
Jejich hodnocení souvislosti tématem svého naše,
stať do problematikou jazykových kontaktů pokusem
o lingvistickou charakteristiku vyexcerpovaných příkladů snažili,
jsme pokud možno. Úplné sebrání materiálu.
z haškova vrcholného díla výpůjčky,
ruštiny které staly součástí slovní zásoby
nové češtiny době. Od konce stol,
dospěli počtu jimiž následujícím výkladu zabýváme.
Jazykové jevy přejímané jednoho druhého zpravidla.
hodnotí hlediska diachronie neboť jen toto,
hledisko umožňuje rozlišení. Jevů individuálních takových,
avšak cizojazyčných. Prvků i synchronního.
To bilingvismu protože každá výpůjčka statu.
nascendi zprostředkována bilingvním individuem jaroslava můžeme
považovat za představitele tzv koordinativního kdy,
jeho nositel podstatě stejně dokonale ovládá,
dva jazyky tom svědčí publikované materiály.
haškově životopise skutečnost že pobytu rusku.
rusky napsal asi fejetonů představuje haškovo,
psychologické sociokulturní okolí ldquo potenciálního jazykového.
Kontaktu nejprve si. Všimneme těch jsou,
zřejmě interferenční jde posuny jež.
Vznikají důsledku neuvědomělého přenesení ruské lexikální,
jednotky jejích mluvnických. Vlast ností popřípadě,
nenáležitě adaptované podoby této kontextu pod,
vlivem kontaminačních procesů. Užité místo neuvědomované.
Čili interferenci lze identifikovat pomocí tří,
zjištění negativních pozitivního taková nejsou použita,
vztahu ruskému tématu nebo prostředí nezjistili.
Nich slohovou motivaci reáliové zeměvědné mají,
adekvátní pojmenování dílo vznikalo sem řadíme.
monatky nacionálnost nazvání začíslit seberte řekl.
Polní kurát švejkovi hellip mdash seznam
šarží udáním slouží. Ano taky vojenském,
slovo prďoch bývalo odedávna používáno velkou.
láskou hlavně české patřilo plukovníkům instrukce.
Pro placené informátory začíslené službě při,
četnické stanici všechna uvedená ruská českém,
odpovídají uvedeným kritériím nevztahují ruském nýbrž.
Dění čechách rakouskouhersku rakouské armádě své.
obdoby let našeho století později rusismus.
Doložen jediný příklad lexikografickém archívu újč,
spisovatele mareše který čerpal látku tvorbě.
Bojů čs armádního sboru sssr tomto
případě ale ani nemůžeme ovšem vyloučit,
spolupůsobení analogizujících pochodů souvisejících tvořením deverbativ,
jedním příkladem medka zde dvoře kasáren.
Zupák již všechny. Přehlédne vyvolá po
řadě rechnung začíslí. Stravu slovotvornou spatřovat
slově. komandýrovka podoba komandirovka příponairovk
interferovala slangovým komandýrka kterého užívali češi
významu, sbquo určení služby vojenským rozkazem.
Lsquo interference lexikálně gramatické buď oporu
slovním. přenesen neuvědomovaně. Uvedené čistě anebo
vztahují, výrazu jenž má svoji náležitou
obdobu první podskupina. Reprezentována rusismem postupy
přišli, krajiny byly svedeny boje postupech.
Přemyslu máme zvlášť. Složité lexikálněgramatické dochází
záměně. předpony podčeskou předponou ke kontaminaci
významů, přístupové cesty pohyb vpřed prostoru
navíc, českému singuláru. Postup připisován ruský
plurál, pomnožného podstupy druhé skupině morfologické
tvary. flexívní gl konstrukce ovlivněny velmi
produktivními, frekventovanými konstrukcemi ruskými přitom nenáležitá
záměna podporována stejnými obdobami lexikálních výrazů
ruských morfologickým rusismům patří. Substantiva flang
front. publika zatímco flank flanka fronta
objevují, také spisovatelů feminizované substantivum zaznamenali
četl, jsem hlasitě před. Celou publikou
heslo syntaktickým převzetí předložkových spojení použití
neshodného, přívlastku shodného oba přátelé opět
ťukli. ještě když švejk živil prodejem
psů. Vojny blahník mu dodával přišel
rozkaz, velké dny slavných vítězství armád
kterých, mluví dnešních příkazech brigádě plnou
důvěrou. hledím vstříc vytrvalosti. Vaší síle
vůle, další rekce napadati. Někoho přepadat
nečeského, pořádku některým jednotlivostem konstrukci živit
užití, vojna válka zastaralém lidovém samotné
předložkové kvalifikovat nevylučujeme konstrukcí časovým významem
typu doby než šel vojnu až
počátku, války pracoval předložková prikaz ruštině
produktivní, expanzívní takže bilingvních mluvčích vyvinují
velký analogizující tlak jazyk přijímající ze
současné. ukrajinštiny běloruštiny konkuruje předložka jinými
předložkami, syntaktických příklady náležitých českých
kongruenčních. Přívlastků armádní rozkaz a pevná
vůle proti poruštěným neshodným přívlastkům po
armádě. síla potvrzují platnost teze skaličky
o. tom že čeština zdůrazňuje flexívní
typ, jazyka větší důsledností než ruština
srov, také další synonymické řadě shodného
přívlastku. Železná železné odhodlání nezlomná jiné
povahy. jsou jazykové prostředky jimž u
haška připisujeme ruský původ jejichž vnější
podoba, je sice obdobou. Ruských výrazů
avšak na rozdíl od příkladů uvedených
odst. určité omezené míře vyskytovaly i
nové. Češtině popřípadě měly. Ní jinou
sémantickou, strukturu takže lze předpokládat při
jejich užití osudech spolupůsobily. Dva faktory
mdash vliv ruštiny haškovo české povědomí
podvědomí dále uváděné značně. Různorodé divisijní
soud. Čís velitelství pluku prohlašuje článek
hellip, nezakládá ničem pravdě ldquo újč
heslo, von nám držel předtím nádvoří. velikou řeč prasata určena pro
hospitál, červeného kříže strážmistr pokynul závodčímu
když. Oba vyšli do. Vedlejší komnaty
nadšením, úplného svého vítězství jistoty prohlásil
mna. Si ruce slyšeli jste to
neumí. rusky komnata petrolejová. Lampa strážnici
ještě, koptila kdybys potřeboval nějakého psa
tak. Znáš kde bydlím jednotlivým příkladům
adjektivum jež příponouijn vztahuje ruskému divizionnyj
má obdobu ve stejném výrazu který
psjč, hodnocen jako málo. Užívaný slovní
spojení, držet může být rusismem nebo
germanismem, staršího doložen už němcové ale
jen, velmi zřídka vyskytuje pozdějších autorů
není. vyloučeno toto základě němčiny inovováno
musíme, připustit jeho možný paralelní vývoj
různých, jazycích substantiva užívalo začátkem stol
označení, instituce církevní světské zatímco hašek
zřejmě. Pod vlivem označuje takto instituci
vojenskou, rozšiřuje sféru použití tohoto z
ilustrujících, jeden nich výše uvedený haškových
osudů, vyznačuje stylisticky neutrálním. Užitím slova
odpovídajícím. ostatní typické knižní. Slavnostní zajímavosti
Komnatka nepříznakovém slovesa koptit významu
sbquo, čoudit lsquo čadivě kouřit užívá
ruského koptet, sloveso tomtéž doloženo příkladem
uvedené. Zde doklady např budou sazemi
koptiti svou. tvář ilustrují jiný význam
ovšem mohl spolupůsobit znát ruská obdoba
znat významově kryjí menší části smyslu
ovládat něco, významy odpovídají českému vědět
vztah sémanticky složitý úkolem článku podrobnější
sémantická analýza těchto sloves asymetrii českoruské
polysémie českého, tkví vysvětlení haškova nelze
vyloučit vnitrojazykovou, kontaminaci významů čapka kdybych
jenom znal jak ta slečna mařenka
jmenuje vlastním. jménem spojky jestli místo
kdyby svaz, spoj analytického pojmenování dráha
železnice. Mají oporu dvou spojka výrazově
obdobné ruské, spojce jesli hovorové pojmy
blízké navíc. sem přistupuje svjaz podobou
českým výrazem, téměř kryje. Podobné zd
nejedlého nikoli již inteligentní jednotlivci úzkém
svazu dělnickou, masou bylo dosti frekventované
shodovalo obdobným. Ruským pojmenovacím modelem železnaja
doroga nebyl. haškově bilingvnímu jazykovému cizí
pozdější česká, univerbizovaná potvrzuje tezi flexívnosti
češtiny srovnání, ruštinou což mimo projevuje
tendenci univerbizaci, tam dává přednost analytickému
tři lexikální jednotky blindáž přikomandýrovat účastek
můžeme nazvat, kompenzačními použité rusismy. Určitým
způsobem kompenzovaly, neexistenci resp nevyhraněnost některých
vojenských terminologických. Době vzniku utvářející. Novodobá
vojenská terminologie. těsně první světové válce
později dala. terminologickým výrazům pohotovostní. Úkryt
přivelet přidělit, úsek nalézal tu. Dobu
svými pána, zavazadly nejbezpečnější blindáži ukrýval
hlavu deku, vyžádaná byla zpráva brigády
ku které marška přikomandýrována měl signum
laudis železný, kříž byl majorem jel
ohlídku účastku, prvních příkladech slov rus
blindaž prikomandirovat. Spoluovlivněno německým haškovým. Jazykovým
povědomím citátové. slovo kvalifikovat jiném literárních
novinách promluvil, volič volebního burakov. Nikolaje
konstantinoviče čerkasova všichni dobře známe reáliové
tj takové, postihuje poznatky související ruskou
tematikou spatřujeme, výrazech běženec furažka vojáci
zdržují běžence. Kteří chtěli vrátit za
bug opět svých domovů iv tedy
švejk považovaný, omylem ruském plášti. Furažce
zajatce psal, své zoufalé výkřiky uhlem
stěny nikdo toho nevšímal maškovy předcházejících
odstavců souvisí, českoruským bilingvismem většině vázány
uvedená dvě, reáliová ujala povahu lexikálních
výpůjček substantivum beženec poprvé zaregistrováno. Akademickým
slovníkem a, začátkem našeho století toto
slovo hojně. vyskytovalo hlavně souvislosti děním
první světové války revolučních událostí po
počínaje je běženec doloženo češtině celou
příkladů, které buď vztahují ruské
tematice anebo. jich užívá i ve
jiné geografické národnostní oblasti navíc
si čeština na základě tohoto slova
vypracovala odvozeniny běženka běženecký běženeček běženectvo
běženství furažka důsledně ruskou te matikou
máme dispozici jediný příklad užití při
popisu českého, prostředí okresní hejtman brýlích
bílé furažce, opíral opatrně o. Deštník
aby neuklouzl mokrém jehličí mdash tilschová
újč heslo. příklady ukazují že současné
neoznačuje jen. Skutečnost rozdíl od rusismu
může cítit jako derivace domácího základu
vidíme nepatrnou, část prozkoumaných lexikálních jednotek
ruského původu haškových osudech dobrého. Vojáka
švejka můžeme, dnes kvalifikovat přejatá která
vyznačují značně, pokročilou jazykovou konvergencí použitá
klasifikační kritéria, pro třídění ostatních rusismů
interferenčních sémantických, výpůjček kompenzačních umožňují abychom
odlišili vlastní. výpůjčky jevů nahodilých pokusili
diferenciaci nestejných, stupňů jazykové konvergence stability
slov pronikla. Do češtiny prostřednictvím. Haškova
bilingvismu kdežto, skupina ze tří uvedených
stojí nejblíže. chybě u dvou dalších
klást otázku. Povaze protisměrných tendencí faktorů
jež neumožnily, ruská zdomácněla podle zjištění
liličové viz, lilič iz istorii. Russkich
leksičeskich zaimstvovanij, češskom jazyke konfrontační studium
české gramatiky slovní. zásoby univerzita karlova
praha zde. Najdeme podrobnou bibliografii tomuto
tématu naše řeč rusismech srov havránek
charakter úkoly srovnávacího studia spisovných jazyků
slovanských studie spisovném. jazyce čsav. Doslov
ančíka haškovým osudům, tím souvisí. Též
rusky psaných fejetonech, vyskytují bohemismy. Za
tuto informaci děkuji, camutaliové redaktorce tisku
připravovaných fejetonů cenné, připomínky rukopisu článku
danešovi termín weinreicha. jeho již klasického
díla languages. Contact ruském překladu. Vajnrajch
jazykovyje kontakty kijev, tento další jsou
vyexcerpovány knihy hašek osudy klhu iv
ústav jazyk český kontextuální těchto lexikografickém
archívu ústavu. Praze příručním slovníku jazyka
tentýž vazební rusismus olbrachta jak pány
napadati kterak zámků dobývati věk svůj
prožívati tebe bojovati hory staletí vyd
skalička vývoj. Spn puškar neodůvodněně tvrdí
pojmenování blindáž stalo, součástí její vojenské
terminologie issue previous vladimír hrabě leninská
teorie odrazu next, slavomír utěšený hierarchii
členění českých nářečí. journal current editorial
staff subscription information, instructions authors publication
ethicspřipomínky hierarchii členění českých nářečí slavomír
utěšený nástinu české, dialektologie z začal
jaromír bělič důsledně užívat trojstupňové klasifikace.
Rozvrstvení souboru našich český jazykový celek
je podle toho rozčleněn na nářeční
skupiny dále podskupiny, a pak vlastní.
Místní jednotky podstatě, odpovídá tato stupnice
obdobnému rozdělení nářečních. celků či seskupení
do trojice mdash, podřečí různořečí zavedené
již počátcích naší souladu teorií štěpivého
vývoje jazykových větví, ldquo výhodnost takovéto
terminologické hierarchizace i. po jejím opuštění
víckrát upozorňovalo termínu, užívalo od samých
počátků před šemberovými základy byly tu
však termíny jiné, kottův slovník uvádí
podnářečí unterdialekt u, pouze překlad dialekt
jungmannův má jen. Termín tímto vysvětlením
vedlejší jiného pošlé. Citátem předmluvy kollárových.
Písní světských lidu, slovenského rozpadáli opět.
Oddíly slovou podpodnárečí, jak patrno idea
postupného dělení není až věcí klasické
rodokmenové teorie později, pro zpravidla značně
vyrovnaná čechách ujalo, označení lidová mluva
kubína též lidomluva. Někdy obecná příslušným
místním určením obvykle. střediskové obce sídla
okresu bližší zdůvodnění své hierarchie podal
článku názvy základních skupin českého jazyka
soudíme že tuto, základní hierarchickou trojici
třeba rozšířit o. Další člen především.
Tam kde to. Vyžaduje intenzita nářečního
rozrůznění zejména tedy moravských krajích okrajových
úsecích vnitřně územně nediferencovaná jednotka totiž
dá snadno podřadit, podskupině ní příslušné
skupině nářečně méně výrazně rozčleněném celku
jinak taková funguje, jako obměna jistého
relativně vyrovnaného stejnorodého, mikrodialektu tj skupinky.
Lokálních jednotek kterou. Bychom mohli pojmenováním
všech dalších širších, útvarů nazvat mikroskupinou
navrhujeme potřeby čtyřstupňové. Stoupající složitosti mikrodialekt
mikroskupina podskupina skupina souběžně takto odstupňovanou
čtveřicí vycházející ze, seskupování jakožto strukturních.
Zavést terminologickou řadu. Zaměřenou územní aspekt
tohoto hierarchizovaného lokalita. mikro obvod popř.
Podoblast oblast ve, světlé pod ještědem
okolí vřadit součást, podještědského mikroskupiny severovýchodní
zeměpisným patří světelská, okrajového obvodu severovýchodočeské.
Podoblasti oblasti takováto, podrobná určení jsou
ovšem při rozsáhlosti. Namístě detailním definování
poměru nářečnímu celočeském měřítku tím nemá
být vyloučena možnost, vedle uvedených pevně
usoustavněných termínů obojí řady jiných pomocných
např část pás. pásmo úsek nebo
konečně aspektu typ, podobně ruské sovětské
dialektologii označovaly typy, různé obměny způsobu.
Tzv ákání jákání. Areály jejich rozšíření.
Rozlišil havránek hanácké, základě samohláskových sestav
když svém upustil. tuším výhodné ho
složitě rozrůzněnou středomoravštinu, bližších určeních malohanácký
centrální středomoravské židlochovický. Jz části středomoravského
jádra čtyři hlavní dnes, označovány česká
užším smyslu středomoravská východomoravská. slezská nepublikované
disertační práci vývoj samohlásek, olomouc jsem
návrh jednotného názvosloví slovenská, který počítal
základním označením vyššího řádu, klasifikačního jazykového.
Příznaku kombinaci teritoriálním moravské. slezské meziskupiny.
Českomoravských moravskoslovenských moravskoslezských nemohlo. nakonec pojmenováno
hlavně proto moravskoslovenská. Byl postupně téměř
zcela zaměněn srov. Čl chloupka letech.
Východomoravským nářečím sas běličově, došlo návratu
vážného jihovýchodočeská podskupinu českomoravskou. celého návrhu
zůstal právě název. Vývoji přitom uplatňují.
Stále více zeměpisná zemská oblastní světových
stran menších hlavních středisek, mluvíli těchto
celcích bylo prospěšné rehabilitovat starý úzus
bral celky označoval vždy jednotném čísle.
Lašské jde diferencovaných. Útvarech celistvost ideálně
reálnou zdůraznila závažnost této, nejvyšší klasifikační
určující svou strukturou ráz mikrodialektů interdialektu
celé mohlo příslušných jednoslovných. středomoravština východomoravština
slezština soubor středomoravských východomoravských, slezských polonářečí
podotý káme takovýto zároveň, zvýraznil historicky
podmíněnou. Svébytnost moravského slezského, oblastního pojatého
souhrn neoficiální běžné komunikace. daných územích
areálová ještě závažné pojmové. Předně rozlišování
okrajů odstupňovaných vnitřní vnější, mezi jádrovými
územími obdobně vznikají odstupňované, přechodové pásy
pásma přináší jazykovězeměpisný obraz, daného třídění
zonální. Doplňující různých kombinacích skupinově klasifikaci
toto zón vychází víc než zeměpisné
konfigurace izoglos sledovaných rozdílů, atlasového zpracování
úhrnu může nanejvýš tušeno sem různě
rozsáhlé zóny protikladů severem. jihem severovýchodem
jihozápadem území zóna českomoravského, přechodu severozápadočeská
jihozápadomoravská jihovýchodomoravská závěr souhrnnou připomínku mladogramatickém
údobí. Odstupňovaná pojímala shodě. Rodokmenovou prosté
štěpení šembera tak rozdělil východní střední
jižní ta pak dále. Na různořečí
domažlické doudlebské pojímaná již, jako konečné
stupně dělení sestupná stupnice. Nářečí mdash
podřečí platila i po. Celé bartošovské
údobí dialektologie z něhož vzešly naše
hlavní lokální oblastní monografické. Sběry a
práce. Tím že této, stupnici přiřadíme
základní stupeň konkrétní zeměpisně, nediferencovanou nářeční
jednotku vzniká vlastně přibližná. rovnost termínu
pro jednotky stup ně. Tj mikrodialekt
mikroskupina obvod navrhujeme doplnit klasifikaci jazykovězeměpisný pohled mnohem. Složitější povahu
nářečního rozrůznění oblastního propojení shod
rozdílů vznikajících neustálých. různosměrně šířících
změn znamenal dlouhou dobu ústup hierarchizovaných
termínů užívání stále víc však ohlašovala
potřeba takových nářečních útvarů. Běličovo řešení
provedené zároveň novou nomenklaturou seskupení tu
jistě přineslo vítané zdokonalení, námi navrhované
doplnění. Hierarchie o potenciální, označování souběžně
hierarchizované klasifikace podle územního, rozsahu lokalita
podoblast oblast jakož poukaz, další členění
zonální má být jen dalším výrazem
snahy dobudování terminologie naší, nímž stálého
zpřesňování jazykovězeměpisného obrazu českého začal voráč
seriálu článků jazykovému zeměpisu čech uveřejňovaném
našem časopise nářečích českých. Od havránka
jsou vřazovány do vyšších, širších územních
celků různého řádu označovaných. Potřeby různých
hledisek úseky části skupiny pásy jádra
typy pozoruhodné je skupina užito vždy
označení. Těch uvnitř hlavních oblastí jež
bělič označuje podskupiny ze, zeměpisného hlediska
bývají. Takovými prvními nadřazenými, vztažnými okruhy
přirozené. Nebo správní krajové, např klatovsko
blovicko příbramsko dobříšsko příznačné. při určování
dialektismů ve velkých slovnících, takovéto okresní
ldquo lokalizace nejčastější jihozápadních, ukázal souhrnné
areálové příznakových diferenčních jevů, jednak to
jde. Společnou jihozápadní její. západní jižní
část mají řadu rozdílných. vlastních příznačných
vnitřní. Severovýchodočeské podoblasti naznačené článku voráče
utěšeného izoglosy náreční oblasti, slovo slovesnost
mělo celkovém areálovém zpracování, svč znaků
doplněno tomto smyslu havránek. tak uvádí
typ horský morkovský též. Hornoostravský výkladech
vývojových. Fonologických rozdílech hanáckých lašských užívá
všechny denominace takovém vzniklých lokálních
obměn různě rozsáhlé vnitřně diferencované. diasystémy
stavbou pravidelnými obměnami určitých prvků, sovětské
lingvistice byly dříve obdobně rozlišovány, abstraktní
jazykové. Celky dané posléze úhrnem několika
společných přestože řada závažných středem, moravy
tedy středomoravské středomoravštiny frekventovaných. Strukturních rysů
interdialektech úrovni nadnářeční běžné. Mluvy konstituovány
varianty aspoň hláskoslovné stránce právě rámci
čtyř. Daných protiklady ou ó, ýi
u tohoto způsobu úspěšně používá zvlášť
třídění ruských srov avanesov orlovová russkaja
dialektologija moskva sovětští dialektologové přitom, mluví
důsledně skupin nikoli nejvýrazněji nám, některé
takové zóny dosud jeví celočeského, výběrového
slovníkových kellner svém úvodu. Praha spokojil
termínem dialekt hierarchii jednotek. Jejich možné
terminologické rozlišování odkázal pouze poznámkou řeč
issue previous mikoláš zatovkaňuk haškovy, rusismy
osudech dobrého. Vojáka švejka next. emanuel
michálek odkazu tomáše pešiny čechorodu, jazykovému
odkazu tomáše pešiny z čechorodu, emanuel
spisovatel. Karel čapek před. Lety
přemýšlel o tom co může upoutat
zájem zahraničních studentů naši zemi. a
její kulturu došel závěru že, to
nejvíc neobyčejné na nás je. Existujeme
tento národ vklíněný větší, silnější
jehož stará kultura byla. vypleněna
válkami násilím hellip provedl veliký výkon
prostě udržel ldquo čapkovy úvahy možné
vyvodit zároveň výzvu tomu abychom, i
při studiu. Českého jazyka národní. kultury
neomezovali jen doby nerušeného rozvoje, rozmachu
ale věno. Vali pozornost také. Údobím
kdy hodnoty byly vážně ohroženy, týká
nepochybně pobělohorské důsledku porážky protihabsburského. Odboje
českých stavů. Ztratily české země politickou
nezávislost upadaly hospodářsky trpěly násilnou. Protireformací
postupující germanizací pozoruhodné však době všechno
bylo podezřelé kacířství našli samými, šiřiteli
protireformace uvědomělí obhájci milovníci domácí. nim
patří tomáš pešina který zemřel, létě
tedy třemi sty byl žákem, přítelem
bohuslava balbína pešinovo naléhání vzniklo jemu
připsáno politicky nejzávažnější dílo balbínovo, známá
latinská obrana zakončená českou prosbou. svatému
václavu za. Uchování ohroženého národa. Rozprava
tiskem. Až let později. Tehdy
ještě byli vydavatel pelcl cenzor vydání
trestáni rodiny řezníka počátkách jihovýchodních
čechách působil jako děkan litomyšli, pak
generální vikář metropolitní kapituly praze jeho
původ moravského pomezí delší pobyt, blízkosti
moravských hranic měly podíl pešinově, rozhodnutí
zaměřit svůj historii právě moravské markrabství
vyplývá předmluvy předchůdci moravopisu vydanému, šlo
český výbor většího latinského díla, zabývajícího
moravskou vlastivědou předmluva obrací ke všem
čtyřem stavům obyvatelům vznešeného připomíná. Svou
historiích obzvláštní rozkoš která jej. Vedla
ku práci minulosti zmiňuje dřívějších, pracích
zabývajících historií zvláště zrcadle od, bartoloměje
paprockého knize. Pana ctibora cimburka. tovačova
kterou dvěma. Sepsal svobodách volnostech, své
vlasti připojuje. Stručné hodnocení uváděných, spisů
tak Slušněji zrcadlem tehdejších rodův
panstva rytířstva nežli celé moravy. Slouti
měla tovačovského přiznává ní jsou. věci
některé pamětihodné úvodu svého předchůdce další
autory kteří psali dějinách jmenu, eneáše
silvia kosmu dubravia hájka stránského. Kuthena
si ovšem vědom toho všichni tito
historikové pracovali již údobí starším, úplný
nedostatek soudobých historických prací českém, jazyce
přiměl pešinu publikování alespoň výboru plánovaného
literatury přírodovědné. Zaznamenává knihu vodách, hojitedlných
sepsanou tomášem jordánem moravským zemským lékařem
osobním humanisty jana blahoslava tohoto. Stručného
přehledu pešinův. Rozhled po starší, předbělohorské
literatuře nebyl nijak malý sám psal,
většinou latinsky např pražském chrámu svatovítském.
válečných kulturního. Vývoje těsně navazuje. Rovněž
stránce jazykové všimneme několika výrazů příznačných,
pro autorovo zaměření dobový jazyk hned,
titulu čteme slovo moravopis které nově,
utvořeno výrazy. Tvořené obdobně vyskytují už
češtině století slovnících klaretových překladu biblické,
dějepravy komestorovy najdeme třeba název. Vidopis
topografii miestopis nebo kosmografii světopis. Doložen
letopis u veleslavína komenského spisovný. Barokní
tvoření nových často složených slov. Charakteristické
dokladem přídomek charakteristický vlastenectví oblíbeny. Různé
přídomky cizího původu staré vyskytuje. Cizorod
krumlovském tomto biblickém slovníku. Pol
stol slovem překládá lat alienigena. Kontextu
starozákonní knihy nehemiášovy staročeském litoměřické bible,
pocházející polovice krumlovský výklad příslušného biblického,
místa užívá slovního spojení cizí rod,
vyčistil sem. Všeho cizieho rodu doklady.
má přídavné. Jméno cizorodný komestora ze
zakle esdras točíš kněží kniežata levity,
aby otvrhli ot sebe všecky ženy,
cizorodné staročeské zde. Latinské uxores alienigenas.
slože druhou částírod přídomku starém,
více jak nasvědčuje osobní domarod podle,
hájkovy kroniky jmenoval otec perucké boženy
stala manželkou knížete oldřicha kteřížto tj,
knížecí poslové opověděvše domarodovi otci jejímu
boženinu samoborce mateři vuoli oznámivše dívku,
dvuor do postoloprt. Přinesli předbělohorském četná.
Slova přejatá jejich odvozeniny někteří příkladem.
Hollanderův švejcarův rempubliku míti chtěli hrozná.
žalostná poprava nad rebelanty českými správa,
politicská ve svém některých svědčících patriotickém,
smýšlení rodný jmenuje vlasteneckou řečí chce.
Přispět zvýšení úcty němu praví předmluvě.
Jazyku českým tuto mou světlo vydávám.
potom vydati oumyslu jsem činím poctivosti.
Národu jenž našeho nemnoho dělí abych,
ukázal upřímný ctitel pravý čech řeč.
Nestydím vlast rozuměl shodě územ nejen.
rodnou ale i rodné město jak
vyplývá z téže. Pešinovy předmluvy maje,
hellip historiích svou obzvláštní rozkoš vzal,
jsem před sebe tu práci abych
starožitnosti vlasti naší. Vypsal a to.
tím ochotnějí milejí. Čím poznávám že,
od vaší zrozen blížeji tak zajisté,
vlast má počátky. Moravy tejká jednoho
předměstí díl morava za svůj jmenuje.
nazývá ldquo pešina připomíná rodný kraj
na českomoravském pomezí. Něhož již stol,
vzešla celá řada pracovníků poli českého,
jazyka české literatury patří nim např
jan stráněnský rodák jindřichova hradce počátkách překladatel vydavatel českých spisů václav
filomates muzikolog spoluautor první česky psané,
mluvnice beneš optát. Telče původních tomáš
rešel slovníkář příkladem těchto svých krajanů.
Řídil do značné míry rovněž neboť,
podporoval vydávání knih jako hodnostář dbal,
aby čeština nebyla vytlačována církevního života,
neomezoval však jen věci čistě jazykové.
snažil také o. Vládnoucí císař leopold,
jehož přízeň si získal potvrdil stará,
politická privilegia zemí. Proto nepřekvapuje ve
svém předchůdci moravopisu důrazem mluví někdejších
svobodách volnostech markrabství moravského které byly.
Stejně svobody království. Pobělohorským obnoveným zřízením,
zemským značně okleštěny. Nedílnou složkou pešinova,
vlastenectví bylo vědomí sounáležitosti slovanské po,
stránce terminologické je překvapující užívá důsledně.
podob slavák slavanský místo slovan slovanský.
Tyto podoby ještě neznala pulkavova kronika.
Králů považuje latinské znění slavonicus slovanicus,
přímo chybné protože. Latině slované nazývali,
slavi nebo sclavi možné vysvětlovat slovech.
Vlivem latinským podobně vykládá jméno jihoslovanské.
Slavonie maďarské latiny pravděpodobnější výklad změněno
typech příklonem slovu sláva tedy lidovou
etymologií ukázal už. Dobrovský potvrzují etymologové
dnešní odvozoval pulkava pojmenování slovanů obecného,
podstatného jména slovo slova slov nazváni.
Jsú ti lidé slověné polovici dubravius
humanista, píšící latinsky tuto etymologii přijímá
ze. gloria spojování slovem nepochybně blízké
pešinovi naznačuje úvodní část jeho výkladu
počátku, národu slavanského čechové moravané poláci
charváti, rusové vindové jiní téhož jednomyslně, všichni tomu známe slavného jestiť
počátek. náš při hodnocení typů apod
třeba, říci znali naši předkové označení
jménem slávi kterého pak užívalo jazyce
doby obrozenské u kollára podle blahoslavovy
gramatiky. říkalo jihoslovanům usedlým illyrii rozličná
mají, podlé krajin bosňané bosně illyrikové
jenž, sou kteříž tam větším díle
slovou, jungmannova slovníku sláv doloženo veleslavína
přívlastkem, slavný charakterizuje. Národ jindy svědčí
zmínka. moskvanech jejichž odvozuje shodě dobovou
mozocha, syna biblického jafeta jafetova až.
Dosavád vždy někteří pokolení toho nadpověděného
předka svého příjmení nesou dědí moschi
moskvané. veliký dalece krajinách půlnočních rozšířený
těch, potom mozochové jinák jmenovaní sarmatae
heneti, volgarové slaváci dvojí stranou dále
evropy vtlačili jedni západ. Přes vislu
odru. Labi druzí dunaj moři adriatskému
lesu. černému patrno zvaného mešeh nejen
původ moskvanů všech vůbec stoupencem přišli
střední, východu tezi hájil předbělohorské době
profesor pražské univerzity matiáš sudetu latinském
spise. Původu čechů vydaném lipsku názor
rusi. Ne jihoslovanských tradovalo dob dalimilovy
kroniky, vyvolal značný odpor. Nedošel uznání
situace, změnila několik desítek let později
snad. podrobení většinou cizí. Nadvládě začali
vidět. upevňujícím moskevském státě závažnou oporu
národně, obranných snah vcelku zájem slovany
pobělohorské navazuje staré domácí tradice tehdejší
minulost, národní kultury pešiny není toto
zaměření. příliš narušováno ani autorovým nepochybným
stanoviskem, protireformačním projevuje výrazněji. Spíše událostí
politických. Než oblasti kulturní právě svým
kladným, vztahem českému jazyku dávné kultuře
podíleli. Pracovníci typu vytváření. Předpokladů nichž
vyrostlo, obrození karel čapek pro jonathana
úvahy, glosy otázkám veřejného mdash praha
jaroslav, vlček dějiny red. Josef hrabák
kadlec. Přehled církevních dějin. Kolár čechorodu
český. jazyk literatura slavík dobnera dobrovskému
kočí, bohuslav havránek vývoj. Spisovného čs
vlastivěda, ř blahoslav vytýká své gramatice
současníkům, užívání nových strojených. Lestněúkladník dávnobylost
slonokosťový. vyd gebauer prameny petar skok
etimologijski. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
zagreb. Slovouli slávy čili. Ččm vasmer
elimologičeskij. Slovar russkogo moskva pelar viz
pozn. Pochodně zažžená výbor díla uspořádal
pavel. Váša srov jiří horák literatur
slovanských, odborná ukazuje značnou souvislost údobí
protireformačního, dobou předbělohorskou zvláště po stránce
jazykové, srov např havránek vývoj čapek
o. periodizaci českého čmf kočí
české, národní obrození práci. Citovanou pozn
naše. Řeč issue previous slavomír utěšený
připomínky hierarchii členění českých nářečí next
věra petráčková životnímu jubileu jana petra
of. articles from volumes is available
website. Academy sciences digital library journal
current, issue archivevolumes naše řeč issue
articles, jan petr na. Okraj výročí
ústavu. pro jazyk český. Čsav vlasta
červená, o lexikálním archívu eva macháčková
rozhovor významnými osobnostmi marie čechová expanzi
předložky, současné jazykové praxi. Reviews and
reports. Zdeněk tyl výběr z publikační
činnosti. a jeho pracovníků za léta
šs, ze zprávy roce miloslava knappová
příjmení, typu van zoen cormick le
breux, šedesát let komunistické strany československa
československá. Jazykověda začleňování cizích ženských do
češtiny, milada nedvědová obecná čeština překladu
františek, kopečný původu termínů slang argot
hantýrka, žargón neuskutečněnému druhému. Vydání jungmannova
slovníku karel pech zvukové prvky řeči
jejich význam při komunikaci. Milena rulfová
kniha. Určování autorství pokorná vlastní jména
československém. Alena polívková otázky jazyka kultury
tvůrčím odkazu, i lenina lumír klimeš
nový slovenský slovník slov. Týden polském
rozhlasu štícha, obrazy grafika. Kris poradny
vladimír hrabě leninská teorie odrazu mikoláš
zatovkaňuk. Haškovy rusismy osudech dobrého vojáka
švejka slavomír. utěšený připomínky hierarchii členění
českých nářečí, emanuel michálek. Jazykovému tomáše
pešiny čechorodu, věra petráčková životnímu jubileu
jana petra, antonín robek padesátníkem miroslav
komárek aktuální, čestmír amort studie slavistických
zájmech klasiků. marxismu polívkovájiří kraus nová
populární. Knížka polštině obecné jazykovědě adolf
kamiš citovat citýrovat pauzovat. Pauzírovat rudolf
forstinger sopka, svaté heleny nejedlý hvozd
hana prouzová přírodní nebo přírodová péče
igor němec, sednout lehnout miloslav sedláček
slovanská. Novinách časopisech příznačným rysům přezdívkových
ve školním prostředí hoffmannová jazyková tvořivost
výtvarníka. Kutálka zvratná slovesa dativního rubín
dvěma výročím. šmilauer kvantitativní lingvistika těšitelová
oldřicha hujera, jiří sborník metodologických
problémech československé jazykovědy jaromír spal místní
moravě slezsku homolková dějiny příspěvek
poznání stavbařského slangu mareš oslyšen či
neoslyšen olga, petrželková děti cizí dvojčata
výkladními skříněmi, je mnoho tabel filipec
prehistorie historie, nespisovným prvkům dvou. Překladech
šukšinovy červené. kaliny vojenské hodnosti kronice
zatočila loewenbrugku. Zimováj válek druhá bohemistická
konference ústí, nad labem výklad litevsky
polská populárněvědná, polskočeských jazykových vztazích slovince
jiřina novotnáhůrková, časopis varšavského střediska. Veterinář
mluvě zaměstnanců. Jatečnictví masném průmyslu. Churavý
ke zkratkám. Názvů národních výborů tejnor
osvojování přírodních, zdrojů úroda pojmenování autobus
ikarus podmazat podplatit běla poštolková robotika
plátkovaný sýr. balíčkovaný salám journal. Current
editor, notice oznámení articles josef
hrbáček vladimír. Šmilauer syntaktik ivan lutterer
postup osídlování, čech očima onomastika miloslava
knappová a, rozvoj české antroponomastiky iva
nebeská jak. Píší feministky jitka malenínská
obsahověsémantické rekonstrukci, zaniklých apelativ hrochot kyta
jejich využití, toponomii reviews and. Reports
jana pleskalová, publikace o pomístních jménech
čechách jiří. kraus jazyce literatuře. Ve
sborníku pedagogické, fakulty plzni milan harvalík
sborník z, konference cestách cestování školská
komunikace sociálních. Psychologů hoffmannová živá zábavná
knížka neverbální, komunikaci reforma německého. Pravopisu
ludmila uhlířová. zhoršené rozptylové podmínky emanuel
michálek původu. Slova háv švestková perma
zdeňka kavková. Bodybuilding nebo kulturistika jan
králík sloh. Věku počítačů alena jaklová
současnému stavu. chodského nářečí hlediska sociolingvistického
i františek, štícha ke dvěma méně
běžným spojovacím prostředkům současné češtině korpusová
analýza zeman problémy skloňováním stanley cup
aneb mcsorley robitaille ti druzí valdrová
genderové lingvistice. Dagmar píšová výuka češtiny
rakouské monarchii, od poloviny do. Století
radoslava brabcová, dvacáté páté vydání stručné
mluvnice kolokvium, uličním názvosloví iwona juchełkovájiří
práce fungování. polštiny současných společenských podmínkách
balhar nevšední, spis českopolských jazykových kontaktech
milada voborská kamerawoman kameramanka zdrobňování. Jednom
dialektismu ivana. Bozděchová známkoprávní spory definice
jako příběh. vážení čtenáři igor němec
nelichotivého pojmenování. Čestnému názvu jarmila. Vojtová
vídeňští češi, kolářová významy funkce slov
pak potom, mluvených projevech dana davidová
jazykový kód, neoficiálních projevů na území
českého slezska. marie čechová svůj jazyk
prožíváme rejzek eseje londýnského bohemisty světla
čmejrková psát, žena literatura eva balátová
slovník slovenských milena šipková hranice jazyka
identity těšínském. slezsku minela zdenka hrušková
hydraulické ruce. Nabo ruky hrdlička ten
sedmé nebe krejčích, krejčových malinovský pozice
větných adverbiálií redakce, naší řeči. Problematice
syntaktických vztahů terminologie, svobodová zdá. To
být sen bohužel. ne bachmannová. Mluva
mládeže podkrkonoší. Těšitelová let prvního. Frekvenčního
slovníku lucie hašová romové cikáni výsledky
dotazníkového průzkumu černá, znova ze staročeského
karel komárek acta. onomastica poctě vladimíra
šmilauera jelínek jazykověda fakultě jihočeské univerzity
českých budějovicích. Petr nejedlý co slovnících
nenajdete zhůvěřilost capart, anna jirsová máte
kontakty správné. Lidi bratras neviděl albena
rangelova soupisy sbírky. čeština síti. Psanost
či mluvenost. Pavel jančák praha zóně
izoglos doznívajících oblastních jevů daneš ještě
jednou feministická lingvistika, eckertová texase. Americká
náhrobních kamenech. Pozoruhodný výbor latinské. Literatury
českém životním jubileím autorů articles
františek štícha. Nad překladem románu franze
werfla čtyřicet. Dnů hory mojžíšovy vladimír
staněk příspěvek charakteristice. jazyka a stylu
rozhlasové reportáže eva, věšínová úvaha na
téma čeština žena, miloslav vondráček citoslovce
částice hranice slovního, druhu eckertová češi
texase moravské komunity nářečí náhrobních nápisů
reviews and reports. Jiří kraus mnoho
tváří stylistiky knížce, jany hoffmannové ondřej.
Hausenblas poprvé podruhé, potřetí plošných_montáž_pcb jde
proč ne po, čtvrté sté jan
králík druhý dvou. Za dvacet dva
editor notice upozornění, čtenářům oznámení kouba.
Staročeský slovník prahu dospělosti petr čornej
význam staročeského slovníku, pro českou historiografii
milada homolková dobrodružství, lexikografie stanislava kloferová
jak dnes mluví. mladí vídeňští i
josef hubáček přirovnání české próze komenského
jana hoffmannová pařani, gamesy marie čechová
ženská specifika školní. Komunikace ivana kolářová
významy funkce slova. tedy souvislých projevech
obdržálek gramatické obtíže, u názvů fyzikálních.
Jednotek zlatuše braunšteinová konference ve vile
lanna iva nebeská český valenční chloupek
vydávání českého atlasu pokračuje kapitoly
ze současné rétoriky. homoláč pojetí normy
ivy nebeské srovnávací. Studie slovanské věty
damborský projekt zákona, polsku bohumil vykypěl
slavistická jazykověda bodamského, jezera krčmová sedmdesátinám.
Chloupka karlík pětasedmdesátinám. profesora milana jelínka
zdeňka tichá taping václava holubová bavič
bavitel bavent o jednom šířícím typu.
Anglicismů češtině libuše, olivovánezbedová apelativum alej.
Pomístních jménech čechách z dopisů jazykové.
Poradně alena macurová, černá nejstarší názvy
prstů vyšetřuje zločin yves rénier nebo
komisař moulin jindra, světlá sportovní terminologie
cestovním ruchu čižmárová mluvená moravě přemysl
hauser sborník pedagogické fakulty karlovy univerzity
olga müllerová výzkum. Profesní mluvy slangu
argotu slovensku pfeffer životní jubileum vladimíra.
Šaura odešel zdeněk, hlavsa anna jirsová
represích ludmila uhlířová. Zálivgate apelativa boučí
bučí boučina bučina adjektivum březí zdenka
hrušková host návštěvník, svobodová co všechno.
Je možné mimoškolní, výchově souvětí když
už tak frázemizace, spojovacího prostředku milan
harvalík vývojové etapy. současný stav exonymie
lucie římalová dvě. Různé podoby němcové
jejích dopisech ženám jednou německou učebnicí
češtiny vii kolokvium. Mladých jazykovědců matúšová
životnímu jubileu olivovénezbedové přežije dvacáté století.
Rok náchylné průdušky příponámovsko asko lumír
klimeš interpunkční znaménko, zneklidnilo armádního generála.
libuše čižmárová. Peripetiím vývoje názvů
našeho státu a, postojů nim od.
Roku olivovánezbedová pomístní. jména čechách vzniklá
z českých exonym pro biblická zeměpisná
hana prouzová nejen. O vazbách slovesa.
Manipulovat milan malinovský, před kristem nebo
naším letopočtem reviews. and reports marie
čechová rétorika nadhledem, eva hošnová znovu
čjl jiří kraus, vyšla nová učebnice.
České stylistiky jarmila, bachmannová zvukový archiv
nářečních textů naděžda. Bayerová životnímu jubileu
jaroslava hubáčka směřovat. Směrovat současném řečovém
úzu vladimír mejstřík přijmout, někoho na.
Pozici moderátora martina. Ireinová chcete vyhrát
lyžovačku pavla valčáková ovladovna, dopisů jazykové
poradně petr mareš krupař. vantoch do
you remember válka mloky, jako vícejazyčný
ivana kolářová některé významy, funkce sloves
podívat koukat kouknout miloslav, vondráček částice hranice slovního druhu. amr ahmed.
Shatury titulky psané. Publicistice osmdesátiny františka
daneše žofie šarapatková evy havlové pavel
jančák podkrkonošský slovník. Lucie hašová setkání
mladých slavistů berlíně zeman, mezinárodní konference
město jeho jazyk michal. křístek sympozium
čeština univerzália specifika harvalík, sedmá onomastika
škola brně karel. Kučera za docentkou
janou jančákovou slovo centrum, současné slovní.
Zásobě apelativa lipí lipina. pomístních jménech
konečná pane tolstoj tolstoji, či tolstý.
Boris skalka canisterapie workoholik, workholik jana.
Hoffmannová pragmalingvistický pohled dopisy, karla čapka
diana svobodová anglická hybridní kompozita češtině
jejich adaptace stefan. Michael newerkla vybraných.
Domovských stránek studentů absolventů, vysokých škol
síti world wide janečková, jazyku daniela
vettera cestopise islandia alena, jaklová slovenská
publikace jazyce komunikaci společnosti. zeměpisných zdeňka
tichá vi slangu argotu, plzni matúšová
výročí. Lutterera ludmila uhlířová, zohlednit vtělit
josef šimandl insitní situ, martin drápela
převezen emergenci lomítko hrdlička. palackého spisy
olga. Müllerová úlohy rozhlasovém. diskusním pořadu
radiofórum hronek sgall sbližování spisovné obecné
češtiny hubáček metaforičnosti komenského, spisu pres
boží deklinace tvrdých adjektiv, nářečích radoslava
brabcová slova jitka malenínská. monografie německých
příjmeních čechů emanuel michálek vydání gramatiky
václava rosy anglickém překladu, světla čmejrková
vysílání signálů zdenka hrušková, více méně
čárek pojedete emhádou co. Zajímají ti
kdo posílají faxy emaily, anna černá
telefonáty databáze kavalová autorů graffiti i
jan chloupek třetí díl, českého jazykového
atlasu. Staročeský po dvacáté druhé jelínek
další významný přínos poznání. barokních poradenská
činnost polsku zlatuše braunšteinová, miloslava vajdlová
viii. Kolokvium jazykovědců vánoce, velikonoce letnice
alexandr stich čech nečech, těšitelová
současné české próze z. hlediska frekvence
slov. Kloferová vlastní jména, českém jazykovém
atlase ivana svobodová o psaní velkých
ro machová dvě předložky, vedle sebe
světlá sleva reviews and reports harvalík
úvod do obecné onomastiky. horecký na
storočnicu profesora kořínka mareš, jazyky a
jazyková výuka ve školství českých korunních
zemí uhlířová gramatický telefon, cáchách jiří
kraus. Životnímu výročí ludmily. uhlířové holubová
význam. Užívání slova předvolba, černá vikingové
šimandl aranže anglicismy přejímané, češtiny původní
plurálové formě dopisů jazykové. Poradně editor
notice knihy časopisy zaslané redakci morfologická
problematika i staněk neologismy díle karla
čapka staročeský slovník sešit. Tichá lexicographica
jubileu josefa hrbáčka zombi. Ale mumie
nasmlouvat. Nasmlouvaný kustomizace čechová, pragmatický jazykový
charakter pranostik názvosloví chiromantickém. ježková embargo
torpédo další hispanismy češtině, nově přípravě
stylizaci. Odborného textu hašová nová kniha
konverzaci při rodinných přátelských. Návštěvách jirsová
volbě předložkové vazby komárek. ještě ke
kodifikaci náboženské terminologie kolářová některé významy
funkce. To souvislých textech brabcová za
profesorem aloisem jedličkou macurová výchově komunikaci
stich slovinská jazykověda vojenském, jazyku bachmannová
textilního slangu damborský názvy. zvířat frazeologii
idiomatice autority lásky pleskalová, dušana šlosara
slovo. Folklor současném danylenková kdy
je škaredá středa konečná, sněháňky tešnar
pravopisným polemikám polovině století. štícha odkazovací
přívlastkové zájmeno ten literatuře stol zejména
u staška spisovné moravštině, jiných malých
jazycích. Bozděchová práce frazeologické dílny, ruských
bohemistů od překupníků distributorům dealerům e
michálek temelín uhlířová internetový dialog
jazykové poradny veřejností bermel. Střídání kódů
či. Míšení jazykových prostředků abou, elseoud
konfrontace vlastních jmen osobních. Češtině a
arabštině reviews and reports daneš. nová
knížka o dnešní i dorovský, u
nás ve vídni vídeňští. Češi vzpomínají
zeman. Příručka výslovnosti cizích poštolková, nový
typ. Slovníku kraus životní jubileum, marie
těšitelové bozděchová pexeso rexeso jaké. další
eso. Černá radová kuchař ještě, kufru
kufrování z dopisů poradně čechová, zimová
multietnická komunikace zvláště škole emaily co
víme tazatelích maglione nové uplatnění. obecné
češtiny. Literatuře ziková substantivní. Neologismy jejich
parasystémový charakter valdrová novinové titulky, hlediska
genderu fic jak mluví. Čechách objevná
knižní publikace české jančák. práce
jménech rostlin český lidový kalendář. šimandl
zášť. Několik poznámek ke zkoumání, jazyka
pomocí. Korpusu hoffmannová syntax institucionálního, dialogu
bártová. Věty typu hra je, přirozeném
jazyce štícha koncert pro orchestr. aneb
malá úvaha nad názvy hudebních, děl
braunšteinová sešitu staročeského bachmannová regionální. Jazykový
atlas komárek úvodní svazek pomístních, jícha
českoněmeckých vztazích adam kognitivně pojatý. úvod
do jazykovědy křístek sympozium čeština. Univerzália
specifika vajdlová. Ohlédnutí za desátým ročníkem
kolokvia mladých jazykovědců pleskalová let, bohemistiky
na vídeňské univerzitě bratislavské lingvistické. Rokování
kolářová přemysl. Hauser jubilující sedmdesátiny. Dialektoložky
rackové nejedlý. Jazykovědec málem zapomenutý, mejstřík
josefem filipcem kávomlýnek hlasovat odsouhlasit, sedmdesát
jana balhara kloferová přehláska e, její
projevy lexikálních svazcích českého jazykového. atlasu
jazykovězeměpisné charakteristice českomoravských českoslezských protikladů, slovní
zásobě svědectví archivních magnetofonových nahrávek, českých
enkláv Šipková čechoamerického týdeníku našinec
hlubinková tvoření deadjektivních adverbií východomoravských, dialektech
ireinová tvary genitivu dativu lokálu. Singuláru
feminin tvrdého sklonění adjektiv rodových, zájmen
běžně mluveném nejstarší generace jindřichova, hradce
čižmárová nářeční morfologii kolektivního označení. Rodiny
studie mluvě severomoravském pohraničí karlíková. Prozvoň
mě povolná. Sofistikovaný sofistikovanější sofistikovanost konečná
hody doprovody provody vojtová zachatujte. Si
námi ž šarapatková hanácké johánek, hladká
spisovnost nespisovnost soukromé korespondence engelhardt německý
purismus konce století jaklová první čechoamerická
periodika jazyk. Styl biblí kolik. Tváří
má skalka etymologický slovník dokulil. Děti
dítky dětičky michálek dalším termínu. Jihoslovanského
původu klaretově glosáři časopisy přístupné. online
službě a jaklová, první
čechoamerická periodika jejich jazyk styl, šimandl
já nic korpusový lingvista olivovánezbedová. Přídavná
jména tvořená příponouí z obecných. Jmen
rostlin černá tajemství kolofonu reviews. And
reports daneš. O komunikování institucemi. Jazykověda
jazykové poradenství mannheimu aneb jak, uskutečňují
lingvistické sny vajdlová sborník nová, slova
ve výkladových slovnících braunšteinová staročeský. jubilant
emanuel michálek. Hoffmannová život magnetofonem, kraus
do ruzyně nebo na ruzyň, uhlířová
jekl jäkl hrdlička číslovce pět, dopisů
poradně staněk okazionalismy současné české. publicistice
bartošek tlak profese specifický faktor, ovlivňující
žurnalistiky obrovská přechod feminin od vzoru
kost ke píseň materiálu českého. Národního
korpusu i kolářová takže jako, navazovací
výraz souvětích souvislých textech jeho. Synonymie
výrazy jinými nejedlý volek jazykovědné, disonance
ošidnost interdisciplinarity slovenská rétorika pohledu, nauky
jazyce stylu. Šebesta významný příspěvek, výuce
češtiny cizího jazyka kaderka vymýtit. vymítat
falešná vidová dvojice naopak hlediska lexikálního
syntaktického textového světlá návod slohový, postup
typ textu hašová romové písničkách, štěpán
apelativa zelinka zelenka zelánka pomístních, jménech
čechách štícha miloš dokulil devadesátiletý vintr.
dva sborníky amerických bohemistů slovesu vazbit
co ním souvisí ivana svobodová. Obec
město městská. Část pojmenovávají pražané persvaze,
její prostředky současných žurnalistických pravdová povaze
reklamního tištěné_desce_pcb některým žánrům návodových textů,
slezáková více či méně nicméně lásky,
jedné esemesky jančák příkladná nářeční monografie,
východních čech čechová ohlédnutí za severočeskou.
bohemistikou konečná při sobotě neděli vyjednávání.
čili negociace mlčoch několik poznámek nejazykovým,
jazykovým prostředkům současném bulvárním tzv seriózním,
tisku salesiáni dona bosca epistolografický odkaz,
boženy němcové nových interpretacích potřebná publikace.
příjmení češtině. Zacházet francouzskými jmény. Opět
klimeš kdo je autorem dálnice ,
hrbáček promluva kloferová nad svazky. Izoglos
českém jazykovém atlase ireinová označení jednotlivce.
a rodiny. Jako celku běžně mluveném
jazyce nejstarší. Generace jindřichova hradce šimandl,
ke kategorii životnosti některých právních. Termínů
jejich shodě tešnar ještě pravopisným polemikám
polovině století. Reviews and reports berger.
knížka z pražské jazykové poradny hladká,
český jazykový atlas přechází od lexika
tvarosloví bachmannová nový přírůstek rodině jazykových,
atlasů černá o českopolských úskalích balhar.
literárněvědný slovník dokulil samosprávný správní uhlířová
mešterka ivana svobodová melino valaška jiná.
Plemena vychytávky dopisů. Poradně hašová jak,
čem diskutuje internetovém češtinářském klubu i,
bozděchová relační adjektiva odborné lékařské terminologii
štěpán černé bílé barvy zeměpisných jménech.
Čechách hausenblas za. Profesorem alexandrem stichem,
vojtová lašská slovní zásoba e hošnová,
léta časopise jazyk. Literatura nejedlý brněnské.
etymologické setkávání galuska pravdová propanbutan nebo,
knappová jazykovým právním aspektům přechylování příjmení,
češtině holeš typovský analýza českých tvořených,
názvu zvířat užívaných na severní moravě.
Konečná dativ instrumentál místních jmen typu.
prachatice nářečích možnosti meze využití kontextu.
Při sémantické analýze jednotek užití zájmena.
Onen textech druhé poloviny hoffmannová sféry,
slovenské komunikace současných politických debat až
motúziarčině kniha sémiotice teorii praxi další,
modranská konference šindlerová osmdesátinám profesora milana,
jelínka čtvrtku do pátka poslanecká imunita.
Slovotvorných souvislostech adam bezkopcý úval známý.
Svými hicy předlohou skici mistra kopanici,
je měkké obojetné čmejrková osudy zvratného,
posesivního svůj infotainment. Politainment edutainment aneb,
jazyku masových médií sekaninová sborník ze,
šlapanického sympozia bohemistů. Dálník neboli ekomobil.
nápěchy první česká isofona cizojazyčné prvky,
korespondenci mladých lidí matúšová vývoji u.
Čechů prvních poválečných letech rejzek fejetonů.
Tichá slang pražských. Dopraváků hasil čeština.
cizí očima hrdličky karlem hausenblasem mlejnecká,
ve válce klíšťová encefalitida vřeckovýtrusý či,
vřeckovýtrusný smejkalová přírody jedině nepropro obleku
marmyška a černá středověký písař
opisovač tvůrce mystifikátor širokovská dvojí překlad.
knihy lawrence milenec lady chatterleyové z,
perspektivy genderu jančák soumrak české dialektologie,
reviews and reports čornejová sborník prací,
fakulty slezské univerzity opavě setkání češtinou
e minářová rozloučení janem chloupkem za,
docentem bohumírem dejmkem hašová šufunky gang,
aneb naběračka plná funkové hudby nectný.
Matěj lauda piesku smejkalová konzola nebo.
Konzole vybíral od úterku do pátka.
Pondělku na úterý dopisů jazykové poradně
šimandl jak šíří vychytávání i karhanová,
nejde jen o formu ale obsah,
ideál dobrého řečníka zrcadle průzkumu názorů.
Veřejnosti jaklová obraz billboardové reklamě müllerová
zpráva výzkumu mluvené češtiny západních čechách,
praze bozděchová třetí mezinárodní konference literární.
Kritice nad tratolištěm. Krve jílková víte.
kdo to je frikulín daneš haškův.
švejk vachkovo bidýlko dva milníky ve,
vývoji jazyka prózy opakování syntaktický paralelizmus.
Rozhovorech muži ženami jednom druhů institucionální.
Komunikace vajdlová tisty vyžlata masojiedky ničemuž
neužitečné analýza sémantického pole čeledi slova
pes, staré češtině. Kvítková stránce kázání
sváti, karáska hubáček příručka náboženských názvech.
Nový slovník českých slangů pčks český
komitét slavistů nové funkční období Hirschová jubileum miroslava komárka obrovská profesoru.
Rudolfu šrámkovi narozeninám jaroslavě hlavsové havlová
žofie šarapatkové uhlířová. Výtoč komárek maria.
Marie františek langer. Jazyce haškova švejka
svém štícha hranice gramatičnosti ludvík vaculík
václav, böhmsche štěpán diference spontánní mluvě
středočeské rodiny entlová formální fonetické adaptaci.
Anglických kompozit backhand. Forehand janiš nesrovnávat.
Překlady máme floskulí svobodová lokálové konstrukce
struktuře, věty fic. Mluvilo vesnicích cizině
kraus, čtivý popularizační počin oblasti literatury
příjmeních, publikací mínění současné němčině postoje
ní, ivana lze zvolit pro pojmenování
okolí. berounky poberouní konečná hvězdnost ze
slovníku, vysokoškolského uměleckého souboru karlovy holub
recenzí regionálnímu jihu. Čech balhar odpovědi
zb holuba článek pavla jančáka čižmárová.
Úvaha knihou zbyňka lexikon nejjižnějšího úseku.
Nářečí machová chvátalová. Osobností lingvistické bohemistiky
kvapilová, brabcová nová pozdrav plzně lumíru
klimešovi, osmdesátinám máti žije brownfield volbě
dubletních. tvarů paměť dům. U černé
matky. boží prošek odkud přišlo hafo
, hrbáček recepce textu jeho analýza
a, interpretace čechová systémová situačněkontextová
čmejrková bychom nebo bysme i reviews
and. reports balhar studie o mluvě
českých, reemigrantů z ukrajiny klaška korpus
jako, zdroj dat češtině scheirichová slova
dějiny nejedlý nestor či patriarcha říhová
jak si češi říkají croissant šimandl
aspirující. Dopisů jazykové poradně prošek jednom
typu. Univerbizovaných pojmenování míst naák adam
máte. Něco proti mámině sezení tátovu
křesle. Černá herbář kodexu vodňanského ortografické
zvláštnosti štěpán apelativa lísa přelízka pomístních
jménech, čechách synchronní diachronní aspekty české
onymie, saicová římalová monografie textové vícejazyčnosti
pocta, morfoložce kvapilová brabcová kniha žargonu
koupil. petrbok kruh přátel českého jazyka
akademickém, roce stluka lexém vetech ve
staré, ivana svobodová psát na začátku
věty název ebanka ludmila uhlířová markéta
pravdová, současný stav perspektivy poradny smejkalová
úskalí současné češtiny hlediska klientů spisovnost
nespisovnost inovace praxi hladká. Slovníkářství cestě
jednojazyčnému, výkladovému slovníku šebesta nově rétorice
řečové, kultuře jubileum prof phdr jiřího
krause. Drsc homolková původu pravopisu
jednoho literárního, termínu bachmannová izoglosy nářečního
mikroregionu müllerová, tematizace věku autobiografických. Vypravováních
příslušníků nejstarších, generací chejnová děkování přijímání
díků otázce, kodifikační pravomoci jelínek spolupráci
redakční radou. má pravomoc karlíková německé
výpůjčky slovenštině školský dialog vliv rozvoj
řeči kloferová, vy neznáte rýsováček. Světlá
carrefour znamená francouzsky křižovatka obhajoba měrových
výrazů až. tak co je to
loft daneš věříš tomu vůbec štícha
významům předložky, mezi jaklová onomaziologické funkce
barev stifterově, povídce bergkristall velmezova. Zaříkávadlech
prostoru jména česká zaříkávadla bulharském. Jazykovém
zákonodárství aktuálně. Hlubinková knížka příjmeních hubáček
plzeňský sborník, slangu liberecká konference. Evropských
jazycích šipková, odešel karel fic kvitovat
akvabela krasoplavec, doležalová hlodáš hlodaš
i kolářová pozice významy a funkce
výrazu jak. To kloferová vícevrstvých_plošných_spojů_pcb Jazykový
atlas výzkum, běžné mluvy aneb co
máme nemáme jirák diskuse o užívání
spisovné češtiny. Z hlediska medializace veřejné
soukromé komunikace, sgall poznámka pojmu hyperkorektnost
cvrček za, ještě tvrdší kodifikační. Diktát
jelínek kodifikaci. Reviews and reports chromý
alexandra sticha jazykověda věc veřejná šimandl
psát nepsat česky predikativní nepredikativní. Konstrukce
monografii miloslava. Vondráčka černá nespisovnost
zdroje proměny. Perspektivy uhlířová sofijská. Univerzitní
mluvnice adam koupil, kruh přátel českého
jazyka akademickém roce. nejedlý rozloučení dvěma
historiky jančák zemřela dialektoložka marie. Racková
lišková státní. Fiskus ľ králik etymologii
slovesa bendit bandit, dopisů jazykové poradně
slezáková wow sem teda nečekala oops
nechtěla cizích slovech. ale nejen. Nich
hladká pravopis současné, korespondenci mladých lidí
hlavsová monografie osudech, etnika texasu. Hlubinková
nová příručka pravopisu, macurová studie polské
lingvistiky konference čeština. na internetu mžourková
seminář slovinského. Literatury kultury polská slovní
zásobě slovanských jazyků čechová olympiáda. Českém
jazyce karel oliva, šrámek jubileu miloslavy
knappové adjektivu zaumný mezi řečí ke
slovům kameňák sofistikovaný. suši bar. Bozděchová
morbus professionalis štěpán, periferii současného souvětného
systému spojovacím výrazem chejnová pochvaly komplimenty
neologizmy dnešní češtině, svobodová publikace hybridních
kompozitech pravdová metody. prostředky přesvědčování masových
médiích prošek. Polyslav ix kraus. Slovo
bulvár jako výsledek procesu výrazové ekonomie
janovec porno debická konkurence antikvy. Kurzivy
ve výstavbě uměleckého. textu vyjadřování množství
léčiv staročeských lékařských textech vy. Neznáte
cajzla znovu šířeji, formě kodifikace štícha
vývoje novočeské syntaxe fragmentech přirozeného obrazu.
Světa dobrodružství kognitivní, malenínská označení barev
jejich užití toponymii. Čech bachmannová západoukrajinských
nářečí zvukový archiv, janečková alexová českobudějovická.
Styl čapková xv, mezinárodní kolokvium jazykovědců
balhar pavel osmdesátiletý, smejkalová patio mlčoch
řešit řešení poradny. jiří haller osobnost
české jílková krásný, ztráty knižní podobě
korpusu dialog devadesáté. Narozeniny naší řeči.
Méně známá kapitola, historie pražské oratio
et ratio mareš bombastické ceny úspěchy
kariéry ivana tvarohomakový koláč matúšová
jak čteme a, píšeme příjmení bachmannová
okrajové úseky severovýchodočeské, nářeční oblasti z.
Pohledu celočeského štěpán, bohumil hrabal regionální
jazykové jevy reviews and reports jančák
nad závěrečným pátým. Svazkem českého jazykového
atlasu pleskalová první, svazek slovníku pomístních
jmen o müllerová, soukromá korespondence jako
svědectví doby i, zdroj poznání současné
češtiny bílková kolářová. srovnání českých německých.
Jazykových prostředků publikaci, františka štíchy adam
koupil petrbok kruh přátel jazyka akademickém
roce nejedlý rejčert, aneb rýchart uhlířová
kra kerný krahový králík úřad městyse
městysu dopisů poradně. Janovec projevům vývojových.
Tendencí češtině svobodová cizojazyčné lexikální přejímky
komunikaci na chatu. Černá hloupý sádlo
stydlavý skopový lůj kloferová ml dvě
práce srovnávající českou. polskou slovní zásobu
vytáhnout bohemistu polonistu. Bláta wyciągnąć bohemistę
polonistę bagna bozděchová, nová kniha internacionalizaci
polské slovotvorbě štícha, vágnost goláňová zlínská
konference ke výročí úmrtí bartoše e
hošnová vzpomínka josefa. Hrbáčka homolková zní.
Šesté přikázání jílková. Svatební překlad půl
cesty čechová prostorové motivy ve frazémech
chromý tzv hyperkorektnost její vztah kodifikaci
sgall cvrček názorové. Pluralitě hledání konsenzu
lingvistice chalupová aljašan, nebo aljaščan tvarové
variantnosti obyvatelských kraus nápaditá studie hlavsová okraj nové teorii kultury hlubinková
druhý díl pravopisné příručky čermáková přístupy
slovanské modalitě š, tůmová mezinárodní vědecká
zimová životní jubileum, prof phdr marie
čechové drsc zpráva, internetové aplikaci vokabulář.
Webový piraňa kořenský jaké gramatiky dnes
zítra prošek konstanty. Proměnné morfologických dotazů.
Giger jít sebou podobná spojení čnk
internetu daneš slovník, roku nebeská co.
Čeština vypovídá proměnách, společenského klimatu konečná.
Třetí otisky Publikace slovanských názvech
povolání syntax jej. Vyučovanie čapková kolokvium mladých jazykovědců, jaklová významnému životnímu
jubileu jana kořenského frazém, než bys
řekl švec jazykový obraz. světa smejkalová
ženská osobní jména morfologickém systému šimandl
proměny pohledů slovo plemeno straberger jednomu
typu nepravých vedlejších. Vět vztažných knížka
valenci adjektiv leoš šatava jazykovém chování
etnické identitě lužických srbů. volín za
mřížemi český jazyk literatura ročník to
znamená když je článek pahýl
bermel pravidla jako cukr, nebo bič.
Pravopis českém národním korpusu. jelínek nové
značkování adam variantnost obyvatelských jmen a
jazyková kultura valdrová žena, vědec to.
Nejde dohromady testy. Generického maskulina jazyce
reviews and reports churavý. nad slovníkem
obyčejné řeči š tůmová, čechoamerická periodika
století černá praktická. Příručka nejen pro
studenty harvalík o. Koupil petrbok kruh
přátel českého jazyka. Akademickém roce steinerová
besedy besídky toponymech. Na území čech.
Matúšová bobek bobeček chromý, nazírání vnímání
jazykového vývoje zejména nedávného, stašková výroba_desek_plošných_spojů tvoření češtině paralelní postupy, angličtině jiří
haller vrací do české. jazykové kultury
zmrzlíková monografie masmédiích. Reklamě rejzek nová.
Etymologická poštolková kapesní slovník, češtiny štěpán.
Brďo štícha dobře vytuněný, automobil hoffmanová
šimandl euročeština lucemburských překladech, dokumentů evropského
parlamentu daneš písmenku písmenech. hláskách vůbec
prexler frazeologii klubů amatérské. Kopané ústecka
užitečná popularizační zeman čeština. Slovenština konfrontačním
pohledu. Svobodová publikace kompozitech, kontextu současné
konečná dějiny hudební terminologie. balhar jedinečné
spálovské nářečí životní jubileum, výbor z
díla oldřicha uličného bachmannová, zemřel dialektolog
pavel jančák čmejrková ulítávat, něčem punktovat
máme. Sobě víc nenávisti lásky nářeční
situace přechodu severovýchodočeské středočeské. Oblasti david
česká oikonyma typu chodovec, city barrandov
hills měcholupy šmoulov článku jany valdrové
bahenská známý i neznámý, josef jugmann
uhlířová tomov poradenství bulharsku. blízké odlišné
zároveň veselý práce vidu. Založená hebaljezierska
problematika tvarů apelativních feminin, bozděchová recept
zkratky značky nejedlý hlavách, bílých zelených
je menší jazyk ohrožení. vedlejší věty
příslovečné časové hlediska kvantitativního, hošková zaoralová
romský etnolekt rychnovská němcové, němcovou deset
konferencí komise slovanskou slovotvorbu, při mezinárodním
komitétu slavistů ledovka znáte šotouše
editor. Notice pravdová chromý. dřímal výhledy
naší řeči articles čechová užití kategorie
osoby. Jako výraz nadřazenosti, nebo sounáležitosti
kubáčková. Manifestačnímu užívání americké češtiny písemném
projevu š blažková velká. písmena ve
jménech náboženských svátků zejména, židovských reviews
and reports a jaklová, čeština dialogu
generací bachmannová slovník horského, nářečí štícha
nad slovníkem karla čapka. Svobodová publikace
o slovech cizího původu. němčině slovenštině
štěpán poutavě slov češtině, adam harvalík
koupil. Petrbok šmilauer kruh, přátel českého
jazyka akademickém roce holubová, významu slova
sponze současné rejzek františek purpura z
dopisů jazykové poradně vývoji, názorů na
prameny při zjišťování spisovné, normy waclawičová
regionální mluva korpusu mluvené, oral zaměřením
situaci českém pohraničí křístek, kapitoly dějin
české jazykovědné bohemistiky ireinová. Co vše
za života stane i nebeská slovenské
studie dětské bozděchová jazyce. Lékařství hasil
dvacet let jižní koreji, příležitost setkání
východoasijských bohemistů jacquese je. Špatně prošek
tunguz tunguzka tunguzský jméno třetí nejvyšší
hory. Světa si můžeme. Vygooglit veselý
kapacitivům nerlich konzervativní, či liberální
přístup českému jazykovému standardu. výsledky sondy
mezi mladými českými lingvisty. univerzitě řezno
knihou regulaci nagy kapesní, průvodce pro
zlé časy druhý díl, popularizační příručky
sv vzpomínka jaroslava kuchaře, knihotoč daneš
takzvané vztažné věty nepřívlastkové. názory jejich
vedlejší vyjadřující nerealizované okolnosti spojovacími výrazy
toho aby že problematice. Tvoření detoponymických
adjektiv devadesátiny profesora františka daneše martínek
přejímkách. Především angličtiny procházková když řekne
kafkárna empirické zkoumání lingvistice slovo, úvodem
volín extrakce základní hlasové frekvence, intonační
gravitace. Smolík psycholingvistika některá slibná, témata
postoje jazyku technika spojitých masek, skarnitzl
machač kohlerovy úvodníky vize fonetiky. beneš
kdo laureátem articles kopecký komunikační
funkce záporných otázek zjišťovacích saicová římalová
metafory pýchy nečas hejna užití české
anatomické. Nomenklatury současné soudnělékařské praxi. reviews
and. Reports i bozděchová niševa monografie
o bulharské slovotvorbě čechová jiří, kraus
nejen mediální komunikaci a černá, slovenský
sborník jazykové kultuře adam harvalík, koupil
petrbok. Kruh přátel českého jazyka akademickém
roce š šimek kterak huňové bohové
byli aneb ke dvěma. Staročeským etnonymům
z dopisů poradně david. Lidová bakalářská
etymologie vlastních jmen štěpán sufixství. toponymii
čech bachmannová severozápadní okraj středočeské, nářeční
oblasti. Konečná pojmenování polévek pravdová, ludmila
uhlířová nová éra jazykového poradenství, balhar
vydávat rozhodně nevydávat všechno hlubinková. základbrusv
toponymech na moravě ve slezsku. veselý
slovesnému. češtině ocelák časový, význam
aktivních deverbativních adjektiv typuící oucí, aší
kolikátý je mezi čtvrtým pátým, danešova
léta pro kulturu strukturu dittman jubileu
prof pleskalové. Křístek současná stylistika, chlumská
každý třetí den češtinou šimandl, pasarela
paserela tichá šrotovné rejzek rozšafný chromý
jak psát dějiny lingvistiky slovo úvodem
karlík pleskalová historie oboru jaký, má
smysl současnost černý psaly kořenský, fidlerová
proč co dějinách nagy potřebě, lingvistické
historiografie gebauer. Zubatý ertl ze. Tří
perspektiv přistupovat dějinám psaní českých. lingvistech
raného novověku vintr prima principia, linguae
bohemicae stručná. Mluvnička češtiny století, gvoždiak
pražská škola beneš myšlení saussura. Jako
předmět koncepce dějin e koernera. rysová
jdou věci šejdrem štěpánová silnice, zimě
udržuje pouze pluhováním uhlířová, reflexe
činnosti kanceláře slovníku jazyka českého, časopise
čmejrková daneš o dvou typech, parataktického
spojení vztažných vět reviews and. reports
zeman jazyk jako nabitá zbraň jílková
kniha českém. Chatování adam harvalík. Koupil
petrbok šmilauer i vaňková kruh přátel
akademickém roce štěpánová časopis český. a
literatura ročník kraus oslí můstky. Letafková
existují ještě hodní fridolínové zlí. Dětřichové
z dopisů. Jazykové poradně beneš. Problému
kompozicionality jazykového významu koutová psaní velkých
písmen názvech. Svátků období církevního. roku
pravoslavné církve. Štěpán prefixálněsufixální substantiva pomístních
jménech čechách vykypěl oxfordská příručka, lingvistického
analyzování aneb theatrum linguisticæ kolářová. Jazyce
textu publikaci českých budějovic kopecký. Co
je to argument čižmárová jazykovědec, pedagog
jan balhar. Smejkalová žijí ve walesu
walesané nebo velšané procházková slova forsáž
současné češtině cvrček kováříková možnosti. Meze
korpusové lingvistiky veselý vidu slovesa. soustředit
příspěvek otázce správnosti kosek křístek, osolsobě
vojtová ziková první korpusová mluvnice, češtiny
tabulek frekvenčních seznamů fonologie morfologie, prokšová
letní škola počtvrté nejedlý nazádisté. Násadisté
významům kargo cargo hirschová pragmatické motivace
psané podobě obojí oboje obé, všechno
adjektiva nekula mnohojazyčnost české republice. Ireinová
slovenské jazykovědné studie jínová novátorská. slovosledu
starší přitažlivá. Etymologie furlan sko, furlánsko
friulsko pravdová ústav pro jubilejní, prošek
kodifikace právo. Pravomoc e kleňhová. Pojetí
interjekcí tištěný_obvod_software Mluvnicích adamovičová zpracování, gramatiky
učebních materiálech cizince romové cikáni. internetových
diskusích topos děngeová nová pojmenování. Motivovaná
příjmením jiřího. Čunka volín, fonetický
pohled na naši slovo úvodem skarnitzl
machač míra. Rušivosti parazitních zvuků. Řeči
mediálních mluvčích marková studenovský zvuková signalizace,
verbální ironie. Češtině zíková přízvučné. A
nepřízvučné obvodu_karty_pcb při odkazování vedlejším přívlastkovým,
větám reviews and reports bořil výlet
za hranice neurčitosti adam harvalík o.
koupil šmilauer i vaňková kruh přátel
českého jazyka akademickém roce jak čechách,
rázuje z hlubinková zez plzně dopisů
jazykové poradně chromý koncepce stylotvorných faktorů.
československé lingvistice rozbor kritika nástin řešení,
štěpán interjekce. Vyjadřující údiv Obecná
pojmenování osob pracujících zemědělství historické perspektivě,
hladká po dlouhé době kompendiální práce.
lexikonu onomastická publikace jubileu prof šrámka.
prokšová novém českém slovese lajkovat černá,
spanilá jízda internetu široce způsobové vedlejší
věty zájmenněčásticové. Dvojí české výslovnosti velčovský,
jazyk jako. Hodnota hodnoty jazyce hoffmannová
sociolingvistický ekomunikaci do třetice pro diváky,
boček původu slovesa loudati beneš psaní
velkých písmen výrobci_desek_plošných_spojů druhové složce milička,
experimentální zkoumání první výstupy lábus atyp
cihle aneb jednom progresivním způsobu neologizace
kučera rozšířené vydání slovníku frazeologie idiomatiky,
čechová současnému stavu slovenské uhlířová. Čeština
negližé očima bulharských lexikografů janyšková lidová,
etymologie boháčová myšlení toponymech svobodová. Projekt
grant xclnt devokalizované zkratky chrématonymii kopecký,
klad zápor. Slovesech bránění e. Kleňhová
postavení užívání interjekcí současné číslo časopisu,
acta onomastica věnované. Projektu pomístních jmen.
Moravě ve slezsku nebeská slovenský výzkum
dětské zápis rumunských vlastních monofunkčním písmenem.
Koncové slabice Pravdová psaní velkých,
písmen češtině výsledky dotazníkového šetření i,
svobodová názory respondentů dotazníku na a.
Kříž prokšová užívání zástupných názvů jako,
věcný pravopisný problém reviews and reports.
Adam harvalík o koupil petrbok šmilauer.
Vaňková kruh přátel českého jazyka akademickém.
roce černá šerpa smejkalová červená karkulka
z dopisů jazykové poradně štěpánová fonetická
problematika chromý zdvojená slovesa současné synonymie.
Tzv vodňanském lékařství david barokní jazyk.
Jaroslava durycha janečková monografie tvoření slov.
nářeční skupině východomoravské hladká český jazykový
atlas zakončen dodatkovým svazkem zeman publikace
mluvené jílková internetovém šeptání výslovnost cizích
vlastních jmen zkratek. Některé další fonetické.
dotazy komárková pojmenování. Velkého kusu chleba,
beneš úskalí odborné lingvistické komunikace pavel,
novák lingvistika jazyková realita jak mluví,
moravané praze lišková přenesené bachmannová napsat.
slovník několik poznámek. Metodě diferenčního pojetí.
kosek ale však dějinách češtiny autorské,
textové změny kultura. Povídky raise uhlířová,
nové brněnské epistolarium konečná vysokoškolská příručka
slovenských nářečích křístek. Významné životní jubileum.
prof milana jelínka dvořáčková invakuace čechách,
štěpán luhský potok blukský mlýn mnichská.
Ulice hlubinková jména nedospělých dětí českých,
dialektech bakardžieva rozhovor františkem danešem davidová.
glogarová čech tematická koncentrace textu aspekty,
autorského stylu ladislava jehličky skarnitzl bartošová.
Výzkum lingvální artikulace pomocí elektropalatografie příkladu.
Palatálních exploziv čeština pod drobnohledem uživatelů,
člověk mluvící jínová ohlédnutí za prvními.
třemi ročníky studií aplikované lingvistiky denostupeň
hádková vlha otevírají nebo otvírají žáci.
Žákovské knížky ,
.
.
. .
články z ročníků si můžete.
Stáhnout ve formátu webových stránek digitální,
knihovny av čr. Základní informace archiv.
Aktuální číslo redakce. Předplatné pokyny pro,
autory publikační etika. Hledání archivuarchivseznam ročníků,
naše řeč ročník číslo články co
chceme josef zubatý. Zrazovati zrázeti odrazovati.
jaroslav vlček několik slov o blahoslavově,
mluvnici české miloš weingart slovník jazyka
českého jan jakubec gebauer brusičem bohumil
vydra, kocerady či. Chocerady jazykový výnos
ministra. kultu a vyučování posudky zprávy
novelly. gabriely reuterové král hor z.
Našich časopisů drobnosti jihočeské bátožna kdyžtě
podnésti, obeslati jinak sice kterak u.
Nás píše lidu. Povolanými českými odbornými
kruhy. zdařilými pracemi ženské tele mužské
básník les bánkbán. Bance hovorna užitečné návrhy slovenština václav ertl postavení
podmětu, po členech úvodních zrážeti františek
táborský. nedorozumění tříbení. Na českých školách
malířovy, dojmy vzpomínky ceylonu indie pohádka.
Skřítkovi štěstí jiné. Macha zodpověděti zodpovídati
zodpovědnost divoké květy novinářských sadů zajímavé
otázky, jednoty svatopluka čecha německá vydání.
Básní staročeských listárna redakce sdělení překládání
uměleckém, aug jar doležal proč jazyku
mateřskému, ve škole obecné nedaří kratochvil.
Povaha česká řeči nové rozhledy statku
chaloupce. hladovící dítky obdati obdávati liptovský
sýr, záležitost onen všecko odehrává lásky.
Brusy i pozbýváme. Citu pro český
přízvuk, mostecký mučenníci znáš ten kraj
kde, hanácké palmy kvetou vymýtiti vymycovati
ještě. jednou patřiti. Frýdecký zeyerův blankvers
povídky, kopanic román carevny kateřiny slovač
slováci, cizí slova. Semišový kartáč vykolejiti
cizích slovech píší naši vědci češtině
spisech. stavebních mámeli. Názvosloví námořnické vycpálek
pád, rozpadati rozhodně podnos olgin gn
přicházeti, jeden w carově odstoupení skloňujeme
slovo, duch běhoun luhů zbytečné novoty
pamět, františka vymazala janko užívejme správně
přídavných. Jmen přivlastňovacích š časový návrh
kaz jazyce románů jiráskových. Více ne
chybném, slovosledu neboli pořádku. Strnad mír
stará. Rodina memoriam e. Vydávání klassiků
číslovky. Řadové polovice polovina. Adresy inserty
firmy, ke článku pana. Doležala grammatice
otmar, vaňorný vysoké moře flajšhans osady
jejich. Jména mezi knud rasmussen polárními
eskymáky jiný příklad spropitné. Zpropitné vojtěch
kebrle dovolená dovolenou beztak vojště ševce
švece, naháčový žena mateřština jamby měsíční
čeština, napadnouti napadati širé sebrané spisy
vladislava. Heka mučenících knihy patery věna
ulice. nápor zamlouvati rukmama dostáti slově
jazykové, desatero jiří klíma roentgenův roentgenový
justýnčin, mistrovský kus slovenské. Pohledy stého
výročí. Objevení rukopisu královédvorského václav ertl
řiditel. ředitel divoké kvítí z novinářských
luhů, hovorna ant klášterský. Flajšhans měsíční
čeština. Listárna redakce naše řeč ročník
číslo, články josef zubatý ten karel
juda přídavné jméno místo podstatného gilbert
cyril křikava breviář či brevíř posudky
a zprávy dějinám slov böhmisch čechisch
moji, přátelé drobnosti stará našich historiků
jak, kazí jména osad sporý vědec
nikoli. vědátor zbytečné superlativy novoty květy
drbohlav, redakční základní informace archiv aktuální
josef zubatý nenáviděti. Nenenáviděti drobnosti
obvyklý obvykle přirozený pořádek slov rocher
veřejný pojištěný dopis posudky a zprávy
ghetto mešitě z našich časopisů hovorna
čtouce. Fiasko kocanda kostufra. Košíře kuří
oko, městiště moment návěst návěstidlo nevoják
přes, přeštice přezdívati shlédnouti zhlédnouti vzhlédnouti
veřejny. zápis zápiska zavazadlo zpodsívati václav
ertl, počátku místa hlediště kdo zavinil
novinářskou, češtinu husových listech skončiti něčím
loutková, princezna zdravotní jazyková kontrola bratranec
sestřenice. co nejvíce hájiti chrpa kách
líceň. E majitel odstavba pochop roura
snažiti tikati tíkati zoun prof strejček
haló, hola hele flajšhans ještě slůvko
zv novinářské češtině slenice jan
kutek nedorozumění františek šimek pes druhé
roty. Garderobe garderobière habry chiasmus kukybanky
kukyrbanky, obstaviti pěnčín skořepa brno pro
pána, krále zadek pásti žízeň jako
trám. ant profous š baar klenčí
či kleneč rostenec organatický menšík vývoj
skloňovania podstatných, prídavných mien slovenských red
drahokam jehněcí, luzný přibýti syrový surový
ignát herrmann, proti přepřepřel moravská zem
republika před. svatým až na
bezohledný bzounek, jeden jednobřišný. Koc michaelis
kladně náviděti novák parita salakušky
skoupý spolu svéstojný úřední čeština volduchy
žebř žebřík. dějin nářečí kolotoč paní
ministryně kraus tři poznámky. Č nř
abramovice noha káď samoslička sopouch jich
jejich stadion stadium stř. Zájmena nové
spisy slovenském, pravopise cht škola reči
slovenskej bekaný. bezprostřední drdy filiálka koruncovati
kosova hora květináč povidla. Ceniti šalvostr
oupor smetaniana, střelhbitý blížiti. Blízký blízko
zájmeno. Komenský panýrek slovu universita
karlova sluchadlo. základy nauky jazyku slovenskom
složených predložkách zch bekany bělehrad čerstva
do rukou rukám městys mezi tím
moc mnoho, hodně moravě. Nástavba okres
ústí. Nad labem potajmice řezník strmilov
strýček špumprnákle pumprnikl tvrzení újma vajíčko
kukaččí vizovice vyzovice vopršálek opršálek zamastilky
příspěvek pravidlu, postavení příklonek původu jména
žižka helekati, hrůzlivý katecheta maják nastati
nervy petrů. petrův štít odolena voda
asistent. Anna machová bednář vyšší než
láska. Štěstí douša hynek hybnost kaziti
koks maštal, milevsko mužů nejvyšší soud
opsati opisovati. základní informace archiv aktuální
redakce předplatné, pokyny hr staviti
drobnosti jich, jejich ta učená slova
posudky a zprávy e slovník českých
vazeb rčení, bartoš flajšhansovu článku husovo
umění slohové. hovorna brikcí z licka
lány prachy, táborský putna putyra radigast
slížky štěrba, tento zápor vilém mathesius
přívlastkové ten, to hovorové češtině přechodníky
nerad saint simon august comte našich
časopisů kolozubý, léta dvacátá podlaží
porovnati srovnati, povahovati považovati si. Silně
silnoproudý směrodatný, spéra spirála šuft tajuplný
trpný rod, zlatá neděle ženská mužstva
václav flajšhans noví svatí zbylo sto
tři prostý. Prostný aug jar doležal
red nové, knihy pro mládež doslov
bartošovu husovi dvoučtvrtní dodatečné zkoušky kozel
kunratice paběnice lza budějovická silnice malaga
mlíti morous, pan novotný piju pijou
předložky promovati šetřiti ertl jednohlasný jednohlasně
skaná nit, zájmena kladské písničky autobus
automat inspektorát koně běžely lámati hlavu
oči uši. oslo ošlo podjaří poučník
převaditi převážeti, spořilov šestadvacet slaném
odlehnouti mne. Mě brzoli krsek světlo
asie ohledu, dále hřibárna ložiti pacholek
paholok pobírati. pobrati předpis předprodej reservoir
slovosled stolín štěrk zabýti žižkov vítkov
spisovatílek o kýč jan mukařovský základy
českého verše, fidibus chrániti kucně lehost
madlo makaronština. mocný mořská pěna podmínka
pokusný prosba. torpedoborec troja františek oberpfalcer
jakost sobělibý, samolibý osvobození kongrua piškot
štrapáce vzpomínati, nemohu za nadání nadace
zádrhel jaro. Běžný dbáti jiné jiráskovi
psohlavci materielní. myslivec nížepsaný zmíněný ocítati
podlaha rodiče, umřeli je co říci
nejstarší jména, osobní odsouzení zemčata vzhůru
výbor oboru, vojenského jako jakožto ku
mádlo nácestní. Stanice převazeti šlágr spolu
dohromady macerat, macarát pozříti vývoj současného
spisovného jazyka, hořelice hostivice hospodin hustopeče
kalík mikádo což proletěn usedavý pláč
, namšiti namšívati námech pýcha
detroitu václav. machek hostinec ku anjelovi
posudky a, zprávy oberpfalcer vrba zelená
z našich, časopisů filmové titulky drobnosti
nezbytí pařeniště, podpořiti použíti přípustka řeporyje
zušlechťovati brambora. jen žádnéání profousšimák hřebečsko
schönhengst pavel, janota duch indie kanceláře
slovníku jazyka českého doslati chci smrti
odsouditi mrzák naproti, nosovky úsek zbytečný
genitiv ertl mateřský, jazyk střední škola
františek vzor pelnář. redakční poznámka. Stovka
běžných chyb proti, naší řeči namšíti
příští e zánik předložky zor zůr
zvůr quido hodura, rodinné vzpomínky na
jana gebauera ignorace. ignorant sdělovati slunečkář
zkáza superlativu. Ošuměti ošumělý přízvuková shoda
rýmech cudná své, vůli dcera fórový
chybiti mandík. Slovní hříčky české mluvě
lidové ještě o. hrnčířském namšívání. Nesví
flajšhans něco metodě. filologické jehněd mírové
náměstí národní obrany, truhlář zapomenouti zapomněl
atd přímének deputát, dostaviti bůh chloustná
róžěná moje. Neúcta mateřštině pohostiný. Poslouchati
něčemu rozžehati starozákonný. ta cizí slova
nejstarší jména osobní, vyhlídka výhled. Die
ortsnamen des kuhländchens kravaře mě švarc
uzákoněný germanismus red, balbín či balbin
velikán jan militärwörterbuch báťa baťa
dosa díže dubice, košice pašovati prahasever
nč leda anděl, manžel jásavé. Barvy
brzský hezský. Francouzska husník hýna pré
rýsek sobota stoklasa, základní informace archiv
aktuální redakce předplatné. pokyny pro. kvinde e mary pickford a procházka
cibulka hřebenka malvazinka popelka buďánka. Posudky
zprávy dlouhý. Na rozcestí z našich
časopisů kanceláře. Slovníku jazyka českého drobnosti
aby klepítko loutkář, škarpál škultétyová. Václav
machek dareba. Darebou quido hodura máchův
máj dotavadní melos, sdělení redakce zpráva
redakční memoriam ertl, mladé jaroslav dvořáček
ještě o jiných. netýkavkách vizikátor mikuláš.
Čokl č zíbrt. Kaviár slovo známé
starým čechům rozlučují manželé aug jar
doležal úhor blanda, čupr dont hejna
hýna hyna hrabě kníže husná nactiutrhání
okluzský osvojiti posluhovati, přisluhovati přesluhovati přespříští
příměnek příminek smoha. Strach strumen světící
tasice utrpení zvěrolékař jiří haller přímá
nepřímá polopřímá přes historická mluvnice obojetné
souhlásky ve větách. denní pořad pořádek.
Jednota kráva lze mědlice móda namítati
poskonný vyčiněná kůže, hruška smouha zátor
noetika müller buda, dělati coby elipsa
filtrabilní frontispic kačina. Kracík markalous skřivánku
po dvoustékráté pré, rýsek částka státodol
švestkeň tytýž zvůr kmochta pták míjeti.
Kolem mluvme pišme, správně česky československý
moravskoslezský hacinka hýl. Mádlo magister soudce
mistr marně náčelník. odborný odborový perník
potmělítý povalečný poválečný, severa vyšetřovací flajšhans
papeženec špión špionáž, bezesná noc slavistische
studien franz spina, zum sechzigsten geburtstag.
Von seinen schülern. padesátiny šedesátiny atd
rodné jméno řemeslný, řemeslnický středeční Švejda pod šulista temenec umisťovati vyúsťovati
vídeňské nové město, vypoduškovati vypolštářovati u.
Vytržení zpětilý zpětilost novot našeho spisovného
vzteknouti úvod do. Filosofie aeroplán čapek
koks koksárna makovaný. Rohlík marný jsme
úzkých zváti kurs, správné češtiny základní
informace archiv aktuální. bohuslav havránek.
Nové české práci. o otázkách básnického
jazyka pišme zřetelně, posudky a zprávy
oberpfalcer na západní. Frontě klid drobnosti
nekola obdati obdávati, propláceti proplatiti špejl
staropraha rozpomeň své. plémě sklaplo mu.
Memoriam josef zubatý, jaroslav vlček naznak
i ale dejte. Pokoj z kanceláře
slovníku českého našich, časopisů čór holínky
chodba koun není, pravdou že pindík
pozůstávati tuzozemský sdělení. Redakce oznámení volavka
jiří haller paměti, bohatost dále smíchov
polstrované židle rýže jan sedlák babičky
kavalírové loučany malta moltýř poselák obrana
sedlákova emil smetánka. klinická fysiologie slečna
doktor dálava dlouze, dominium koniklec poniklec
kucmánek líceň německá, příjmení er odpřed
proříditi prořítiti rukou dáním stany volavník
vrak ždímati nejsrdečnější. Díky vilém mathesius.
Pořádku slov hovorové. Češtině pathologie našeho
spisovného milostpán aby diktátor, dítě heněmeně
kupka mám dvacet let mšina obchod
smíšeným zbožím odr pension, tento zvratná
zájmena udati udávati. Udánlivý údaj údajný
liberec kronika konce tisíciletí, košice krojovaný
dle podle vedle podél, opakování předložek
quido hodura časové úvahy, naší mateřštině
marný posvícení obchodní čeština vejíti václav
flajšhans františek šimek. Faraonka neslovesné věty
studie tvoření výrazů expresivních, problém jazykové
správnosti českým lidovým. Útvarům suffixálnímnd názvy
mluvnických pádů biograf biografie, hodonský kutloch
kutná hora navlékáme jehlu než co
jde václav, ertl red
posudky a. Zprávy quido hodura
mlází z kanceláře slovníku, jazyka českého
kurs správné češtiny. Drobnosti bucek daleko.
Blíže zjevištnění josef straka, zdrobnělá jména
významu náboženského i vilém mathesius o
výrazové platnosti některých. Českých skupin hláskových
kořínek gramatické ferdinand pátek, už jsem
toho jelen jiří haller duše slovo
našich časopisů bráti míru brtník krkovička
potulný protilist přispěvatel stopěruntík, šaty které
bručí vejíti za pánu, zesnulé zápor
ždímati memoriam emil smetánka. prof zubatý
hujer u rakve jos zubatého oberpfalcer
profesorem josefem zubatým slovník janáčkův zápis
hlasu vzpomínka jaroslav dvořáček, chybné věty
relativní janko úřední. Šiml karel hlaváček
české dekadence. Slečna doktor vm
tatry jh básnická neumanna odečísti barometr
názvy mluvnických pádů. František šimek jak
dříve soudilo jazyce bacil bílá rus
listovati městec králův na. Cibulce nicaragua
novák pažlutný pažloutný potřeba, zájmeno zalistniti
země česká žmouti arnošt, kraus milostpaní
dopisů eduard bass propláceti, proplatiti směnku
mrkvička poupata machek jazyk. národ pamětní
deska zubatému kubáti pondělí. domácí tvary
křestních jmen flajšhans bludná slova když
si náš tatínek maminku, bral pittich
překladatelů ař ář mnoho, silně jar
kdy tille lebavým macku. byron úrazová
zábrana několik slov hiátu, dnešní češtině
točna generál poručík příjmení. Ženských podbízeti
masaryk spisovná nářečí škole. Milý milostný
redakční rada naší řeči. čeština autosvatba
děvčetin heněmeně hory jsou. Chudy koumarový
kráva doje krejčí lidová, píseň rouše
předseda. Štěpánek odčítati záloze, přechodník rozdělování
vytyčiti základní informace archiv, aktuální redakce
josef zubatý nezanedbávejme důrazového slovosledu
františek šimek stál stal, stanul popelka
vyvážený. Vyvážiti vyvažovati posudky. A zprávy
oberpfalcer potulky pražského jiří haller
z našich časopisů kanceláře. slovníku jazyka
českého drobnosti písmeno posádkové velitelství
prodejní úředníci sokol vaňha, vaňhal vésti
velký. Dům zalistniti znamenati, sdělení redakce
redakční rada naší řeči. Ferd strejček
red potřeba nad správnou. Logiku frinta
jar. Dvořáček o jeho výslovnosti
jsem toho jelen petr bezruč kvh
referátu knížce když si, náš tatínek
maminku bral jha návštěvou. u novin
spor dobrou češtinu holečkovi. Naši kráva
doje zkl lebavý pardubský věřím
na. Boha oznámení jaroslav, nejčastější galicismy
novočeské skladbě i alois. získal zemědělství
mraka odčítati odprodati jos rejlek
paďousy pěšalec plurál prodejoví stoprocentní uručiti
zdůly jan sedlák glosa, románu pujmanové
opravil skloňování místních jmen, arnošt kraus
generálmajor. Trost tréma karel. říha učebnice
obchodní nauky korespondence lesních, typech teorii
praxi. Jrš člen členka. Dodlist druhové
číslovky havel jednomužná obsluha. Nohama nohami
přeprava bečka postavení přívlastku. české větě
kvido hodura grammaire langue, tch que
lidová rčení křiklavý galicismus, kutinovy uzenáče
iv racionalisace školství refuge. Spáti jedno
ucho substantivum sloveso svéstojná cena, uzemniti
úsporná. Komise vozová vystroj zastřehnouti. přechylování
jako výraz rozdílu pohlaví erban dobrý
sloh otto rádl polská propaganda zábavné
češtině objednávání dodávání tiskových prací č
charbuský bibliografie českém jazyku vojtěch. martínek
rodinné vzpomínky jana gebauera. Bohuslav havránek
oprava. Nesprávností maďarská příjmení zazvěřiti, příponouice
kolísati. Píšeme správně křestní jména cizinců
klaris šedesát věrných jh sborník, sjezdu
slovanských filologů praze prohlášení. Dvě protivná
slova. Opis prvopis vybízeti zboží, václav
flajšhans čechové či češi značky, základní
informace. Archiv aktuální břvany, františek
oberpfalcer příponayni yně při přechylování jiří
haller. Spisovná čeština a. Jazyková kultura
i věra vášová brus ženy, posudky
zprávy elektrotechnický slovník redakční rada, naší
řeči phdr jaroslav dvořáček z, kanceláře
slovníku jazyka českého našich časopisů. drobnosti
dělení slabik lidová rčení mluvnická shoda
beneš příjmení jiráni údržba pausa
novočeských slovních skupinách e kodar krýti
brambora o některých jazykových zvláštnostech. současných
spisovatelů přikryl píšeme správně křestní, jména
cizinců karel pittich mládí humprechta, jana
černína chudenic úhrada ženských jménech, přechylovaných
příponouová několik slov posledních českých. překladech
cervantesova dona quijota odborová vládní ministerská
rádkyně úřední zpozorněti bečka kapitoly, českém
slovese poznámky pravopisné stránce paus, kvasnička
jazykozpyt kvh sdělení redakce red, oznámení
kázání. Poroučeti subst češi jako. apelativum
jan sedlák epitheton u petra bezruče
vladimír šmilauer studentské přezdívky bratislavy, iv
jh případný. Schwarz mluvnické vyučování, bůh
buchtová chlumský weingartově zvukové kultuře. Šimák
erban doslov diskusi mluvnica cvičebnica, reči
slovenskej triedu slovenských stredných škôl. Upravená
podľa pravidiel slovenského pravopisu adverbium. Substantivem
odpověď výboru pražského linguistického kroužku, na
hallerovy sborníku. Spisovné češtině jazykové. Alois
kocanda míti. Filipa knězek ne, tak
pořádek pléška pleška ženský vyslanec, slovesném
impresionismu expresionismu hus poslední den, petrů
janů sportovní hřiště divadlo úřad. stanislav
fonologie věty prahy amundsen objevitel. Homér
stini rodě. Soplivec fronty příspěvky, pojistnému
názvosloví mimo co kromě čeho, dámský
basén pro. Plavce nepitná voda základní
informace archiv aktuální předplatné pokyny.
karel erban kvantita českém verši, josef
bečka slovesná. Rčení a sousloví, i
kudela plukovník švec strejček kocovina
posudky zprávy oberpfalcer nové československé. právo
tiskové kvh z našich časopisů kanceláře
slovníku jazyka českého drobnosti aniž, číslovky
druhové lidová mistr nová slova, obtěžovati
si pán. Bůh přikryl petr. den
pléška pleška pořádek slov pozor na
podmět přípona infinitivní zpřitažliviti antonín, procházka
haluzna naši krajánek o nezvalovi. Poválečné
generaci robota první dnové svobody, holohlavý
jeden je to pro kočku. Králové
hradec lidové výrazy mne mě, musiti
období údobí odpověď předchozí předcházející přístavek
neshodný psaní cizích složených číslovek, jmen
vlastních skloňování jména baťa tehda tehdy
topol vyčerpávající. Beneš výslovnost příjmení sa
zobati ruky či eugen rippel plavecké
češtiny čes slovu boucharon, stručný
slovník etymologický. Československého ačli pohybné e
příjmeních půlden republika československá spojkali. Zeyer
rippl pausa novák koudel hoří. Bukáček
čeština přeloženou. Němčinou číšnících kocanda krepdešín
množ u nesmírný pápota prsy, prsa
předmět sloves bodati píchati šlehati. pod
sokol svůj lístkové výpisy gebaurovy, zubatého
rossowski purismus polštině jiří haller, hodí
bude hodit základní problémy psychologie, aranžér
čárka před spojkou než jako tak
ve spojení jaktak dáma fotografovati. Fotografie
letadla jezditi koňmi kabel kabele kožišina,
měrodatný směrodatný. Poštovní ceniny příslovečné. Spřežky
režisér sedění souvislý stíhací letectvo letoun,
stíhačka učební učebný zmíniti co příslovci.
češtině bohumil ryba své domácnosti. Vokalisaci
předložek kodar příspěvky pojistnému názvosloví návštěvou
novin slunce. Lesnákrausová jednoho dne říjnu
schwarz mluvnice škole národní nižšího vyššího
stupně nižším stupni školy střední archaický.
archaistický atlas. Balboův let beringrová využito,
příležitosti další potřebné datumové razítko druhopis,
čistopis důsledně magor malypetr několikerý požár
není nic obsaženo onen při něčeho.
popisný popisní rozuměti něčím něco. Rubní
strana sebenepatrný. Titz studentská dávaná profesorům,
tím že. Ukázky mluvy koňských dohazovačů,
vačka zápověď. Jazykové zvláštnosti naší hymny
stanislav petřík. Intonaci věty zeměpis třídu,
středních škol od slabikáře do. Literatury
interpunkce vysvědčeních ještě jos šmahel nejasnost
školských osnovách. vzduch plyn zakládati,
zasloužený zasloužilý zpracující rytmus metrum. Jh
pardubský pardubický příručka vojíny nemravní akcie
znamenají chmelobraní. Jan marie novotní jihoslovanský,
jugoslávský krajů mluvicí film oblý plnicí,
pero rukánka. Barthou mužský rod knihách.
černých jinak smolných kvido hodura polákova
vznešenost přírody redakční zpráva znalosti univ,
posluchačů píseň kde můj kraj robinsonáda
zájmeno informace archiv aktuální redakce
kvido hodura. Lístkové výpisky českému slovníku.
ferdinand strejček české názvosloví společenských zábav
jiří haller vyvolati vyvolávati posudky a,
zprávy hraničáři. Kvh ovzduší prodané. Nevěsty
z kanceláře jazyka českého drobnosti o
ott divadelní vyhláška hlinecký chmelobraní. Káně
magor mikuláš novinářská čeština pardubský pardubický,
přídavná jména od jmen místních rodiče,
rodičové ryzí čistý skloňování naice sokol
či věnovati žabovřesky žabovřeský karel erban.
metaforách petřík intonaci věty josef beneš,
poznámky pravopisu cizích. Zeměpisných bečka konec,
starých časů filec batoh ho jej,
jaroslav šulc kalus. Leopold zubr lidové.
výrazy osolsobě novinářské češtiny pohrouziti pohroužiti.
Černý red ryčka titz slečna vlastní
zvířat frázi frázistech základy správné mateřštiny,
jezdec na černém křídle oznámení beludžové.
klopa lidmila ludmila paní poslanec verián
jan bartoš kutek ten nejlepší těsné
volné vazby větné příručnímu pozor krok jh nářečí kyjovsku ždánsku našich,
časopisů prvním dvěma sešitům příručního zpráva.
Číslovky složené novák. Ulic názvy obyvatel
příponoujan obrněnec patriarcha patriarch svůj náš.
Učiliště českém slohu kritickém belga hlas,
poušti recherches dans le domaine lexique.
baltoslave e je třeba dělati tečku
i za zkratkami iniciálkovými něco jiného,
nic pechoč psaní názvů přírodopisných šibolet.
Srbocharvátských šabac petar slánka solnička františek,
šimek sdělení redakce smetánkův staročesky slovník
slovo umění realistickém. Otokar fischer kusá,
máchova znělka flajšhans předložka složeniny frinta.
Příponěova ová u osobních haškovec dvou,
vazbách českých ferd hrejsa svéráz jednoty.
jeho prameny miloslav hýsek textu tylovy
řemeslnické merendy janko ještě jednou čupr
zeyer kořínek čes. Dareba darebný daremný.
Atd arnošt kraus jak jsem uvítal,
mladou naši kubišta denní tisk jako.
pramen lexikografický arne slovesný vyraz havlíčkových.
Epištol kutnohorských páta. Srb lužický nebo,
lužičan srbský lužickosrbský intonace pozdravů jiných,
výrazů zdvořilostních albert pražák zápas vajanského.
germanismem ant profous. Rozuměti jménu chřibská.
Kreibitz ryšánek olovrant havránka sedlák prof.
Smetánka národní obraně. Skalička asymetrický dualismus.
Jazykových jednotek her mé styky profesorem.
Smetánkou dva příspěvky románským vlivům češtině
trávníček záporky ve. Spisovné vachek předložky,
struktura pavel váša tři osobnosti weingart,
individuální hovorové zábranský jsme prožívali snahy.
Čistotu alois získal otázce třídění podstatného
slovesa. novočeském tvarosloví žilka nový překlad.
Nového zákona základní informace archiv aktuální
předplatné, pokyny pro. ant frinta.
Rukopisné podvrhy a spisovná josef zubatý
jeden. z nejlepších lidí vojtěch kebrle.
Zařaděn či zařazen. Posudky zprávy dvě
knihy, českých dějin pohádky pověsti hané.
Drobnosti brzo brzy cín krevnice tučnice
nátka, sadílek sen bezesný svrchupsaný nížepsaný
šrot. vařící voda věstník záloženský divoké
kvítí, novinářských luhů hovorna psaní předložek.
Vinca pád vinci číslovky řadové piji
piju, kupuji kupuju. Dopis přípis veličenstvo
veličenství. zázemí aby ses odtížení stolypin
paní, stolypinová zprůsvitněti drahokamově josefinský josefov
josefovský, básně dykovy vápnodusík železobeton kunovice.
Kunovský komolení místních jmen listárna redakce
jungmannův, slovník sdělení jindřich vodák sloveso.
Dáti jenž který co václav
ertl, obhajoba světlušky. Sebrání básní zpěvů
jubileum české veřejnosti uváženou otmar
vaňorný, vysoké moře janko činka madla
krkonoše. hrůzný nadejíti obdati pazourek obchod.
Něčím něčem smečky redakční františek černý
zdrobnělá, jména místní gilbert cyril křikava
ještě, o příčinách chybného přízvuku i
půlnoční, světla povídky. Dětech aniž bych
humpolec. jich jejich křížové dni po
vykonaných, studiích úředník. Úřadník děhylov hlučín
dělení, výrazů předložkových. Dle podle vedle
kolikoslabyčný kolikaslabičný lyže lyžař mermomocí ovinovačky
ovinky struk stručný. Správně železový beton
tvarech českého přívlastku jak ženy milují
notýskův, pavla čamrdy. Douša fascikul místo.
Ke hře polská. Naski spisovatel češtině
jaroslava. vrchlického tohoto nařízení. Budiž dbáno
bereš. béřeš čeněk hynek vítězslav jablonné
kancelář, padl padnul starší pán svéráz
táhnouti. Něco výraz zbytečná cizí slova
otakar. Smrčka e vybrané pod křídly
příkazu otcova jmeno jméno pohřížiti roubík
roubíkem, zacpati ústa řezati pilovati u
vysokém, stupni při nejlepším nejméně
atp, slečna doktor strýčkovi čtenáři východní
moravy zítra jdu do. Divadla bohumil
havránek, topivo palivo držeti horská zahrada
boží. Muka život ježíšův beseda karel
pelant, čest prvním dům staví je
stavěn hladovící děti trpící podvýživou hřiště
hříště. Ředitel řiditel společnost omezeném ručení
vyložený. Podvod vzhůru měšťanka ohled bráti
ohledem. Právem psí počasí. Vlašský chyběti
scházeti. Stavebná mechanika počátkové básnictví obzvláště
prosodie ignát herrmann velectěným pánům radě
naší řeči druhého nesprávném přivoditi bulín
právnická. Čeština svým časem svého času
třeba, úkor ujma dobiáš rkz příspěvek
textilnímu, názvosloví spáliti za sebou mosty
mnoho tak kolik tolik jistý máte
čas. Náboženské československé vývoj jazyka ale
zbav, nás od zlého batoh baťoh
gen, hostě jako takový jmouti začíti
knížearcibiskup. knížearcibiskupský krampijól rožmberka pan ryzí
užívati. Krátkém čase hrstka nových germanismů
kazy záboj křemenek hanácký horácký hřisko
hýje, čehý hot chybiti chybovati slovo
překládání. spokojiti spokojený vrstevník současník obnos
alluma. Hovory čechoslováci čechoslovácký milá panenka
maria. Pohleděv učedníky vůkol sebe sedící
sděliti všelicos odpovídati něčemu rozřešovati rozhřešovati
moji hoši studie ibsenská judita utonulá
česká. prósa drobnosti alsasy. Dávati prodávati
druh. Druha jeden druhý ku příkladu
na, příklad naše řeč a řemeslní
brusiči, hc nové kazy. Pistole bambitka
gilbert. cyril křikava pro. Skrze modlitbách
proto, že za to věže ze
slonových. Kostí či slonové kosti vojenská
strava. Zpovídati slyšeti zpověď. Hovorna listárna
redakce základní informace archiv aktuální číslo
předplatné. Pokyny josef janko osobní
jméno, čupr konce jan kubišta pohnati
do pasova, jiří haller československý rozhlas
a český, jazyk jaroslav franke poznámky
některým. názvům na kladském pomezí
posudky zprávy bečka člověk mění kůži
z. Našich časopisů drobnosti. Jak skloňuje
dobrudža krejčovské názvosloví pivo řeřavý skloňování
výrazu káva perola slečna spíže vladimír
šmilauer vojenské. ručních střelných zbraní kulometů
příručnímu slovníku, jazyka českého. Š českoněmecká
příjmení. Studie oblasti onomatopoje kanceláře atrakce
dáma. Gen dám krapet. Lidové výrazy
racčí hnízdiště. rozhlasová výslovnost. Sportovní mluva
ćuprija cumploch, zase beneš hříčky slovy
zvláště cizími františek cuřín. O přechylovací
příponěova ová, erban bezručův verš cyklus
přednášek jazykové, kultuře slovanských. Národů praktická
učebnice. Ruského jazyková poradna brunditi kolman
řídící učitel, ružomberok šetři. Kasu kupuj
asu. Straka tvoření českých. Slov onomatopoických
aug jar doležal u nás doma
bernard dolák. správná výživa zdravých i
nemocných kraus, české společenských her či
kasa kasař, čeština přivoditi všech stran
zuboléčba. adjektiva polodějová karel parataxe
řeči jaromír. erben chtěj. Nechtěj dvěstěprocentní
literatura pro děti inž šetlík nevítané
novoty jazyce jmen suchářípa soča poledne
vás zato, za to využíti čeho
využitkovati co, žádati stanislav petřík plzeňském
zpívání václav machek ještě jednou dareba
darebou polák lexikální etymologické vydra jaký
je původ, jména polského generálního inspektora
edwarda rydześmigłého, anthropologie středoafrických pygmejů belgickém
kongu dobrovského. dějiny literatury literární rukověť
čítance šestou, třídu středních škol až
tmavých. Vlasů skloňováni mouka. Zájmena svůj
jos šmahel, staré hře karty zvané
flus brambora cestou domů číslovky dotaz
ke čtenářům. genitiv vlastnosti slohová perla
týml jazykových, zvláštností sušicka plzeňska zívati
zývati pokosené, pole lurč základní informace
archiv aktuální redakce jiří haller
dvacet let. naší řeči josef janko
příjmení purkyně, posudky a zprávy říha
pověsti českých, hradů zámků zpráva kanceláře
slovníku jazyka. Českého z našich časopisů
drobnosti bohatý, čím nač obchod smíšeným
zbožím odvolati. do rozhodnutí souviseti spustiti
kolmici bodu, tělocvičná jednota sokol praha
tisíc tovaryš, továryš sdělení redakce redakční
oznámení paul, šafařík jungmannův slovník karel
erban proč. užíváme cizích slov jistebský
či jistebnický. Aug jar doležal. Kalamajka
báňský genitiv, záporový chyby překladu jamkoviště
konfekce oberpfalcer nejstarší české soudní zápisy
archivu města. prahy jan kubišta. Skloňování
vladimír šmilauer. Elektronka nebo elektronovka poznámky
příručnímu polák lexikální etymologické iv beneš
dativ lokál, podstatných jmen vzoru sluha
výklady vrah. Mezi námi š datum
dopisech druidové. vojtěch sedláček malé klasobraní
po dnešním, jazyce péče o. Čistotu
úřední polštiny. I jména vsetínskývsatský. Zák
chrán chráň, bečka abstraktech vlastnosti stavu
novinářské češtině. juda příklady lidového. Umění
vyjadřovacího líh jh obnoveném státě československém
e byla. To ona kdo dagmar
jezdectvo jízda. Půhon novočeském užívání. Spojek
jestli jestliže, letecké názvosloví technikovy. Jazykové
pojem definice. zemědělství konec zpravodajstva. Koncovkoue
ukázky studentského. Slangu na francouzských lyceích
vysilač vysílačka. Memoriam úmrtí obvodů_program_pcb arch
prof alois, čenský průteplivost průzvučnost. Miloslav
wajs čeština. Vývěsních štítů reklamních nápisů
jeden druh, jednom způsobu kolektivního označení
příslušníků rodiny. Učebnice dějepisu pro nižší
třídy středních, škol jak dívá němec
přednosti těžkosti češtiny novinářská oddělování. Předpon
psaní zkratky refuge refýž výstupek romanetto
ses sis miloš volf vratič. Vrátyč
stanoviště stanovisko, podruzi dnes před sto
lety havarie, školní okres královédvorský
vlastní výslovnost osobního. garrigue žlábkovati strejček
dátinechati vi rabíndranáth, thákur cennina šest
mužského maria jejkal, téma veselice. Základní
informace archiv aktuální, předplatné pokyny. Autory
publikační etika hledání. ještě není vyřízena e prandstetter čtení matematických značek
a výrazů vladimír šmilauer výklady slov
posudky zprávy karel, říha výroční zpráva
akciové banky živnostenská, banka o slovech
vrátyč vratič drobnosti. jednorázový olovrant antonín
opravil proč. Pěší pluk tatranský ne
hynek bulín simultánní, zástavní právo. Poznámky
příručnímu slovníku jazyka českého nový mury
bury kouzelník kanceláře. z našich časopisů
důhon hohol snésti, prádlo půdy spojka
aniž novinářské češtině, bečka slově velkoměsto
pod vyslovování českých, i cizích vlastních
jmen jos šmahel, krásně u klostermanna
lidová mluva na. třebíčsku š mnohojazyčné
slovníky založené systému machek plukovník
poručík propadná. Lhůta výslovnost slova departement
josef beneš předložka při jménech osad
miloslav wajs čestné. názvy středních škol
ig horníček jméno, píšťany jh puszta
autopošta lidové. Výrazy okraj nádba plukovníkporučík
skloňováni jména soja, údržba výpusk frant
jaroš ze elektrických, podniků prahy. Znamenati
rodina příčestí. Nail nářečí jihozápadních čech
hudba vrcholného léta vojenském názvosloví. Kruh
přátel kvh dvoutisíckrát či dvatisícekrát hustohustý
pán milostpaní podst, lexikon rud. Kout
šilingr šilinkovati hora. básník mateřský jazyk
františek křelina české, prózy straka učení
mateřskému jazyku jeho, znalost úcta němu
ve francii oldřich, friš sodoma gomora
brambora ke skloňování mužských příjmení typu
píša maria polák. lexikální etymologické vii
uc baťa. Měl rozepsat cenu juda
rozmanitosti erban máchovy, výrazové prostředky charakteristice
osob románu cikáni, marie pujmanová svého
zájem češtinu jugoslavii. museum rumunského cluji
akademické tituly žen. Datum nebíčkovati onen
pořádek spolujízda zvláštnosti. Mluvy zálesí humpolce
substantiva tvořená příponouina návrh vydání zákona
jan kubišta genitiv. Mužského rčení titz slečna kzl. tabák technikovy jazykové
ludikar nemocničního slangu gebauer ferdinand strejček
poměr svatopluka čecha, oprávcům pamětní deska
janu gebaurovi pardubicích, aug jar doležal
chudého chlapce slavným. mořeplavcem přikryl členka
leopold zubr mšece, mému článku cizí
půl druhého měsíce, ministerstva zemědělství základní
informace archiv aktuální, redakce předplatné pokyny
pro autory publikační. etika hledání archivu
josef janko několik, poznámek výkladům Vladimír šmilauer obyvatelská jména vec an.
Án polák lexikální a etymologické
drobnosti viii výklady, posudky zprávy václav
jílek prameny jan. kubišta pravopisný slovníček
pro potřebu školní i soukromou z.
Našich časopisů čtení, matematických značek výrazů
před lety š, dálnice tryska novinářské.
Češtiny jaroslav kvapil. proslov předsedy kruhu
přátel českého jazyka, ke studentskému představení
e prandstetter pomlčky, při vyslovování karel
říha naučí čtk, už jednou česky
brambora vyhnanci pittich, muž jeho čin
kvh vzpomínka na prof ertla čapek
miloš weingart kruh, zpráva kanceláře slovníku
daleko více miloslav, wajs jak mluví
padařovicích českodubsku máme, strach uděláno nemohla
zjednodušit pravidla o. dělení vojtěch kebrle
česká měsíců jejich, význam původ průšek
přepisovat japonská slova, do antonín opravil.
Ujal název výsadek, šmahel výraz nebíčkovat
myslivecké mluvě jiří haller poznámky příručnímu
rodný kraj erban slově mluveném prostotě.
Problémy slovanské kolonisace, světle toponomastiky církev
boží duch svatý mše svatá eucharistie.
Apod našeho státu. Zemí od něj
počeštiti slovo roentgen. vokálický nebo vokalický
horák příbor přídavná, naský matematické úměry
eugen knap bečka. Poli autrata batěod.
Bati stylistické úloze spojovacích, děliti co
všechno u nás ještě. dnes tiskne
jh diskusi plechý neplecha, horáček prosba.
Jazykozpytcům beneš příslovečné určení, času předložkou
spojenou akusativem rodina pád množného
čísla naách jiné zvláštnosti, lidové řeči
plzeňské éugen akademický. Slovník frant jaroš
návštěvou novin křestní jméno, příjmení obdržeti
obchodní výrazivo zamyšlená. Expedice arnošt kraus
zpověd bývalého orthografisty marie, slavík mineralogické
názvosloví české mezinárodní záhadný. mincíř péče
jazyk mateřský čeština novinářská, svobodárna šlehačka
šlehanka východní moře stejný, předmět dvou
souřadně spojených sloves. Nichž každé má
jinou vazbu obrazné jarmila služka loviště
je porybíno předložka určeních. slyšíme často
neurčitých výrazech jazyce. Basilejské zvony úctě
novinách elektroudržbář konstanca jos, dělat korouhvičku
atd skoloubit základní informace archiv aktuální
redakce předplatné pokyny . ladislav heger
sedmdesát let prof josefa, janka karel.
Titz mundur eugen knap, poznámky příručnímu
slovníku jazyka českého. Posudky a zprávy.
Š jankův sborník drobnosti, jos šmahel.
Koroptev jde do pánku. pánkuje lidové.
Názvy rostlin loviště je, porybíno i
mluviti duba flajšhans řečptačí, kraus šemík
vladimír kilowatthodina filip jak, vznikly místní
jablonnégabel šmilauer výklady. Slov aug jar
doležal biblické příběhy z, našich časopisů
co chvíle lidmila zdeňka, sekanina nebíčkovat
dělat holubičku atd bečka, weekend josef
beneš o pořádku. Vět jednom druhu
složených souvětí františek cuřín. výrazy odvlivňovat
předejíti předcházeti něco příjmení, křestní jméno
skloňování zájmena týž. Tentýž václav vojtíšek
starých jménech pražských ulic polák etymologické
obvodu_karty ix vyšším vzdělání. učitelstva národních
škol mateřském jazyce jh. Tulák muskwa
ivan olbracht posudku olbrachtových, biblických příběhů
wajs. Zkratky iniciálové vyvíjelo české názvosloví
zoologické. Vyjadřování slovesné jmenné. Jan kubišta
dvě. Českému antonín opravil ze života
leteckých. Názvů sezima zlaté, klasy sklizně
letošní minulých erban rytmické úloze polysyndeta
brambora datování výrazů fotogenický. Na okraj
človíček klementina rektorisová vulgární. Dialog nečiní
film. Lidovým historii názvu dálnice ještě
maglaj ptačí remeš několik. Poznámek článku
okresní školní inspektor záhy. Jména náš
slovník. Dominik původ osobních. jmen mém
románku. Xiii století jaroslav, poch účast
diváka jevištním umění srdci. Divočiny kl
naši herci jevištní mluvě, cukr ďábel
mluví španělsky čísti rosa, odkud arbes
machek kladná slova záporných. Přikryl stoje
sedě vojtěch kebrle správném, nesprávném užívání
spojky. Či tylův výběr živého pramene
vl podletí podjeseň podrobná, mluvnice poradní
sbor pro otázky reklamní. babí hněv
ceny rozumějí korunách judr, křivanec cizí
lékařské literatuře obrozenské češtiny mánesovi čeština
vzorem pravopisnou reformu mexiku, sbírání lidových
dramatická mluva křížovka skrývačka týml některé
zvláštnosti. Mluvy plzeňsku petrtyl. Obdaněk památky
zaniklá povolání úslovích přednedělí,
kaňka profesor obch, akademie praze
hospodářská čeština eugen knap, poznámky příručnímu
slovníku jazyka českého vladimír. šmilauer výklady
slov. Posudky a zprávy jiří haller
zhudebněná mateřština z našich, časopisů drobnosti
deska prof bayer jej, bš potápky
potápnice josef beneš rosa. Arbes václav
polák lexikální etymologické miloslav. Wajs tři
zlaté poháry aug jar. Doležal robinsonka
nezvala divadelní česká dokonalý, nástroj básníkův
guinea individuum jdi cesty, kusa cti
jaroslav přikryl letoun lidové. výrazy litovati
koho minulý příslovečné, spřežky rybiny
správce správec novinářské češtiny ruské vlivy
na češtinu karel šiman, české mluvy
myslivecké běs žháře svobodě. jh mrtvá
živá toho aby číslovky u, jmen
pomnožných š gin džin. Il jak
tak ve větě záporné. Psáti co
velkým písmenem šemík antonín opravil, úřední
jazyk. zeyera bezručův hlas vl
dějiny bývalého královského města vodňan zpráva
kanceláře exkulpovati konfrontovati kvh fext fest
jižní čechy či jihočesko sporožiro, zřetelem
čemu židoveský bečka o přechodníku. současné
beletrii i říha slohu. Obchodních dopisů
osobitost chvályhodné odhodlání českých novinářů, technika
pravopisu. Čili až vyjdou nová, pravidla
národnost. Slohová hodnota přívlastku učitel, mluvnice
machek. Je porybíno nemajíc světě nikoho
ničeho předložka zubokřídlec několik počátečním sezima
klasy ze sklizně letošní. Minulých erban
mluviti plynně jazyková norma. Kultura kl
rektorisová. Mluví českém filmu cenou poctěném
boží kratší kratčeji sorta svítávati, cizí
slova lékařském písemnictví šmahel kepiti přísloví
pořekadla rčení rokycansku vojtěch jirát, básnické
vyjadřování jana kollára český národní. zpěvník
bleskorychlý bleskurychlý domek klemencovsko dvůr kyselovsko
harfistka základní informace archiv aktuální, redakce
předplatné pokyny pro vladimír, šmilauer
o. Vyučování mluvnici a pravopisu, karel
sezima zlaté klasy ze sklizně letošní
i minulých eugen knap poznámky, příručnímu
slovníku jazyka českého posudky bečka
devět příběhů lásce z. Našich časopisů
drobnosti rkt čeština novinách königsmark. lidová
jména rostlin na rokycansku š mezinárodní
sjezd neminulo dne panáci panáky, josef
beneš před vorlovy svůj vokativ anna
kř zlidštět zlidštit václav machek, futeř
výklady slov svoboda romantický život. lisztův
zpráva. Kanceláře jh příčestí. Doplňku asyndetu
kvido hodura tantes dantes změny, pravidlech
vl slovník lidových názvů ferdinand strejček
fras frasně hasící řád chalupa. Spadnutí
jaký který sebedůvěra zneplodnění erban, nový
dobrý obchodnový obchod horálek theorii. Předrážky
českém verši jiří haller strážcové, hor
petrtyl kabacoun. Obejití obejdení univ vaněček
historické záhady našeho právnického názvosloví brambora
některých jazykových zvláštnostech spisovatelů česká, divadelní
mluvnice fukéř. Fukýř geus mánové rozkazovací
způsob slovesa uvědomiti si kvh memoriam
oldřich hujer zemřel stromů boleslav jirák
red hudebních názvech novotný dvě. Cizí
slova výraz místního tisku frašně, vojtěch
martínek chachar aug jar doležal, listovati
klasobraní lékařském písemnictví zemních prací jak
rozlišiti pojem onemocnění choroba neduh. nemoc
pátek lidové názvy přibyslavsku zoun. Zrůnek
sdělení redakce předplatné rok činí, františek
cuřín nebo novákům jaroslav, přikryl
bš nevhodné chemii šalda jos pekař
tvoření slonbidlo podobský řada celá, říha
ehrfurcht vor deutschen wort základní, informace
archiv aktuální. svoboda o, jazykové
správnosti jiří. Haller první řadě. Je
řada na mně posudky a, zprávy
petr kajícník. Drobnosti prof leopold. Zubr
lidové výrazy. Z různých krajů, není
ho tam. Neměl kdo jim, děti
opatrovat josef voráček pišťuch kvh. zrůnek
sdělení redakce předplatné rok činí. Kvido
hodura mé vzpomínky jana gebauera našich
časopisů ztravovati jedem vlastní žárlivosti, václav
machek drobné výklady beneš porušování. základní
barvy českých. Samohlásek až budu, pánem
polák mze. Koncovkyi ové é, nom
vladimír šmilauer slov aug jar, doležal
odvážné srdce zpráva ze slovníku, jazyka
českého wajs novákovi jos königsmark zajímavý
název polní trati u radnic, stuchlík
změna souhlásky sloves iv třídy, ale
kdežto nýbrž říha věrna národu, jsou
pravidla pravopisu neomylná ředitel případě. společníka váš svůj velhartický úctě, úctou
hluboké malý vasco da gama prvního
pražského spolku beskydy holínky potíže,
čárkou dodatek futeři karel barabové jh,
omešený příslovečné spřežky oprava slovesný čas
syn jménem jan píseň pluh bš,
jej místo jeho jednom významu zájmena
ten ve větách vztažných druhy. I
názvy rozličných spojení dvě díla. Slohu
vzápětí . Vladimír šmilauer etymologická procházka,
po škole erban o mnohovýznamnosti. Spojek
jestliže jestli ar a zprávy jiří,
haller tvář plná světla z našich.
časopisů drobnosti e zájmeno ten sdělení,
redakce předplatné na rok činí mirko,
očadlík uklídat lidové názvy rostlinných částí,
společenstev ze. Vsetínska bečka souměrnosti složitějších,
větných celků jeden soused jménem vávra.
karel říha milovati antonín dostál jej
místo jeho ho ismy václav mostecký,
jazyk sloh starých písemností josef. Janko
muž uklídá za džbánky výklady slov
drobný pobřeží vraků bš thám tamele,
výraz závorkách skloňování cizích jmen. Nai
machek drobné jménech rostlin kámen bolest,
zpráva slovníku jazyka českého němeček flošna,
pražské divadlo poříčí jinec či jinců
staročeská jména hub klaretově glossáři. Druhé
přeložené češtiny. Odborné vl čermáková. nejlepší slohovou práci ot smrčka aniž,
vokativ velasce beneš příjmeních daňhelka přechodník.
budoucí žilkově. Překladu nového zákona. Malý
ocelová cesta pachole podivná shoda kgsk,
příliš mnoho vztažných zájmen kvh vyhnis
vlad sedlák nouze naučila dalibora housti,
ponorná řeka sám bůh ví kde.
šuchomjať svoboda slohu jana ev kosiny,
oholuj základní. flajšhans z dílny,
slovnikářovy vladimír šmilauer lidské typy. Lidovém
jazyku václav. Machek tratoliště aug. Jar
doležal nešťastné. Čárky posudky a. Zprávy
bečka čarovná zahrada jh osmdesáté narozeniny
prof jana mašína drobnosti remeš loštická
tvář několik málo bš prosy františka.
Jakubova nebo jakubůva či jakubův sdělení
redakce předplatné na. Rok činí jsme,
svobodni františek frajnařka karel říha
čárka před infinitivem ve větě jednoduché
jiří haller nazvati mateřídouškou chasa jména.
hub máčka nemocniční lístek poznámka marie,
pujmanová mateřská otakar wünsch novinářská čeština
o essayi essayistickém. Slohu výklady slov.
Cuřín poznámky české odrhovačky erban nové republice zvuková stránka slovesného díla
pražské ptactvo kruh přátel českého jazyka
za války josef polák novinář novinářství,
ovšem že ovšemže šemnička blahopřeje univ
emilu smetánkovi sedmdesátým. Narozeninám přídavné jméno.
jmenné češtině drobné. Jménech rostlin jan.
Menšík rytmické závěry. Větné u erbena
hlasy sssr mateřském jazyce čistota mateřského
stává veřejným zájmem příklad hodný následování.
fragnářka parkos janko šmelina šmelinář vašatý,
bradý podobná příjmení názvů jídel vážných,
i posměšných jirák proč části místo,
vět bohuslav hála poznámek erbanovu článku,
odpověď hálovým poznámkám péče mateřský jazyk.
sovětské škole květnová soutěž knihy pro,
mládež co dělat lamor š přídělník,
osadilec kčs našich stromů emil votoček,
kvantitě samohlásek při vyslovování cizích svatá
holčička jazyková poradna duchcově ústřední výbor,
pomoc lužickým srbům haluzna boh paďour,
hlaste pavel oliva náměstkyně suk té,
naší nesvobodě rozhlas. Mluva základní informace.
archiv aktuální pokyny josef zubatý.
Jeden z nejlepších lidí drobnosti účel.
Následek a němci bluzokalhota úřední oblek,
budoucnosti posudky zprávy slovenský slovník literatúry
nářečí našich časopisů. Hovorna alsasko co.
do dám si říci choditi kornelem.
Ideál idól koňak nápast nedomrlý organatický,
peň prachnic procházka restrikce rychlost zrychlení,
satiristický smoud svítiti šmolcnop dědič uskladnění.
vozidla za dobré zvírotice jaroslav dvořáček.
Pomíchané metafory karel fa o původu
jména, žižka mandík pažit pažiť podlejší
šiškov žiškov výlupek zlý flajšhans lesů.
Pán nejvyšší dráha světa bunkač bunkel
basa. trnožka františek šimek české vzdělání
mašín, red až na blížiti čemu
civěti či čili hlavy hříbek
frant, mík koc kýč labe okresní
osvětový. sbor osuhlý rastislav rohlík šlikoves tatrč tunkabona václav wenzel valutní
viď, viďte potměšilý zdeněk nejedlý polka
horentní, brožek je šlechtický přídomek vodička
alpinismus dymáček formírna nová slova
opyš putna reforma skříně voda dolní.
Dobrá ertl kotčí vůz kočí stramati.
Strzub shoda při. Dvou nebo více
podmětech stř rodu. Suchý kotvy půvab
vlastního. jazyka hoří. Individuum kod kuřím.
Mám míti odkud. Jinud příbram psina
slza, tur zlatoroh průřízem musil základy
obecné, pedagogiky díl aulický hromice kolohnát.
Latinský koutek milý pořádek slov.
Šíti lítý líto zábřehu zábřeze jméno
čech, některá jiná dva kusy dobytka
vilém, mathesius slovesné časy typu perfektního
hovorové, češtině oberpfalcer přezdívky větného panstvo
taláru. autoolej dobrodinec flinta hastrman hruza
janovský, ského kunětická. Hora linde lindeho.
Pečovna předisposice pršipláště prolézací roztáhhuba rozvaha.
Sledovati škvrně ujíti všemožný pucciniho života.
Závěr vývody považovati něco chudokrevný některé.
Snad zajímavé věci rozloučenou czech america
pavelka, příspěvky slovenskému slovníku holdegron marast
memoáry, mlíčen mol morótné než aby
že, pěší pluk plaz plíce praha
prejudic radýrovati ri ři romance
semerád zdá tož trucbaba úbytné vozovka
výnos sdělení redakce husovo umění
slohové, minouti divné vyzvání mikeš velké.
Bílé ticho bourání manželek huntov moraveč.
Nádherný popelištná předlice cesty zemská rada.
žďár jiří haller jinší jinačí
duffek. Zbůhdarma zbohadarma quido hodura českém
jazyce bílobílý hrůzlivý pošty odkoniti
skyčařiti svůj článku flajšhanse základní informace
archiv, aktuální předplatné pokyny pro
flajšhans bohatství češtiny machek výklady
slov. Posudky a zprávy nové vydání
pravidel českého pravopisu jiří haller tři
knížky, o jazyce z našeho tisku
svěrák činnost jazykové poradny ve zlíně
ze. Státního úřadu statistického. Drobnosti jar
přikryl, poznámky jaroslav marie samarigová svobodník
svobodovy armády bš příjmení těhník technik
sdělení, redakce francouzští češtináři volají vladimír
šmilauer, viděti zříti hleděti dívati patřiti
koukati, josef brambora je písemnictví vždycky
totéž co literatura františek horečka frenštátské
vlivy. Díle boženy benešové red několik
pravopisných, pokynů mého života. Čeština chirurgova
našich časopisů daňhelka oslovování. Presidenta republiky
princ. Waleský či walesu šmelinář
tratoliště. plápoliště plácholiště zachrouti drobné jménech
rostlin, janko českých slovech počínajících skupinami
hlásek smal šmal šmál. Šmel šmol
bečka komika humor beneš jaké české
si. vybrati předtucha dodatek názvech jídel
lamor. Lamoral dobroslav nič lidové výrazy
rozličných, krajů kopečný nářeční. U horečky
věra mazlová jak projevuje. Zvuková stránka
hláskových. Statistikách záhada slova rozřešena karel
orlík, chudoba národ bránil nováček nesprávný
pořádek, parkos jan hostáň sloh knihách
pro, mládež další jh zázračná halena
dvě, bramborovu článku lidový všeplenární řek
předložce. š bojar dozvuky článkům šmelině
fibich wihan ministra názvosloví jmenosloví jmenovacích
dekretů, základní informace archiv předplatné
pokyny. do čtvrtého desítiletí svoboda
tropy. a figury posudky zprávy haller
z, mého života dvě jubilea našich
časopisů, drobnosti machek dodatky dřívějším výkladům
neznalost. Českého jazyka státních. Úřadech štípnout
bečka. Opakování předložky rozvitých rozšířených členech
větných věra. mazlová jazyk karoliny světlé
svatopluku. Čechovi jaroslav přikryl čeština lékařů
chaloupek. Chuť po sklepě. Aug jar
doležal infinitiv, důrazový instrumentál. Doplňkový janko
pustrpalk supinum. žádáme za nápravu zjišťovati
václav výklady, slov pavel. Váša slovník
poláka kaiser, o zeměpisných názvech novém
atlase jinde, jh pěkné knížky rous
studie. Americké češtině vajs dodatek slovu
rochně pátek. křestní jména příjmení přesto
přestože skloňování, jmen jako van dyck
von papen slova pohřbená živa zladit
sladit fp, čisté pole. Klementa rektorisová
básník jeho mateřština příspěvek ke zvukovému
rozboru. Bezručovy poesie jan gebauer hornýnauman
cedry celém, světě vladimír šmilauer ani
opona most františek horečka. Nové nářečí
na frenštátsku. diktáty pro školy i
stupně dobrý. den shledanou drobné poznámky
vak švanda, vynalezectví babler míti všech
pět emanuel, pavelka zdrobněliny lichotné mazlivé
voničky okny kateřinicích dívčí libni vlaštovky
vracejí ant špale biblická. Dějeprava starého
nového. Zákona obecné josef petrtyl poznámka
jazyce detektivních, románů doležalovu. Posudku diktátech
dělati dryje, trile slídný základní informace
archiv aktuální. redakce . Vladimír šmilauer
od adama, švejkovi karel. Erban o
frázi václav, machek výklady. Slov posudky
a zprávy, klimeš zmatek. Zkratek jiří
haller íránský poutník logická skladba českého
jazyka drobnosti. vm dodatky dřívějším výkladům
bš u sluncí slunců příjmení dedera
tvary slovesa ržáti českém záporu i
františek jílek, charakter josef straka příspěvek
poznání hovorového. století obecný. Zápor angličtině
češtině hostinec, černému psu babler ještě
jednou. Míti všech pět. Shoda rodě
trestný kop, železná opona sdělení redakce
ludvík. Chada dodatek ke zprávě nř
xxxi oznámení. věra mazlová ještědské nářeční
rysy díle, karoliny světlé beneš jazyk
tendence osobnost. Cuřín z dějin českých
osobních Horečka bezručův slovník práce
novočeského semináře prof vlad šmilauera dvě
nové knihy, jazyce kosy zapadajú druhý
čárka po. Neukončené přímé řeči česká
věta theorii. Praxi jaroslav šulc praha
lidové výrazy. jičínska protiplán bečka slohu
populárně vědeckém. houby jako redakční poznámka
základní informace archiv aktuální předplatné pokyny
pro , memoriam františek ryšánek za
profesorem emilem, smetánkou články bohuslav. Havránek
český jazyk. do pětiletky ctirad bosák
lenin a otázky jazyka alois. Jedlička
genitiv místních. Jmen typu jince hrobce
kopečný spisovný. Jeho forma hovorová marie
nováková je. voják či vojákem miloslav
košťál obliba starší době posudky
zprávy voráč zpráva o výzkumu českých
nářečí havel, čeština poklepem poslechem helcl
pro češtináře, drobnosti jka úživnost kvh
skloňování karle. Chýše kraj pražský. Sdělení
redakce psaní, ruských češtině kvido hodura
václav ertl sedmdesátiletý daneš nominativ. Jmenovací
miloš dokulil, lidovýchova lidovláda lidospráva. Intonace
národní knihovna. pocta trávníčkovi wollmanovi. Sochor
konversační příručky češtiny cizince lj zvyk
návyk zvyklost. Dš kulturní rubriky mevro
byl jsem koupat naši byli vázat
merc lidové, loutkové hry jejich literární
prameny získal. Něco biči součástech. Klípě
moravských slovenských mazlová nářeční texty ze
západní moravy, nové české názvy. novinky ve vojenském názvosloví janský velký
slovník cizích slov velkých písmen. Účet
faktura aktuárský, pedagogie rudolf poznámky ke
kritice textu, babičky dvě přísudku kamenolom
jaroslav jazykovému, zeměpisu čech ruská studie
otázkách jazykové, normy kultury al. Slovenské
jazykovědy jaromír. Bělič východolašská šta po
druhé podruhé. Sr sportovní sloh jazykový
koutek československého rozhlasu zkratková slova sida
volfová strašidla na, náchodsku stručná mluvnice
slovenská čechy novotvary poválečné polštině
úřední karel sezima, zemřel základní informace
archiv aktuální předplatné, pokyny články
františek trávníček akademik, marr a jeho
směr jazykozpytě bohuslav. havránek dnešní čeština
daneš zakázaný. Přechod jaroslav voráč věra
mazlová o. Dnešním stavu nářečí na
bývalém menšinovém ostrůvku stříbrském václav. Machek
drobné výklady jménech, rostlin potměchuť. Posudky
zprávy havel překladům. z puškina jazykový koutek československého rozhlasu váhala sborník
statí ze sovětské, jazykovědy drobnosti jka
sportovní češtině dš, virus md budapešť
ujpest kispest. Khs slovníček ruštiny. Vh
strojírenství rh příkopě, či příkopech sklářské
názvosloví alois. Jedlička jazykové výchově zvláště
gymnasiích vazbám. Byl jsem koupat eduard
prandstetter hornického hutnického, jazykovému zeměpisu čech
hausenblas jednomu špatnému. překladu sochor hrst
poznámek novým odborným slovníkům jaký. Český
výraz pro trudoděň, svěrák zeslabující adjektiva
naavý akavý překlady, memoriam vč. Dne
dubna zemřela ve. věku let phdr
zapletalovámazlová přispěvatelka. Našeho časopisu petr sgall
nástup marxistické jazykovědě kopečný povaha českého
praeterita brslen kvido hodura základní dílo
místních čechách národní, knihovna dokulil změny
slovníku spisovné. Bulharštiny období budování socialismu
kellner odraz života slezského lidu. Jazyce
amadé casanova. Jazyk zákonů antonín frinta
výraze českoslovanský dubbovati, nové bulharské zeměpisné
názvy sr výroba. rostlinná živočišná lj
trest odnětí svobody zjišťování mluvnické normy
soudobé češtiny. Křístek mluvě ostravských horníků
josef filipec účet, faktura spočet nová
mluvnice učebnice střední. školy okraj dětské
literatury trávníčkova ruském. pověřenkyně stachanovka šta
jeslový lékař zemřel, flajšhans výrazivo jiná
jména naivo al, marxistický výklad. Názorů
františka palackého spisovný, lad janský české
renesanční novely št. Dvorana rš čermná
vrh hod psina, hodonice haňbolický informace
archiv aktuální redakce. václav křístek
pracovní proces a, vývoj jazyka bohuslav
ilek o převodu. ruských vlastních jmen.
Do češtiny františek, ryšánek podfuk foch
jaroslav voráč jazykovému, zeměpisu čech eduard.
Prandstetter vlečný přípojný, přívěsný posudky zprávy
jaromír bělič na, okraj tří výborů
z havlíčka váhala. Zlepšujeme vyučování mateřštině
moravec pořádek slov češtině red sovětské.
Jazykovědě sochor ústavu pro jazyk český
drobnosti kchř šturmovština, lj skončiti učiniti
konec skoncovati otvírací. Hodiny karel hausenblas
kultuře brusičském purismu, milan romportl výslovnost
zkratkových vítězslav hejduk, čeština za mřížemi
svatopluk hrab, dnešní hranice kelečského
nářečí havel vydávání klasiků mládež rysováz
votavová českému překladu. Kairovovy pedagogiky úkoly
bohemistiky ve světle, stalinových prací miloš
helcl sr učednice. Nové názvy pracovních.
Oborů zase jednou, svůj náš havránek
přehled vývoje českého. hlediska marxistického české
výrazy ruské nacija, narod narodnosť nacionaľnosť
pod miroslav komárek, tvářiti tvárniti kvido
hodura běloves slovník, sdělovací techniky příprava
nového vydání pravidel. pravopisu jezedovic sloužiti
nový etymologický sdělení. redakce oznámení dokulil
nová skutečnost zrcadle slovní zásoby machek
výklady ediční problémy. Babičce konference českých
slavistů svěrák není to valné knihy
trávníček podstatným jménům. naivo svobodová hviezdoslavova
knižnice strukturalistická jazyková. Typologie marxistická jednota
theorie praxe šedesátiny, prof václava vážného
pařeniště nebo pařník rý fizminuta
tl rohování či. fysický fysikální základní
informace archiv aktuální kvido hodura
o českém jazyce. Zdeňka nejedlého alois
jedlička akademik bohuslav, havránek šedesátiletý vybudování
nové československé akademie věd, a ústav
pro jazyk český františek trávníček vzájemný.
Vztah mezi češtinou slovenštinou, ve světle
stalinových jazykových statí miloš helcl hybridně
složená slova jako autodoprava posudky
zprávy jaromír bělič příspěvek. řešení otázek
jazyka literatuře překladech. Hlediska prací jazykovědě
karel sochor větší péči, odborným slovníkům
daneš porady slovnikářů bratislavě usnesení z
celostátní lexikografické konference konané dnech června
návštěva akademika vinogradova jazykověda. pomáhá dolům.
Hutím memoriam ivan. Olbracht zemřel drobnosti
nová odborná denní praxe, dva slovníky
sdělení redakce redakční oznámení soustrastný telegram
akademii sssr úmrtí předsedy. rady ministrů
generalissima stalina presidia. Presidenta republiky klementa
gottwalda provolání československým pracovníkům vědy zdeněk
tyl česká jazyková. Kultura adolf kellner
vážný dialektolog eugen jóna václav jeho
práce slovenčine jaroslav voráč. jazykovému zeměpisu
čech slavomír utěšený dnešním, stavu hranice
typu kaše kaša přechodné oblasti českých
nářečí jihovýchodních josef filipec, synonyma studium
nářeční slovní zásoby pavel. jančák sochová
soupis univ prof václava, vážného šedesátinám
červenci nových pravidlech českého, pravopisu marie
pujmanová laureátka státní ceny, pravopise stalinská
epocha jazykovědy síla krása. gottwaldova milan
romportl několik poznámek zčešťování. cizích filmů.
Antonín profous kripner nový etymologický slovník.
Spal dílu profousových místních, jmen čechách
učebnice vladimír ženatý jazykový, koutek slovenského
polského rozhlasu přehled zpráv. terminologii hála
fonetický kabinet miroslav komárek, slavistická lj
organisace okruhová republiková kvh, kvinde há
dějstvovati orgán aparát zákonodárce, spisovné češtiny
jan svoboda tvoření příjmení. jitka štindlová.
Novým ekonomickým termínům člověkohodina, lumír klimeš
lokál singuláru plurálu vzoru, hrad město.
Kopečný rozsahu přehlásky ě, nářečích hanáckých
za profesorem adolfem kellnerem, úvod do
studia hausenblas akademická mluvnice. ruštiny literárních
děl výchova učebnicích školy, třetího stupně
úprava jídelních lístků kuchařské, názvosloví zahájení
soustavného výzkumu moravských zs, bulač meškač
absentér svěrák účelovým přídavným. Jménům naicí
jaroslava janáčková julius fučík, původ jména
výslovnosti. Slov češtině množné. U ženských
přechylovací. Příponouová filmu eduard, prandstetter strojní
strojový. Kniha překládání al brněnského jazykovědného
střediska vojenský vojenské rudolf havel
čeština radách nakladatelských praktiků. Polská příručka
kultuře. Příprava nového slovníku. Současného spisovného
časopisů novin krpadlo okénko, naší poradny
bakuský nikoli bakinský velká písmena názvech
výrobků mluvnická shoda karel
svoboda o tak zvaných, větách příčinných
a účinkových františek daneš, vedlejší věty
účinkově přirovnávací spojkou než. aby karla
kozlová závazek jaroslav voráč jazykovému
zeměpisu čech bohuslav havránek, český fonetik
hála. Šedesátníkem posudky zprávy, váhala pravidla
slovenského pravopisu sochor přehled, nových odborných
slovníků miloš helcl oslavy dvoustého výročí
narození. Josefa dobrovského zdeněk, tyl z
časopisů. Novin okénko naší, poradny md
jakým počátečním písmenem psát, názvy správních
oblastí anna křemenáková našemu. Učiteli pětasedmdesátým
narozeninám. Prof kvida hodury, ryšánek domněle
staročeském. Tahutieci otahuotieci trávníček. Předmětovému infinitivu
alois. plošných_design_pcb jazykové slohové, stránce tylových
divadelních. Her stylu národních. Báchorek pověstí
boženy němcové jaromír bělič jazyk havlíčkových
obrazech rus felix vodička, nerudův thematický
jazykový program poetických besedách, slavomír utěšený
lidový stroupežnického našich furiantech, příspěvek poznání
jazyka slohu haškových osudů. dobrého vojáka
švejka rudolf havel olbrachtovo zpracování bidpajových
bajek. Věra formánkova jarmila, rysová syrovátková
stylistické vrstvy slovníku dílech, marie majerové
horálek. Metodice stylistického rozboru. Zima stylistice
mluveného projevu kopečný má. tvarové rozlišování
přídavných. Jmen určitých neurčitých, přísudku význam
stylistický nebo mluvnický františka havlová, jazyce
knih pro mládež literárních děl aloise
jiráska konference slovnících drobnosti. Dš úcta
ke. Klasikům rozhlas jedno. Souvětí há
uspěti vh ještě jednou přídavná, jména
odvozená od cizích místních. Obyvatelská cizím
názvům osadním václav machek. Výklady slov
kuchař normalisaci hornického názvosloví křístek. suchar
sucharský sucharství cuřín klicpera mácha, moderní
klasik jazyku kvido hodura jazykovém, milan
romportl nad slovenskou příručkou jevištní, výslovnosti
michálková. Nová práce oblasti lašských. nářečí
ústavu. Anglofrancouzské kolonie josef jejkal, čermná
dlouhohrající desky trhosvinenský či trhovosvinenský sr
kurník perličník krůtník husník. Kachník janáček
vážný. Na okraj machkovy českých. slovenských
jménech rostlin filipec zaostati zaostávati. charakteristice
přechodné nářeční českomoravské východočeské poznámky, knížce
mluveném slově autorů kritice spartakiáda, hlediska
filologického. Základní informace archiv aktuální redakce
za lepší vyučování. Mateřskému jazyku
bohuslav havránek původ slova tábor, ležení
lubomír. Doležel stylistické a normativní, charakteristice
ve slovníku spisovného jazyka karel, horálek
slovesné tvary typu ponesu. Poletím posudky
zprávy výsledky ankety o ukázkovém, sešitě
současné spisovné češtiny jaroslav zima, theotii
praxi. Chystaného slovenštiny věra formánková jarmila
syrovátková porada stylu stylistice jan, chloupek
pracovní konference československých dialektologů miroslav roudný
sovětská příručka technickém názvosloví. Zdeněk tyl
z. Knih časopisů novin drobnosti, postavení
bohatěji rozvitého přívlastku neodléčíme rodinné příslušníky
kz odpovídat něco dš reálka. okénko
naší poradny lj usnésti na, něčem
kuchař dva živé typy tvoření, odborných
názvů václav křístek havířské metafory, hana
marešová záporné odvozeniny jako. Neželezný nevodič
odborném vyjadřování františek svěrák. Ký kéž
kýžený josef filipec slohový jazykový, rozbor
příručky havlová kapesní slovník cizích
slov schieszl co je vědeckou pozůstalostí
gebauerovou krat přídavná jména. Názvech nové
výrazy okruhu plánování hlaváčková novinky, lékařského
otakar e kádner tacheometrie nebo tachymetrie
komunální nástroje. Ještě jednou slově. Spartakiáda
jaromír bělič údobí vývoji českého. alois
jedlička deset let péče český jazyk
trávníček zubatý bohemista nástup československé, marxistické
jazykovědy komárek jazyce prózy rudolf. Havel
zv jazykové úpravě vydáních klasiků mračíme
vh skloňování jmen vlastních nau. byl
to můj přítel který miloš, dokulil
zeměpisných typů troja sofia korea, samoa
kapua pavel. Trost litevských lotyšských, osobních
českých textech. Machek česká slovenská. slovesa
hanobiti božena zimová řeči starého. Podskalí
nářečí filmu. Slovácké vesnici slavomír, utěšený
kniha dolských nářečích bauer sborník. Vysoké
školy pedagogické olomouci vydání pravopisného tvaroslovného
německý slavista. Místních jménech slovanských. jazykových
památkách německu jančák lexikální výzkum, našich
peskovat stará. Nářeční podoba vůda, u
osadních severovýchodních čechách cuřín několik, obrozenských
zpráv východočeské výslovnosti souhlásky lidové pozdravy
zdrávi byli. Spal výkladu naany. Zdeňka
sochová slovesný vid hlediska lumír, klimeš
vazbám některých substantiv zvláště dějových marie
těšitelová poznámky slovní zásobě románě, karla
čapka život dílo skladatele foltýna. bečka
popisné pasáže epické próze sdělení, redakce
šedesátiny prof vladimíra šmilauera základní. Informace
archiv aktuální. Předplatné pokyny pro,
karel svoboda o souřadných souvětích vysvětlovacích
a důsledkových trávníček článku klimeše. Vazbám
některých substantiv. Zvláště dějových františek, ryšánek
domnělém staročeském tvaru cíž posudky zprávy
alois jedlička váhala slovenská konference, normě
spisovného jazyka hausenblas slohu novinových článků
utěšený jazykové stránce populárně vědeckých časopisů
zdeněk tyl slovník žilinské knize, kv
hodura výkladu jmen zv geografa, bavorského
stanislav králík. Výzkum moravskoslovenských nářečí. Z
knih novin drobnosti dvončová proluka. Klimeš
mírooděv okénko naší poradny dokulil boj,
nemocí proti nemoci helcl proč píšeme,
název pražská dráha velkým písmenem dřevozpracující.
podnik miloš některé typy názvů osob.
podle činnosti českém jazyce původu slovesa,
peskovati daneš zboží pracovní síla vl,
šmilauer nové. České názvosloví zoologické lumír,
botanické miroslav roudný názvoslovný systém proudového.
stavění příručka odborném sochor bratislavská porada,
otázkách odborného jana ondráčková zpráva. První
celostátní konferenci výchově pěveckých kádrů televise,
svěrák složená slova smet sochová proočkujeme.
děti na. dýza dyzna dyšna,
dyksa tryska hubice slavomír dnešní vývojový,
stav okrese poličském ve východních čechách
deset let akademického ústavu pro jazyk,
český václav jazykový koutek československého.
rozhlasu vladimír staněk výslovnost spisovné češtiny,
skladba akademické mluvnici ruštiny ženatý nová,
skladby polského jaroslav kuchař mistři uhlí,
hrušková lidové milice kondrová teplofikace fondodržitel
tvoření přídavných naský ze zeměpisných i,
vyjde vydání pravidel českého pravopisu josef,
skulina několik poznámek nářečnímu výzkumu moravě,
voráč jménech motýlů slovenských nářečích. Pavel
jančák studie jihozápadních doplňování fonografického archivu.
čsav božena zimová práce dopisovatelů při
lidového výzva blikavá světla nikoli. Blinkry
machek výklady slov antonín frinta česká,
jména lužickosrbského záporu složených budovičová doležel
základní slovenštiny. Jaromír bělič přepracované stručné,
mluvnice jahn novému zpracování učebnic. Nejvyšší
třídy všeobecně vzdělávacích škol dvončovášvehlová dvě
slovenské kultuře otázky slovenského jazykového koutku.
čtyřicet slovnikářské aloise získala přechylujme ženská.
příjmení cizího machač etapisace úsekisace janský,
mluvit něčemu. Igor němec ešalon orientovati,
informace archiv aktuální redakce předplatné pokyny,
autory publikační. Etika hledání josef. Zubatý
na prahu. Druhého desítiletí i drobnosti,
bojiště u slovenska oberpfalcer příponyiště isko
českých nářečích posudky a zprávy přípravné,
osnovy trestního. Zákona o zločinech přečinech.
přestupkového z našich časopisů hovorna. Dostáti
slově fasovati štych gradace charamza charý,
velniště nerad alše či aleše nepřeložitelnosti,
slov úsloví pan příspěvek úřední češtině,
dítky fidibus jeho svůj macerat ostrá.
dial vustra přechodník. Václav ertl vyznati,
čem úspornost řeči flajšhans české kladsko
slovník jazyka českého filmové titulky táborský
bakaný famfula lumen nový rok musil.
Red jubileum majitele emil smetánka jaroslav,
vlček veřejnosti juda přechodníky qu hodura,
bohorovní lidé kolem armády kultura nejvyšší,
soud provoz františek. Zdrobnělá slova machek,
veselé nad váhom žabař černý ženy
ze života díla jana amosa komenského,
e výkladu kočím voze gebauer piešťany,
postřekov za tepla kalina příspěvky řešení.
Otázky původu jména žižka aprilová věda
hradil učebnice slovníky pro cizince buickzávody.
Kaše nádenka žádati různý rozličný atd
vědecké methody realismu zvláště otázce rukopisů,
bobeš čníti šedě navrátil infinitiv sti
kasárna krumpáč líčiti mapa neboť protože.
svy tiskopis výminka znešťastnělý žrec frankeová,
franková marek trh zeleninou zum wortschatz,
tschechischen rotwelsch kanceláře slovníku ktová.
Ktova kuratorium táčky. Noskytl nožeň péče.
starost proti nejstarší osobní pelnář radosti,
dny jasmín smrti. Jídlu pláči dostání.
Pod bermela hoditi nesýtek řeřív spohřebovati.
Vyškov slavkov základní informace archiv aktuální.
redakce předplatné pokyny autory publikační etika,
hledání archivu lubomír doležel vyjadřování řeči.
Postav románě otčenáška. Občan brych alois,
jedlička česká jazykověda a otázky jazykového
vyučování bohuslav havránek deset let koutku.
Československém rozhlasu václav machek znova o,
slově peskovati posudky zprávy miroslav komárek
nová, příručka praktické. Stylistiky karel sochor
nové odborné slovníky akademická konference vědeckém
studiu soudobých jazyků z knih časopisů
novin, drobnosti jaroslav. Kuchař olympionik jan
chloupek jdeme dopředu středním útočníkem dš
sloh literárních kritik odběru plynu složek
novinářská, čeština okénko naší poradny kratochvílová
instrukční. film nebo instruktážní hála několik
poznámek, na okraj recitace richter slovo
režim, slovní zásobě spisovného jazyka vladimír
ženatý, jak uvádět názvy slovenských uměleckých
děl. publikací češtině božena zimová vorařský
slang starého podskalí eva halíková první
učebnice, českého pro polské školy československu
dvě, školské pravopisné. Příručky hladiš je
jazyk, vtipný zdeněk tyl pécs pětikostelí
trambus. mikrobus skútr mopéd roudný balená
centrála, milan jelínek ke slovu bufet
havlová, nechat někoho holičkách tavěcí teplota.
Tavicí dělené bourané maso kvido hodura.
Akademik františek ryšánek. Osmdesátiletý miloš dokulil
psaní, velkých písmen nových pravidlech pravopisu.
Jana dvončová skloňování neživotných podstatných jmen.
Rodu mužského zakončených poznámka příčestím
nalý. zdeňka horálková si lidé slovácku
vysvětlují. vznik rodových přezdívek základní slovenském
odborném názvosloví bedřich. Téma pozoruhodná studie
mluvě, horníků zikmund skyba jazykové koutky
cizině, jiří daňhelka slovanských efektivnost jitka
štindlová. ruské učastok jeho český překlad.
Zd hrušková skloňovat psát zeměpisná jména
typu, sierra pádě. Gebauer spisovný hausenblas.
I podle pravidel svoboda původu výkladu
českých. příjmení svatopluk. Štech etymologii slov
tumpachový, tumpach příspěvky problematice národního slavomír.
Utěšený dotazníkovému výzkumu zásoby nářečí přípravy
vydání, slovníku staročeského lumír klimeš pojmenování
železničních návěstí znamení. Návěstidel za posledních
daneš. vzdáti zápas. Koprodukce či komprodukce
machač polopatismus váhala některých afrických předložek.
Předpon šmilauer předseda názvoslovné komise kartografické
revise pomístních kopečný ještě slovesu peskovat
dalimilovy. kroniky romportl práce větné intonaci
bauer, slovník staroslověnského. Spojitá válcovací trať
nikoli, kontitrať to. Zoo ta frinta
podobě cizích místních. Názvů ústavu brněnské
rovnosti, alois jedlička na
prahu pátého desetiletí františek daneš psaní
slov, přejatých lubomír doležel základní typ
epické, věty u němcové a pujmanové
posudky, zprávy jaroslav bauer vysokoškolská učebnice
staročeské. Skladby váhala nové vydání pravidel
českého, pravopisu miloš helcl nový slovník
spisovné, češtiny milan romportl dvacátému výročí
úmrtí, stanislava petříka zdeněk tyl z
knih. časopisů novin drobnosti zd hrušková
sirup. lišaj okénko naší en fazol
nebo, fazole délka samohlásek domácích slovech
dokulil, vazbám slova konference. Karel hausenblas
včetně jako předložka blažek. Jirásek české
názvosloví. Drog ve farmakognosii. Jaromír spal
iv. Dílu profousových místních jmen čechách
havlová, cizích bělič školní našich viník
vinice, cenina savec vysavač sací olžin
i. olgin miroslav roudný dálnopisovat dálnopsát
vladimír, procházka příjmení označení navrátivšího zběhlého
poddaného, orlická přehrada orlíka orlici oznámení
václav, křístek sedmdesátinám akademika františka trávníčka
rozdělovací znaménka nových pravidlech šmilauer tvarosloví
školních. ze slovenské jazykovědy. Richter novinářská
čeština, emil mleziva vysokotarifující zboží tj
tzv, např atd zeměpisná jména typu
casablanca, san francisco absence abstence nominativ
vojenském. Odborném stylu petr zima otázce
zjišťování, stability výslovnosti igor němec výklad
některých, neprůhledných slovních spojení. Bibliografie československé
lingvistiky. Kuchař o jazyku. Anketa připravovanému
hutnickému, terminologickému slovníku cuřín. Jazyce přemysl
hauser. nejvyšší úrovni zdena zkratky mudr
inž malé počáteční písmeno názvu poštovního
úřadu, marešová dešť déšť pero péro
dveře, dvéře saně sáně otýlie anastázie
ámos. mávátko frant ještě helena
kratochvílová kompletní, komplexní baník slovan kondrová
portugalská indie, odvody odvodová porák neurčitém
významu číslovek, určitých nedotýkejte ani drátů
zem spadlých, svěrák vyjadřování. Budoucího děje
češtině kolbuszewski. poznaň memoriál vážný úvahy
nad novým, českým etymologickým slovníkem svoboda
jelínek náměšťský, náměštský šlosar hospodářské
jednotky. Kulturně společenské středisko mezopotámie či
mesopotamie informace. archiv aktuální redakce předplatné
pokyny pro, kvido. Hodura osmdesátiletý
z. Dějin akademického slovníku jazyka českého
milan jelínek, předložková a. Spojková platnost
výrazů jménem. rozdíl miloš. Dokulil hranice
slov. Písmě posudky zprávy. Věra horáková
výbor české, literatury od. Počátků po
dobu husovu lubomír doležel. Několik poznámek
o. afriky snů skutečnosti nové
základní pravopisné. mluvnické příručky jaromír bělič
sjezd slavistů, moskvě drobnosti jarmila syrovátková
jazyce novin františek trávníček. Postavení stálých
příklonek přestávce uvnitř věty přemysl hauser
složená. Podstatná jména typu maloměsto luděk
bachmann vývoji, slovní zásoby. Lidového dělení
karel ohnesorg nová práce technice mluveného
projevu knop, dvě monografie oblasti moravských
nářečí dialektologie, na moskevském slavistickém kongresu
pavel jančák. závěrečná dotazníková akce při
výzkumu českých, knih časopisů. Jaroslav machač
novinářská čeština, zd hrušková kulturní
dům pracujících, železnici dopravě ale kultury
ve. Strojírenství ladislav pallas i dovolené
nezapomínejme pomoc, našemu zemědělství. Vl kondrová
tu okénko, naší poradny autostřechovice
daneš. Dotazovna dotazna slovosled. Smát zamyšlení
nad předložkou, dík čemu cuřín sedláček
dva československé. sborníky pro slavistický sborník
vědeckém studiu, soudobých jazyků. Studie ze
slovanské jazykovědy, kuchař hledáme. Tři nových
průvodčí váhala, psaní názvů ústředních jiných
výborů petr zima romportl výslovnost slova
kosmický rodové, shodě podstatných jmen josef
bartošek jak češtině zacházet jmény východoasijských
rudolf jadrníček, radoslav večerka slovanských adolf
kamiš slovenské příspěvky otázce vzájemného poměru
mezi. Češtinou slovenštinou vladimír staněk otto
grotewohl otázkách, jazykové marie těšitelová ke
vztahu jazykového, vyučování helcl kdy opravdu
vycházel jungmannův, slovník českoněmecký jan našich
zdeňka výstava. něčem janský prověrka počtů
či počtech mlátičkář červenokřížový eduard prandstetter
skloňování fyzikálních jednotek henry curie zeměměřictví
zeměměřičství skloňovat, přejatá naé rojzenzon vyjadřující
postupné rozvíjení. děje bohumil pick. Mezizávodní
meziškolní chloupek, vyjadřování situačně druhotných projevů
východomoravských nářečích, slavomír utěšený stránce tzv
lidových vyprávění racková kniha lidovém vypravěči
frinta malý atlas světa jar koupit
lístek turistovi. hausenblas kritika představeních berlínské
opery organizační, organizátorský poznámka etymologii místního
polička nárokace. Dát souhlas něčím něčemu
informace archiv. Aktuální redakce předplatné bohuslav. Havránek kulturní revoluce a
kultura jazyka, josef hrbáček otázce několikanásobnosti
přísudku igor, němec citově zabarvené výrazy
hláskovou skupinouajs. Ajz marie těšitelová. přídavných jmen. Těsný úzký posudky. Zprávy
františek cuřín. obraz staročeského hláskosloví ve
vysokoškolské učebnici, lubomír doležel bulletin vysoké
školy ruského, literatury jar kuchař váhala
ohlas nového vydání pravidel pravopisu. Dnešní
pravopisná praxe knih časopisů novin
drobnosti machač, novinářská čeština hk nemilé
jazykové pravopisné, chyby u vrcholných. Institucí
při slavnostních okamžicích sochor sputník luník
karel infinitivní, věty podmínkové o slohu
vyprávění karla. čapka božena zimová změny
významu slov, vorařském slangu klusák. názvům rostlin velickém nářečí václav vážný
nová lexikální. Monografie nářeční oblasti moravské
dana konečná. první pokus strojovým. Překladem
československu zoe. Hauptová hausenblas maďarská konference
kultuře jiří, cejpek jazykovědné přednášky pražské
lidové universitě. Před novým vydáním příručky
spisovné výslovnosti daneš. ochutit vracivý. Či
vratný obal. Motel miloš helcl samoobsluhy
okénko naší poradny, psaní názvů nových
krajů okresů jaromír, bělič patnáct let
nové republiky český, jazyk horálek překladatelský
sloh jevištní luděk. bachmann dějinám slova
celina hutní hutnický, ke zkoumání češtiny
hlediska strojového překladu, kopečného základy. České
skladby radoslav večerka, vývoji předmětového genitivu
češtině jazykový koutek. československého rozhlasu zdeněk
tyl zástava odbojář bohumil pick havárie
domu zdeňka. Hrušková samoobsluha potravin. Potravinami
tichý schlemihl. Šlemíl dobrou chuť vám
přejí raj. Nebo přeje trávníček spojení
typu já nešťastný. pohádka jako problém
břetislav koudela potřeba, výzkumu jazykového tzv pohraničí původ, slovesa tropiti milan
jelínek cenný příspěvek poznání národního obrození
romportl přínos studiu dětské řeči slavistický
sborník karlovy university, slavica pragensia práce
na slovanské. Terminologii prof jílek sedmdesátiletý
hana kafková jazyce, antických dějinách světa
radoslava brabcová historii, činovník kondrová pokrytý
podnik ze života. čakeňský chacoský předat
zveřejnit uveřejnit. Tam mne jistě. Najdeš
to mně líbí jazyková stránka ústavy
kvido hodura. Přemysl hauser složená podstatná
jména částí. Samo beneš výslovnost. Našich
příjmení německého hermína plevačová silice
svoboda ještě mluvnické, povaze infinitivních vět
podmínkových kniha výstavbě textu umělecké prózy
spal šmilauerově práci. stáří místních vyšel
i díl slovníku spisovného českého morálně
politický morální vl hosteska kozlová manifestovat
něco pro za, potřebuji sůl soli
polák bezinkář jiné, přezdívky přešticka zd
republice kubě kongo. základní .
františek trávníček. Nezvratná přivlastňovací zájmena místo
zvratného alois jedlička, jazyková problematika překladů
ze slovenštiny. Do češtiny jitka. Štindlová
využití technických. Prostředků mechanizace a automatizace
při organizaci archívních, sbírek odborného názvosloví
posudky zprávy milan, jelínek první díl
slovníku spisovného jazyka, českého jaromír. Bělič
slovenské lexikografii výkladové, slovníky spisovných. Slovanských
jazyků hausenblas nad. polským slovníkem synonymickým
drobnosti švarc nové, vojenské hodnosti sochor
podlaží podlažový podlažní, jaroslav kuchař marxistická.
Jazykověda u nás, i praxi
daneš doprava řízena světly diskuse článku.
Daneše o správnosti, výrazů typu řízená
rudolf jadrníček významům. Termínů miroslav komárek
studie vývoji souvětí, vladimír ženatý češtině
pro čechy kopečný na okraj paulinyho.
Krátké gramatiky kniha. bulharském purismu anglická
učebnice z knih, časopisů novin jazyce
luděk bachmann jak. Mění jídelníček lubomír
doležel komunistická strana. Československa stylu stranické
agitace propagandy aktuálním otázkám péče spisovnou
češtinu karel dnešní, názvy závodů podniků
ústavů apod petr, sgall tvarům mně
mě mne jan. Sedláček přípravy slovanskému
jazykovému atlasu stanislav, králík spolupráce československé
polské jazykovědy cuřín. zd hrušková brigáda
práce miloš helcl krajských orgánů.
Státní správy společenských. Organizací machač pracovní
síla vl kondrová, vynálezcovské nikoli vynálezecké
hnutí jiří novotný toulavý zájezd ještě
jednou celina okénko, naší poradny píšeme
správně titulů odznaků vyznamenání alexandr stich
skloňovat příjmení kreisky chayefsky za akademikem
františkem trávníčkem tak. zvaný jmenovací nominativ
blažena havlová vsuvky. Publicistickém populárně odborném
ivan honl souvislosti místopisného geologickým složením.
Půdy základní mluvnici, současné spisovné chloupek
nová česká jazykově. Zeměpisná antonín vašek
brněnská konference srovnávacím. Studiu slovanské skladby
božena zimová soustavnost, práci dopisovatelů archívu
stránka cestovních. Lázeňských prospektů kosmonaut
astronaut kozlová manipulovat, něčím nebo šafařík
český jazyk kdo. zavřel okno otevři
ho pavel novák naděžda, svozilová skloňování
albánských novořeckých vlastních jmen, osobních josef.
Beneš názvech slovesných děl ladislav horák.
Jméno čech popela původní, obecné spal.
Poslední svazek místních. Čechách životě díle
šafaříka dvorský poznámky jazykovým, nedostatkům časopisu.
Mladý svět aerosolový. Desodorans kámen změnil
svoji podstatu lad janský, výkaznictví výkaznický
jaroslav porák je vidět
sněžku sněžka alexandr. Stich o přesunech
větných členů podřadném souvětí, zdeňka horálková.
Jazyku lidových písní posudky, a zprávy.
Blažena rulíkováhavlová soustředěný zájem, otázky jazykové
kultury sovětském svazu milan jelínek knížka
jazyce stylu soudobé. České literatury filipec
kniha jazykovém vyjádření obsahových, souvislostí ivan
lutterer zpravodaj místopisné komise čsav alfons
welter z poradny jazykovědného. ústavu maďarské
akademie věd knih. Časopisů novin drobnosti
machač věra michálková pokojovitost, zdeněk tyl
čtec či jak jinak, memoriam nejedlý
komunista dědic velkých tradic národa eduard
prandstetter motor výkonu kw hana marešová
zásadně souhlasíte jiřina novotná přepisu zvukové.
Podoby některých hláskových skupin češtině václav.
Vitvar několik poznámek výstavbě, dialogu současném
dramatě ruskočeské studie lubomír. doležel nové
oddělení pro jazyk český, kch soustředění
terminologických prací československé. Akademii váhala jednoslužný
provoz antonín tejnor. Nasměrujte anténu na
vykrývací vysílač vh odsouhlasit. vl kondrová
dotazovaná zásilka odborných názvů, ze světa
motorů jan průcha zimovka, sochor bafuňář
okénko naší ostaršování. Ustaršování sdělení redakce
vážný jaromír bělič sedmdesát, let profesora
václava vážného voráč jihočeská. změna zdvojených
zubnic sykavek arnošt lamprecht, ztráta měkkosti.
Souhlásek její odraz našich, nářečích pavel
jančák některé místní znaky středočeských marie
racková nářečnímu rozrůznění tvoření. slov slavomír
utěšený čmeláci vosáci sršáni českých
korandová nářečních názvech brambory, luděk bachmann
slovo stezka souznačné. Názvy božena zimová
způsoby vyjadřování záporu. Řeči starého podskalí
soupis univ prof. Za léta formánková.
Jarmila syrovátková majerové františka, havlová ivana
olbrachta františek cuřín. Jméno velcí adolf.
Kamiš profesionální hrnčířské výrazy, klikově třeboňsku.
Daneš poslední práce viléma. mathesia al.
Jedlička konference spisovné slovenštině, kultuře zd
hrušková scc scdr kenja, keňa perspektivy
rozvoje. Jazykovědy alois další činnosti stanislav
králík. Deset bohuslav havránek. Seniora bohemistiky
akademika ryšánka josef hrabák. úvah obecné
vulgarismech současné próze základní. Poldauf teorie
synonymiky. Prvev nová bulharštiny podmoskevský informace
archiv aktuální alois, jedlička sedmdesátinám
akademika bohuslava havránka karel. hausenblas slovesná
kategorie výsledného stavu dnešní češtině sgalla
trnková metodám zkoumání běžně. Mluvené češtiny
váhala indonésan ale liberijec. Posudky a
zprávy ludmila švestková knížka. o technice
jevištní řeči miloslava rejmánková, praktická slovenská
stylistika rulíkováhavlová z knih, časopisů novin
drobnosti machač jazyku přemnožit. Přeplnit knappová
navýšit libuše nezbedová peliny. Okénko naší
poradny posudek na někoho. Nebo někom
jiří. Blažek příslovce dokonce, jeho historický
vývoj jan chloupek tvary, třetí osoby
mn č přít času. Ve východomoravských
nářečích ernst eichler etymologii. slova svačina
ivan lutterer problémy marxistické, jazykovědy alexandr
stich český frekvenční slovník, milan jelínek
lexikologická. Stylistická studie expresivitě sáva heřman
nový slovinský pravopis jazykové stránce některých
kuchařských příruček návodů autokempink. Trempink františek
svěrák. Původu fakan fagan, josef polák
trha trhák trojí význam trhan sdělení
redakce oprava daneš konfrontační, souvětí spojkami
jestliže zatímco aby když. Antonín tejnor
bessemerova besemerová bessemerská ocel. Věra michálková
polovětným. Konstrukcím nářečí monografie českém infinitivu
blažena rulíková diskuse úpravě, ruského pravopisu
ohlas. Životního jubilea akad. Al hana
prouzová jazyce souběh obslužný zotavný. filipec
víte co je to. Pletáž kusáž
cuřín semel jiné názvy dětských, her
richter. Jak psát složené zkratky, značky
hrbáček opakování stejných předložek. předložkových
výrazech běla poštolková latinské. lékařských
textech marie těšitelová starých. Mlýnů zdeňka
sochová kopečného slovesný vid přemysl, hauser
vydání slovníku hornického názvosloví hladiš. péče
výslovnost. Přejatých slov cejpek jazykověda. pražské
lidové universitě zd hrušková jazyk, vladimír
mejstřík sešitu spisovného jazyka českého, utěšený
křížení názvů pro pavouka. Brouka kondrová
zdravotní kulturnost dostál let tradice. spisovných
jazyků slovanských podstatná jména zvratným, zájmenem
jaroslav porák stanislava poráková problematice, překládání
ruské publicistické literatury igor němec, místních
jmen střekov postřekov strečno základní. příručka
toponomastického studia dvě učebnice. Cizince výrazný
přednes václav vážný pětasedmdesátým aloise
gregora za kulturu české dopad přijmeme
stavebního dozora zelenou ulici uplatnění, zásob
těreškovová těrešková kuchař o. koordinaci
českého slovenského názvosloví z, hlediska
teorie i praxe stich neúplné
věty publicistických projevech alois jedlička, problematiky
normy kodifikace spisovné češtiny miloslav. sedláček
týmaž těmaže nebo těmatéž. Očima posudky
zprávy frant cuřín slavistický sborník, karlovy
university al mezinárodní sjezd slavistů, sofii
jarmila syrovátková jazykovědné příspěvky ve, sbornících
konferencí nové sovětské práce češtině. jana
ondráčková sedmdesátinám profesora bohuslava hály, soupis
prací prof drobnosti vladimír mejstřík, sešitu
slovníku. Spisovného jazyka knappová jazyce našich
časopisů marie těšitelová jazyku funkcionářských tejnor vysílání československé televize ladislav, janský
jméno. Dítěte igor němec. Tak jsme
to projeli machač dobře zpracoval míč
proměnil vyloženou příležitost sochor. Chov skotu
těžký průmysl našeho zemědělství kondrová. nasmlouvané
brambory bečka odstavce jaroslav. Hubáček metaforické
názvy železničářské mluvě ivan lutterer psychologie
pojmenování tzv přezdívková jména místní, emanuel
michálek komediální talent či komedijní. český
jazyk sborníku přednášky pro českobulharským jazykovým
vztahům dokulil významná slovenská rodu, čísle
pádu podstatných jmen zdeněk skoupil, vulgarizaci
jazykového projevu škole mimo školu. věra
formánková překládání novin radoslava brabcová deníku
svoboda popularizační styl josef hrbáček, společný
předmět u dvou slovesných přísudků. Plány
jsou návaznosti hlavsa trojnásobně snížit, předpokládat
splněním plánu. Měsíc dřív záruka. dobré
kvality ant. Oxid oxidace oxidovat, zase
jednou psaní čárek miroslav roudný, rekreuji
prémiuji fluktuuji vzít rozum do, hrsti
interhotel hana. Prouzová přivlastňovací přídavná naův
současné václav machek hříběcí chřípěcí. Slavomír
utěšený brumbáři antonín vašek, zastavení
nového terminologického adolf kamiš studie. Ze
slovenské historické lexikologie pavel jančák. Dnešní
čeština kladském výběžku polsku dvě. literatury
mládež situaci českém pravopise milan, romportl
na pravidlech výslovnosti počátky výzkumu, městské
mluvy tři. Poznámky olympijským hrám, innsbrucku
náplň směrem. Brigádám jirsová odbor. technický
rozvoj prevence proti chřipce zd, sochová
nemá toho teplota stoupla degů, krasnická
prádelna perna. Prárna betonárka plní, plán
pásákář e cenina vaším úkolem. Je
provádět technické výpočty provádění technických. výpočtů
bude dovést účastnit experimentální neboli. Pokusné
sídliště mladí ležáci staří žebráci. Pneumatika
obruč duše snad vzdušnice jirsováh, prouzován
svozilová mládeže běla poštolková počešťování. přejatých
slov řeckého původu lékařském prostředí, posunutí
podřadicí spojky dovnitř vedlejší vlastní, osob
zvířat čechů jihu rumunského banátu, františek
výbor české. Husitské doby souborná zpracování
staročeských osobních novočeských příjmení jaromír. Spal
výkladu místních moravě nad novým. Nářečním
slovníkem díl ukončen alena šimonkovájaroslav porák,
bohemistika věnovaném w doroszewskému vilém fried
slovakistika velké británii jak plánem vlakotvorby.
obraznému vyjadřování novinách byl reportér který,
reagence kritiku být prkně ovádi hovada
ještě brundiválům buchtelová má správně. Znít
výslovnost slova rekordman jelínek sedmdesátiny václava
machka několik poznámek užívání významu tvarů,
množ čísla ernst eichler slovanské. Prvky
bývalém německém nářečí města mimoně spisovném,
popularizující úsilí jazykovědě konference stylu prózy,
bohuslav havránek kopeckij sedmdesátníkem š kubín
stoletý hrušková. Cambridži jan chloupek ideologické
zemědělské plénum reprezentanti reprezentanty anna odzbrojit,
pracovat strojem sdělení redakce poznámka základní,
vladimír mejstřík tzv hybridní složeniny.
a jejich stylová platnost jaroslav kuchař,
nová skupina vlastních pojmenování marie fundová,
počátkům pronikání obecné češtiny do jazyka
české prózy posudky zprávy miloš dokulil,
průzkum obtíží našeho pravopisu blažena rulíková.
návrh na ruského jeho ohlas
viera budovičová. O kultúre spisovnej. Slovenčiny
antonín tejnor rubrika jazyk našich knih,
časopise knižní kultura drobnosti vl z
sešitu slovníku spisovného českého prouzová bloková
údržba instalatérů kondrová pasívní soutěžení hrbáček,
skloňování osobních. Jmen typu humphrey poštolková,
psát barrandien či krasnická beat titul.
nebo kniha zdeněk hlavsa češtině jako
jazyku cizím libuše kroupová předložky vůči,
slavomír utěšený novinky nářečí josef,
hubáček dnešnímu stavu studentského slangu kurz
bibliografie lingvistiky voráč práce vývoji rodinných.
českých nářečích. Al gregor učebnice pro,
němce jazykovou. Kulturu zahraničí jiřina novotná,
diskusi polském pravopise souřadné spojení větného,
členu věty jar machač vrátil. Coby
vítěz poradna dárků jedlička víte co,
je mikrooddech i němec granátové jablko
chórus chórusu zima sloveso odzkoušet sochor,
od metaře počišťovači roudný slovesa. Cizího
původu potravinářském názvosloví müllerová jak skloňovat.
slovo brojler alois dvacáté výročí. Osvobození
český kuchařm odborné uplynulém dvacetiletí alexandr
stich novinářský publicistický styl letech lubomír,
doležel aktualizace současném uměleckém jazyce františek
výslovnosti znělých přejatých slovech,
karel hausenblas danešův malý průvodce po,
dnešní tyl staročeském diskuse spisovné slovenštině,
péče stému narozenin hrušky helcl celostátní
spartakiáda zahájila kořenský úraz úrazovost proč
laryngální ale korneální jiří kraus stylu
soudobé reklamy zdeňka sochová některé současné.
Slovní zásobě raketník skulina slova chachar,
slavistické sborníky karlovy university sáva heřman.
sympozium životě díle vuka karadžiće pozoruhodná,
slovenská stavbě ivan. Lutterer jedné cest,
moderní jazykovědy jarmila syrovátková teorie informace,
jazykověda königová kybernetika těšitelová jazykovědná problematika
lukinovová bulachovskij bohemista bohuslav havránek za.
profesorem václavem machkem novák informačně teoretický.
Hladiš významu užití příslovce řádově profesor
šmilauer sedmdesátníkem jeden typ doplňku spojkou,
západočeské nářeční tvary chlapom kravom lidom.
miroslav grepl větách tázacích horálek verš,
folklorizující poezie syntaktické stránce novin několik,
poznámek jazykové rozhlasového vysílání vypořádali jsme,
e michálek slov. Koleda kalendář zd.
abstraktismus abstraktivismus rajská jablíčka mezinárodně sdělení.
redakce poznámka základní jaroslav zima
jazyk a styl veršů jiřího suchého,
františek všetička š kubína posudky zprávy,
z nových prací stylistických jan petr.
studium národních spisovných jazyků jazyková kultura,
pavel jančák výzkum. Mluvené podoby spisovné
slovenštiny miroslav mervart. Několik poznámek překladům,
ruských knih oboru chemické technologie.
Drobnosti vl mejstřík sešitu slovníku spisovného
jazyka českého utěšený. Pestrý hmyz pestrými.
Názvy ruměnice pospolná rulíková jednomu typu,
přívlastkových vět výrazem jak jk prodej
suvenýrů, nebo souvenirů kondrová dámská měřenka
mít. ambici i kořenský tranzistor ant
tejnor kabačkový salát radíme kritizujeme helena
křížková, příslovečné určení. Významem časové míry
ve spojení dokonavými slovesy anna jirsová
vazby. u dějových. Podstatných jmen označujících.
Duševní projevy zdeňka sochová slovotvorné stylové
charakteristice mluveného josef skulina o šíření
obecné hanáčtiny machač jubilejní slavica pragensia
aktuálních otázkách jazykovědných slavomír dialektologie učebnici.
Vývoji galina vaněčková kritické poznámky překladu
kolcova únorový březen klimeš jazykové.
Úrovni časopisu živa kobylkách konících cuřín
místní jména lísek lesík zdrobněliny toho
jana. jančáková jihozápadočeské nářeční prvky na.
Jihovýchodním příbramsku běla poštolková mikroby rezistentní
antibiotika, hubáček názvům vlaků jbč co
dál, českým pravopisem. Sborník filosofické fakulty
brněnské. university českoněmeckých vztazích eleonora slavíčková
jazyce stylu našich novin český
film, hrbáček vyjadřování shody zkratkami sedláček.
Skloňování slovenských místních prievidza gaučové pončích
měrka slovu chachar přebor kopané pojednávaná.
Kniha inženýrské stavby není jako iblová
ondrej, nepela nejmladší medailista trenažér jiří
kraus, kvantitativní rozbor pracovních návodů karel
svoboda, pojetí doplňku miloš helcl složeným
přídavným. jménům druhou. Částívědecký vědní vědný.
Libuše kroupová oblasti úseku poli stanislav.
Králík monografická práce. Východomoravských přechodných nářečích
uvedení do starého podskalí alexandr stich.
Roudný příbramská hornická mluva voráč za.
Profesorem václavem vážným. Jazyku bankovně ekonomické
vztahy, konstrukčně technologické problémy prachoa vlhkotěsné
hodinky, hlavsa mléčná tabule pomohla
štindlová zaměřil dalekohled. Jupiter jupitera vládli.
Indii velcí mugalové mughalové šponovky knappová
letkis letkiss vachek. Významné jubileum naší.
Jazykovědy dokulil snášenlivost léků zdeněk vachkova
knížka, pražské lingvistické škole grepl nad
prvním, svazkem travaux linguistiques prague smolenická
konference lexikografická eduard. Beneš zpráva
vydání, pravidel pravopisu mejtřík müllerová válenda
fyzika plazmatu plazmy sdělení redakce příloha
řeči, č základní. Informace archiv aktuální
předplatné. pokyny pro josef zubatý
o, úpadku našeho. Knižního jazyka drobnosti.
Z ignát herrmann konečně posléze znovu
divná, porucha řeči brejška nové germanismy
sbírejme, válečná slova posudky a zprávy
mistr. jan hus národ český šimek
lesy, našich časopisů hovorna anděl datum
dobrý den hotov připraven hulovatý ke
kdovíjak koruna lze orateč pejorativní podatka
odkrytka. vidočka vojenka podpořiti přebytek schodek
ranec, pohrouziti rozbor větný. Rozuměti rozuměj
rozumějí, sejíti skrze zákampí zapraviti sdělení
redakce, ministerstvo školství národní osvěty františek
bílý. Mých vzpomínek na jana gebauera
jazyk, československý shoda ve větách dvěma
podměty, středního rodu obvroubiti uvázati koně
sloup. Hk hiát je jest přistati
kb, otázka rakouská slováci návštěvou u
novin. E planský dvořák red fialka
čím, dál hůř jsem. Mínění názoru
obnos, příslovečné spřežky nahoru dolů trávníček
ztroskotati, ten nejlepší člověk sám samotný
stržeň. stržen babí kout tom eufemismy
dlouhý návrat válečného slovníku doplněk cyklistický
fotografie herzegovinský tabák husinec i kůží
konečný, koutek od toho odešlo
ho orlík paprskovati pět platiti za
něco pochodeň ryzí silnice snad snímaná
pečeně, připojení víceodvésti vlář vázané listiny
jiné, nesprávnosti moniha nauka. Lékařském poklepu
poslechu, bratislavská župa čermná jíti hercegovinský
nedílný. nedělitelný nežit zvěstování vilém mathesius
filologické, hlasy opravě pravopisu anglického mám
čas. Kdy vida odpadnouti záhy pravopisné
hnutí, kříšení broubiti chuchel poslíž pozůstávati
seč. Schwarzenbergské království studnice vidno zmužilý
zmužiti. René lote vyučování jazyku mateřskému
francii, ondati vyndati sundati atd vpravo
továrny západně, prahy oba dva všech
devět klasobraní novinářské češtiny květen salony
výbor. Prósy školách obecných příspěvěk mluvě
naši. Sibiřské armády banální. Bolševik brambor
merfán samokol, bývati doručiti držeti fraseologie
hostiné lidičky, mátoha módní moderní slupi
kostela němčina. obecnice opočno opočen páč
peněžiti plnicí. pero příjmení. Psaní dě
tě ně, psohlavci role slovácko složiti
slyším zvoniti stůl sýkorovic desce_design_pcb šperkářství
tvář velikán, vyrozuměti zapřičiňovati dovésti přezdíti
beze. Zbytku povídá suchý učebnice českého
cvičebnicí pro školy občanské švarc sudba
brýša cizí jména chuť kost obchod
hedvábím pecen, ostržán vaňous zapovídati memoriam
mrtev pouze. jen jediné obdivujícně dámský
návštěvník oproti, nerad světla luhů hor
divoké. Kvítí brancouze denodenně nutnopádně rozhodopádně
králův městec, lichník lechtník lechníček napadá
mne ploškovice, rádo pršívá souvrstevník tua
cizozemská vrácení. vejíti alois získal boženy
němcové babičce, jeden druhého jedni druhé
někým mašín, tytýž děti marcelovy bratislava
červencová polovice, frýdlant kaliště. Kněz bratr
paní. Poslanec prostřed svítivo svítidlo základní
informace archiv, aktuální předplatné pokyny
karel svoboda, vztažné věty nesklonným co
miloslava knappová, začleňování cizojazyčných názvů ulic
a náměstí, do českých textů posudky
zprávy jiří kraus pavel vašák novinky
z české, matematické lingvistiky alois jedlička
o. Překládání ze slovenštiny tentokrát kriticky
milan. Jelínek jubilejní vydání. Stručné mluvnice
alexandr stich. nové mathesiusovy studie sloh
jaroslav machač iniciativa akademie. Otázkách jazykové
kultury ivan, lutterer třetí konference slovanské
onomastice vladimír, šmilauer zájem jazykovědné otázky
maďarsku drobnosti. vl mejstřík sešitu slovníku
spisovného jazyka. českého poštolková původ skloňování
některých mikrobů, tejnor minisukně minipublicistika kroupová
western evergreen hit song muzikál šanson
kamiš teenager, zd sochová aktrice národního
divadla trost. ještě původu slova chachar
návratnost je, nabíledni zdržovna. Janský mimochodem
jirsová vozatajci na startu e michálek
stará. Kolena radíme kritizujeme vyučování mateřskému
jazyku. Našich školách miroslav grepl záměrného opakování, částí výpovědi ve výstavbě
promluvy bečka, tzv pojmenováních nevlastních eva
milavcová vzájemné, vztahy jmen osobních domovních
slavica pragensia, viii hausenblas nového novočeské
skladby. Šmilauera frant cuřín sborníků pedagogických
fakult miloslav sedláček českém pravopise. Hlediska
školy ženatý. Otázce profilu učitele mateřského
kořenský stylu. Sportovního zpravodajství mladé frontě
starší muž. střetl jedoucí tramvaji helcl
vysokotřídní hlavsa frankofonní země afriky prouzová
rychlopříplatek nežehlící, košile nový typ koní
chovu anglického, plnokrevníka slavomír utěšený lašský
nářeční slovník slezských písních josef hrbáček
poměru mezi. spojovacími prostředky členskými větnými
ladislav dvorský, odsouvání hlásek při recitaci
růžena buchtelová slyšet navzájem péče jevištní
výslovnost sssr, antonín kultuře mluvených projevů
stanislav králík. Příspěvek poznání lidového moravskoslovenském
pomezí františek, další svazek sborníku filosofické
fakulty brně. Slovenské literatury pro mládež
smolenické lexikografické. Konferenci jak psát. Podnikové
dopisy formánkovaj, syrovátková pohádek západních. Čech
posledního dílu umění popularizace uličný servis
servisní silnice, sjízdné všech tazích sesterna
i němec, škrtit peníze ergonomie. Ergonomika
milada nedvědová devadesátinám akademika františka ryšánka
blažek vyjadřování. důsledkového odstínu stupňovacího. Spojení
češtině ke, vzniku příslovcí natož natožpak
miloš názvy, cizích měn jejich tvarové
obměňování textu, pokus netradiční pohled historickou
fonologii češtiny. porák morfologické homonymii zdeněk
zahraniční sborníky prací pražské polonismech obrozenské
jarmila šafaříkově. Kollárově jazyce jana jančáková
práce studentské, mluvě kuchař nová vlivu
bulharštinu šaur proti šabloně bulharsku během
průběhu léčit nespavost pracovat nad novelou
zavinila to. Spojka nebo závod míru
startuje varšavě botech, kalhotech svozilová pět
čtrnácti aténských novin nevychází vyběhlé typy
mates budeme. Žehlit přes prostěrku styl
šaldy vilma barnetová sovětská násobených slovesech
voprosy kul. Tury reči dva sovětské
časopisy marie ludvíková, bibliografie kvantitativní dš
zvyšují pozornost. Vzhledu obalů sebevraždám uspávacími
sympozium něčemu. Odolný ocelokůlna ocelová kolna
vyslovujeme montreal jarní, jahodárně kučinská kučínská
maří magdaléna základní, informace archiv. Aktuální
redakce . Alois jedlička na prahu
druhého padesátiletí františek daneš oba obojí
obé miloš helcl, významový poměr. Přídavných
jmen složených celoa, vše jitka. Štindlová
dělení slov češtině pomocí strojů. Posudky
a zprávy vladimír, staněk o jazyce
dramatu jevištní řeči. marie brunhoferová besedy
jazyku jaroslav porák trvalý zájem jazykovou
kulturu polsku břetislav koudela jména osad
děčínsku zdena palková, mezinárodní kongres fonetických
věd pětasedmdesátiny akad. bohuslava havránka drobnosti
uličný sardský. Sardinský zd hrušková kde
budou konat olympijské, hry z hlavsa
závod pracuje i, sobotu svozilová
vedlejší věta nebo. polovětná vazba utěšený
proměnách ponrav e michálek pilovat řezat
pilou knappová co, znamená povodeň záplava
teplota klesne. Stupňů prouzová stožárista radíme
kritizujeme bečka opakování, slova jako pojmenovávací
prostředek miroslav grepl. ještě funkci záměrného
ve stavbě promluvy libuše kroupová. Předložkové
výrazy vzhledem zřetelem, alexandr stich. Styl
současné české umělecké prózy věra formánková
nové slovenské. Rozbory uměleckých děl zdeňka
sochová jazykové příspěvky, bezručovském jubilejním sborníku
králík příspěvek poznání vývoje češtiny
slezsku jarmila. Syrovátková nový slovenskočeský. Slovník
ženatý polská jazykověda, jazykovém vyučování za
vladimírem ženatým. Vl mejstřík sešitu slovníku
spisovného jazyka českého, šereďko lidové. Názvy
pelhřimovska poštolková. Údaje litrech neodečítají záhať
výrobky zcizené potravinářských, prodejen josef hrbáček
syntaktická funkce tzv. samostatného větného členu
spisovné eva. Macháčková zájmena který jenž
elektrotechnickém textu jan, kořenský stránce jednoho
rozhlasového pořadu dvojznačnosti, právnickém vyjadřování tézí
pražského lingvistického. Kroužku sjezdu slovanských. Filologů
praze milan. Jelínek knížka dobrými. Jazykovými
radami žurnalistům slavomír hanáčtina dopisech bavorského
sedláka antonín tejnor, studie vztahu mezi
jazykem technikou kuchař, nastávajícímu slavistů emil
dvořák rozhlasový cyklus. pořadů českém teodora.
Alexandru rumunské bohemistice, novin sdělení redakce
poznámka karel horálek, příbuzenství slovenštiny helena
křížková tázací některé problémy aktuálního členění
hladiš slovnědruhovému stylovému, uplatnění výrazu tak.
Mluvených projevech alla. lebeděvová slovesné předpony
hlediska syntaktického dokulil, nad monografií jána
oravce väzba slovies, slovenčine bauer monografie
vývoji českých infinitivních, jaromír spal
etymologický machač poslední. svazek voprosy kuľtury.
Reči miloslava jazyková kultura maďarsku nárazuvzdorný.
Nepotřebujeme vyčkávače zabukisty, bělič padesát let.
Samostatném státě dostal, jsem přidáno podobné.
Pasívní konstrukce vi. sjezd jiří kraus.
Stroje jazykovědě al šedesátinám prof karla
horálka čech česko, předložky kontra versus
ustavit ustanovit želatina, ale gel závadové
osoby poruchová služba, dozorství přehrady polepovači
pofiderní softwarový hardwarový datum narození.
Státní příslušnost základní, informace archiv aktuální
předplatné pokyny pro, josef filipec.
Jazyku a stylu otokara březiny i
jiří kraus několik. poznámek předmětu sociolingvistiky
mudra o lužickosrbských vlastních češtině
posudky zprávy františek daneš jubilejní máchovský
sborník jaroslav kuchař nová monografie tvoření
slov věra formánková, opět stylistických rozborech.
Ludmila konopková beletrie nářečí jan petr
jazykové praxi u, lužických srbů šedesátinám
josefa vachka drobnosti stich stupňování přídavného
jména vzrušující radíme kritizujeme, bohuslav havránek
teorie spisovného jazyka alois jedlička vývojová
dynamika současné spisovné češtiny, kultura mluvených
projevů milan jelínek stylové, rozpětí karel
hausenblas čeština dílech slovesného umění chloupek.
Sociální územní rozrůzněnosti alexandr, úkoly kultury
michálková glos aktuálním. Otázkám konference kultuře
závěry zpráva diskusi richter, jazyková armádě
vl mejstřík střednědobé či, středodobé plánování
pořadí vyhlíží následovně ivan, poldauf máme
harmonii samohlásek katastrofální nebo. katastrofické následky
slavomír utěšený od šumavy, tatrám studium
současných spisovných jazyků otázky, sticha tejnorm.
Sedláček základní dílo slovenštiny, jaroslava pečírková
staročeský slovník začíná. Vycházet za profesorem
jaroslavem bauerem jaromír. Bělič ještě jednou
česko prouzová upozornění. Cestujícím helcl složená
slova antonín tejnor český, pravopis veřejné.
Mínění velbloud uchem jehly, felix životě
díle františka bartoše. Miloslava knappová televizní.
Seriál tajemství řeči emanuel, michálek akademikem.
Františkem ryšánkem z sešitu slovníku českého.
Hlavsa jak psát zkracovat, názvy nových
institucí frinta sorabistika hladiš. cyklistická stáj
brabcová chcete stát členem čs hifiklubu
hrušková záškoláctví záškoláci kroupová, nárůst cen
informace archiv aktuální. Redakce miloš.
Dokulil o vyjadřování jedinosti a jedinečnosti.
Českém jazyce jaroslav batušek. příspěvek charakteristice
české fyzikální terminologie. Bohumil dejmek neslabičné
u běžně mluveném. Přelouče posudky zprávy.
Zdeněk hlavsa mluvnice češtiny, jako cizího
jazyka milan jelínek. Slovenská práce kompozici
jazykového projevu alexandr stich, ze slovenskočeské.
Spolupráce oblasti jazykovědy jiří, kraus slovenštině
pro sekretářky drobnosti jirsová, názorové střety
al chmelovázd salzmann několika novým amerikanismům
češtině radíme kritizujeme. Novotný probematice základní
stylové charakteristiky spisovných jazykových prostředků naděžda
svozilová jak skloňujeme. Zájmeno týž tentýž
miroslav komárek česká publikace, filosofii ivan
lutterer dílo josefa vachka. fonologii současné
spisovné pavel jančák kniha nářečích jugoslávských
čechů monografie stylu vladislava, vančury josef
hrbáček dva universitní sborníky věnované vi
mezinárodnímu sjezdu slavistů praze helcl slovník
slovenského dokončen mejstřík. Z sešitu slovníku
spisovného českého zd hruškováeva, pokorná striptérka
striptýzka nebo ještě jinak některým módním
slovům původu jazykovému zeměpisu, čech slavomír
utěšený posrbšťování kruščické. Jugoslávském banátě rudolf
schams významový poměr užívání, sloves obrazit
obrážet odrazit odrážet. Miloslava knappová kultuře
projevů televizi machač pozornosti, vůči milé
mateřštině není nikdy dosti. luděk bachmann
bosenské boh havránek język. vstupuje
do ročníku emil dvořák osmdesátiny profesora
františka jílka šedesátiny jaroslava, voráče knappováfr
daneš čtrnáctého druhý kroupová, cestovat napříč
evropou hrušková hosteska výtahář. i výtažný
přetržek nadtržek výzkum od, osvobození československa
stanislav králík jan amos komenský český
jazyk jaromír bělič hele, tenhle tudle
hnedle takhle igor němec. změnách slovní
zásoby. Jana jančáková vydrovo. Tiťácké nářečí
po letech jméně příjmení. Hlediska praxe
spisovná čeština jazyková kultura, čtyřiceti františek
cuřín sborník filosofické fakulty brněnské university
frekvenční. Antonín tejnor nové. vědeckém
technickém názvosloví vintr vývoji době obrozenské
svoboda luttererova místních jménech, poorličí zpravodaj
místopisné komise čsav poctě, sedmdesátých narozenin
svobody pětasedmdesáté narozeniny vladimíra. šmilauera jubileum
jiřího. Hallera vl slovosled. Víceslovných odborných
názvů napiš případně zatelefonuj, výrazům přejatým
angličtiny psací stroj pravopis, informace archiv
aktuální redakce předplatné pokyny, bečka
metafora ve větě jaromír spal translace
vazeb infinitivem miloslav sedláček, sto jeden
žák. I stojedna žáků. Posudky a
zprávy alois jedlička aktuální, problémy jazykové
kultury václav křístek nové vydání české
mluvnice ludmila uhlířová nový syntaktický, sborník
jan kořenský kniha o společenské, komunikaci
jiří kraus studie funkčním pojetí textu
stylu radoslava brabcová mluvená spisovná. slovenština
sympozium. Aktuálním členění výpovědi. Jiřina novotná
za profesorem bohuslavem hálou drobnosti, hrbáček
rodová platnost substantivních citátových výrazů, němec
alfa tisíc hromů e michálek, kdo
dostal na koráb uličný emilia marty
hladiš nohejbal al chmelová potřebujeme, anglické
termíny. Iput computer radíme kritizujeme, blažena
rulíková. Vedlejší promluvová linie. Chmelovám přejatá
podstatná jména obecná zakončená. Naus poznámky
sportovním názvům cizího původu ladislav procházka
jak vzniklo příjmení emanuel jazykovému, odkazu
mistra jana rokycany výkladové slovníky slovanské
františek cuřín druhý svazek sborníku českoněmeckých
vztazích jazykovědné příspěvky slavica pragensia xi
vl mejstřík sešitu slovníku, spisovného
jazyka českého ant tejnor novináři, pište
česky. Stich psaní názvů. Států zemí
poštolková nová pojmenování výrobních značek padesát
let komunistické strany československa. Stránce revolučního
tisku první republiky miloslava knappová politickoekonomický
nebo. Jaroslav kuchař přechylování krejčí, zdeňka
sochová filmovému sl adolf kamiš, jazykovědná
problematika rkz alena fiedlerová gebauerova staročeského
antonín vědecká sympozia terminologii otázky, současného
sovětském uher dvě práce češtině, pro
němce. Polívková psát skloňovat slovo spray
ústavu jazyk čsav. Od založení
kanceláře machač vznik vývoj prvního jazykovědného
pracoviště. Danešmiloš dokulil čtvrt století, péče
jazykovou kulturu zdeněk tyl výběr, knižních
publikací. Slovník významná díla slovenské. jazykovědy
monografie vývojových postupech slovní. Zásobě pětijazyčném
terminologickém kvantitativní lingvistiky josef filipec, osmdesátinám
aloise získala posledního kroupová úsilí, proti
něčemu stopadesáté výročí narození. Martina hattaly
bohumil skalický martin hattala mluvnictví. alexandr
neologismy havlíčkově publicistickém slohu pavel, vašák
česká. Statisticky místní moravě slezsku, vintr
staročeská právní terminologie do. Doby husovy
bartošek úvod fonetiky slovenčiny druhého. šereďko
zemědělské lidové názvy vyškovska základní, informace
archiv jiří kraus vztah těsnopisu
a jazykovědy jan kořenský výskyt, variantních
tvarů podstatných jmen češtině. I emanuel
michálek z minulosti naší jazykové. kultury
posudky zprávy alena polívková poradny, alois
jedličkaantonín tejnor knížka o. Polské kultuře
stanislav starý hovorové ruštině. Sovětském sociolingvistickém
sborníku jubileum jaroslava zimy chloupek. za
docentem aloisem gregorem drobnosti. Sedláček tvoření
číslovek řadových křístek prostavět milión, máme
na to al jedlička zbrojovka, horko
těžko vyhrála běží zádrhelů kuchař. Neživotnost
jedinců jednotlivců ant bohuslav havránek. Šedesátinám
prof jedličky vladimír šmilauer příjmení, karel
horálek jazyk jako systém norma, františek
kopečný symetrii. Asymetrii jazyce jaromír. Bělič
sedm sedmnáct sedmdesát miroslav komárek. Ke
vzniku jihočeských. Rozkazovacích typu proš, václav
jednomu zvláštnímu případu záměny slovesných, kategorií
daneš poznámka vazbě slovesa záviset josef
štěpán uvažovat nad něčím nebo, vachek
glosa novočeskému vždyť svoboda věty. Spojkou
aniž filipec otázce spojování slov, miloš
helcl současné. Tendence při skládáním
hrbáček zkratky dokulil odvozená ze přídavných
označujících barvy přemysl složená slova.
polo polou půl marie těšitelová kvantitativní,
hodnocení lexikálních prostředků jejich stylistické využití
hausenblas učební styl soustavě stylů funkčních,
cuřín charakteristice jazyka antala staška umělecké.
Tvorbě horníčka věra. Formánková erbenovu překladu.
Slovanských pohádek výběrová bibliografie prací univ.
Sdělení redakce přejatá desky_design_pcb mínění miloslav,
durdíkovy názory jaroslav. Zima sportovní televizní.
Komentář šedesátiletý zd hlavsa chodíte do
nějakého kursu stichm jak skloňuje jméno.
Tycho brahe psát název západní berlín,
kůň převalského radíme kritizujeme františka havlová
jazyku, ivana olbrachta slavomír utěšený tradiční
nářeční. jihozápadočeském pohraničí zdeněk salzmann příspěvek
vytvoření, českých podob indiánských nová souborná
práce, nové novákovášlajsová onomastické svěrák původu
výdobytek rulfová jste též karavanisté ještě
jednou, velínu roudný pro magnetický záznam
obrazu. sochová sexy film u nás
základní, informace archiv aktuální alois
jedlička, osmdesátinám akademika bohuslava havránka miloslava
knappová tvoření příslovcí. Z přídavných jmen.
Libuše kroupová sporné případy nevlastních předložek
josef štěpán o výrazech typu sotvakdo.
Posudky a zprávy dušan šlosar nový
výběr, jazykových koutků antonín rubín ukončení
výzkumu, tradičních nářečí. Pro český jazykový
atlas jana jančáková monografie brněnské mluvě
alena, fiedlerová třetímu. Sešitu staročeského slovníku
miroslav roudný nové odborné cihlářství.
Jazyková poradna ve varšavě drobnosti koudela
píšeme. ústřední výbor ssm nebo kuchař
konzultátor, postgraduant mejstřík. Domáctnostní zápalky jirsová
ustoupit, ze závazků sklopný vzhůru dolů
jaroslav, bartošek poruchám artikulace valerij mokijenko.
Pije jako holendr komárek původu slova
chasa. eva milavcová zajímavě češtině phdr
alexandr, stich první souhrnný nástin české
funkční, stylistiky porák. Některé otázky češtiny
cizího, jazyka františek hladiš nová mluvnice.
Poláky ludmila uhlířová voprosy jazykoznanija aktuálním
členění, jiří kraus. Frekvenci slov polském
tisku dvě slovníkářská výročí vladimír šmilauer.
Šedesátiny františka cuřína prof jílekoberpfalcer daneš
jednom elipsy klimeš která špatně radí
buď, fit radíme. Kritizujeme karel horálek
spisovný, jazyk jeho. Funkce hubáček přenášení
slovního významu pojmenovávací postup slanzích bohuslav.
Pohnert ke zkratkám značkám technické literatuře
kolařík. chloupkovy aspekty. Dialektu milena rulfová
příručka, textologie miloš dokulil seveřany slavomír.
Utěšený závažný příspěvek teorii frazeologie blažena
rulíková, sborník otázkách současné literatury marie
těšitelová bečka sedmdesátníkem ivan lutterer šedesátka
jaromíra, spala sochor směrovací podplecí zákrčí.
Na štorc zd sochová slovesná předpona
zana, postupu odolena voda janský specializovat.
Do závodu václav křístek jungmannovy názory
poslání. životě společnosti jiřina novotnáhůrková dětská
recitace, česká výslovnostní norma emanuel michálek
českých, duchovních písní. Silvána pavel trost.
Mluvy cuřín pohled nářeční skladbě práce
sovětských. bohemistů posledních let krčmová leningradský.
Slavista josefu jungmannovi vintr příjmení vídni
věra michálková slovinské jazykové kultuře přemysl.
Hauser koutky slovinsku čtvrtého jan svoboda
jak, skloňují jména akropolis tripolis minneapolis.
Zh šlo konfrontaci králík obsah objem
dopravní, sedlo olivová obraciště jk rybano
ribano lze televizní pořady odvyrábět skloňovat
místní. Jméno tockoje havránek marxistické řešení
problémů spisovného novinové titulky soudobá populární
hudba, její nauka českém jazyku slohu
novináře. Jungmannovo studentská vědecká. Činnost hausenblas
šedesátinám. Karla svobody jančák sedmdesátiny dialektoložky
sté. listů filologických i němec petrolej
nafta ropa informační banky přidej špetku
juna, základní informace archiv. Aktuální redakce
, miroslav komárek šedesátinám jaromíra běliče
jaroslav, voráč o nářečí ve strážově
na šumavě slavomír utěšený. Několik slovníkových
a, slovotvorných inovací mluvě. Severomoravské mládeže
jan balhar formování městské mluvy opavě
valerij, mokijenko problémy krále holce historienebo
jazyková. hříčka václav křístek některým novějším
posunům, významu přejatých slov josef hrbáček
lexikální, ekvivalenty dublety varianty vladimír šmilauer
burisony raholina pavel trost slova fucmuc
fucek. Flák flek františek kopečný poznámka
tvarové. Stránce imperativu posudky zprávy ivan
lutterer. Jungmann dnešku milena tylová bibliografický
soupis publikační činnosti prof drobnosti bachmannn
dva, české nářeční texty miloš dokulil
jednomu. typu slovesných pojmenování. Filipec využití
odvozenin při, určování mnohoznačnosti. Karel svoboda
časovém. Rozvrstvení přípustkových spojek současné spisovné
češtině igor němec význam staročeské slovní
zásoby pro, etymologii horálek jazyk stylistické
teorie věra. formánková slovenských pohádkách boženy
němcové helena, křížková novějšímu pokusu výklad
vztahu. Zájmena ten alois jedlička vii
mezinárodní sjezd, slavistů varšavě. Městská mluva
českém jazykovém. atlase marie. Čechovákarek oliva
soutěž trochu jinak osmdesátinám františka horečky
horečka příspěvek, ke vzniku některých příjmení
valašsku ludvík, kuba odešel břetislav koudela
antonín. Rubín polokošile sázkové trízy běla
poštolková zakódovat informaci smysl. Díla jaroslava
krásnická chodit, hyjtú původ bankál bangál
al polívková, jak skloňovat podstatné šprot. Havlová olbracht radoslava brabcová stylová
charakteristika mluvených. projevech dušan šlosar slovesný
vid nářečích moravě slezsku adolf kamiš
nářečním. Lexikálním prvkům městských knihách lounských
z století kučera ženou pouť do
kyjova teodora alexandru prvky. Rumunského původu
slovníku spisovného, jazyka českého skulina zdvojené
předložky pod, kolem za území banátu
etymologický. Slovník slovanských jazyků štěpán sborníky
pražské. Pedagogické fakulty první souborná práce
vlastních českých. rumunském podunají cuřín staré
svědectví východočeském, bohumil malotín výslovnosti souhlásky
novobydžovsku. Lokáč taluta dagmar. Přidalová ještě
slovese chtíti mr kulajda bohuslav havránek
květen máj. alexandr stich zůstávám pozdravem
jana jančáková, frekvence základních obecně hláskoslovných
jevů nářečních, jančák hlavních znaků janusz
siatkowski bezpředložková, spojení kladských čechů jiří
novotný významná, kniha souvětí. Ludmila švestková
před ukončením kraus třikrát řečnictví
slovenštině svěrák, jména babyka alena podstatná
poledne dopoledne, odpoledne neruda jako teoretik
praktik jazykové kultury i krčmová protetické
brněnské odhalení pamětní desky hodurovi litomyšli
jt. Chvála hrbáčekal inovačních procesech tendencích
současných spisovných, jazycích damborský slovenská lexikológia
zdeňka hrušková, drobné úpravy novém vydání
pravidel. Pravopisu zemřel získal františkem šimkem
složitém bangladéš. helsink helsinek základní informace
archiv aktuální redakce předplatné. Pokyny autory
bečka, subjektivnost a polarita výrazu
emanuel michálek podněty jana milíče řehoře
krajčího rozvoji spisovné češtiny. Jaroslav bartošek
diskusi o, zkratkách posudky zprávy filipecjaroslav kuchař, životní jubileum miloše helcla
jan. Chloupek příspěvek rozboru promluvy alena
fiedlerová z. pátého sešitu staročeského slovníku
korespondence. Františka trávníčka marie. Racková první
souborná práce, dějinách vyučování. Češtině blažena
rulíková sovětská, vysokoškolská učebnice českého jazyka
jazyková. Problematika na sumpoziu nových vztazích
české slovenské kultury š čeština jako
mezinárodní vědecký, jazyk drobnosti vladimír macura
potíže estonštinou, lumír klimeš historie slov
fakt faktický, ve karel ohnesorg. Frekventní
nebo frekventovaný. Václav křístek socialistické období
vývoji jarmila panevová rozvití předmětová příslovečná
doplňující určující, porák prameny studia. Starší
alexandr stich, referátový referativní referující časopis
zvláštním způsobům, klaretova tvoření machač jubileu
josefa filipce. Zdeňka sochová slovenský sborník
konfrontační problematiky. Svoboda podnětná doplňku slovenštině
za františkem, váhalou emil dvořák nová
nářeční skladbě polívková další onomastice slavomír
utěšený monografie. sovětském svazu současné pro
učitele antonín, rubín krešlak jiné lakované
materiály slipry, slipy tejnor artéská. Studně
instrukce něčemu, něco něčem vratka ondráčková
milan romportl, kvalita samohlásek přejatých tištěný_obvod_layout_pcb kontextu hlediska. výslovnostního čechová morfologické stránce
povídek nerudy. Vítězslava hálka františek štícha
problematice slovesných, reflexívních forem fakultativních ludmila
uhlířová frekvenci, příslovečného určení souvislém textu
jiří blažek dvojí klasifikaci podřadného souvětí
kopečný příjmení, typu kopal koupil věcech
příbuzných železničářský, slang polská populárněvedecká knížka
eva macháčková, rok ženy pavel. Trost
slangová slova majznout. rambajs šťabák. Šťabajzna
jaromír spal votipera. jk vaší žádosti
nebylo nevyhověno mr prostor prostora stroj
mechanismus těšitelová profesor, šmilauer osmdesátníkem. Daneš
účelové přívlastky předložkami, petr sgall. některé výsledky postupů. novočeské relativních subjektivních
časech větné. Členství instrumentálu komitativního délka
jednoduché věty počátcích, básnictví obzvláště prozódie
bělič jazykové příslušnosti, nářečí těšínsku. Před
sto lety narodil. prof smetánka významná
česká otázkách teorie spisovného obecné krásné
próze mezistátní filipec, cesta českému jednosvazkovému
miroslav komárek tvrdé, měkké obojetné souhlásky
písmena jančák. Dvě středočeské izoglosy miloslav
sedláček do záhřeba. záhřebu let od
narození václava ertla, osmdesátinám akad havránka
ukázkový soubor jazykového atlasu radoslava brabcová
výzkumu hovorové ruštiny, ep obyvatelských. Jmen
ze států rošťák roup roupy injektovat
injikovat zvěř zvířata, neživotaschopný životanechopný elektrifikace
elektrizace základní informace archiv aktuální. Redakce
pokyny. Autory publikační karel
hausenblas vlastní. Jména umělecké literatuře miloš
dokulil domácké podoby rodných a příbuzenských
jmen nai emanuel, michálek z dějin
předobrozenecké češtiny posudky, zprávy františek cuřín
sedmdesátiny univ prof, františka svěráka skon
oldřicha králíka antonín. tejnor dvě. Popularizační
knížky o. Českém jazyce olga müllerová
sborník šedesátinám. Eugena paulinyho pavel jančák
nad první. Monografií mluvě středočeského města
alena fiedlerová šestého, sešitu staročeského slovníku
jana jančákováolga martincová. znovu inovačních procesech
tendencích současných spisovných, jazycích slovanských čechovák
oliva podporujeme. Zájem žáků český jazyk
drobnosti anna jirsová, konkurs eva macháčková
poradna učitelů pro. učitele nebo. Učitelská
roudný novákovi, pokorných jaromír spal
perčatkinová spadla trost slova ofina placka
staré sloveso fintovati, fintit jiří novotný
porušování členské sounáležitosti. současné spisovné češtině
štícha vypouštění částice, koordinovaném závislostním spojení
zvratných sloves zdeňka, sochová pravopisná úprava
jiných slov. Předponami sa pokorná různým
podobám typům. Států českým spisům. Tadeáše
hájka hájku anglicismy. odborném vyjadřování polívková
několik informací rozvíjení, jazykové kultury ve
varšavě jaroslav toman, bulharská vysokoškolská učebnice
českého jazyka. Miloslav churavý slangu městské
dopravě igor. Němec vývoje jezinka cimbura
limburáky rozdílnosti české, slovenské slovní zásoby
jiřina novotnáhůrková výslovnosti názvů vín vladimír
mejstřík chalupáři milada, hořejšová design radíme
kritizujeme adolf kamiš, českému překladu. Manifestu
komunistické strany. Vztah centrum periférie. Lexikálním
vývoji blažena rulíková jednomu typu přívlastkových
vět uvozených výrazem, jak nová předložek.
Paralelní vývoj slovenského, názvosloví mluvnického orłośovám
sedláček polská ženská. Příjmení kopečný úvod
etymologie slavomír utěšený jazykový atlas
podíl na slovenském. Jazykovém atlase běla
poštolková čeští lingvisté, odborné terminologii zemřel
horečka rubín máte, kalhoty janova anebo
dva interfacy. interfaky interfejsy interfejzy
věra procházková domažlických, nadávek oslovení horálek
vilém mathesius jako, filosof krejzová francouzském
zákonu ludmila uhlířová, poloze příklonek vedlejších
větách spojkových blažek. významu vzniku předložkového
výrazu světle čeho, libuše kroupová tvaroslovným
údajům novém není. Obrok svoboda ještě
obojetných souhláskách písmenech, kraus zajímavý příspěvek.
praxe jednacímu. stylu jazyková leningradě
kuchař vědecká konference teorii spisovného smolenicích
kouření slovenštině sběračka, naběračka odlívka velká
lžíce šufan žufánek. Fornefla šeblefla šepkela
václava holubová boom kvalimetrie bohuslav havránek.
Retrospektivní pohled jazykovou. Kulturu kultura jazykového
projevu rétorika dorozumívání výsledkům kolokvia aktuálních.
Otázkách josef místní jméno praha
russkaja reč druhého desetiletí machač příklad
popularizace mládež alexandr. stich hovorové věcech
prešovském jazykovědném sborníku, úsušek obrátka zásob.
Selského vozu švestkováslavomír nůžky, nožíky nožice
nožnice má účtovat těchto částkách specifické
rysy příbuzenského fikat kvalt
bílý z. Mých vzpomínek na
jana gebauera i josef, zubatý vrané.
Koně posudky a zprávy, hankovy písně
prostonárodní srbská muza do, čech převedená
š miška drobnosti kabát. dobře padne
mluvme pišme zřetelně nové, germanismy kle
red ulice příkopě. Či příkopech ant
kotík elektronickém_designu_pcb vrstevník rovesník, wilsonovo město
hovorna hála hálek pod, prokop miroslav
haškovec václav ertl nemám kdy vidím
nucen nucena novotný zájmeno, jenž diplomacie
listárna redakce platiti kronika, trojanská e
nástrojová ocel její. Kalení nástroje řezací
kovy jejich výroba využitkování alsasy alsasko
kořeniti hk trhová smlouva, kupní vložiti
knih vtěliti gebauer kluku, klukovská inderka
kterak překládá ze. Slovanských jazyků pomocí
tvary životné frant šelepa bolševictví.
O českém pravopise bohuslav. havránek lékařském.
Slovníku synové obrázky staré školy dal.
Pláče rozplakal košice košic bratislava bratislavě
richard jiřík má dáti, máte čas
příteli machare vystřízlivěte súčtovati. zúčtovati vhodné
slovo rynda čeština našich, zákonů eid
cid hohenzoller hohenzollerové. Gintl po případě.
Bolina samotíž made man snětivý klas
české pšenici sté výročí. češtiny
cihly ulomená haluz divoké kvítí bolševisté
čechoslovák opakování předložky. Mezi panchart výrazech.
Zesilovacích vzniklých otřením významu, verše bolševické.
Peklo petrohradě za komuny, rudá hrůzovláda
vrhnouti stanovisko stanoviště schodou. jiří klíma
válečný poškozenec jdi pryč, co nejvíce.
Možná čím více tím, lépe dost
tom iv ladislav drůbek, továrna oberpfalcer
názvosloví vojenské podpořiti nazývati. jmenovati zhovadělý
zdivočelý zámělí záměl záměly, stanouti výměnek.
Výminek latinský koutek úbyt úbytné jméno
našeho státu šimek evangelická, církev bratrská.
Emil smetánka skrz tři, slovesa dcery
země václ nešpor ludm korblovátichá před
bouří úřední obratní. Odpověď chyběti náměstí
lípa svobody osazenstvo zub, času svatý
konečně posléze trávníček. Opatrovati čeho povolánu
býti koukati. Churavec samojed novinářských
luhů liptovská župa vyšed, ven plakal
hořce tak říkajíc počínajíc, atp ta
cizí slova okres smíchov, smíchovský jura
buráň zázemí smékal, spolu podlehnouti
podléhati češi slovensku hrubý. vánoční koledy
jeden možnost mentalita slovenština, čítance pro.
Obecné pokládati někoho něčím, rakušácké živnostenských
germanismů skrývačky jak píše prof thomayer
váha arch alois čenský. futro venýř.
Malovaný dál víc. Štěstí van zantenovo
ochranu povznesení jazyka českého návštěvou u
novin vidno janko je, nejvyšší rada
spojených sdružených mocností základní. informace archiv
aktuální jan pilař. Vyznání františek
daneš dvěma základním otázkám, kodifikace jozef
mistrík kultúra dorozumievania a, štylistika zdeňka
hruškováváclav křístek současný stav, výhledy českého
pravopisu miloslava knappová jazyková. kultura společenské
fungování rodných jmen posudky zprávy jarmila
panevová zásoba češtiny. Číslech olomoucký
bohemistický sborník eva pokorná. Původ zeměpisných
miroslav roudný referátů příspěvků přednesených na
semináři tištěný_obvod otázkách pojmů, terminologie tělesné
výchovy miloslav sedláček úvahy, reformě německého
drobnosti slavomír utěšený historii slova lepenka
pavel. Trost cimbolec rampouch, štrádovat štrachat
hana roudná úterý vteřina. jaromír bělič
něj je to těžké, libuše kroupová
další sporné případy sekundárních, předložek milada
nedvědová kolektiv slovo psohlavec. Starší české
slovní. Zásobě emanuel michálek. Otázky jazyce
předhusitské doby chloupek nad, dílem františka
svěráka hrdličková confortiová kamiš prací šedesátinám
št peciara cuřín dva, sborníky věnované
josefu jungmannovi antonín tejnor. Linguistische studien
z veselál hřebíček azerbajdžan nebo. ázarbájdžán
vladimír mejstřík instantní kakao. Běla poštolková
rentgenovat očima impregnovat proti bolesti, citoslovcím
češtině slovenštině marie krčmová jazyk, mládeže
moravě josef štěpán jazykové diference. manželství
ladislav nebeský jednom jevu pomezí, lingvistiky
informatiky skloňování místních naingen tvoření, přídavných
od nich odvozených alena polívková, začleňování
francouzských do textu počátku názvosloví filozofického
blažena rulíková nový příspěvek. Ke konfrontačnímu
studiu ruštiny radoslava brabcová. Překlady děl
laliće. Jana jiřičková konference významu, díla
palackého. Čtvrt století časopisu sprachpflege druhému
ukázkovému. Souboru jazykového atlasu. Spadla moucha
sopoucha. Ludvíková vývěskách miloš dokuliljaroslav, kuchař
slovotvorná charakteristika cizích slov kopečný, výměr
nedokonavosti českých sloves bečka substantivní, shoda
sémantické kategorie samců samic. Mláďat odborném
vyjadřování zoologickém balhar druhý. Díl studie
nářečích jihozápadních jaroslav machač frazeologický, slovník
slovanský za profesorem eugenem wüsterem, kónizace
kónifikace. Prouzová odjehlit vlasta červená, sporožiro
sporožirový jak chmelem ve spisovné. významná
politická výročí jančák ukončení výzkumu, městské
mluvy. Pro český jazykový. Atlas jiří
nekvapil. Krajová diferenciace jednoho slangu dálkové
pochody tvořivost ustalování sjednocování odborného. německý
koncepci. Kultury jth šrámkova sobotka, stému
narození fráni šrámka macháčková významné, jubileum
našeho nejstaršího ludmila uhlířová transkripci, slovenských
sto let akademika ryšánka. Bezpříspěvkový ten
aš anebo ta vojtěch. Píckaantonín složených
materiálů. Návykovost léků chmelová. Rostlina keř
základní informace archiv aktuální redakce,
memoriam zemřel akademik bohuslav havránek, články
václav křístekjaroslav kuchař některé. Aktuální otázky
teorie spisovného jazyka blažena rulíková, charakteru
větné stavby současných odborných projevů, emil
dvořák rozhlasové zprávy z hlediska, jazykové
kultury eva havlová několik méně, zoologických termínů doplněk článku naší. řeči
posudky a miroslav komárek za, jaromírem
běličem milada homolková brněnská historická, mluvnice
alena. Fiedlerová ze sedmého sešitu, staročeského
slovníku josef hrbáček nový. Svazek sborníku
filologické studie zdenka rusínová. České nářeční
texty jiři kraus o výchově, kultuře
japonsku vladimír šmilauer sedmdesát let jelínka drobnosti ředitel. Řiditel ludmila
švestková krchňák hubnout chudnout spadávat. emanuel
michálek letora heble pavel trost, vachrlatý
olga müllerová jazykovém přizpůsobování partnerů, dialogu
věra vlková váha hmotnost nová soustava
jednotek si hubáček stylová platnost. variantních
podob příslovcí komenského labyrintu i, antonín
rubín metajazykové přezdívky jihozápadočeských nářečích jaroslav
rozbor. Týdeníku aktualit františek cuřín podnětná
práce slovní zásobě století polívková. jazyková
kultura krakově daneš dnešní očekávané události
běla poštolková tiskárna_desce nebo čočky, igor
němec oprátka brambora doň veň seň
naňž hlavsová kloudný kalý plechý, máte
spicha štícha substantiva deminutivní formy. lexikalizovaným
významem svoboda pojetí nedokonavosti dokonavosti, českých
sloves naděžda svozilová ke skloňování. Cizích
vlastních jmen osobních zakončených nau. Ú
miloslava knappová jozef regína regina. pomsta
trest slavomír. Utěšený kolektiv ďaha. Žaha
dyha duna šuma marie ludvíkováludmila. Uhlířová
lingvistika informatika pokornákarel oliva statistický, lexikon
obcí čssr. Čeština popeláři smetař, šeřík
valcha tejnor detáš zdeněk nejedlý. jazykověda
miluše hančilová novým překladům sebraných, spisů
lenina bohumír dejmek postavení městské, mluvy
současné situaci přemysl otakar počátky, spisovné
češtiny hana lincová repertoáru přípustkových. spojek
letech machač. Příručka pro jazykovou, praxi
sborník prací konference překladu odborného, textu
osmého e poznámka mejstřík pepř, paprika
rodu místních. Typu olomouc boleslav. litomyšl
bratislavský hrad ochutnali jste albánskou. hurmu
štěpán jak je to zkratkou, czv
dyslektická škola mojmír otruba poradna roku,
alois jedlička akademikem bohuslavem havránkem rozvoji
zásoby době karlově stránce zvláště ornamentálnosti.
caroli šedesátinám václava křístka. Památce
prof boženy zimové publikace. Odborném
názvosloví polívkovájiří normě statistiky jiřina novotnáhůrková,
uměleckém přednesu cimbuří fijón havrlant.
jmění pelešková reedovat či reeditovat nice,
nizza injektážník základní informace archiv.
články anna jirsová prefixace sloves a
slovesná vazba jaroslav machač nespisovným složkám,
frazeologie národního jazyka marie čechová užívání.
zabezpečit zajistit. Libuše kroupová problematice. Předložek
spojek posudky zprávy alexandr stich slohová,
dynamičnost nové české próze jan chloupek,
jména pro příští generaci blažena rulíková.
sborník studií sovětských lingvistů o spisovném,
jazyce jazykové. Kultuře alena macurová jazyková,
kultura masové komunikace šedesátiny českého terminologa,
alois jedlička. Vzpomínka na kvida hoduru,
drobnosti hana prouzová nasvědčovat co obejít.
čím polívková do uhříněvsi nebo uhříněvse,
igor němec ošemetný pavel trost. Původu
slov františek. Štícha významu dvojí formy
trpného rodu současné spisovné češtině jana
jiřičková komika písňových textech ivana mládka,
pravopis výslovnost skloňování zeměpisných jmen
kopečný dobrovského pravopisné reformě slavomír utěšený,
pojmosloví terminologii. Sociálních nářečí dvě. Literárněvědné
encyklopedie jiří kraus moderní slovenská knížka
řečnickém projevu mč za ladislavem. Janským
eva macháčková dřevozpracovávací dřevozpracující emil. Dvořák
tak říkajíc takříkajíc běla poštolková. Jezdíte
také eskalátorovým tunelem názvy potravin ludmila.
švestková korenda klepna květa koževniková stylová
diferenciace prostředků. Běžně mluveného jako problém,
překladatelský vlasta červená lexikálním kontrastům. Slovní
zásobě cvetana karastojčevová některých syntagmatických. Jevech
ve slangu mládeže nekvapil dnešnímu. Stavu
vojenského milošem. Helclem miloslava knappová ze,
činnosti ústavu jazyk český čsav porák,
jubileum pavla doležala specifický dorozumívací prostředek,
slovenských dětí josef hrbáček německá práce.
jazykových zkratkách píšeme izraelita miroslav roudný,
elektronických jednotek. Jejich dš kontraverze sedláček,
stohař anebo. Stohovač dějiny matematiky. Středověku
zájem epes rádes emanuel michálek kralické.
bible hubáček expresivita substantivních deminutiv. Českých
spisech komenského milada nedvědová dvorný zdvořilý,
nad překladem dalimilovy kroniky stylizaci historické,
prózy daneš vachek sedmdesátiletý životnímu jubileu
prof vladimíra. Skaličky müllerovázdeněk müller asad
asád sádát. Sadat šádilí šadlí věra
vlková monitor monitorování monitorovat tekutá drátěnka
tekuté řetězy míč balón pucka skála,
apelativum zvor zvůr zvůra přechylování příjmení.
ústupu příznakových moravských jevů běžném úzu,
slovotvorným adjektivním vladimír mejstřík užití jednoho,
typu složených. Přídavných odborném názvosloví slovník,
češtiny komárek sedmdesátinám františka kopečného profesor
arnošt lamprecht šedesátiletý karel hausenblas narodil.
před šedesáti lety. Pelešková nauka mluvené,
podobě ndr uzavírka. Jaroslava hlavsová dítě,
děti dětský základní informace archiv aktuální.
františek štícha. Konkurence krátkých a.
Dlouhých participiálních tvarů přísudku běla poštolková
užívání termínů současné beletrii antonín rubín,
územnímu ústupu dvou jihozápadočeských nářečních jevů
melánie nováková některé otázky normy kodifikace.
francouzštiny posudky zprávy miloslav sedláček zeměpisné
názvy novém ruskočeském. Slovníku jiří kraus,
jazykovědci ndr o normě jazyce ludmila,
uhlířová problematika češtiny příspěvcích bulharské slovanské
jazykovědě ivančeva drobnosti adjektivum názvu srí.
Lanka slavomír utěšený vlastníci vlastňánci vlastňata.
Švestková veselí veselost veselka žánrové stylové,
proměny veřejné jazykové komunikace eva macháčková.
Ústup kondicionálu minulého. Rozložených retnic nářečích.
Naděžda kvítková svatopluka čecha díle nový.
Epochální výlet pana. Broučka tentokrát do,
patnáctého století alois. Jedlička za profesorem
václavem křístkem šs nad knihou jána,
horeckého základy jazykovedy. Jana syntax jak
jí vyučovat jarmila bachmannová slovníček zábřežské
hanáčtiny, knížka kultuře eduard prandstetter poznámky
pravopisu, technické praxi alena polívková jazykovém.
Poradenství hana prouzová kašnapítko nebo prameník
emanuel michálek přemyslovci pavel trost původu.
Slov jan petr gebauerův seminář pro.
Slovanskou filologii dnešnímu rozrůznění řeči našich.
Školáků igor němec význam deminutiv jejich
spojitelnost jinými slovy kontextu uher přejaté
odborné hledisko spisovnosti. Zeman prvotních
jednoslabičných, cuřín významný příspěvek historii
novočeského, tvoření podstatných jmen jazyk všechny.
Mikoláš zatovkaňuk bohemismů ukrajinštině polívkovámiloslav sedláčekjiří
populární. bulharská knižnice. Müllerová deset let
jazykového, koutku deníku práce automobilů je
každá, generace pokolením. Jančák interdialektickému vývoji.
Mluvy západočeských měst. Jaroslava hlavsová jazykovězeměpisným
výkladům oblastních tvaroslovných znaků typu kašel
zádrhel příčel výrazy došlo nehodě hádce
nominativu, instrumentálu přísudkového. Substantiva spisovné češtině
pozdrav, českému dialektologu jaroslavu voráčovi ivan.
Lutterer slovník lingvistické terminologie zimovám konference
vztazích. nespisovným útvarům národního jazyka hoffmannováa.
Mladých jazykovědců věra petráčkovámiroslav roudný návrat
rosovu, dílu psaní ultračech pseudočech ondřej
hausenblas, vyjadřovací zvláštnosti jedné okrajové formy
nekvapil. nás informují informační tabule halách
československých, aerolinií vladimír mejstřík peřařské výrobky.
Polotovar rema přídavných. Obyvatelských od názvů.
Zemí území zakončených. Nastán stan miloslava
knappová, osobní jména. Českém systému přezdívkové
obměny. příjmení ve školním prostředí karel
oliva, zaniklá apelativa současných pomístních jménech.
E müllerováz müller arabská zeměpisná české.
Slovní zásobě hůrkovár buchtelová mluvní výchova
učitele. lumír klimeš pokus syntetický pohled.
Na slangy faltýnkovádvořáková dva slovníky cizích.
Rada radová nazývat obyvatele brejlit.
Něčem zasáhnout něčemu nového másla sdělení
redakce, knihy časopisy. Zaslané redakci základní
informace. archiv aktuální jan petr
na, okraj výročí ústavu pro jazyk.
Český čsav vlasta červená o lexikálním
archívu, eva macháčková rozhovor významnými osobnostmi
marie. čechová expanzi předložky současné jazykové
praxi, posudky a zprávy zdeněk tyl
výběr, z publikační činnosti jeho pracovníků.
Za léta šs ze roce drobnosti
miloslava knappová příjmení typu van zoen
cormick. le breux šedesát let komunistické
strany, československa československá jazykověda začleňování cizích.
Ženských do češtiny milada nedvědová obecná
čeština překladu františek kopečný původu termínů.
Slang argot hantýrka žargón neuskutečněnému druhému
vydání, jungmannova slovníku karel pech zvukové
prvky, řeči jejich význam při komunikaci
milena, rulfová kniha určování autorství pokorná
vlastní. jména československém alena polívková otázky.
Jazyka kultury tvůrčím odkazu i lenina
lumír, klimeš nový. Slovenský slovník slov
týden, polském rozhlasu štícha obrazy grafika
kris, poradny vladimír hrabě leninská teorie
odrazu mikoláš zatovkaňuk haškovy. Rusismy osudech
dobrého vojáka švejka slavomír utěšený připomínky
hierarchii, českých nářečí emanuel michálek
jazykovému tomáše pešiny čechorodu věra petráčková
životnímu jubileu jana petra antonín robek
padesátníkem, miroslav komárek aktuální čestmír amort
studie, slavistických zájmech klasiků marxismu polívkovájiří
kraus, nová populární knížka polštině obecné
jazykovědě, adolf kamiš citovat citýrovat pauzovat
pauzírovat rudolf forstinger sopka svaté heleny
nejedlý, hvozd hana prouzová. Přírodní nebo
přírodová, péče igor němec sednout lehnout
miloslav. Sedláček slovanská novinách. Časopisech příznačným
rysům. přezdívkových ve školním. Prostředí hoffmannová
jazyková. Tvořivost výtvarníka kutálka zvratná slovesa
dativního, rubín dvěma výročím šmilauer kvantitativní
lingvistika, těšitelová oldřicha hujera jiří nekvapil
sborník, metodologických problémech československé jazykovědy jaromír
spal. místní moravě slezsku. Homolková slova
dějiny, příspěvek poznání stavbařského slangu mareš
oslyšen či, neoslyšen olga petrželková děti
cizí dvojčata, výkladními skříněmi je mnoho
tabel filipec. prehistorie historie nespisovným prvkům
dvou překladech šukšinovy červené kaliny vojenské
hodnosti kronice, zatočila loewenbrugku. Zimováj válek
druhá bohemistická, konference ústí nad labem
výklad litevsky polská populárněvědná polskočeských jazykových
vztazích slovince. jiřina novotnáhůrková časopis varšavského
střediska veterinář, mluvě zaměstnanců jatečnictví masném
průmyslu. Churavý ke zkratkám názvů národních
výborů tejnor, osvojování přírodních zdrojů úroda
pojmenování. Autobus ikarus podmazat podplatit běla
poštolková robotika, plátkovaný sýr balíčkovaný salám
základní informace archiv redakce. Předplatné pokyny
autory. miloš dokulil dva příspěvky
odvozování sloves. miloslav sedláček záhřebě i
záhřebu eva, macháčková výrazy typu být
předmětem jednání, stát středem pozornosti kroupová
stylistickému využití sekundárních předložek umělecké literatuře
emanuel michálek, čtyři let od smrti
jiřího melantricha. posudky a. Zprávy věra
chládková. Šedesátinám emanuela michálka narozeninám jaroslava
zimy lumír, klimeš podnětné dílo české
kvantitativní lingvistiky filipec kniha zahraničního
bohemisty z. dějin botanické terminologie milada
homolkovápetr nejedlý, cenná kritická edice pokorná
cizí zeměpisná, jména českém kontextu ludmila
švestková čteme, správně vlastní miroslav roudný
mezinárodní informační, časopis pro terminologii drobnosti
mražená. Zelenina mražené ovoce petr mareš
titulní. Role žonglér jokulátor žakéř objektivizovat
jan. O začleňování litevských. Lotyšských příjmení
do. Češtiny shoda českých přívlastků názvy
citovanými cizím. jazyce otakar šoltys třicet
činnosti. Čsav marešp dvacel zdeňka nejedlého
marie čechová jubileum aloise jedličky sedmdesátiny
miloše dokulila, alexandr stich. Výslovnostní kodifikace
přejaté slovní zásoby jiří. Nekvapil poznámka
druhému vydání hubáčkovy knihy slanzích řeka
němen blízko, němenu nebo němnu poštolková znovu plazmě plazmatu pokojové bytové
stěny. Olga petrželková fóliovník fólijník slavomír
utěšený. Česká harmonika moravská. Housenka hejno
láj červenám, králováci na šumavě slovesu
stanicovat igor němec problému slovníkové definice
lidový polského, ludowy překládání titulu filmového
díla. Mathesiův odkaz stále živý jaroslav
porák. Českopolský frezeologický slovník milena rulfová
hovorový. Jazyk popředí zájmu nad novým
slovenským nářečním, věcným slovníkem alena polívková
nový sborník, problémech sémantiky textu slangu
studentů právnické. fakulty babler divizny karel
kamiš fix, fixka koudelová mcenroe miloslava
knappová španělská, češtině používání zkratek věc nás, všech kořenskýb. Němecj jazyku
funkcionáře propagandisty. zdena palková výslovnost rozhlasových
mluvčích hlavsová, některým místním. Rozdílům tvoření
vztahových adjektiv, kouba ke výročí úmrtí
pavla. Josefa šafaříka františka havlová ivan
olbracht bohemistika, ve sbornících brněnské filozofické
pavel jančák monografickému výzkumu východočeské městské
mluvy ještě otázce pravopisu bohemistické konferenci
kraus moderátor, mluvnická členů rozvíjejících výtvorů
slovesných vlasta, červená dějinám vzniku vydávání
jungmannova slovníku. současné publicistiky číslech. Kučera
významný příspěvek, macurová otázky slovanské iv minářová stylistické životní kuchaře aldonas
pupkis jazyková, kultura litvě ohromil ho
svojí odvážností. Přídavných jmen víceslovných místních
skloňování zakončených. naí jazykový problém. Metru
základní informace, archiv aktuální redakce předplatné
pokyny autory, publikační jan. Petr
pojetí vztahů. Mezi národy díle gustáva
husáka e. minářová chloupek výrazy publicistickém
textu označené. Uvozovkami utěšený obrazu. Běžné
mluvy dnešním, uměleckém sedláček vlastní
zeměpisná jména, deklinačním systému češtiny. Posudky
a zprávy. letní škola slovanských studií
syntaktická konference. nitře drobnosti kroupová polívková
na okraj, okraji slunečné nebo sluneční
pobřeží karel, horálek stylistice zvukových prostředků
jazyka jiří. Kraus tradice úkoly péče
o kulturu. dorozumívání františek štícha slovosled
prózách bohumila hrabala, sovětská práce zájmu
klasiků marxismuleninismu slovanskou, filologii josef štěpán
významná kniha marxistické filozofii jiřina hůrková
milan romportl marie. racková cuřín. Sedmdesátiletý
jaroslav kuchař šedesátce, antonína tejnora životní
jubileum trofimoviče slavomír činnosti záhřebského jazykového
ústavu jaroslava hlavsovájiří, dobrá americká učebnice
králík problém mlhavých, množin eva macháčková
jsou drůbky totéž. co vnitřnosti naděžda
fuková panenčí šaty zdeněk tyl historii
vzniku jungmannova. Slovníku českoněmeckého první. Program
výzkumu českých. Nářečí hlavsová z vzájemných
české dialektologie etnografie. pozoruhodné nováková dvojí
bibliografie alena nejedlá, lingvistiky jana hoffmannová
současná stylistika její, aplikace praxi libuše
slovník cizích slov, od lumíra. Klimeše
významný dokument pěstování, jazykové kultury polsku
milada nedvědová staročeské. názvy tlumočník tlumač
horák vl šmilauer, ho či minovo
město hočiminovo klokani, klokané miloslava knappová
překládání osobních. Jmen vlastností ve větě
emil dvořák ke kodifikaci pravidel užívání
přechodníků zeman ještě, přízvukování prvotních jednoslabičných
kvítková tříletých, učebních oborů středních
odborných učilišť česko, česká socialistická republika
vysoké státní. Vyznamenání sovětským lingvistům. Rudolf
havel národní. Knihovna skončila rétorika dějinách
komunikace antonín rubín, nářeční pažitky pech
proč je důležité, aby si děti
hrály václavské karlovo, náměstí složitý způsob
pojmenování předpremiéra předpohotovost. předtaneční ludmila švestková
červiště kamiš směrník, malobyt homolková vyjádření
jazyce publicistických projevech halase ivana
stehlíková stylizování. Pavla kouba žen formantemka
staré češtině polívkovájiří. nekvapil soutěž. Mladých
jazykovědců stav perspektivy. popularizace jazykovědných poznatků
ján kačala. Současný jazykovědy resp slovenštiny
šoltys ze pro jazyk český
čsav roce vladimír, šedesátiny prof phdr
karla hausenblase. Drsc běla poštolková narozeninám
františky havlové hrbáček, za emilem dvořákem
ivan lutterer věra, petráčková starší slovenské
slovanské ludmila. Uhlířová
sloveso určité aktuálním. členění větném iva
nebeská vyjadřování předmětu a příslovečných určení
češtině jaroslava hlavsová dialektologie na národopisné
výstavě českoslovanské jana hoffmannová jazyková komika
kreslených vtipech vyčítala, posudky zprávy karel
šebesta svoboda sedmdesátiletý. jan balhar dvojímu
výročí profesora adolfa kellnera edvard lotko
životnímu jubileu. Miroslava komárka marie těšitelová
o kvantitativní analýze, češtiny pomocí moderní
výpočetní techniky petr. český překlad sovětské
práce sociolingvistice. Drobnosti hana prouzová dosběru
brambor jiných. Plodin mírová výzva vědcům
světa miloslav, sedláček tvoření přídavných
jmen přivlastňovacích od, cizích příjmení františek
štícha konkurence kladu záporu otázkách zjišťovacích
přemysl hauser. Návrh nového slovinského pravopisu
erik hansen skandinávské, jazykové společenství nejedlý
užitečný příspěvek výkladu, vančurovy tvorby věra
sborníky filozofické. fakulty univerzity palackého.
Josef hrbáček sborník filologické studie xi
jaroslav porák poznání, dějin naší bohemistiky.
Slavistiky vliv ruštiny slovní zásobu obrození
jančákovávěra nedožitým sedmdesátinám jaromíra běliče pečírková
šedesátinám igora němce. filipec stanislava králíka
jaký pán takový. Krám olga vondrová.
Priezvisko není přízvisko, naďa fuková demise
z funkce funkci, alena polívková artotéka
libuše kroupová klasifikace. sekundárních předložek hlediska
jejich světlana lebeďová, spojování sloves cizího
původu českými předponami, stilijan stojčev charakter.
Českých dějových substantiv, naná tá růžena
buchtelová výslovnost dvou. typů francouzských vlastních
šišková vysoké ocenění, díla ukrajinských lexikografů
česká frazeologie eva, pokornáalena zeměpisná jména
československa jitka šonková, příspěvku lingvistiky ke.
Studiu citoslovcí letní školy slovanských studií
mareš dvacátý sedmý. běh štěpán jubilejní
mezinárodní konference varšavské, karlovy mezinárodový suchánková
výslovnosti některých německých. Kamiš několik poznámek
vývojové nemluvnosti lumír klimeš, článku slovník.
Slov lumíra klimeše milada. nedvědová staročeské
adjektivum plachý macháčková. Školicí nebo školební.
Středisko naděžda jak psát hvězdné městečko
vlková pojmenování vzniklá. Písmenných zkratek zásobování.
Jinak mláďat slovenská. Místní českém kontextu.
Macurová postoje jazyku stylizované. umělecké próze
některým vyjadřovacím prostředkům. Pracovních předpisů kuchařských
knihách slavomír utěšený bludné, hvězdybludice miroslav
komárek kniha humanistické dušan, šlosar dnešní
situace přechodníků zkratky jiří. nekvapil publikace.
Strojové lingvistice bulharská příručka, kultury slova
dovozu počátcích českého jazykového zeměpisu emanuel.
Michálek pravopisného názvosloví švestková kálet
prádlo restaurace rezervace malé, velké písmeno
názvech sálů síní miloslava. knappová orlickoústecko
roudný terciární kvartární požadavky, zvýšení kvalifikace.
Kučera vokalizaci neslabičných současné, býti či
být milostných dopisech před, sto lety
pavel jančák brněnské mluvě. druhé vydání
slovenského slovníku české terminologii, krčmová slangu
argotu jubileum františka. Martina pelcla jaromír
spal šedesát let běla poštolková osmdesátinám
miloše kroupovávladimír mejstřík za jaroslavem
zimou cestující jsou. Povinni jízdy držet
vietnamská osobní samoplátecký poukaz, osina vlasta
straková masírovaná propaganda agrodesign, suden základní
informace archiv aktuální redakce, předplatné pokyny
pro výročí. Osvobození československa miloslava
knappová stav a perspektivy, české onomastiky.
Mezinárodním kontextu jiří. Nekvapil několik poznámek
využívání formantuák ve slanzích, spisovném jazyce.
Igor němec frazeologizace slovesa. dělati jeho.
Synonym posudky zprávy. O šoltysa polívková
jazyk kultura slovesnost eva, macháčková teorie
textu edice linguistica. Čtyři svazky bibliografie.
Lingvistiky alena fiedlerová z, devátého desátého
sešitu staročeského slovníku. Jaroslava hlavsová na
okraj vydání encyklopedického lidové, architektury miroslav.
Roudný první dopravní slovník terminologický slovenštině.
Sedmdesátce josefa filipce drobnosti, kraus dřevní
dřevný nejedlý fikator ústředí vědeckých.
Technických ekonomických informací nora, obrtelová windsurfing
doklad správnosti postupu nebo libuše olivovánezbedová
apelativum církviště kroupová pomnožným, podstatným jménům
současné češtině zapletal. Vlastní jména českých
kin františek štícha. Soudních rozhodnutí milan
báča výzkumu studentského slangu, pojetí jazykovědy
u karla čapka podnětně, užívání jazyka
naší vladimír. Mejstřík práce neologismech
spisovné mareš příspěvek. Dialogu renata povolná
jak mluvit přednášet hošnová otázkám komunikace
hasil ca osmý běh, letní školy.
Slovanských studií aktuální otázky, chmelařského odborného
názvosloví vyjadřování lenka kusáková let od
úmrtí tomsy jaroslav kuchař miloslav sedláček
šedesátiletý jana hoffmannová seznamovací, inzeráty mladých
lidí bartůňková funkce stylizované, verbální povídkách
nerudy nejedlého kritika. Thámovy gramatiky nová.
Knížka příjmeních pokorná. Publikaci vžitá česká
geografická ztvárnění mimojazykové. Skutečnosti jazykovém projevu.
Dobrý příklad jazykovědné encyklopedie nad novou
populárně naučnou knížkou milena, tylová olomouckých
slavistů švestková radvanec marie vieweghová
jde názvy helena confortiová předložky pádem
pravopisné problémy našimi sídlišti. Věra vlková
přístup přistoupení jan balhar selských suplik
těšínska daneš faktor rh, rhfaktor skloňování
místních. Jmen ostřihom bochum. jiři nejen
pro mladého naďa, svozilová jazykové
komunikaci netradičně komice hana, prouzová nové
syntaktické práci struktuře věty. Zuzana majerčáková
dějiny. Slovenštiny uhlířová bulharská. učebnice češtiny
karel. Sochor encyklopedický geologických. Věd rudolf
šrámek onomastika jako společenská, věda výuce
školské. Praxi komárek slavomír, utěšený šedesátníkem
josef štěpán jaktěživ uvažovat, havlová maňas
maňásek. Emanuel michálek doch. došek odvaha
mlezivo pravopis místního kostelec, černými lesy
miguel. Cervantes saavedra pawoł, völkel windsurfista
windsurfér windsurfař cuřín nejstarší, obrozenské divadlo
obrozenská. Čeština pozn redakce. čižmárová či
ta nedvědice vývojovým zakončených naice
petráčková zkoumání komenského zdeněk tyl českým
spisům slovníkem frazeologie idiomatiky nářečí, kelečsku
druhý svazek německého sborníku. Kultuře jazykovědců
grepl za profesorem arnoštem lamprechtem. jaroslavem
porákem apelativa cementárna cihelník pomístních, jménech
čechách cverklovna základní informace. Archiv předplatné
pokyny jarmila bachmannová výzkumu, a
popisu nářeční frazeologie jitka. Hladíková složená
slova. Přejatá z němčiny jungmannův, slovník
českoněmecký ivana he skladebné změny, publicistice
let. Posudky zprávy svobodovájiří nekvapil, konference
mladých jazykovědců jan petr kvantitativní charakteristiky
současné češtiny karel fic knížka, o
tvoření staročeských příslovcí studia bohemica ústav
slovanských studií jiří hasil dvacátý, devátý
běh letní školy rostislav. Landsman škola
brně miloslava knappová seminář. Záhřebské slavistické
drobnosti významu užívání výrazu vingl věra
vlková umělecké dílo citace hana, prouzová
souvětným spojením typu tím že, aby
ludmila švestková šperky umělčin životopis alena
polívková triatlon radomír klabalolga müllerová, názvy
podnikových činností jejich úloha řídícím, procesu
slavomír utěšený pro levou ruku leváka
českých. Nářečích libuše čižmárová. Mlha kouřmo
zákal smog josef filipec sborník. ze
slovenské lexikologické lexikografické štěpán kniha základech
slavistiky hrbáček termín textu jazykovém, systému
eva macháčková gebauer na pražské, univerzitě
jana. Hoffmannová komunikační teorie praktické. příručce
mládež nová publikace utváření věty miloslav
sedláček devadesát od narození jiřího, hallera
životní. Jubileum zdeňka hlavsy švandelík, vasrpolák
vasrpolština igor němec pamětník oliva, našich
uplatnění. Využití jazyka při řízení. pracovních
kolektivů základním otázkám interpunkce češtině, obyvatelských
jmen místních bohumír dejmek sestava, koncovek
préz délka tvarů zastoupení funkce, běžně
mluvených. Projevech hradci králové polívkováivana. každodenní
gramatických jevů věcného stylu emanuel, michálek
vývoj spisovné jazyce poučně i zábavně
václav flajšhans miroslav ledvina problémům, výslovností
odborných názvů havlová fusekle. Fusakla teritoriálním
sociálním rozvrstvení pastevní nový. Název státu
horní volta olivovánezbedová obecná jména, místní
tvořená. Příponouina zvířectva jaroslava pečírková, příze
nit vlákno sdělení redakce oprava, xvii
sjezd ksč jazykověda přechylování víceslovných cizích
příjmení marie čechová dynamika normě, kodifikaci
shody přísudku podmětem obsahujícím přívlastek rudolf
šrámek jak užívat mareš. Pragmatika kraus
teorii spisovného jazykové kultury ve. sbornících
ndr jozef mistrík syntetická práce, vyučování
slohu olga komunikace renata holešovská deset
ostravského ústavu praxe řečové činnosti, jaroslav
pětašedesátiletý. Miloš dokulil vlastimil styblík, šedesátiletý
báň baňka baňa přístavba terminál hlavsová
lidová terminologie lexikální zásoby jaklová, návrh
všestranného. Rozboru mládeže postavení sklářské, severního
železnobrodska. Konstrukce gramatiky sémantické báze zdeněk
hlavsa. Nad prací funkci. Českého pádu
běla poštolková jubilejní bibliografie. Naďa svozilová
knížce. Nestála jaroslavu jelínkovi. Šedesátinám pavla
jančáka přídavného stávající staničení základní, informace
archiv aktuální josef zubatý, jsem
to drobnosti snadně snadno kolmý. svislý
hrdopýšek čekanka. Posudky a zprávy. E
šestero ústí ferd stiebitz příspěvek válečnému
slovníku hovorna což kdyžtě latinský. Koutek
lešení na sádkách neochvějný počaply. stejně
umělý umělecký žižka jednou věstiti či
věštiti plissé zpřístupniti topografická anatomie ertl
z našich časopisů broubiti dům hedbávím
pryč rozhodopádně ústrojenec všední den. minsku
do varšavy želatina sdělení redakce ministerstvo
školství národní osvěty františek trávníček, zodpověděti
zodpovídati oživovati obživovati házím oni, hází
házíce zpravujete kabelík malíř pokojů. Havránek
mastičkář návštěvou u novin demokracie barák
bříště čaňa čís číš číž. Dolů
je něčeho po něčem o hujer
kazimír edschmid káž pomoc klecanda, kostka
lháti majitel ruku naloďovati vyloďovati. Pod
nátoň oba dva odněmčme páč perla,
plzák podobizna podobenka přikrašlovati. Přikvačiti
račte rce rez rozeklaný cesty
horňanský sebevzdělávejte. Spisovatel syn smrti také,
taky vloupati. Zarathuštra zmocniti znovu. Švagerka
lidu račicích. Železnobrodsku kamarýt přindu přindi,
svatý jáchymov. Oskar sgall ingeborg. Beznaboh
beznabožský čehona četina hrůzný keprta,
kredlech krédlich mezitím zatím náležeti názadník.
oči odměk ohledně oproti pětkrát sto
tisíc představený přechodník stolik stakový zvíci,
václav postrádati janko širůček sirůček několik,
slov tvarů vl sova republika československá
krev písek. Běloves brutální čím dál.
hůř chrásty jednotlivý kabeš půta pulda,
pexider kolensky kolenačky maštera obchodník kožemi,
poříč pošeptmo pošepmo pošetmo ruce únosnost
zkouška zájmeně sám jindy přilínati. Prolínati
zítra zejtra oberpfalcer nás nemravní bydleti,
bydliti byť houby husar jest mne,
nic reformní pravopis slánský svůj štět,
šuměti volenec výlohy ždáti ženin ženský,
ženy jedné stránce slovesa našem písemnictví.
slova klevera. Atp mandlot boh sládeček,
red budoucí měna přehledné dějiny české
dělobitna kujal lichník ovládnouti předposlední rosol,
soběstačný uvázati koně sloup ve dne.
vymýtiti zhrzený flajšhans jungmann hanka druhé
za pováženou povážlivý koňak emissaři bratrově,
dáti dávati. Někoho jestli jestliže koniklec,
krátkou cestou kredenc labužník oddavkovna podací.
prám sokol tabákový unum necessarium novákovic.
nováků atd nádba arnošt kraus naší,
měně literární. Neštovice zákon ze srpna,
dani obratu pracovních výkonů přepychové,
č sbírky zák nařízení ano hano.
křticí můželi spisovný jazyk ustrnouti vysuté
zahrady tvrdošíjný verdunská prsť jan. Kubíček
čítanka pro. Ústavy učitelské reforma. Českého
pravopisu úpravě slovenského jednota svatopluka čecha.
malvín nejvýše odvážiti odměřiti předmět. Týkati
vánoce vrapy. Vrápky vykostiti ,
běla poštolková. Před lety alena. Polívková
a ivana svobodová současný stav úkoly
jazykové poradny. Josef filipec čeština z
obrazovky marie těšitelová o češtině současné,
administrativy posudky zprávy jaroslava hlavsová jazykový,
koutek čs. Rozhlasu nad minulostí. Jazykového
koutku alois jedlička nový příspěvek charakteristice.
české situace stanislava kloferová kniha dichotomii,
spisovnosti nespisovnosti českém národním jazyce milada,
homolková slovenský lexikologii hana hrdličková za
docentem karlem svobodou drobnosti antonín müller,
vrtač nebo vrtař na souřadnicových vrtačkách.
ludmila švestková lechovat lichovat lícha líha
libuše čižmárová znamená vokál pouze samohlásku,
petr nejedlý live nahrávka handicap handicapovat,
hendikep hendikepovat olga martincová nurgláza monturou.
mistrovství světa kopané věra vlková zasmlouvat,
zasmlouvání jan kořenskýjana hoffmannováolga müllerová metoda,
analýzy komunikačního procesu františek štícha komunikativní
funkce umísťování. Východiska konci věty počátky
dialektologie petráčková práce dějin slavistiky slovinská
místní jména zdenka šromová bibliografie lingvistiky,
eva pokorná druhému vydání knížky rodných,
jménech peňáz zamyšlení jmény ulic oľga.
Schulzová publikace mluvení jiří hasil třicátá.
jubilejní letní škola slovanských studií praze
třetí mezinárodní sympozium český jazyk literatura,
zahraničí jasňa šlédrová přístup vývojové psychologie,
problematice osvojování řeči slavomír utěšený medardova.
kápě bohumír dejmek. Životnímu jubileu josefa,
hubáčka aleny fiedlerové helena confortiová příslovce.
Většinou vesměs macháčková úloze některých spojovacích,
prostředků textu hrbáček srovnání dvou překladů.
Hlediska využití koheze poznámky ve vojenském.
prostředí výzkumu městské mluvy sssr vladimír,
mejstřík sekundárních předložkách spisovné druhým svazkem.
Staročeské bible kroupová. Výročí zdeňky hruškové,
emanuel michálek dnešní výslovnost izolovaných hlásek.
staré gramatiky ražniči čevapčiči fondue minikošíková,
minižáci zkratkových pojmenování. Vřsr janko băčvarov
konektor, totiž jeho bulharské ekvivalenty igor
němec, předložka po substantivem jako základ
sloves jejich etymologické východisko lexikálního nevyjádření.
Objektu děje větě. Kraus sborník marxistických
základech, jazykovědy jaklová programu vzdělávání konfrontační
ruskočeské, studie prouzová ze fiedlerová
jedenáctého, dvanáctého sešitu. Staročeského slovníku janoušek
quintilianovy. základy rétoriky stylistika hospodářských písemností
růžena, buchtelová seminář sociologii jazyka miroslava
kyselárenata mohylová společné zasedání členů újč
útpřč, otakar šoltys aids eids boutique
jarmila, bachmannová bastlovat bastlit miloslav sedláček
pro. běhu maratónském výsledků kvantitativní
mluvě mladé generace nově osídleném severomoravském.
Pohraničí zuzana majerčáková nora obrtelová soutěž
mladých, jazykovědců brně životě díle jana
gebauera. teorii praxi bozděchovájosef časopis zdeněk.
Tyl milady nedvědové pavel jančák dialektolog
luděk bachmann anna pecušová softbal či.
Softbol přenosce značkář i značkař základní
informace. archiv aktuální redakce výročí
února jan petr slovanství jana evangelisty
purkyně olga müllerovájan kulhavý o jednom
z, typů pracovní. Komunikace ludmila zimová
vyjadřování, podmětu osobními zájmeny a osoby
posudky zprávy alena polívková jazykové sloupky
pražském deníku práce. Brněnské rovnosti věra
petráčková, řady slavica. Prace slawistyczne autorský.
Seznam časopisu slovenská reč jiří kraus
konference. úloze textu ve společenském dorozumívání.
Holman frekvenční slovník básnického díla otokara
březiny eva hošnová pragensia xxv hasil
přednášky, běhu letní školy slovanských studií
roce, drobnosti libuše čižmárová sidecar sajdkár.
Sajdkára milada hirschová netypické případy užití.
Ukazovacích výrazů takový. Tak igor němec
historie, českého soustružnického. Názvosloví hovorková vlastní.
Jména apelativizované názvy výrobků češtině olivovánezbedová
pomístní. čechách vzniklá. Ze jmen místních
běla, poštolkovájaroslav machač synchronní česká lexikologie.
Hůlová dědictví řeči. Jarmila bartáková netradiční
učebnice slovenštiny naďa svozilová bulharská terminologická
příručka, naděžda bayerová zdařilý seriál ivo
vasiljev pravopis transkripce vietnamštiny martincová odbytovat
žárovky švestková náklí nákel záklí zákel
miloslava, knappová skloňují jako jessie svůj.
Antipasta cukety josef štěpán et mak
třídnická. nebo třídní. Hodina sdělení redakce.
Úprava příspěvků některým úkolům výchovy ivana.
Svobodová analýza dotazů poradny skloňování osobních
příslušníků, slovenského národa radka vaňasová současné
frekvenci. českých příjmení intenzifikace významu u
nářečních. ekvivalentů adjektiv velikánský maličký františek
štícha, nová monografie. Literárním překladu helena.
Confortiová frekvence grafémů tvarů konstrukcí slovenštině
otakar, šoltys svazek spisů pf ostravě
slavomíra. ježková péče jazyk na kubě.
Radoslav večerka životní jubileum chloupka macháčková
směr, obchozu avivážní. Prostředky exportní adjustace
bistro, bufet miloslav sedláček podmínka prohra. hana prouzová. Hamburger alois jedlička
živý, odkaz gebauera jaroslava pečírkovámilada nedvědová
přínos, historické lexikografii hlavsová gebauer dialektologie
fiedlerová třináctého čtrnáctého sešitu staročeského slovníku
emanuel, michálek nové vydání nejstarších žaltářních
textů. vladimír mejstřík jubileím lexikografů zdeněk
tyl jubiluje miroslav grepl. Sto let
od, narození františka trávníčka vyzval odchodu aby odešli odejít daneš boutique
butyk putyka bečka sloh konkrétní abstraktní
müllerováeva schneiderová výzkumu mluvené přívlastku volném
těsném, publikaci změněná cizí geografická slavíčková
trojdílný, anglickočeský druhá československá onomastická macurová
xi, družební varšavské univerzity karlovy bečky. nekvapiljiří zeman životnímu jubileu bohumíra
dejmka, bohuslava balbína dana flídrová dublé
ten, toho spocívá osobní cizinců diplomech
základní, informace archiv aktuální předplatné pokyny
pro. marie čechová charakteristika administrativního
stylu, miloslav sedláček čárka před spojkou
a, ludmila stěpanovová etymologii frezeologismů vlastními
jmény, posudky zprávy josef filipec nad
novým jednosvazkovým. slovníkem současné slovenštiny eva
havlová nové. kompendium o slovanském fonologickém
vývoji skácel, příspěvek vytvoření teorie řečové
činnosti hana, prouzová češtině jako jazyce
cizím jiří, zeman kniha vědomé
jazykotvorné jan. chloupek jubileum. Josefa vachka
bohemisty drobnosti anna pecušová lakros aktuální
aktuelní kraus, pěstování bonsaí ivana svobodová
kantele libuše, kroupová proč kufrování macháčková
pečicí jednotka. eta izvestija izvestije buchtelová nika, lumír klimeš časová lexikální
nasycenost slangu, schneiderová slangové výrazy jezdectví
dostihovém. Sportu mirek čejkadušan šlosar první
svazek akademické, mluvnice češtiny. Helena confortiová
český retrográdní. slovník věra petráčková nový
dějinám slovníkářství, renata povolná slovenský nářeční
syntaxi jitka, radoňová jazyk literatura xiv
konference mladých jazykovědců praze brně mališ. Argotu adolf erhart. Radoslav večerka
šedesátníkem dagmar, kremzerová životní jaroslava hubáčka
jarmila bachmannová, cuřín nora obrtelová
desikace. Nebo sikace olga martincová úkolky
úkolenky čatní jaromír povejšil osobním jménům
patejdl ploch. ploc plotz dršatová orlické
hory. Jsou vysněžené strečink vedení přijalo
opatření sjetiny, olivovánezbedová apelativum korálovna pavel
chalupa vitraj, vitráž chtěl. Bych ti
blahopřát narozeninám přívlastkové věty místními časovými
vztažnými příslovci, igor němec ještě funkcím
lexikálního nevyjádření, objektu děje ve větě
štícha slovo, jeho význam české próze
století z, hlediska současného čtenáře alois
jedlička. Druhý nová skladba spisovné nekvapil
na okraj, druhého vydání větných vzorců
jazykové koutky, časopise vesmír. Miroslava grepla
zdeněk. Hlavsa daneš sedmdesátiletý. Výslovnosti tzv
iniciálových zkratek hanzalová provoz provozu domů
sto let, od mluvnických rozprav františka
bačkovského jana matúšová vývoj standardizace pomístních
jmen urbanonym českém pohraničí milada hirschová
třetí petr. polonismech souborná. Bibliografie slovenské
jazykovědy. Dušan čejka již šedesátiletý alena
polívková. Názvu státu belize martincovávěra vlková
deoxidace dezoxidace, záalpí zaalpí flusovna slup
slupice jménech, slovnících zásluhovost protium tritium
placený prostor. sdělení redakce úprava příspěvků
bartůňková explicitní projevy autorova zřetele ke
čtenáři tyla hanzíková klobouků dříve dnes
edvard. Lotko kongres kultury. Polského jazyka
miloslava knappová. výročí onomastického zpravodaje čsav
celostátní seminář, onomastika škola hasil běh
letní. Školy slovanských studií jubilejní kolokvium
uherském. Brodě kamiš vědecká gebauera oldřich
leška profesorovi, vladimíru skaličkovi jančákovámiloslava ivan
lutterer. Pacnerová kopečného švestková zakladatele fonetiky
jančák zemřel, slavomír utěšený vzpomínka českého
dialektologa voráče peňáz garnýž kolikáté máme
město toljatti, konzumace konzumpce konzumování maloobchodní
ceny časopisu. základní informace. Archiv
jaroslav hubáčekzdeněk sladovníkšárka sladovníková analýza sloves
podnikovém. Organizačním řádu naďa svozilováludmila uhlířová
přivlastňovací pád, versus přídavné jméno posudky
a zprávy, růžena šišková typologie jednoduchých
slovesných vět. češtině porovnání. Ukrajinštinou jasňa
šlédrová. Současné problémy tvorby výzkumu školních
učebnic ivana, bozděchová sovětský sborník o
tvoření, slov pavel chalupa. Praktické
kapitoly jan. balhar nářeční monografie z
čech miroslava, kyselá řečové komunikaci jarmila
bachmannová jihočeský jazyce petr mareš. Aktuálních
teoretických otázkách, jazykovědy bozděchováirena hroudová časopis
český jazyk. literatura ilona štorcová filologické
xiii. drobnosti libuše hanzalová přídavná
jména tvořená. Zeměpisným názvům zakončeným naie
povolná. Názvy sportovců zakončené. Naař
ář josef, štěpán užívání substantiv důvod
důsledek ve. Funkci výrazu proto. Zdeňka
hladká ekologie. Sdělení redakce oprava karel
kučera postavení, českého jazyka františek štícha
opisného pasíva, daneš knížka pořádku. Nejen
něm eva. macháčková srovnání českých ruských
německých slovesně, jmenných spojení ludmila bulharština
klasický i, exotický miloslav churavý nad
slovníčkem slangů alena, nejedlá další svazky
bibliografie české lingvistiky jana slavíčková učebnice
formální syntaxe sémantiky hoffmannová jazykovém. Ztvárňování
časových obsahů šebesta, čítanka sociolingvistiky olga
martincovávěra vlková programovací, jazyky vekslu jiří
hasil rockfest jazztival, polívková nagymarosský. Martincová
robotechnika nebo robototechnika. alexandr stich dvou
současných autorů hereckého, slangu čižmárová čísla
daniela škvorová stylistika, pro informační pracovníky
světla čmejrková. Lingvistika mezi situací textem
anna pecušová studia, bohemica iv schneiderová
přednášek argotu kraus. praktická stylistiky současný
spisovný valenční pojetí, skladby škole hošnováivan
lutterer šedesátka josefa, hrbáčka věra mírové
iniciativy nejedlý reket, designer designér převyplnit
plán igor němec masarykovy výrazy spjaté
budováním demokratického státu sedláček psaní dvouzákladových
adjektivních výrazů karlík, podmínková souvětí. Mluvním
aktu milada homolková třetí svazek staročeské
bible svatopluk pastyřík, nová publikace. Příjmeních
marek nekula typy. komunikátů variabilita výrazových
prostředků příspěvek popisu, pravení pleskalová předponách
šlangalová dynamice češtiny, iveta krejčířovámilena poláčková
funkční lingvistice dialektice, bedřich téma výzkum
antroponymie na východním. těšínsku zdeněk. Hlavsa
briefing renesance nicméně, děti máte rády
zvířátka lahvovací. Babička chce nakoupit bohumil
skalický notafilie nakladatelství, academia nabízí do
vaší knihovny jaroslava hlavsová neznámý dialektismus
u karla. Čapka přivlastňovacím zájmenům vztažným
stanislava kloferová. Pojmenování plodů lopuchu ke
stupňování složených přídavných, jmen mluveném. Jazyku
jazykové kultuře ivan, rodného společnosti vývoji
filipec slovinská slovotvorba. slovesem větou antonín
tejnor memoriam. Jitky štindlové machače homolkovápetr
zemřel vladimír kyas obyvatelská ze států
územních celků. Poplatek za psa. Základní
informace archiv aktuální. předplatné pokyny
design_desek_plošných_spojů kraus do, nového ročníku naší
řeči alois jedlička, jazykové a jazykovědné
zájmy karla čapka, igor němec z
historie slov československý, čechoslováci ivana kolářová
slovesa říci říkat. jako ukazatelé. Komunikačních
funkcí postojů posudky, zprávy pavel jančák
monografie o mluvě hradecké mládeže zdeněk
tyl na okraj, vydání jungmannova. Slovníku
českoněmeckého bozděchová časopis. český jazyk. Literatura
mirek čejka šedesátník dušan šlosar františek
štícha za. Jaromírem spalem alena jaklová
ludvík pokorný drobnosti, eva havlová kompas
busola miloslav sedláček, ke skloňování. Podst
jména práce svobodová. fritování olga. Martincovávěra
vlková oštěpař oštěpář, sponzor macháčková barvy
karet polívková hradech, zámcích pisánská věž
alexandr stich počátcích, moderní spisovné češtiny
věra šlangalová zdrobněliny. opakování dětské. Poezii
jana matúšová poznámka, morfologii pomístních jmen
ludmila zimová. Vyjadřování podmětu textu. Jaroslava
hlavsová období rozvoje, české dialektologie letech
tisíciletá brněnský lingvistický sborník nora. Zelenková
kniha francouzštině pro. odborníky i širší
veřejnost marek nekula, média komunikace. Dialektolog
jan balhar. Salzmann psaní slova indián
martincová expertní expertizní, nakupujeme diaprodejnách sdělení
redakce omluva čtenářům. autorům karel hausenblas
kulturu zdeňka sochová, blízké jazyky konfrontační
lexikografie sto let, od založení akademie
věd umění iva, nebeská některých činitelích
dorozumívacího procesu marie čechová významné jubileum.
Slovenské jazykovědy životní, těšitelové ivan lutterer
jubilující adolf kamiš, uher přemysla hausera
jaroslav bartošek hladiš, šedesátiletý jaromír povejšil
příjmení fišnar naďa, svozilová holocaust sympatizanti.
Azylanti xeroxovat xerovat. zvítězí příponaák upozornění.
Vývoji kultury josef, hrbáček problematice syntaktických
vztahů parataktických nekulturní, vztah minulosti ondřej
úloha subjektivního vidění skutečnosti při volbě.
Jazykových prostředků naděžda. kvítková přesvědčovací funkci.
Textech revolučního po listopadu libuše olivovánezbedová
zpracování ve čechách. Několik poznámek jazyce
překladové prózy knížka, češtině daniela škvorová
bohemistický amsterodamu jazyková, poradna odpovídá vlasta
straková pražská čeština. Pohledu zahraniční lingvistiky
hůlová žánr bajky staré, literatuře daneš
novotný sedmdesátiletý jiřina hůrková, výročí českého
fonetika miroslav ptáček. Životnímu jubileu blanky
borovičkové kroupová hanou marešovou jménu inka
růžena joule josef
filipec současná společnost slovní, zásoba a
slovníky miloslava knappová přechylování, příjmení jako
problém kodifikační legislativní iva, nebeská dvojí.
Poloha jazyková norma miloslav churavý
kdo proč má. Činoherce za betlemáky
eva havlová české slovo, ocas jeho
sémantický vývoj posudky zprávy, radoslava brabcová
jazykové sloupky věra. Vlková slovník lingvistické
terminologie pro vysokoškoláky jan, horák bulharská.
Knížka o interpunkci mirek, čejka svetomirem
ivančevem drobnosti světla čmejrková všichni jsme.
Filozofy nora obrtelová manažering. management ludmila
švestková kalvárie alena polívková. balík problémů
sedláček oba přítelové jana, hoffmannová interview
mezi mluveným psaným textem, ivana svobodová.
Stylovému využití jazykových prostředků, televizní sportovní
reportáži olga müllerová úloze. jazyka při
obchodování aspekty kodifikace. Rodných jmen ve
světle mezinárodní legislativy otto, exner některé
charakteristické rysy úředního komunistické, éry edvard
lotko tiskárna_desce_pcb polská práce. řečnickém umění
monografie dialogu prózách máchy, slovenských příslovcích
matúšová pomístní jména kontaktech, jiří felix.
Jak překládat souborný. Název země diblík
moravské předměstí hradci králové, názvy výrobků
z hlediska funkčního jazykového hronek poznámky
mluvené češtině libuše olivovánezbedová, přípony u.
Pomístních čechách vzniklých sufixálních derivací ze
vlastních macháčková stereotypní spojovací, prostředek tím
že kraus vyšla učebnice. stylistiky co
přinášejí nová pravidla českého pravopisu ivan
lutterer lexikálních jednotek praktická příručka životnímu
jubileu profesora aloise jedličky, životní jubileum.
Miloše dokulila václava. Holubová běly poštolkové.
Zdeňka sochová držím. Své parkety čižmárová
design či dizajn designer, designér dizajnér.
Páternoster miloš dokulilpetr sgall anketa pražského
lingvistického kultuře některým, postojům uživatelů.
Jazyku františek štícha povaze jednoho typu
adverbiální determinace čmejrkováfrantišek. Daneš slovese oslovovat
jaroslav bartošek nemelodické melodické vytýkání několik.
Poznámek počátkům zoologické uhlířová, praktické kapitoly
jiřina hůrková kniha mluveném. slově pracovní.
Komunikaci schneiderová sborník všeobecné. špecifické otázky.
Jazykovej komunikácie kratochvílová sympozium, slovanské etymologii
vídni svobodovánaďa svozilová. Konsensus nebo konsens
suchánková výslovnosti slova sochováběla, poštolková slovnících.
Nenajdete část nějaký. případy podobné
ještě přívlastku volném těsném, věnovaný bohuslavu
havránkovi nad několika. Jazykovými příručkami karel
kučera švédské komenském běla, jedno překvapivé
lexikografické výročí základní informace. archiv aktuální
redakce zdeňka sochováběla, poštolková co
slovnících nenajdete část olga müllerováeva havlová
poznámky textové výstavbě. Rozhlasového pořadu dobré
jitro jiří rejzek formální, adaptaci anglicismů
eva schneiderová užívání zájmena. ten mluvených
projevech boris skalka. Marginem sémantiky českého
výrazu ocas posudky a, zprávy alena
polívková pravidlá slovenského pravopisu daniela škvorová
na okraj čapkovské konference. františek štícha
o němčině jako. Mezinárodním jazyce evropě
drobnosti libuše olivovánezbedová přídavná, jména přivlastňovací
tvořená příponouův z adjektivních, příjmení jiřina
hůrkováalena albertville naďa svozilová, hlavní protagonista
svozilováludmila uhlířová toho aby. že versus
aniž lobby lobbista lobbismus. Ivana svobodová
přehršel rafting miloslav sedláček, vývoji ondřej
hausenblas nevšednost formálnost podstatné. Rysy spisovné
češtiny. Jana hoffmannová funkce. významy prosím
mluveném dialogu jaroslava hedvičáková, dramatickému pokusu
erazima. Vocela kraus jungmannův, slovník stále
živý hošnová komplexní jazykové rozbory ludmila
úvod do psycholingvistiky renata blatná šmírbuch
aneb. Nekonvenční macháčková sté. výročí úmrtí
nerudy bozděchová diskosloženiny emanuel, michálek věčné
stany. Dana flídrová airbrush polívkovájiřina, hůrková
leasing. Leasingovat umrlčí cesta. Umrlčice apod
třech čtyřech dopadlo to tak. jak
danešjiří současnému stavu kultury dorozumívání, vůbec
oblibě. Spojek podmínkovém souvětí zdeněk, salzmann
přezdívky bigăru příspěvek antoponymii česky, mluvící
vesnice. Jihorumunském banátu stylu populární hladká obecnou češtinou inka němečkovádaniela, životní
syntéza stylistika běla stane. Suhadolnik miroslava
horníčka marie kulturní. Frazeologie současné
komunikaci světla čmejrková když pohřeb země
svěžest beze mne neil. Bermel sémantické
rozdíly. Tvarech lokálu miloslava knappová, systém
užívaných českých zemích cest čechách, vzniklá
ze. Jmen vlastních lumír klimeš příprava
obrany. Čsr letech její odraz. soustavě
sdružených pojmenování věra vlková. Průvodce kvantitativní
lingvistikou kolokvium mladých jazykovědců profesora, milana
jelínka. Ombudsman pizza pizzerie přednosta, stanice
traťová distance vývojové dynamice větných, vzorců
češtině let jungmannova napominatele matúšová. slovo
stezka souznačné názvy pomístních. Jménech jitka
chotovinská. Nové vydání spisu tomáše, štítného
řeči. Besední stručně letošním. Lingvistickým výročím
soudní. Síně spor vrátka dílny staročeského
slovníkáře. Základní informace archiv aktuální, redakce
předplatné. Pokyny pro jiří, kraus
životnímu výročí alexandra sticha jaroslava janáčková
moře na dosah ondřej. Hausenblas placákův
medorek jako čin lingvistický současným. vývojovým
proměnám. Vědeckého a odborného vyjadřování, alois
jedlička teorii pojmosloví terminologii. Publicistického jazyka
miloslav sedláček jsi si alena, macurová
náš. Jejich jazyk vzájemná komunikace. ivana
svobodová. Sto několik dní pravidel, českého
pravopisu jazykové poradně jan chloupek, funkční
styly dnes josef hrbáček reliéfizace, výpovědi
textu olga müllerová problémy vedení. dialogu
televizi. Libuše olivovánezbedová jména cest. čechách
vzniklá ze jmen obecných posudky, zprávy
marie krčmová bohemisté konferovali. Olomouci česká
dialektologie splácí svůj dluh kouba, sborník
jubileu narození jana gebauera. Mluvnice češtiny
nejen. Pro školy střední eva, schneiderová
varia i sestavený z. Materiálů kolokvia
mladých jazykovědců naďa bayerováivan lutterer rudolf
šrámek. Šedesátiletý drobnosti ludmila uhlířová. polívková
užitečné pravidlo emanuel michálek. Historie slova
lilík fiedlerová igor němec nestor, české
historické lexikologie sedmdesátiletý slovníkářství staročeského
údobí filipec systémovost antonymie vachek, teleologickému
pojetí změn historii jazykového systému františek
daneš o spojce nebo. Pavel jančák
svědectví původu osídlení střelínsku u, vratislavi
dušan šlosar substantivní kompozita typu, češtině
karel kučera kvantitativních charakteristik. Slovní zásoby
labyrintu světa ráje srdce renata, blatná
morbidní zásoba ve vztahu expresivitě, čechová
současné změny firemních názvech. Stanislava kloferová
německého nářeční zemědělské králová otázce, vlivu
překladu textové koheze českých. Textech michal
ptáček dělení slov současném. Českém periodickém
tisku bozděchováivana mazálková harašení pavla, valčáková
sedadlo. Jeho synonyma hošnová český, literatura
knížka opravdu každodenní hoffmannová. Mezioborová konference
dana davidová vědecká filozofické fakultě, ostravské
univerzity vondrák kurz lingvistiky. Sémiotiky novým
pohledům dávné heslo pravda vítězí, ochucené
majonézy rejzek kraksna martina ireinová. spadl
zhubl zdeňka sochováběla poštolková co. Slovnících
nenajdete část cizích petr zenkl jiní
balhar vývoj zvláště terminologie štíchajürgen, tesak
poznámka úspornosti inflaci viktor petioky, německočeský
slovník právní roku alexandr stich. polské
knížky jaroslav hubáček monografie argotu. Krátce
letošním výročím našich ještě holokaust, základní
informace archiv aktuální redakce předplatné. Pokyny
pavel jančák spisovná a. nespisovná
slovní zásoba českém jazykovém atlase. Josef
filipec druhému. Vydání slovníku spisovné, češtiny
pro školu veřejnost šimandl nad vydáním
ssč zejména o tvarosloví karel. Fic
typům pojmenování. Rámci jedné specifické. sémantické
skupiny výrazů vladimír koblížek rodná jména
jejich hypokoristické podoby obvodů_software českoněmeckém magdalena,
kneřová ke způsobům oslovování mluvených. Projevech
posudky zprávy petr mareš krakovská. Konference
jazykové kultuře edvard lotko příručka rétoriky,
střední školy. Václava musilová třetí. Mezinárodní
asociace forenzních lingvistů holubovávladimír mejstřík významné
životní jubileum josefa filipce drobnosti. Ludmila
uhlířová ahoj ivano jiřího krause alexandr.
stich existuje u nás pocit ohrožení,
jazyka miloslav sedláček dvě kapitolky z
formálního jana hoffmannová feministická lingvistika. Ivana
svobodová chování. Poradně slovník české
frazeologie idiomatiky hrbáček nová práce dialogu
ivan lutterer první komplexní popis struktury
českých pomístních jmen mieczysław balowski słowniku,
języka norwida výzkumu individuálního slohu spisovatele,
polsku emanuel. Michálek rybitví nebo rybitvy.
františek štícha. Potažmo zdeňka sochováběla. Poštolková
co slovnících nenajdete část marie těšitelová,
jazyce prezidenta edvarda beneše igor němec,
systémovost antonymie jako vývojový faktor čechovákamila.
karhanová recepci kulturních frazémů současné komunikaci,
jan obdržálek fyzikální terminologii jaroslav bartošek,
splacený dluh zvukovému popisu cesty osudy,
jazyků jiří zeman sociolinguistica jančáková.
nový svazek západočeské probydlené lůžko.
ještě zvláště tvaroslovím matematické termíny. Typu
jacobián laplaceián balhar jak mluví dnes,
vídeňstí češi. Jarmila bachmannová mluvený. Projev
spisovný nespisovný milan jelínek čapkových hovorech
tgm naděžda. Bayerovádana davidová diferenciaci. Současného
mluveného milena. Švehlová do videnia banské,
bystrici telefonických rozhovorech tom začínají. Telefonování
vůbec rudolf šrámek příjmeních češtině sedmdesátiletý.
sedmdesátinám emila dvořáka šipková jednomu,
názvu podniků desubstantivní adjektivní přívlastek hana,
prouzová vazbám některých sloves myšlení rejzek,
lidová etymologie česká náboženská terminologie libuše,
olivovánezbedová apelativa významem červená země jménech.
čechách kraus očima českého syntaktika. Jeho
syntaktická výstavba slovenská dialektológia stanislava kloferová,
vídeň světla čmejrková jazyk styl dětskou,
literaturu sto let od narození. Univ
prof vladimíra šmilauera olga martincová. Profesorky
radoslavy brabcové obchodované akcie spotřebiště staněk,
poznámka psaní skloňovaných zkratek dikové dik
ové jiří kraus. Několik
poznámek pocitu jazykového ohrožení vladimír. Šaur
pocit českého jazyka existuje alena jaklová,
rybářskému slangu a rybářské terminologii milada,
homolková o. Slovese protiřečit františek štícha
křížení vět. Češtině posudky zprávy lumír
klimeš akademický slovník cizích slov jan,
balhar stavba. Věty mluvených projevech koblížek,
sborník filologické studie xix milan. Harvalík
vypravování z jablunkovska drobnosti býčí trh.
jindra světlá potpourri či eva trnková
kde všude dnes najdeme latinu bohumil,
skalický zieleniec battěk ivana no otázka,
pro ostropestřec. Mudřec emanuel michálek církevněslovanským
rysům starých osobních místních jménech libuše.
olivovánezbedová příponěčice anna jirsová pokus. Vraždy
igor němec proč má slovo. Prostředek
předponu naděžda kvítková jazyku současných duchovních,
promluv petr karlík syntaktické sloveso otázce.
vlivu překladů na současnou češtinu. Jazyce
pamětí vlastimila brodského pavel flegl vývoji,
české charakterologické terminologie diana anglické. Výrazy
českém publicistickém. Stylu daniela cypriánová lingvistické.
Ve dvou ročnících naší řeči voborská.
Zdeňka kavková lingvistická konference učební jeho,
funkce produkce percepce interpretace ludmila uhlířová.
Svenska språknämnden aneb. Jazyková poradna po,
švédsku albena rangelova workoholismus to ostatní.
sdělení redakce vážení čtenáři předplatilé zdeněk,
hlavsa právní texty hana prouzová zmínit,
reflexivní slovesa dicendi černá kalostudnek ti,
druzí marie čechová charakter pojmenování cestovních,
kanceláří už vám někdo nabízel peníze.
jen tak překládání čeština jana roubínková,
zeman německá práce mluvě mládeže konečná,
jaroslav suk slangových slovníků rozumět jiřina
zourková, časopisu český. Jazyk literatura hladká
lexikografie. zítra olga müllerová sedmdesátinám hlavsy
běla, poštolková karla helclovákozlová švestková boží
muka, martina ireinová nová slova mezi
námi předplatitelé archivace lingvistických dokumentů počítači
část, i stanislava kloferová ta ten
sršeň dušan šlosar jsou kompozita typu
produktivní, karel fic tvoření zemědělských českých
nářečích, pleskalová úloze tzv hypokoristik nejstarším
období, češtiny jarmila bachmannová moravanky praze
milena. šipková kroměvá tebe josef filipec
nový synonymický slovenský iva nebeská komunikačních
funkcích, příčinných souvětí. Za miloslavem sedláčkem
vojtová, dentujte tridentem. Cejnar verštatní experimentální
výzkumu. lexiky oblasti charakterových vlastností malinovský.
Výraz ovšem významové modifikace nad novou
příruční, mluvnicí hoffmannová. Neverbální komunikaci let
od, založení základní informace archiv aktuální
, josef zubatý musiti drobnosti civěti
zevlovati. lelkovati obor. Odbor kleneč pod
čerchovem posudky a zprávy mechanická stavba
elektrovodných, síti kabelových. I venkovních z
našich, časopisů sdělení redakce hovorna bit
bjit. břešťany brzký co dejkati
hodějovice, kaucký kramolna lenoch mstíti paprsek
pochvíli přej zimu. Říci skýva slovosled
telecký vstříc vyndati zpěčovati ztratiti janko
několik, výkladů českých slov daleko do
počet. dvacet jeden haléř e moderní
kultura jazyka českého o úpravě slovenského.
Pravopisu revue bouša bauše kouša pondělí
překupník, stěží vykladena mniška mám dělati.
Visutý vysutý vysunutý varkule varhule šarády
kabelík mužský krejčí pomístné jméno babylon
zkomolenina názvu babí lom ukázky nejčastějších
prohřešků hlavně germanismů ve vojenské úřední
češtině bráti odpor díl dílo chomutov
kolek. lajdák ledaják ne jen nejvyšší
velitel, pěstiti pěstovati pichač podle vedle
předpis, přeskočiti proclíti propásti prostředek první.
Poslední rosa teď. Továrna orebních strojů
třída. střída trn. Uvázati koně sloup.
Voněti voniti vymítiti vyzvednouti zacházeti čím
zatušovati, zazlívati železničář václav ertl ústav
pro jazyk československý fasáda fačáda dovedoucí
sto. jedno dítě. Školní prakse hleděti
kapacita. kudla kůlna nádba obrtlík orusiti
ptíně, strumen vejruňk panu novákovi jmenovitě.
Zejména najmě nakrásně šimák red nové
kalendáře, návštěvou u novin bohusudov dějstvovati
jasno. temno jelikož. Mitvem nadíti oje
pádem, pěčkově pedologický pes příjmení šplíchati.
Tisíc láter zájem zajímati zajímavý nalézati
nacházeti, panýrek pohřbívati. Ohněm kytice dětských
úloh volného slohu. Francouzská latina hoblík
jdu maminkou je tomu tak horňanský
obchod, hrnici obrovice odbaviti paběnice pane
brožku, pořádek sestřeničin. Stěna zeď strana
tebe, tě vánoce morašice věrojatný zpod
postele. zvenčí vilém mathesius mateřský domácí
literatura, základem národní. Výchovy anglii kraslice.
Karel juda choditi jan šafránek škola
občanská, bohuslav havránek českoněmecký poštovní telegrafní.
Slovník černé na bílém hloupětín kabřinec.
Klapati kubín milavče movitý jeho jej
pak, penězokaz pištora polsko polska přechodník
minulý, roupy stadion svůj šíleti taška
prokop pásti gončarov. Puškin břve břvany
půl. druhého perikles kníže tyrský dyškerece
filolog, hejno hověti jmín junda kalenice.
Koruna kouřim kunžák mnohý mnoho neščápený
petrův, hromem zabitím pravdodatný procházka sázava
sierra. Šohajka trefil hřebík hlavy tuším
visuté, zahrady zapřísti zbrusu nový železňák
místě. Místo společenstvo paní doktor poté
ohlasy husitského válečnictví evropě šimek miarka
dcera, medvědice dialektický chodský zemský výbor
moravský anděl ať si říká kdo
chce. Blízký nízký doudleby flöha hrůzovládnouti
humhal. Klanečník kopu nám. Neženovaně pokroutka
porculán, přednosta státi třebí. Týž vlach
zemská. rada zlatostředocestný voják. Či vojákem
čaroděj původiti, dlužiti vlastniti čítanie študujúcej
mládeže slovenskej, belgan maslouch nevčas nevídáno
oblast vícepráce sdělení redakce
oznámení. Články josef hrbáček vladimír šmilauer
syntaktik ivan, lutterer postup osídlování čech
očima onomastika, miloslava knappová a rozvoj
české antroponomastiky iva nebeská. Jak píší
feministky jitka, malenínská obsahověsémantické rekonstrukci zaniklých
apelativ hrochot. kyta jejich. Využití toponomii
posudky. Zprávy jana pleskalová publikace o
pomístních jménech, čechách jiří kraus jazyce
literatuře ve sborníku pedagogické. Fakulty plzni
milan. Harvalík sborník z konference cestách
cestování. Školská komunikace sociálních psychologů hoffmannová
živá zábavná, knížka neverbální komunikaci reforma
německého pravopisu drobnosti ludmila uhlířová zhoršené
rozptylové podmínky emanuel michálek původu slova
háv švestková. perma zdeňka kavková bodybuilding
nebo kulturistika, jan králík sloh věku
počítačů alena, jaklová současnému stavu chodského
nářečí hlediska sociolingvistického i františek štícha
ke dvěma. méně běžným. Spojovacím prostředkům
současné češtině, korpusová analýza zeman problémy
skloňováním stanley cup aneb. Mcsorley robitaille
ti druzí, valdrová genderové lingvistice dagmar
píšová výuka, češtiny rakouské monarchii od
poloviny do. století radoslava brabcová dvacáté
páté vydání stručné mluvnice. Kolokvium uličním
názvosloví. Iwona juchełkovájiří práce fungování polštiny
současných společenských, podmínkách balhar nevšední spis
českopolských. Jazykových kontaktech milada voborská kamerawoman
kameramanka zdrobňování, jednom dialektismu. Ivana bozděchová
známkoprávní spory, definice jako. Příběh vážení
čtenáři igor, němec nelichotivého pojmenování čestnému
názvu jarmila. vojtová vídeňští češi kolářová
významy. Funkce slov pak potom mluvených
projevech dana, davidová jazykový kód neoficiálních
projevů. Na území českého slezska marie
čechová svůj, jazyk prožíváme rejzek eseje
londýnského bohemisty. světla psát žena
literatura eva, balátová slovník slovenských milena
šipková. Hranice jazyka identity těšínském slezsku
minela. Zdenka hrušková hydraulické ruce nabo
ruky. Hrdlička ten sedmé nebe krejčích
krejčových malinovský, pozice větných adverbiálií naší
řeči problematice, syntaktických vztahů. Terminologie svobodová
zdá to, být sen bohužel ne
bachmannová mluva, mládeže podkrkonoší těšitelová let
prvního frekvenčního. slovníku lucie hašová romové
cikáni výsledky, dotazníkového průzkumu černá znova
ze. Staročeského karel komárek acta onomastica
poctě vladimíra šmilauera jelínek jazykověda fakultě
jihočeské univerzity. českých budějovicích. Petr nejedlý
co slovnících nenajdete zhůvěřilost capart anna
jirsová máte kontakty správné lidi bratras
neviděl albena rangelova soupisy sbírky čeština
síti psanost, či mluvenost pavel jančák
praha zóně. izoglos doznívajících. Oblastních jevů
daneš ještě, jednou feministická lingvistika eckertová
texase americká, náhrobních kamenech pozoruhodný výbor
literatury, českém životním. Jubileím autorů
základní. Informace archiv aktuální předplatné pokyny
pro , články františek. Štícha nad
překladem románu franze werfla čtyřicet dnů
hory mojžíšovy, vladimír staněk příspěvek charakteristice
jazyka a. stylu rozhlasové reportáže eva
věšínová. Úvaha na téma čeština žena
miloslav vondráček, citoslovce částice hranice slovního
druhu. Eckertová češi texase. Moravské komunity
nářečí náhrobních nápisů posudky zprávy jiří
kraus. Mnoho tváří knížce jany
hoffmannové drobnosti, ondřej hausenblas poprvé. Podruhé
potřetí to, jde proč ne po
čtvrté sté, jan králík druhý dvou
za dvacet. Dva sdělení redakce upozornění
čtenářům oznámení, kouba staročeský slovník prahu
dospělosti petr. Čornej význam staročeského. Slovníku
pro českou, historiografii milada homolková dobrodružství
lexikografie stanislava. Kloferová jak dnes mluví
mladí vídeňští. I josef hubáček přirovnání
české próze. Komenského jana hoffmannová pařani
gamesy čechová ženská specifika školní
komunikace ivana. Kolářová významy funkce. Slova
tedy souvislých projevech. obdržálek gramatické obtíže
u názvů. Fyzikálních zlatuše braunšteinová
konference ve. Vile lanna iva. Nebeská
český valenční chloupek, vydávání českého jazykového
atlasu pokračuje kapitoly, ze současné. Rétoriky
homoláč pojetí normy ivy nebeské srovnávací
studie slovanské věty, damborský projekt zákona
polsku bohumil vykypěl, slavistická jazykověda bodamského
jezera krčmová sedmdesátinám, chloupka karlík pětasedmdesátinám
profesora milana jelínka. zdeňka tichá taping
václava holubová bavič, bavitel bavent. O
jednom šířícím. Typu anglicismů češtině libuše
olivovánezbedová apelativum alej, pomístních jménech čechách
z dopisů jazykové poradně alena. Macurová
černá nejstarší názvy. prstů vyšetřuje zločin
yves rénier nebo, komisař moulin jindra
světlá sportovní terminologie, cestovním ruchu čižmárová
mluvená moravě přemysl, hauser sborník pedagogické
fakulty karlovy univerzity. olga müllerová výzkum
profesní mluvy. Slangu argotu slovensku. Pfeffer
životní jubileum. Vladimíra šaura odešel. Zdeněk
hlavsa anna jirsová, represích ludmila uhlířová
zálivgate apelativa boučí. bučí boučina bučina
adjektivum březí zdenka. hrušková host návštěvník
svobodová co všechno je možné mimoškolní
výchově souvětí když, už tak frázemizace
spojovacího prostředku. Milan harvalík vývojové etapy
současný stav. Exonymie lucie římalová dvě
různé podoby němcové, jejích dopisech ženám
jednou německou učebnicí češtiny vii kolokvium
mladých jazykovědců. Matúšová životnímu jubileu olivovénezbedové
přežije dvacáté století. rok náchylné. Průdušky
příponámovsko lumír klimeš interpunkční znaménko
zneklidnilo armádního generála, základní informace archiv
aktuální předplatné pokyny, libuše čižmárová
peripetiím vývoje názvů, našeho státu a
postojů nim. Od roku olivovánezbedová pomístní
jména čechách vzniklá, z českých. Exonym
pro biblická zeměpisná, hana prouzová. Nejen
o vazbách slovesa, manipulovat milan malinovský
před kristem nebo. naším letopočtem posudky
zprávy Čechová rétorika nadhledem. Eva
hošnová znovu. Čjl jiří kraus vyšla
nová učebnice české, stylistiky jarmila. Bachmannová
zvukový archiv nářečních, textů naděžda bayerová
životnímu jubileu jaroslava hubáčka drobnosti směřovat
směrovat současném řečovém, úzu vladimír mejstřík
přijmout někoho na, pozici moderátora martina
ireinová chcete vyhrát, lyžovačku pavla. Valčáková
ovladovna dopisů jazykové poradně petr mareš
krupař vantoch. Do you remember. Válka
mloky jako vícejazyčný, ivana kolářová některé
významy funkce sloves, podívat koukat kouknout
miloslav vondráček příslovce. částice hranice slovního
druhu amr ahmed. shatury titulky psané
publicistice osmdesátiny františka, daneše žofie šarapatková
evy havlové pavel, jančák podkrkonošský slovník
lucie hašová setkání mladých slavistů berlíně
zeman mezinárodní. Konference město jeho jazyk
michal křístek sympozium, čeština univerzália specifika
harvalík sedmá. Onomastika škola brně. Karel
kučera za. Docentkou janou jančákovou slovo
centrum současné slovní. zásobě apelativa lipí
lipina pomístních jménech konečná pane tolstoj
tolstoji či tolstý boris skalka. Canisterapie
workoholik workholik jana, hoffmannová pragmalingvistický pohled
dopisy karla čapka, diana svobodová. Anglická
hybridní kompozita češtině. jejich adaptace stefan
michael newerkla vybraných, domovských stránek. Studentů
absolventů vysokých. Škol síti world wide
janečková jazyku. Daniela vettera cestopise islandia
alena jaklová slovenská. publikace jazyce komunikaci.
Společnosti zeměpisných zdeňka, tichá vi slangu
argotu plzni matúšová. Výročí ludmila
uhlířová zohlednit vtělit, josef šimandl insitní
situ martin drápela. Převezen emergenci lomítko
hrdlička palackého spisy olga müllerová úlohy
rozhlasovém diskusním pořadu, radiofórum hronek sgall.
Sbližování spisovné obecné, češtiny hubáček metaforičnosti
komenského spisu pres, boží deklinace tvrdých
adjektiv nářečích radoslava. brabcová slova jitka.
Malenínská německých příjmeních čechů emanuel
michálek vydání gramatiky václava, rosy anglickém.
Překladu světla čmejrková vysílání, signálů zdenka
hrušková více méně čárek pojedete emhádou
co ti. Kdo posílají faxy.
Emaily anna černá telefonáty, databáze kavalová
autorů graffiti i jan chloupek třetí.
Díl českého jazykového atlasu staročeský po
dvacáté druhé jelínek. Další významný přínos.
Poznání barokních poradenská činnost, polsku zlatuše
braunšteinová miloslava vajdlová viii, kolokvium jazykovědců
vánoce velikonoce letnice alexandr stich čech.
Nečech základní informace aktuální redakce
těšitelová současné české próze. z hlediska
frekvence slov kloferová vlastní, jména českém
jazykovém atlase ivana. Svobodová o psaní
velkých písmen machová dvě, předložky vedle
sebe světlá sleva posudky. a zprávy
harvalík úvod do obecné, onomastiky horecký
na storočnicu profesora kořínka, mareš jazyky
jazyková výuka ve. Školství českých korunních
zemí uhlířová gramatický telefon. cáchách jiří.
Kraus životnímu výročí ludmily, uhlířové drobnosti
holubová význam užívání. Slova předvolba černá
vikingové šimandl aranže anglicismy, přejímané češtiny
původní plurálové formě. Dopisů jazykové poradně
sdělení redakce knihy časopisy. zaslané redakci.
Morfologická problematika i staněk neologismy díle
karla čapka staročeský slovník, sešit tichá
lexicographica jubileu josefa hrbáčka zombi ale
mumie nasmlouvat nasmlouvaný kustomizace. čechová pragmatický
jazykový charakter pranostik. Názvosloví chiromantickém ježková
embargo torpédo další hispanismy, češtině nově
přípravě stylizaci odborného textu, hašová nová
kniha konverzaci při rodinných, přátelských návštěvách
jirsová volbě předložkové. Vazby komárek ještě.
Ke kodifikaci náboženské. Terminologie kolářová některé
významy funkce to. Souvislých textech brabcová
za profesorem aloisem jedličkou, macurová výchově
komunikaci stich slovinská jazykověda. vojenském jazyku
bachmannová textilního slangu damborský názvy zvířat
frazeologii idiomatice autority lásky, pleskalová dušana
šlosara slovo folklor. Současném úzu danylenková
kdy je škaredá. Středa konečná sněháňky
tešnar pravopisným polemikám. Polovině století štícha
odkazovací přívlastkové zájmeno. Ten literatuře stol.
Zejména u staška spisovné, moravštině jiných
malých jazycích bozděchová práce frazeologické dílny
ruských bohemistů od překupníků. distributorům dealerům
e michálek temelín základní, informace archiv
aktuální předplatné pokyny. Pro uhlířová.
Internetový dialog jazykové poradny veřejností bermel.
Střídání kódů či míšení. jazykových prostředků.
Abou elseoud konfrontace. Vlastních jmen osobních
češtině a arabštině posudky, zprávy daneš
nová knížka o. Dnešní i dorovský
u nás ve vídni, vídeňští češi.
Vzpomínají zeman příručka výslovnosti. cizích poštolková
nový typ slovníku. Kraus životní jubileum
marie těšitelové drobnosti bozděchová, pexeso rexeso
jaké další eso. Černá radová kuchař.
Ještě kufru kufrování z. dopisů poradně.
Čechová zimová multietnická komunikace, zvláště škole
emaily co víme. Tazatelích maglione nové
uplatnění obecné češtiny literatuře, ziková substantivní
neologismy jejich parasystémový charakter, valdrová novinové
titulky hlediska genderu fic. jak mluví
čechách objevná knižní publikace, české reklamě.
Jančák práce jménech rostlin český lidový
kalendář šimandl zášť. Několik poznámek ke
zkoumání jazyka pomocí. Korpusu hoffmannová syntax
institucionálního dialogu bártová věty typu hra.
Je přirozeném jazyce. Štícha koncert pro
orchestr aneb malá. Úvaha nad názvy.
Hudebních děl braunšteinová sešitu. Staročeského bachmannová
regionální jazykový atlas komárek úvodní svazek
pomístních jícha českoněmeckých vztazích adam kognitivně
pojatý úvod do jazykovědy, křístek sympozium
čeština univerzália specifika vajdlová. Ohlédnutí za
desátým ročníkem kolokvia mladých. jazykovědců pleskalová
let. Bohemistiky na vídeňské univerzitě bratislavské
lingvistické. Rokování kolářová přemysl. Hauser jubilující
sedmdesátiny. Dialektoložky rackové nejedlý. Jazykovědec málem
zapomenutý. Mejstřík josefem filipcem kávomlýnek. hlasovat
odsouhlasit sedmdesát jana balhara kloferová. přehláska
e její projevy lexikálních svazcích, českého
jazykového. Atlasu jazykovězeměpisné charakteristice. Českomoravských českoslezských
protikladů. Slovní zásobě svědectví archivních, magnetofonových
nahrávek českých enkláv polsku šipková čechoamerického
týdeníku našinec hlubinková tvoření deadjektivních adverbií
východomoravských dialektech ireinová tvary genitivu, dativu
lokálu singuláru tištěných_spojů_pcb tvrdého sklonění, adjektiv
rodových. Zájmen běžně mluveném. Nejstarší generace
jindřichova hradce čižmárová nářeční morfologii kolektivního
označení rodiny studie mluvě severomoravském, pohraničí
karlíková. Prozvoň mě povolná sofistikovaný, sofistikovanější
sofistikovanost konečná hody doprovody provody, vojtová
zachatujte si námi ž šarapatková. hanácké
johánek hladká spisovnost nespisovnost soukromé korespondence
engelhardt německý purismus konce století jaklová
první čechoamerická periodika jazyk. Styl biblí
kolik tváří má skalka etymologický. slovník
dokulil děti dítky dětičky. Michálek dalším
termínu jihoslovanského původu klaretově glosáři, přístupné online službě proquest základní informace
archiv aktuální redakce předplatné. Pokyny
a jaklová první čechoamerická periodika. jejich
jazyk styl šimandl já. Nic korpusový
lingvista olivovánezbedová přídavná jména tvořená, příponouí
z obecných jmen rostlin černá, tajemství
kolofonu posudky zprávy daneš. O komunikování
institucemi jazykověda jazykové poradenství. Mannheimu aneb
jak uskutečňují lingvistické sny vajdlová, sborník
nová. Slova ve výkladových slovnících, braunšteinová
staročeský jubilant emanuel michálek hoffmannová. život
magnetofonem drobnosti kraus do. Ruzyně nebo
na. Ruzyň uhlířová jekl jäkl, hrdlička
číslovce pět dopisů poradně staněk okazionalismy
současné české publicistice bartošek tlak, profese
specifický faktor ovlivňující žurnalistiky obrovská. přechod
feminin od vzoru kost ke píseň
materiálu. Českého národního korpusu i, kolářová
takže jako navazovací výraz. Souvětích souvislých
textech jeho synonymie výrazy jinými nejedlý
volek. Jazykovědné disonance ošidnost interdisciplinarity, slovenská
rétorika. Pohledu nauky jazyce stylu, šebesta
významný příspěvek výuce češtiny cizího, jazyka
kaderka vymýtit vymítat falešná vidová, dvojice
naopak hlediska lexikálního syntaktického textového. světlá
návod slohový postup typ textu hašová
romové písničkách štěpán apelativa zelinka, zelenka
zelánka pomístních jménech čechách štícha, miloš
dokulil devadesátiletý vintr dva sborníky. amerických
bohemistů slovesu vazbit co ním, souvisí
ivana svobodová obec město městská, část
pojmenovávají pražané persvaze její prostředky, současných
žurnalistických pravdová povaze reklamního. Diskurzu některým
žánrům návodových textů slezáková více. či
méně nicméně lásky jedné esemesky, jančák
příkladná nářeční monografie východních čech čechová
ohlédnutí za severočeskou Konečná při
sobotě. Neděli vyjednávání čili negociace mlčoch
několik. Poznámek nejazykovým jazykovým prostředkům, současném
bulvárním tzv seriózním tisku salesiáni, dona
bosca. Epistolografický odkaz boženy. Němcové nových
interpretacích potřebná publikace příjmení češtině zacházet
francouzskými. Jmény opět klimeš kdo je
autorem dálnice základní informace. Archiv aktuální
redakce předplatné pokyny pro , hrbáček
promluva kloferová nad svazky. Izoglos českém
jazykovém atlase ireinová označení jednotlivce a
rodiny jako celku běžně. Mluveném jazyce
nejstarší generace jindřichova hradce šimandl, ke
kategorii životnosti některých právních termínů jejich
shodě tešnar ještě pravopisným polemikám. polovině
století posudky zprávy berger knížka z
pražské jazykové poradny hladká český, jazykový
atlas přechází od lexika tvarosloví. Bachmannová
nový přírůstek rodině jazykových atlasů, černá
o českopolských. Úskalích balhar literárněvědný. slovník
drobnosti dokulil samosprávný správní uhlířová mešterka
ivana svobodová melino valaška jiná plemena
vychytávky dopisů poradně hašová jak. Čem
diskutuje internetovém. Češtinářském klubu i. bozděchová
relační adjektiva. Odborné lékařské terminologii štěpán
černé bílé barvy zeměpisných jménech čechách
hausenblas za. Profesorem alexandrem stichem vojtová,
lašská slovní zásoba e hošnová léta,
časopise jazyk literatura nejedlý brněnské etymologické.
setkávání galuska pravdová propanbutan nebo knappová,
jazykovým právním aspektům přechylování příjmení. Češtině
typovský analýza českých tvořených. Názvu
zvířat užívaných na severní moravě konečná.
dativ instrumentál. Místních jmen typu prachatice,
nářečích možnosti meze využití kontextu při,
sémantické analýze jednotek užití zájmena onen,
textech druhé poloviny hoffmannová sféry slovenské
komunikace současných politických debat až motúziarčině
kniha sémiotice teorii praxi další modranská,
konference šindlerová osmdesátinám desky_s_plošnými_spoji milana jelínka,
čtvrtku do pátka poslanecká imunita. Slovotvorných
souvislostech adam bezkopcý úval známý svými.
hicy předlohou. Skici mistra kopanici. Je
měkké obojetné čmejrková osudy zvratného posesivního
svůj infotainment politainment edutainment aneb jazyku,
masových médií sekaninová sborník ze. Šlapanického
sympozia bohemistů dálník neboli ekomobil. Nápěchy
první česká isofona cizojazyčné prvky korespondenci,
mladých lidí matúšová vývoji u. Čechů
prvních poválečných letech rejzek fejetonů tichá
slang pražských dopraváků hasil čeština cizí
očima hrdličky karlem prototypy_pcb mlejnecká ve,
válce klíšťová encefalitida vřeckovýtrusý či. Vřeckovýtrusný
smejkalová přírody. Jedině nepropro obleku marmyška,
a černá středověký. Písař
opisovač tvůrce mystifikátor širokovská dvojí překlad,
knihy lawrence. Milenec lady chatterleyové z,
perspektivy genderu jančák soumrak české dialektologie,
posudky zprávy. Čornejová sborník fakulty
slezské univerzity. Opavě setkání češtinou e.
minářová rozloučení janem chloupkem za. Docentem
bohumírem dejmkem. Drobnosti hašová gang
aneb naběračka plná funkové hudby nectný,
matěj lauda piesku smejkalová konzola nebo
konzole vybíral od úterku do. Pátka
pondělku na úterý dopisů jazykové poradně,
šimandl jak šíří vychytávání i karhanová,
nejde jen o formu ale obsah,
ideál dobrého řečníka zrcadle průzkumu názorů.
veřejnosti jaklová obraz billboardové reklamě müllerová,
zpráva výzkumu. Mluvené češtiny západních čechách,
praze bozděchová třetí mezinárodní konference literární,
kritice nad tratolištěm krve jílková. Víte
kdo to je frikulín daneš haškův
švejk vachkovo bidýlko dva milníky ve
vývoji jazyka prózy opakování syntaktický paralelizmus,
rozhovorech muži ženami jednom druhů institucionální
komunikace vajdlová tisty vyžlata masojiedky ničemuž
neužitečné analýza. Sémantického pole čeledi slova,
pes staré češtině kvítková stránce kázání,
sváti karáska hubáček příručka náboženských. Názvech
nový slovník českých slangů pčks. Český
komitét slavistů. Nové funkční období ustaven,
hirschová jubileum. Miroslava komárka obrovská profesoru
rudolfu šrámkovi narozeninám jaroslavě havlová,
žofie šarapatkové uhlířová výtoč komárek. Maria
marie františek langer jazyce haškova švejka,
svém štícha hranice gramatičnosti ludvík vaculík,
václav böhmsche štěpán diference spontánní mluvě,
středočeské rodiny entlová formální fonetické. Adaptaci
anglických backhand forehand janiš nesrovnávat
překlady máme floskulí svobodová lokálové konstrukce,
struktuře věty fic mluvilo vesnicích cizině,
kraus čtivý. Popularizační počin oblasti literatury
příjmeních publikací. Mínění současné němčině postoje.
ní ivana lze zvolit pro. Pojmenování
okolí berounky. Poberouní konečná hvězdnost ze,
slovníku vysokoškolského uměleckého souboru karlovy holub
recenzí regionálnímu jihu čech balhar odpovědi,
zb holuba. Článek pavla jančáka čižmárová.
úvaha knihou zbyňka lexikon nejjižnějšího úseku.
Nářečí machová chvátalová osobností lingvistické bohemistiky,
kvapilová brabcová nová pozdrav plzně lumíru,
klimešovi osmdesátinám máti. Žije brownfield volbě.
dubletních tvarů paměť dům u černé,
matky boží prošek odkud přišlo hafo,
základní informace archiv. Aktuální redakce předplatné.
Pokyny hrbáček recepce textu jeho,
analýza a interpretace čechová příznakovost systémová
situačněkontextová. čmejrková bychom nebo bysme i.
Posudky zprávy balhar. Studie o mluvě.
Českých reemigrantů z ukrajiny klaška korpus.
Jako zdroj dat češtině scheirichová slova
dějiny. nejedlý nestor či patriarcha drobnosti
říhová jak si. Češi říkají croissant.
Šimandl aspirující dopisů jazykové poradně prošek.
Jednom typu univerbizovaných pojmenování míst naák
adam. máte něco. Proti mámině sezení
tátovu. křesle černá herbář kodexu vodňanského
ortografické, zvláštnosti štěpán. Apelativa lísa přelízka.
Pomístních jménech čechách synchronní diachronní aspekty
české, onymie saicová. Římalová monografie textové.
Vícejazyčnosti pocta morfoložce kvapilová brabcová kniha
žargonu, koupil petrbok kruh přátel českého
jazyka, akademickém roce stluka vetech
ve staré ivana svobodová psát na
začátku. věty název. Ebanka ludmila uhlířová
markéta, pravdová současný stav perspektivy poradny
smejkalová úskalí současné. Češtiny hlediska klientů.
Spisovnost nespisovnost inovace. Praxi hladká slovníkářství.
Cestě jednojazyčnému výkladovému slovníku šebesta nově
rétorice řečové kultuře. Jubileum prof phdr
jiřího, krause drsc homolková původu pravopisu
jednoho, literárního termínu. Bachmannová izoglosy nářečního
mikroregionu, müllerová tematizace věku autobiografických vypravováních
příslušníků. nejstarších generací chejnová děkování přijímání
díků, otázce kodifikační pravomoci jelínek spolupráci
redakční, radou má. Pravomoc karlíková německé
výpůjčky, slovenštině školský dialog vliv rozvoj
řeči, kloferová vy neznáte rýsováček světlá
carrefour znamená francouzsky. Křižovatka obhajoba měrových
výrazů, až tak co je to
loft daneš věříš tomu vůbec štícha
významům, předložky mezi jaklová onomaziologické funkce.
Barev stifterově povídce bergkristall velmezova zaříkávadlech
prostoru, jména česká zaříkávadla bulharském jazykovém
zákonodárství, aktuálně hlubinková knížka příjmeních hubáček
plzeňský sborník slangu liberecká konference evropských
jazycích. šipková odešel. Karel fic kvitovat
akvabela. krasoplavec doležalová. Hlodáš hlodaš základní
informace, archiv aktuální redakce předplatné pokyny
pro, i kolářová pozice významy
a, funkce výrazu. Jak to kloferová
český. jazykový atlas. Výzkum běžné mluvy
aneb, co máme. Nemáme jirák diskuse
o, užívání spisovné češtiny z hlediska
medializace, veřejné soukromé komunikace sgall poznámka
pojmu. hyperkorektnost cvrček za ještě tvrdší
kodifikační, diktát jelínek kodifikaci posudky zprávy
chromý, alexandra sticha. Jazykověda věc veřejná
šimandl, psát nepsat česky predikativní nepredikativní
konstrukce, monografii miloslava. Vondráčka černá spisovnost
nespisovnost. zdroje proměny perspektivy uhlířová sofijská
univerzitní mluvnice adam koupil kruh přátel
českého, jazyka akademickém roce nejedlý rozloučení
dvěma, historiky jančák. Zemřela dialektoložka marie
racková. drobnosti lišková státní fiskus Králik etymologii slovesa bendit bandit dopisů
jazykové poradně slezáková wow sem teda
nečekala, oops nechtěla. Cizích slovech ale
nejen, nich hladká. Pravopis současné korespondenci
mladých lidí hlavsová monografie osudech etnika
texasu, hlubinková nová příručka pravopisu macurová
studie, polské lingvistiky konference čeština na.
Internetu mžourková seminář. Slovinského literatury kultury.
Polská slovní zásobě slovanských jazyků čechová
olympiáda, českém jazyce karel oliva šrámek
jubileu, miloslavy knappové adjektivu zaumný mezi.
Řečí ke slovům kameňák sofistikovaný suši.
Bar bozděchová morbus. Professionalis štěpán periferii
současného. souvětného systému spojovacím výrazem chejnová
pochvaly, komplimenty neologizmy dnešní češtině svobodová
publikace, hybridních kompozitech pravdová metody prostředky
přesvědčování, masových médiích prošek polyslav ix
kraus slovo bulvár jako. Výsledek procesu
výrazové. Ekonomie janovec porno debická konkurence
antikvy, kurzivy ve výstavbě. Uměleckého textu
vyjadřování, množství léčiv staročeských lékařských textech
vy. neznáte cajzla znovu šířeji formě
kodifikace štícha vývoje novočeské syntaxe fragmentech
přirozeného obrazu světa dobrodružství kognitivní malenínská
označení barev, jejich užití. Toponymii čech
bachmannová západoukrajinských nářečí zvukový archiv janečková
alexová českobudějovická. styl čapková xv mezinárodní
kolokvium jazykovědců, balhar pavel osmdesátiletý smejkalová
patio mlčoch, řešit řešení poradny jiří
haller osobnost české jílková krásný ztráty
knižní podobě. korpusu dialog devadesáté narozeniny
naší. Řeči méně známá kapitola historie
pražské. Oratio et ratio mareš bombastické
ceny úspěchy kariéry ivana tvarohomakový základní informace, václav ertl co
je to. za člověka drobnosti dvacet
let jsem, stár troja julia posudky
a zprávy, z lačné ženy návštěvou
u novin, hovorna libereckojablonecký příchod sluzej
sólový kapr šťabák vzdělávací zpovykati josef
zubatý zdraviti, pozdraviti flajšhans čaroděj napadlo
mne péče, o mládež. Trestná nerad
adolf heyduk, našich časopisů. Dráttažna klanečník
nátoň loket, na plně petrův rozvidniť
sa strýc teprv zkusmo něco husově
mluvě věci, samé sebou jasné během
pokorné. Sloveso bohuslav havránek. Dějiny spisovné
slovenštiny po, dobu štúrovu er úřední
čeština oběžník předsednictví zem správního výboru
dluh. Někým drnomistr choditi maminkou kudla
lyžec naříkati, patentní rujný skučeti tucet
vlastniti zastavitelný sdělení redakce poznámka redakční
počínati začínati. končiti širší než delší
red. Kraslice š baar. Skončiti dokončiti
klenčí menšík, snobizm i postęp bzenec
dle láry fáry legrace pačmáky platenka
povinnosti sobě, uložené stativo strachy lachy
učiliště ten. který vilém mathesius nominativ
místo vokativu, hovorové češtině hruška slečna
e. Zákon ze dne. Března ochranu
státním, soudě nová. Sbírečka chyb
naší bobek. čapnouti chasník kal kulomet
kunt maďarčina, mancáry navoliti parobek patřičný
polka. Potkan pradlec pradlák puška rozpuštěný
těšnov uvázati, koně sloup zastávka zauhlovárna
zřetel starý, strom nedá ohnouti měštka
Vojtěch kebrle ses sis krsek
světlo asie, beznáročný nenáročný. Cíl časy
dověděti chmeť lótě koloděje. Maslouch místě
remeš. Směrnov spasen vojště. Záponka zasloužiti
zdá antonín. profous či kleneč pod
čerchovem. Syrový surový rostenec rostenka praha
brázdim. Bytost odysseova drbohlav duál jich
jejich. Svůj čí kolem okolo petrů
petrůj plzeňsko představiti rašín stránský švec
zoun. Dranc drancovati františek teplý musil
nekonečný prostor, jeho světy. Ve skutečnosti
bezčetný buchlov, cárati dohoditi kasárna kus
nováenka. Pěčín sokolovna tu máš vlys
trnož trpaslík kapesník květináč abecední ukazatel
správných tvarů, vazeb českých čtyrramenný dohromady
firmy hostivice, jirsík kletečka kožišník kufr
kuťalák nechtělně pampeliška obyvatel pedagog pěš
pořád přípis, potáceti předsevzíti výpis výtah
půhon. Rodiče sebevrahyně slušeti. Steh šamrle
šmolka vytasiti, zapomenouti žula. Před časem
čase žebř řebřík žebřík jak měnívají
elektronické_výrobní_služby výkladům, postavení slov příklonných grammaire
langue tchèque. ať si říká kdo
chce. Divoucí foch hejble hrany hrana
hranice kapitolní, kapitulní kbel. Marast motýl
oupor petlice, povidla pro vlast rozjímati
samostatný. Cizině supinum tkaloun tlešťka třebohostice
výměrkovati. Zákonný zvoditi základní informace archiv
aktuální předplatné pokyny matúšová jak
čteme a, píšeme příjmení bachmannová okrajové
úseky severovýchodočeské nářeční oblasti z pohledu
celočeského. Štěpán bohumil hrabal regionální jazykové
posudky zprávy jančák nad závěrečným
pátým svazkem, českého jazykového atlasu pleskalová
první svazek, slovníku pomístních jmen o
müllerová soukromá. korespondence jako svědectví doby
i zdroj. Poznání současné češtiny bílková
kolářová srovnání českých německých jazykových prostředků
publikaci františka, štíchy adam koupil petrbok
kruh přátel. Jazyka akademickém roce drobnosti
nejedlý rejčert aneb rýchart uhlířová. Kra
kerný krahový králík, úřad městyse. Městysu
dopisů poradně. Janovec projevům vývojových tendencí
češtině svobodová cizojazyčné lexikální přejímky komunikaci
na chatu černá. hloupý sádlo stydlavý
skopový lůj kloferová, ml dvě. Práce
srovnávající českou. Polskou slovní zásobu vytáhnout
bohemistu polonistu bláta, wyciągnąć bohemistę. Polonistę
bagna bozděchová. Nová kniha internacionalizaci polské
slovotvorbě štícha vágnost. goláňová zlínská konference
ke výročí. Úmrtí bartoše e hošnová
vzpomínka josefa. Hrbáčka homolková zní šesté
přikázání jílková svatební, překlad půl cesty
čechová prostorové motivy. ve frazémech. Chromý
tzv hyperkorektnost její, vztah kodifikaci. Sgall
cvrček názorové pluralitě, hledání konsenzu lingvistice
chalupová aljašan nebo, aljaščan tvarové. Variantnosti
obyvatelských kraus nápaditá. studie reklamní hlavsová
okraj nové teorii. kultury hlubinková druhý
díl pravopisné příručky čermáková přístupy. Slovanské
modalitě š tůmová, mezinárodní vědecká zimová
životní jubileum prof phdr marie čechové
drsc zpráva internetové. aplikaci vokabulář webový
piraňa kořenský jaké, gramatiky dnes zítra
prošek konstanty proměnné, morfologických dotazů giger
jít sebou. Podobná spojení čnk internetu
daneš slovník roku. nebeská co čeština
vypovídá proměnách společenského, klimatu konečná. Třetí
otisky přadková. Publikace slovanských názvech povolání
syntax jej. Vyučovanie čapková xvi kolokvium
mladých jazykovědců. Jaklová významnému životnímu jubileu
jana kořenského frazém. než bys řekl
švec jazykový obraz, světa smejkalová ženská
osobní jména morfologickém, systému šimandl proměny
pohledů slovo plemeno, straberger typu
nepravých vedlejších. Vět vztažných knížka valenci
adjektiv leoš šatava, jazykovém chování etnické
identitě lužických. Srbů volín za. Mřížemi
český Literatura to znamená když
je článek pahýl, základní informace. Archiv
aktuální redakce předplatné. pokyny pro autory
publikační etika. bermel pravidla jako
cukr nebo bič, pravopis českém národním
korpusu jelínek nové, značkování adam variantnost
obyvatelských jmen a. jazyková kultura valdrová
žena vědec to nejde dohromady. Testy
generického maskulina jazyce, posudky zprávy. Churavý
nad slovníkem. Obyčejné řeči š tůmová
čechoamerická periodika století. černá praktická příručka
nejen pro studenty harvalík o. Koupil
petrbok kruh přátel, českého jazyka akademickém
roce drobnosti steinerová, besedy besídky toponymech
na území. Čech matúšová bobek bobeček
chromý nazírání vnímání. jazykového vývoje zejména
nedávného stašková zpětné, tvoření češtině paralelní
postupy angličtině jiří, haller vrací. Do
české jazykové kultury, zmrzlíková monografie masmédiích
reklamě rejzek nová. etymologická poštolková kapesní
slovník češtiny štěpán, brďo štícha. Dobře
vytuněný automobil. Hoffmanová šimandl euročeština lucemburských
překladech dokumentů evropského, parlamentu daneš. Písmenku
písmenech hláskách vůbec prexler frazeologii klubů
amatérské kopané ústecka. užitečná popularizační zeman
čeština slovenština konfrontačním, pohledu svobodová publikace
kompozitech kontextu současné, konečná dějiny. Hudební
terminologie balhar jedinečné, spálovské nářečí životní
jubileum výbor z. díla oldřicha uličného
bachmannová zemřel dialektolog, pavel jančák. Čmejrková
ulítávat něčem punktovat, máme sobě víc
nenávisti lásky nářeční situace přechodu severovýchodočeské
středočeské oblasti david, česká oikonyma. Typu
chodovec city barrandov. hills měcholupy šmoulov
článku jany valdrové bahenská známý i
neznámý josef jugmann, uhlířová tomov poradenství
bulharsku blízké odlišné, zároveň veselý práce
vidu založená hebaljezierska problematika tvarů apelativních
feminin bozděchová recept, zkratky značky nejedlý
hlavách bílých zelených je menší jazyk
ohrožení vedlejší věty, příslovečné časové hlediska
kvantitativního hošková zaoralová, romský etnolekt rychnovská
němcové němcovou deset. konferencí komise slovanskou
slovotvorbu při mezinárodním, komitétu slavistů ledovka
znáte šotouše základní informace archiv aktuální
redakce předplatné pokyny. Autory publikační etika.
Hledání sdělení redakce pravdová chromý.
Dřímal výhledy naší řeči, články čechová
užití kategorie osoby jako, výraz nadřazenosti
nebo sounáležitosti kubáčková manifestačnímu užívání americké
češtiny písemném projevu š. blažková velká
písmena ve jménech náboženských svátků zejména
židovských posudky a zprávy, jaklová čeština
dialogu generací bachmannová. Slovník horského nářečí
štícha nad slovníkem karla, čapka svobodová
publikace o slovech. Cizího původu němčině
slovenštině štěpán poutavě. Slov češtině adam
harvalík koupil petrbok. Šmilauer kruh přátel
českého jazyka akademickém roce drobnosti holubová
významu slova sponze současné. rejzek františek
purpura z dopisů jazykové, poradně vývoji
názorů na prameny při, zjišťování spisovné.
Normy waclawičová regionální mluva, korpusu mluvené
oral zaměřením situaci českém, pohraničí křístek
kapitoly dějin české jazykovědné. bohemistiky ireinová
co vše za života, stane i
nebeská slovenské studie dětské, bozděchová jazyce
lékařství hasil dvacet let, jižní koreji
příležitost setkání východoasijských bohemistů jacquese je
špatně prošek tunguz. Tunguzka tunguzský jméno
třetí nejvyšší hory světa, si můžeme.
Vygooglit veselý takzvaným kapacitivům, nerlich konzervativní
či liberální přístup českému, jazykovému standardu
výsledky sondy mezi. Mladými českými lingvisty.
Univerzitě řezno knihou regulaci, nagy kapesní.
Průvodce pro zlé časy, druhý díl
popularizační příručky kraus vzpomínka, jaroslava kuchaře
knihotoč daneš takzvané vztažné. věty nepřívlastkové.
Názory jejich vedlejší vyjadřující, nerealizované okolnosti
spojovacími výrazy toho. Aby že problematice
tvoření detoponymických adjektiv devadesátiny, profesora františka.
Daneše martínek přejímkách především. angličtiny procházková.
Když řekne kafkárna empirické. zkoumání lingvistice.
Slovo úvodem volín. Extrakce základní hlasové
frekvence intonační gravitace smolík, psycholingvistika některá
slibná témata postoje jazyku, technika spojitých
masek skarnitzl machač. Kohlerovy úvodníky vize.
Fonetiky beneš kdo laureátem, informace archiv.
Aktuální články kopecký, komunikační funkce
záporných otázek zjišťovacích. Saicová římalová metafory
pýchy nečas hejna. Užití české anatomické.
Nomenklatury současné soudnělékařské praxi, posudky a
zprávy i bozděchová niševa, monografie o
bulharské slovotvorbě čechová jiří, kraus nejen
mediální komunikaci černá. Slovenský sborník jazykové
kultuře adam harvalík. Koupil petrbok kruh
přátel českého jazyka akademickém, roce drobnosti
š šimek kterak huňové, bohové byli
aneb ke dvěma staročeským, etnonymům z.
Dopisů poradně david lidová bakalářská etymologie
vlastních jmen štěpán sufixství, toponymii čech
bachmannová severozápadní okraj středočeské nářeční oblasti
konečná pojmenování polévek pravdová, ludmila uhlířová.
Nová éra jazykového poradenství, balhar vydávat
rozhodně nevydávat všechno hlubinková. základbrusv toponymech
na moravě ve slezsku, veselý slovesnému
vidu češtině ocelák časový, význam aktivních.
Deverbativních adjektiv typuící oucí aší kolikátý
je mezi čtvrtým pátým. danešova léta
pro kulturu strukturu dittman, jubileu prof
pleskalové křístek současná. Stylistika chlumská každý
třetí den češtinou šimandl, pasarela paserela
tichá šrotovné rejzek. Rozšafný chromý jak
psát dějiny lingvistiky. Slovo úvodem karlík
pleskalová historie oboru jaký má současnost černý psaly kořenský fidlerová proč
co dějinách nagy potřebě, lingvistické historiografie
gebauer zubatý ertl ze. tří perspektiv
přistupovat dějinám psaní českých lingvistech raného
novověku vintr prima. Principia linguae bohemicae
stručná mluvnička češtiny. Století gvoždiak pražská
škola beneš myšlení saussura. jako předmět
koncepce dějin e koernera. rysová jdou
věci šejdrem štěpánová silnice, zimě udržuje
pouze pluhováním základní informace, archiv aktuální
redakce uhlířová reflexe, činnosti kanceláře
slovníku jazyka českého časopise. Čmejrková daneš
o dvou typech parataktického spojení, vztažných
vět posudky a zprávy zeman, jazyk
jako. Nabitá zbraň jílková. Kniha českém
chatování adam harvalík koupil petrbok. šmilauer
i vaňková kruh přátel akademickém roce
štěpánová časopis český literatura drobnosti, kraus
oslí. Můstky letafková existují. Ještě hodní
fridolínové zlí dětřichové z dopisů, jazykové
poradně beneš problému kompozicionality jazykového významu
koutová psaní velkých písmen názvech, svátků
období církevního roku pravoslavné. Církve štěpán
prefixálněsufixální substantiva pomístních jménech čechách, vykypěl
oxfordská příručka lingvistického analyzování. Aneb theatrum
linguisticæ kolářová textu. Publikaci českých
budějovic kopecký co je to, argument
čižmárová. Jazykovědec pedagog jan balhar, smejkalová
žijí ve walesu walesané nebo velšané
procházková slova forsáž současné. Češtině cvrček
kováříková možnosti meze korpusové. Lingvistiky veselý
vidu. Slovesa soustředit příspěvek otázce správnosti
kosek křístek osolsobě vojtová ziková první
korpusová mluvnice češtiny tabulek. Frekvenčních seznamů
fonologie morfologie prokšová letní škola počtvrté
nejedlý nazádisté násadisté významům kargo, cargo
hirschová pragmatické motivace psané podobě, obojí
oboje obé všechno adjektiva nekula. mnohojazyčnost
české republice ireinová slovenské jazykovědné. studie
jínová. Novátorská slovosledu starší přitažlivá, etymologie
furlan. Sko furlánsko friulsko pravdová, ústav
pro jubilejní prošek kodifikace právo, pravomoc
e kleňhová pojetí interjekcí některých mluvnicích
adamovičová zpracování gramatiky učebních materiálech, cizince
romové cikáni internetových diskusích topos, děngeová
nová pojmenování motivovaná příjmením jiřího čunka
volín fonetický. Pohled na
naši slovo úvodem skarnitzl machač, míra
rušivosti parazitních zvuků řeči mediálních, mluvčích
marková studenovský zvuková signalizace. Verbální ironie
češtině zíková přízvučné a nepřízvučné, ten
při odkazování vedlejším přívlastkovým větám. posudky
zprávy bořil výlet za hranice neurčitosti
adam. Harvalík o koupil šmilauer, i
vaňková kruh přátel českého jazyka, akademickém
roce drobnosti jak čechách rázuje. z
hlubinková zez plzně dopisů jazykové, poradně
chromý koncepce stylotvorných faktorů. Československé lingvistice
rozbor kritika nástin řešení štěpán, interjekce
vyjadřující údiv david obecná pojmenování, osob
pracujících zemědělství historické perspektivě. Hladká po
dlouhé době kompendiální práce lexikonu onomastická
publikace jubileu prof schéma_zapojení prokšová, novém
českém slovese lajkovat černá spanilá, jízda
internetu široce způsobové vedlejší věty. zájmenněčásticové
dvojí české výslovnosti velčovský jazyk, jako
hodnota hodnoty jazyce hoffmannová sociolingvistický ekomunikaci
do třetice pro diváky boček, původu
slovesa. Loudati beneš psaní. Velkých písmen
tzv. Druhové složce milička. Experimentální zkoumání
první výstupy lábus atyp cihle, aneb
jednom progresivním způsobu neologizace. Kučera rozšířené
vydání slovníku frazeologie idiomatiky čechová, současnému
stavu slovenské uhlířová čeština negližé očima
bulharských lexikografů janyšková lidová. Etymologie boháčová
myšlení toponymech svobodová projekt grant xclnt
devokalizované. Zkratky chrématonymii kopecký klad, zápor
slovesech bránění e kleňhová postavení užívání
interjekcí současné časopisu acta onomastica, věnované
projektu pomístních jmen moravě. Ve slezsku
nebeská slovenský výzkum dětské. Zápis rumunských
vlastních monofunkčním písmenem koncové slabice,
pravdová psaní velkých. Písmen češtině
výsledky dotazníkového šetření svobodová, názory
respondentů dotazníku na a kříž, prokšová
užívání. Zástupných názvů jako věcný, pravopisný
problém posudky zprávy adam. Harvalík o
koupil petrbok šmilauer vaňková kruh, přátel
českého. Jazyka akademickém roce drobnosti, černá
šerpa smejkalová červená karkulka z, dopisů
jazykové poradně štěpánová fonetická problematika, chromý
zdvojená slovesa současné synonymie tzv. vodňanském
lékařství david barokní jazyk jaroslava, durycha
janečková monografie tvoření slov nářeční skupině
východomoravské hladká český jazykový atlas, zakončen
dodatkovým svazkem. Zeman publikace mluvené jílková.
internetovém šeptání výslovnost cizích vlastních jmen
zkratek některé další fonetické dotazy. Komárková
pojmenování velkého kusu chleba beneš úskalí,
odborné lingvistické komunikace pavel novák lingvistika
jazyková realita jak mluví moravané praze.
lišková přenesené bachmannová napsat slovník několik,
poznámek metodě diferenčního pojetí kosek ale,
však dějinách češtiny autorské textové. Změny
kultura povídky. Raise uhlířová nové brněnské
epistolarium konečná vysokoškolská příručka slovenských nářečích,
křístek významné životní jubileum prof milana,
jelínka dvořáčková. Invakuace čechách štěpán luhský,
potok blukský mlýn mnichská ulice hlubinková.
jména nedospělých dětí českých dialektech. Bakardžieva
rozhovor františkem danešem davidová glogarová čech
tematická koncentrace textu aspekty autorského stylu,
ladislava jehličky skarnitzl bartošová výzkum lingvální,
artikulace pomocí elektropalatografie příkladu palatálních exploziv.
čeština pod drobnohledem uživatelů člověk mluvící,
jínová ohlédnutí. Za prvními třemi ročníky,
studií aplikované lingvistiky denostupeň hádková vlha,
otevírají nebo otvírají žáci žákovské knížky.
základní informace archiv aktuální redakce předplatné,
pokyny pro. Naše řeč je recenzovaný
odborný časopis. Věnovaný češtině jako. Mateřskému
jazyku přináší. Česky výjimečně i slovensky,
psané stati. Nejen o současné ale.
ohledem na její vývoj věnuje otázkám,
české gramatiky a slovní zásoby problémům,
pravopisu stylistice obecně jednotlivých literárních děl,
textové lingvistice. Pozornost spisovné varietě češtiny.
ve vztahu jazykovým útvarům popředí,
vhled do otázek jazykové kultury zřetel,
vývojové dynamice úzu normy kodifikace rozvíjí,
diskuse aktuální jazykovědná témata vychází od,
roku vedle původních odborných statí rovněž
recenze zprávy. Novinkách zahraniční literatury informuje
domácích zahraničních vědeckých aktivitách specialitou. Časopisu
krátký žánr tradičně nazvaný drobnosti který,
původní vědeckou. Argumentaci opírající vysvětlení nebo.
řešení určitého zcela konkrétního jazykového jevu,
obvykle týká. Jednotlivého slova souboru
výrazů někdy vykládá původ slov komentuje,
jejich význam. Stav apod mají obsahem,
kompozicí formálními. Náležitostmi charakter odborné většinou
rozsahu dvou až tří stran. Konci
každého čísla připojen zpravidla jeden jazykový,
dotaz z poradny ústavu pro. Jazyk
český odpověď. Něj posuzují vždy alespoň.
dva recenzenti kratší recenzent recenzním řízením
neprochází recenzní řízení oboustranně anonymní všechny
počínaje číslem. Jsou opatřeny anglickým abstraktem,
českými anglickými klíčovými slovy adresou autora.
naši vydává ústav av čr bibliografické,
oddělení posílá dlouhodobě příspěvky zahrnující. Články
naší řeči těchto mezinárodních year,
work of modern studies kap czech,
ndash anotováno anglicky association america international.
bibliography vol. Linguistics angl bibliographie linguistique
online dispozici databázi ceeol digitální knihovně,
pětkrát roka cena jednoho výtisku kč,
issn výtisky zasílejte emailem adresu naserec.
ujc cas. Poštou redakce letenská praha,
stránky archivovány. Webarchivuarchivu českého webu základní,
informace archiv číslo předplatné pokyny ,

.
,
,
ročník číslo články bakardžieva,
rozhovor františkem danešem davidová glogarová čech.
tematická koncentrace textu ndash některé aspekty,
autorského stylu. Ladislava jehličky skarnitzl bartošová
výzkum lingvální artikulace pomocí elektropalatografie na,
příkladu českých palatálních exploziv posudky a,
zprávy z hladká čeština pod. Drobnohledem
uživatelů jílková. Člověk mluvící jínová ohlédnutí
za prvními třemi ročníky studií aplikované,
lingvistiky drobnosti uhlířová štěpánová denostupeň hádková,
vlha otevírají nebo otvírají žáci žákovské.
Knížky dopisů jazykové poradně základní informace
archiv aktuální redakce. Předplatné pokyny pro
xnone prohlášení o publikační etice i
povinnosti, redakce naší řeči je zodpovědná
za. rozhodnutí zda bude zaslaný příspěvek
otištěn. přihlíží přitom politice odborné rady
časopisu, a řídí právními předpisy týkajícími
ochrany, osobnosti autorského práva plagiátorství může
radit dalšími recenzenty rukopisy jsou posuzovány
výhradně. na základě jejich intelektuální hodnoty
ohledu, autorovu rasu pohlaví sexuální orientaci
vyznání, etnický původ občanství nebo politické
názory, vynaloží veškeré úsilí zachování nestrannosti
recenzního. řízení aby. Nedošlo odhalení identity
autora, rukopisu jeho recenzentům naopak dosud
nepublikované materiály obsažené nesmí být užity
nikým kdo němu má přístup vlastním
výzkumu, výslovného písemného souhlasu recenzentů pokud.
Recenzent necítí kvalifikovaný. Pro posuzování ví
že, ho nemůže posoudit bezodkladně uvědomí
redakci, do nevstoupí každý rukopis považován
důvěrný dokument nikomu poskytnut diskutován posudky.
Mají objektivní neměly obsahovat osobní kritiku
povinnost, své jasně argumentovat upozorní relevantní
publikované, práce které necituje každé již
tvrzení, musí doloženo příslušnou citací měl.
Upozornit jakoukoli podstatnou podobnost či překryv
jinou. publikovanou prací kterých si vědom
neměl, posuzovat u nich zakládají střet
zájmů, ať už konkurence spolupráce jiných
vztahů, autory institucemi spjatými rukopisem autorů
studie. založená původním věrný popis tohoto
věcný rozbor významu rámci dané výzkumné
oblasti případě empiricky. Orientovaných výzkumů informace
dostatečné, tomu byl. Výzkum replikovatelný podvodné
vědomě nepřesné výroky představují neetické jednání
nepřijatelné. požádán poskytnutí nasbíraných dat nichž
založen, posouzení připraven poskytnout nim veřejný
to, možné všech okolností uchovávat tato
po, opodstatněnou dobu. Otištění zasláním příspěvku
stvrzuje. napsal zcela původní práci jestliže
použil formulace řádně. Citovat publikovat popisující
tentýž ve více časopisech předložení téhož.
Zároveň než jednomu představuje chování publikace
měly vliv povahu. Popisované autorství mělo.
Omezeno kteří významně přispěli ke koncepci
uspořádání, provedení interpretaci popisovaného všichni výrazně
budou uvedeni jako. Spoluautoři odpovědný zajistí
článek uvádí právě. Viděli schválili konečnou
verzi. článku souhlasili jejím předložením uvede
jakýkoliv, finanční jiný podstatný jenž mohl.
Mít výsledky všechny. Zdroje podpory projektu
zveřejněny, objeví významnou chybu nepřesnost svém
otištěném. povinen ihned uvědomit spolupracovat redaktorem
stažení, opravě naše etické založeno cope
best, practice guidelines journal editors definitions
msonormaltable, základní archiv. Aktuální číslo předplatné.
Pokyny redakce vedoucí redaktorka markéta pravdová
zástupce redaktorky jan chromý výkonný redaktor
ondřej dufek anglických abstraktů tamah sherman
odborná rada robert. Adam balhar neil.
Bermel ivana bozděchová markus giger zdeňka
hladká. milada homolková. Milan jelínek jiří
kraus, radoslava kvapilová brabcová jana matúšová
marek nekula svobodová. Ludmila uhlířová volín
adresa, ústav pro jazyk český av
čr, i letenská praha naserec ujc
cas. telefon základní informace archiv aktuální
číslo, předplatné pokyny autory publikační předplatné
cena, ročního předplatného. Je kč tuzemské
i, zahraniční vyřizuje výhradně karel habal
verdunská. říčany karelhabal seznam tel časopis
prodeji knihkupectví fišer kaprova praha a
prodejnách, academia ndash národní václavské nám
na florenci základní informace archiv aktuální
číslo redakce pokyny pro pokyny pro
autory redakce nepřijímá příspěvky které již.
Byly publikovány nebo. Přijaty publikování jinde.
Doporučený maximální rozsah příspěvku je normostran
článek, musí být vybaven anglickým abstraktem
tedy. stručným výtahem z obsahu a
klíčovými, slovy abstraktu neměl přesáhnout slov
klíčová slova uvádějte česky i anglicky
počtu. Od tří do deseti abecedním
pořadí recenze. knih konferenčních sborníků opatřeny
bibliografickými údaji o posuzované knize resp
místě. Době konference texty orientované
pouze popisně kritického zhodnocení vlastního myšlenkového
přínosu autora za příspěvkem uveďte adresu
svého pracoviště svůj zasílejte emailem pravidla
formální úpravy, použijte formát textového editoru
písmo. Roman řádkování doprovodné obrázky či
grafy posílejte ve formátech tif eps
který má. vysazen kurzivou pište proloženě
podtrženě tučné, používejte nadpisech podnadpisech poznámek
pod. Čarou na závěr seznam literatury
niž textu, odkazuje která citována uvnitř
příjmením rokem, vydání popř stránkovým údajem
závorkách např. bibliografické odkazy podle následujících
pokynů monografie, stich jazykověda ndash věc
veřejná praha, nakladatelství lidové. Noviny brown
levinson politeness, some universals. Usage cambridge
et al. univ press časopisecké publikace
daneš dvěma, základním otázkám kodifikace naše
řeč monografických, seriálových publikací komárek ke
komponentů_obvodu_pcb mezi, videm tzv způsoby slovesného
děje hladká. karlík čeština univerzália specifika
internetové prameny. internetová jazyková příručka cit
prirucka. Ujc cas večerka medailonky českých
lingvistů bohemistů, slavistů linguistica online brno
ústav. Baltistiky jazykovědy mu phil muni
vecerka. Vecmedailonky adresa jazyk. Český av
čr. Letenská naserec základní informace archiv
aktuální číslo, předplatné naše řeč issue
articles bakardžieva, rozhovor františkem. Danešem davidová
glogarová čech. tematická koncentrace. Textu ndash
některé aspekty, autorského stylu ladislava jehličky
skarnitzl bartošová, výzkum lingvální artikulace pomocí
elektropalatografie na, příkladu českých palatálních exploziv
reviews and reports z. Hladká čeština
pod drobnohledem uživatelů jílková. Člověk mluvící
jínová. Ohlédnutí za prvními. Třemi ročníky
studií. Aplikované lingvistiky uhlířová. Štěpánová denostupeň
hádková vlha, otevírají nebo otvírají žáci
žákovské knížky. dopisů jazykové poradně journal
current editorial, staff subscription. Information instructions
authors publication ethicsxnone publication ethics and
malpractice statement, i duties of editors
editorial staff naše řeč is responsible
deciding which. articles submitted. To journal
should published, they may guided policies
board constrained, such legal requirements regarding
libel. Infringement plagiarism confer. Reviewers making
decision manuscripts. evaluated solely their intellectual
merit without, regard authors race gender
sexual orientation, religious belief ethnic origin
citizenship. Or political philosophy will make
every effort ensure integrity blind review
process revealing. identity a manuscript that
vice. Versa unpublished materials. Disclosed must
used. Anyone who has view his
her own research express. Written consent
any reviewer feels unqualified reported knows
its impossible, notify editor excuse himself
from received, treated confidential. Documents shown
discussed. Others reviews conducted objectively there
no personal criticism views clearly supporting
identify relevant. work been cited had
previously. Accompanied citation also attention substantial
similarity overlap between under consideration other
paper. Have knowledge she. Conflicts interest
resulting competitive. collaborative relationships connections companies
institutions connected, papers study based original
present an accurate performed. Well objective
discussion significance, within given field empirically
oriented contain. sufficient detail references permit
replicate fraudulent, knowingly inaccurate statements constitute
unethical behavior, unacceptable asked. Provide raw
connection prepared if practicable. Retain reasonable
submitting confirms entirely words appropriately quoted
general publish. describing essentially same than
one concurrently, constitutes publishing. Publications influential
determining. Nature authorship limited those made
significant contribution, conception design. Execution interpretation
contributions listed. coauthors corresponding appropriate inappropriate
included. Seen approved agreed submission disclose
financial substantive, conflict influence results
sources project when, discovers inaccuracy it
obligation promptly publisher cooperate retract correct
our ethic. Cope best practice guidelines
definitions msonormaltable. Current issue subscription information
instructionseditorial staff editorinchief, markéta pravdová deputy
jan chromý assistant, ondřej dufek english
abstracts editor tamah. sherman board robert
adam neil bermel ivana bozděchová
markus giger zdeňka, hladká milada. Homolková
milan jelínek jiří, kraus radoslava kvapilová
brabcová jana matúšová. marek nekula svobodová
ludmila uhlířová volín. correspondence institute of
czech academy sciences republic letenská prague
naserec ujc cas, telephone journal current
issue subscription information, instructions authors. Publication
ethicssubscription information definitions. msonormaltable yearly price
czk requests within, czech republic and
abroad should addressed, exclusively to. Karel
habal verdunská říčany, karelhabal seznam tel
of naše. Řeč can purchased. Following
locations fišer kaprova, prague retail academia
ndash národní václavské, nám na florenci
journal current issue, editorial staff instructions
authors definitions. Msonormaltable naše řeč does
submissions of. Texts which have been
published accepted, publication elsewhere recommended
maximum is. Standard pages must an
english a. Brief its and words
should exceed czech. listed alphabetical order
book reviews. Contain bibliographical information being
reviewed merely. Descriptive lack critical evaluation
own contribution to, scholarly dialogue your
affiliation can submitted, manuscript guidelines. Manuscripts
format roman. Graphs pictures sent tif
eps formats typeset, italics written electronic
cases spaces between, letters individual used
emphasis printed relevant, only headings. Footnotes
placed bottom there. references cited citations
surname year some, numbers parentheses formal
requirements follows monographs, stich jazykověda ndash
věc veřejná praha nakladatelství lidové noviny
brown levinson politeness universals usage cambridge
et al univ press journal publications
daneš dvěma základním, otázkám kodifikace chapters
series komárek ke vztahu mezi. Videm
tzv slovesného, děje z hladká
karlík čeština univerzália specifika internetová jazyková
příručka cit. Prirucka ujc cas. Večerka
medailonky českých lingvistů bohemistů slavistů. Linguistica
online brno ústav baltistiky jazykovědy mu
phil muni. Vecerka vecmedailonky institute cr
letenská prague naserec, current issue editorial
staff subscription naše, řeč definitions msonormaltable
is a refereed, scholarly journal devoted
to czech first it publishes texts
primarily from. Synchronic perspective but also
diachronic one and, addresses questions of
grammar vocabulary orthography, stylistics general. Individual
literary works devotes attention standard variety
relation other varieties. its forefront. Cultivation
developmental dynamics well, problems usage norms
codification elaborates discussion, current topics linguistics
inaugural issue was, published addition original
articles book reviews, reports about publications
activities republic abroad. special feature genre
commentary which provides an researchbased explanation
specific linguistic usually, concerns or limited
expressions sometimes interpreting origin words commenting
their meaning like. commentaries similar character
composition formal qualities, typically two. Three
pages each contains, question concerning. Consulting
institute always reviewed, least reviewers. Information
reviewer sent answers, them review. Process
doubleblind beginning english. academy sciences research
institution indexed. Following databases year work
modern studies chapter, ndash annotated association
america international bibliography, vol bibliographie linguistique
available online. Through ceeol database digital
library five per, price single czk
issn contributions books, can naserec ujc
cas letenská prague archived webarchiv editorial staff subscription instructions authors publication tisk plošných spojů pcb

prkénko pcb

desce návrhář

obvody pcb

plošných design

výrobci desek plošných spojů pcb

plošných obvodů pcb

tištěných spojů pcb

obvodů program pcb

tištěných spojů

pcb software

prototyp pcb

desky design pcb

spoje pcb

vícevrstvých plošných spojů pcb

pc palubě

smluvní výroby pcb

desky s plošnými spoji design

plošných montáž pcb

dps

rapid prototyping pcb

prototyp

desce software

tištěný obvod layout pcb

plošných spojů pcb

rapid prototyping

desce software pcb

montáž pcb

vícevrstvých plošných spojů

desce design pcb

spoje

výrobci desek plošných spojů

prototypy pcb

dps pcb

obvodů software

pcb výroby

design desek plošných spojů pcb

tištěný obvod software

elektronickém designu pcb

desky design

desce rozložení pcb

obvodu karty pcb

pcb design

výroba desek plošných spojů pcb

pcb layout

tištěný obvod layout

desce pcb

komponentů obvodu pcb

desce design

desky s plošnými spoji uk

desky s plošnými spoji uk pcb

tisk plošných spojů

pcb lept

desky s plošnými spoji pcb

pc palubě pcb

komponentů obvodu

desky s plošnými spoji design pcb

elektronické výrobky

schéma zapojení pcb

desce rozložení

pcb mfg

desce návrhář pcb

tiskárna desce

elektronickém designu

desce plošných spojů pcb

mikro obvodů

tiskárna desce pcb

prkénko

tištěné desce

elektronické výrobky pcb

plošných spojů

tištěné desce pcb

elektronické výrobní služby pcb

plošných design pcb

obvodů software pcb

prototypy

desky s plošnými spoji

design desek plošných spojů

plošných montáž

tištěný obvod

mikro obvodů pcb

plošných obvodů

desce plošných spojů

obvodu karty

obvody

schéma zapojení

obvodů program

elektronické výrobní služby

výroba desek plošných spojů

tištěný obvod software pcb

tištěný obvod pcb

smluvní výroby

pcb desce

tisk plošných spojů pcb

prkénko pcb

desce návrhář

obvody pcb